Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0212

2010/212/CFSP: Sklep Sveta 212/2010/SZVP z dne 29. marca 2010 o stališču Evropske unije na pregledni konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja za leto 2010

OJ L 90, 10.4.2010, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/212/oj

10.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/8


SKLEP SVETA 212/2010/SZVP

z dne 29. marca 2010

o stališču Evropske unije na pregledni konferenci pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja za leto 2010

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija še vedno meni, da je Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (NPT) glavni mejnik v globalnem sistemu neširjenja jedrskega orožja, bistvena podlaga za nadaljnjo jedrsko razorožitev v skladu s členom VI NPT in pomemben element pri okrepljenem razvoju uporabe jedrske energije v miroljubne namene.

(2)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki je podlaga za usmerjanje ukrepanja na tem področju. Svet je 8. decembra 2008 sprejel „Nove smernice za ukrepanje Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih izstrelitvenih sistemov“.

(3)

Evropski svet je 12. decembra 2008 potrdil izjavo Sveta o krepitvi mednarodne varnosti, v kateri je ponovno potrdil svojo zavezanost preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje in z njim povezanih izstrelitvenih sistemov ter podprl konkretne in realistične pobude za razoroževanje, ki jih je Unija predstavila na generalni skupščini Združenih narodov.

(4)

Varnostni svet Združenih narodov je soglasno sprejel Resolucijo 1540 (2004), v kateri je širjenje orožja za množično uničevanje in z njim povezanih izstrelitvenih sistemov opredelil kot grožnjo svetovnemu miru in mednarodni varnosti. Svet je 12. junija 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/419/SZVP (1), 14. maja 2008 pa Skupni ukrep 2008/368/SZVP (2); oba ukrepa sta namenjena podpori pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje.

(5)

Varnostni svet Združenih narodov je na srečanju na ravni voditeljev držav ali vlad soglasno sprejel Resolucijo 1887 (2009), katere cilj je zagotoviti večjo varnost na svetovni ravni in ustvariti razmere za svet brez jedrskega orožja, v skladu s cilji NPT, s spodbujanjem mednarodne stabilnosti in ob spoštovanju načela, da je treba zagotoviti enako stopnjo varnosti za vse; Varnostni svet je pozval vse države, ki niso pogodbenice NPT, naj ji kot države brez jedrskega orožja pristopijo, ter vse pogodbenice, naj v celoti izpolnijo vse v njej določene obveznosti in zaveze ter sodelujejo, da bodo pogodbenice NPT na pregledni konferenci leta 2010 lahko uspešno okrepile pogodbo ter zastavile realne in uresničljive cilje na vseh treh področjih (neširjenje orožja, uporaba jedrske energije v miroljubne namene in razoroževanje).

(6)

Po letu 2004 je Svet sprejel več skupnih ukrepov za podporo dejavnostim Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) na področju jedrske varnosti in preverjanja ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, med drugim nazadnje Skupni ukrep 2008/314/SZVP (3).

(7)

Svet je 8. decembra 2008 sprejel sklepe Sveta o prispevku EU v znesku do 25 milijonov EUR za vzpostavitev banke jedrskega goriva pod okriljem IAEA.

(8)

Svet je po letu 2006 sprejel več skupnih ukrepov o podpori dejavnostim pripravljalne komisije Organizacije iz Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov za okrepitev zmogljivosti opazovanja in preverjanja. Nazadnje ti ukrepi vključujejo Skupni ukrep 2008/588/SZVP (4). Svet si je prav tako prizadeval za čimprejšnji začetek veljavnosti in vsesplošno uporabo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT).

(9)

Predsednik Združenih držav je sklical vrh o jedrski varnosti, ki bo 13. aprila 2010; njegov cilj je okrepitev zaveze o prizadevanjih za jedrsko varnost na svetovni ravni in med drugim tudi obravnava nevarnosti jedrskega terorizma.

(10)

Na konferenci za pregled in podaljšanje NPT leta 1995, so pogodbenice sprejele sklepe o podaljšanju NPT za nedoločen čas, načelih in ciljih neširjenja jedrskega orožja in razoroževanja ter krepitvi preglednega postopka za NPT; sprejele so tudi resolucijo o Bližnjem vzhodu.

(11)

Na pregledni konferenci NPT leta 2000 je bil sprejet končni dokument.

(12)

Svet je 25. aprila 2005 sprejel Skupno stališče 2005/329/PESC (5) v zvezi s pregledno konferenco pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja iz leta 2005.

(13)

Pripravljalni odbor za pregledno konferenco NPT leta 2010 je zasedal trikrat, od 30. aprila do 11. maja 2007 na Dunaju, od 28. aprila do 9. maja 2008 v Ženevi in od 4. do 15. maja 2009 v New Yorku.

(14)

Glede na rezultate preglednih konferenc NPT iz let 2000 in 2005, razprave na treh zasedanjih pripravljalnega odbora za pregledno konferenco NPT v letu 2010 in na sedanje stanje bi bilo treba posodobiti in nadalje razviti cilje iz Skupnega stališča 2005/329/SZVP ter iz njega izhajajoče pobude –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Cilj Unije je krepitev mednarodnega sistema za preprečevanje širjenja jedrskega orožja; z ugodnimi in uravnoteženimi rezultati pregledne konference pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja za leto 2010 (NPT) je treba zagotoviti očiten in realen napredek pri uresničevanju v njej določenih ciljev.

Za uresničitev tega cilja bi morala Unija sprejeti vrsto konkretnih, učinkovitih, pragmatičnih in sporazumnih ukrepov za okrepitev mednarodnih prizadevanj pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje, spodbujanju razoroževanja ter zagotavljanju odgovornega razvoja uporabe jedrske energije v miroljubne namene v državah, ki želijo razviti zmogljivosti na tem področju. V ta namen je Unija pripravila in pregledni konferenci NPT predložila delovni dokument, ki vključuje daljnosežne predloge EU o vseh treh področjih NPT (6) o neširjenju jedrskega orožja; ti predlogi bodo vključeni v ambiciozen akcijski načrt, ki bo sprejet na pregledni konferenci NPT leta 2010.

Člen 2

Na pregledni konferenci NPT leta 2010 si bo Unija prizadevala zagotoviti, da bodo države pogodbenice NPT (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice) obravnavale naslednje prednostne naloge:

1.

ponovna potrditev zaveze vseh držav pogodbenic, da bodo uresničevale svoje obveznosti in cilje, določene v NTP, ter za vsesplošno veljavnost NTP;

2.

doslednejše izvajanje NPT na podlagi sprejetja vrste konkretnih, učinkovitih, pragmatičnih in sporazumnih ukrepov za pospešitev mednarodnih prizadevanj pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje, spodbujanju razoroževanja in zagotavljanju odgovornega razvoja uporabe jedrske energije v miroljubne namene, ter napredek pri izvajanju resolucije o Bližnjem vzhodu, sprejete na pregledni konferenci NPT leta 1995;

3.

ponovna potrditev zaveze za postopke nadzora nad jedrskim orožjem in razoroževanjem, zlasti z globalnim zmanjšanjem zalog jedrskega orožja v skladu s členom VI NPT, ob upoštevanju posebne odgovornosti držav, ki imajo največje zaloge, ob hkratnem poudarjanju potrebe po konkretnem napredku na tem področju, in z dogovori o posebnih in hitrih ukrepih, med drugim o čimprejšnjem začetku veljavnosti Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT) ter začetku pogajanj o Pogodbi o prepovedi cepljivih materialov (FMCT) na konferenci o razoroževanju, pri čemer je oboje nujno potrebno pri uresničevanju obveznosti in končnega cilja iz člena VI NPT;

4.

zagotovitev večje učinkovitosti in celovitosti sistema za preprečevanje širjenja orožja s sklenitvijo celovitega sporazuma o nadzornih ukrepih in dodatnega protokola kot standarda za preverjanje v skladu s členom III NPT;

5.

krepitev NPT s skupnim dogovorom pogodbenic o učinkovitem odzivu v primeru odstopa države pogodbenice od NPT;

6.

spoštovanje NPT ob upoštevanju sedanjih glavnih izzivov v zvezi s preprečevanjem širjenja jedrskega orožja, zlasti v Demokratični republiki Koreji in Islamski republiki Iran, s skupnim dogovorom pogodbenic o odločnem in učinkovitem odzivu na primere kršenja;

7.

širše sprejetje in podpora koncepta odgovornega razvoja uporabe jedrske energije v miroljubne namene v najboljših razmerah glede varnosti, zaščite in neširjenja orožja, ter večstranskih pristopov do jedrskega gorivnega ciklusa.

Člen 3

Za uresničitev cilja iz člena 1 in prednostnih nalog iz člena 2, Unija:

(a)

na pregledni konferenci NPT za leto 2010 prispeva k strukturiranemu in uravnoteženemu pregledu delovanja NPT in izvajanja zavez, ki so jih države pogodbenice prevzele v okviru Pogodbe, ter sodeluje pri določitvi področij, na katerih bi si morali v prihodnosti prizadevati za dodaten napredek, in načinih za dosego tega napredka, še zlasti v zvezi s pregledno konferenco NPT, ki bo leta 2015;

(b)

na podlagi okvira, vzpostavljenega z NPT, prispeva k oblikovanju soglasja, tako da podpre sklepe in resolucijo o Bližnjem vzhodu, ki so bili leta 1995 sprejeti na konferenci za pregled in podaljšanje NPT, in končni dokument pregledne konference NPT iz leta 2000 ter ob upoštevanju sedanjega stanja med drugim spodbuja naslednje bistvene elemente:

1.

prizadevanja za ohranitev celovitosti NPT ter okrepitev njenega vpliva in izvajanja;

2.

ugotovitev, da je NPT edinstven in nenadomestljiv večstranski sporazum za ohranjanje in utrjevanje svetovnega miru ter mednarodne varnosti in stabilnosti, saj vzpostavlja pravni okvir za preprečevanje širjenja jedrskega orožja in nadaljnji razvoj sistema preverjanja, ki zagotavlja, da države brez jedrskega orožja jedrsko energijo uporabljajo izključno v miroljubne namene, in je bistvena podlaga za nadaljnje jedrsko razoroževanje v skladu s členom VI Pogodbe, ter pomemben element pri nadaljnjem razvoju uporabe jedrske energije v miroljubne namene; pri tem je treba poudariti, da NPT s tremi področji, ki se medsebojno dopolnjujejo, pomeni zaščito skupnih varnostnih interesov vseh pogodbenic;

3.

poudarjanje dejstva, da je absolutno treba zagotoviti polno spoštovanje vseh določb NPT s strani vseh držav pogodbenic;

4.

poudarjanje, da morajo politike in strategije pogodbenic biti skladne z določbami NPT;

5.

prizadevanje za vsesplošni pristop k NPT; poziv vsem državam, ki niso pogodbenice NPT, naj čim prej pristopijo kot države brez jedrskega orožja, in v obdobju pred pristopom sprejmejo v njej določene pogoje in zaveze glede neširjenja in razoroževanja;

6.

zadovoljstvo zaradi prispevka civilne družbe pri spodbujanju načel in ciljev NPT;

RAZOROŽEVANJE

7.

ponovna potrditev zavezanosti prizadevanjem za večjo varnost na svetovni ravni in ustvarjanju pogojev za svet brez jedrskega orožja v skladu s cilji NPT; prepričanje, da so pri uresničevanju tega cilja pomembne tudi vmesne faze, ki lahko prinesejo večjo varnost za vse;

8.

zadovoljstvo zaradi precejšnjega zmanjšanja količine jedrskega orožja po koncu hladne vojne, med drugim tudi v dveh državah članicah Unije; poudarjanje potrebe po splošnem zmanjšanju zalog jedrskega orožja v prizadevanju za postopno, sistematično jedrsko razorožitev v skladu s členom VI NPT ob upoštevanju posebne odgovornosti držav, ki imajo največje zaloge; v tej zvezi tudi zadovoljstvo zaradi pogajanj o novem sporazumu START med Združenimi državami in Rusko federacijo; ponovno poudarjanje potrebe po večjem napredku pri zmanjšanju zalog orožja teh držav in zmanjšanju operativne pripravljenosti njihovih sistemov jedrskega orožja na najnižjo potrebno raven;

9.

glede nestrateškega jedrskega orožja:

(i)

poziv vsem državam pogodbenicam, ki imajo takšno orožje, da ga vključijo v postopke splošnega nadzora orožja in razoroževanja, katerih cilj je zagotoviti preverljivo in nepovratno zmanjšanje količin tega orožja in njegovo uničenje;

(ii)

dogovor o nujnosti sprejetja nadaljnjih ukrepov za izboljšanje preglednosti in krepitev zaupanja zaradi spodbujanja nadaljnjega jedrskega razoroževanja;

(iii)

spodbujanje Združenih držav in Ruske federacije pri nadaljnjem razvoju enostranskih predsedniških pobud iz let 1991/92 in pri vključevanju nestrateškega jedrskega orožja v naslednji krog dvostranskega zmanjšanja količin jedrskega orožja, s čimer bi znižali zgornjo mejo njunih zalog strateškega in nestrateškega jedrskega orožja;

10.

priznanje uporabe načela nepreklicnosti pri izvajanju vseh ukrepov na področju jedrskega razoroževanja in nadzora nad orožjem, kar ob upoštevanju navedenih pogojev prispeva k vzdrževanju in krepitvi mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti;

11.

priznanje pomena, ki ga imajo z vidika jedrske razorožitve programi uničenja in odstranitve jedrskega orožja ter odstranitev cepljivih snovi, kakor so opredeljene v okviru svetovnega partnerstva G8;

12.

prizadevanja za preverljivost, preglednost in druge ukrepe jedrskih sil za vzpostavitev zaupanja, namenjene spodbujanju nadaljnjega napredka v razoroževanju; s tem v zvezi veselje zaradi večje preglednosti glede jedrskega orožja v nekaterih državah z jedrskim orožjem, med drugim tudi v dveh državah članicah Unije, ter poziv drugim državam, da storijo enako;

13.

ponovna potrditev zaveze za pogodbeni nadzor nad jedrskim orožjem in razoroževanjem ter poudarjanje potrebe po obnovitvi večstranskih prizadevanj in ponovni vzpostavitvi večstranskih instrumentov, zlasti konference o razoroževanju;

14.

poziv državam, naj nemudoma in brezpogojno podpišejo ter ratificirajo Pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov (CTBT), zlasti devetim preostalim državam, naštetim v Prilogi II CTBT, ki tega še niso storile, saj je CTBT bistven del režima jedrskega razorožitve in neširjenja jedrskega orožja, ter poziv k čimprejšnjemu začetku veljavnosti CTBT; s tem v zvezi veselje, ker so se Združene države nedavno zavezale k čimprejšnji ratifikaciji CTBT;

15.

do začetka veljavnosti CTBT poziv vsem državam, naj spoštujejo moratorij za jedrske poskuse, se vzdržijo ukrepov, ki bi bili v nasprotju z obveznostmi in določbami CTBT, in čim prej razgradijo vse jedrske poskusne naprave na način, ki bo pregleden in odprt za mednarodno skupnost; zadovoljstvo z delom, ki ga je opravila pripravljalna komisija Organizacije za CTBT, ter poudarjanje njegovega pomena, zlasti v zvezi z mednarodnim sistemom nadzorovanja;

16.

zadovoljstvo zaradi soglasnega sprejetja programa dela Konference za razorožitev v letu 2009 in na tej podlagi ponovni poziv za takojšnji začetek in hitro sklenitev pogajanj FMCT na podlagi dokumenta CD/1299 z dne 24. marca 1995 in v njem opredeljenega mandata, kot je dogovorjeno v Sklepu konference o razoroževanju za vzpostavitev delovnega programa zasedanja za leto 2009 z dne 29. maja 2009 (CD/1864);

17.

do začetka veljavnosti FMCT poziv vsem zadevnim državam, naj razglasijo in potrdijo takojšen moratorij na proizvodnjo cepljivih snovi za izdelavo jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih teles, obrate, namenjene proizvodnji cepljivih snovi za jedrsko orožje, pa naj razgradijo ali jih pretvorijo v obrate za izključno ne-eksplozivno uporabo; zadovoljstvo zaradi ukrepanja petih držav z jedrskim orožjem, zlasti tistih iz Unije, ki so sprejele sklep o ustreznih moratorijih in razgradnji takih obratov;

18.

poziv vsem zadevnim državam, naj sprejmejo primerne praktične ukrepe za zmanjšanje nevarnosti naključne jedrske vojne;

19.

prizadevanja za obravnavo vprašanja varnostnih zagotovil za države članice, ki nimajo jedrskega orožja in so pogodbenice;

20.

poziv državam, ki imajo jedrsko orožje, naj ponovno potrdijo obstoječa varnostna zagotovila Varnostnega sveta Združenih narodov iz Resolucije 984 (1995), v katerih je ta priznal, da takšna varnostna zagotovila krepijo sistem za preprečevanje širjenja jedrskega orožja; države naj tudi podpišejo ter ratificirajo ustrezne protokole k pogodbam o vzpostavitvi območij brez jedrskega orožja, sestavljenih po opravljenih potrebnih posvetovanjih v skladu s smernicami Komisije združenih narodov za razorožitev (UNDC) iz leta 1999, in jim tako priznajo pravico do varnostnih zagotovil na podlagi pogodb;

21.

poudarjanje nujnosti okrepitve splošnega nadzora nad orožjem in procesa razorožitve ter poziv k nadaljnjemu napredku pri vseh vidikih razoroževanja za krepitev svetovne varnosti;

22.

prizadevanja za začetek posvetovanj o Pogodbi za prepoved izstrelkov zemlja-zemlja kratkega in srednjega dometa;

23.

poziv k splošnemu pristopu k haaškemu kodeksu ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov in k učinkovitemu izvajanju tega kodeksa;

24.

poudarjanje pomena splošnega pristopa h Konvenciji o biološkem in toksičnem orožju in Konvenciji o kemičnem orožju ter izvajanja teh konvencij, ter konvencij, ukrepov in pobud, ki prispevajo k nadzoru konvencionalnega orožja;

25.

prizadevanja za odpravo regionalne nestabilnosti in negotovosti ter vseh konfliktnih razmer, ki so pogosto vzrok številnih programov oborožitev;

NEŠIRJENJE OROŽJA

26.

priznanje, da so se v zadnjih letih pojavili veliki izzivi v zvezi s preprečevanjem širjenja jedrskega orožja, zlasti v Demokratični republiki Koreji in Islamski republiki Iran; pri tem je treba poudariti, da mora biti mednarodna skupnost pripravljena, da se nanje odzove, ter da je nanje treba odgovoriti z učinkovitim ukrepanjem;

27.

poudarjanje nujnosti okrepitve vloge Varnostnega sveta Združenih narodov kot končnega razsodnika, da bi lahko v skladu s statutom Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) primerno ukrepal v primeru nespoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz NPT, vključno z uporabo nadzornih ukrepov;

28.

opominjanje na možne posledice, ki bi jih za mednarodni mir in varnost imel odstop od NPT; mednarodno skupnost je treba pozvati, naj se premišljeno in takoj odzove na vsako obvestilo o odstopu države od Pogodbe in njegovih posledicah; pri tem je treba poudariti zahtevo, da se mora na vsako obvestilo o odstopu države takoj in zlasti brez odlašanja odzvati Varnostni svet Združenih narodov; prav tako je v tej zvezi treba pozvati pogodbenice NTP, naj spodbujajo sprejetje ukrepov, med drugim tudi sporazume o ohranitvi ustreznih nadzornih ukrepov IAEA v zvezi z jedrskimi materiali, opremo, tehnologijo in obrati, ki se razvijajo v miroljubne namene;

29.

zahteve za prekinitev jedrskega sodelovanja z državami, za katere IAEA ne more v zadostni meri zagotoviti, da je njihov jedrski program zasnovan izključno v miroljubne namene; sodelovanje naj se prekine, dokler IAEA ne priskrbi teh zagotovil;

30.

poziv vsem državam na Bližnjem vzhodu, naj si med drugim prizadevajo za vzpostavitev območja brez jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničenje ter z njima povezanih izstrelitvenih sistemov, ki ga bo dejansko mogoče nadzirati, ter se vzdržijo sprejemanja ukrepov, ki bi onemogočali dosego tega cilja; treba je doseči dogovor o praktičnem izvajanju procesa in vanj vključiti vse države v regiji; cilj tega dogovora je pospešeno izvajanje resolucije o Bližnjem vzhodu;

31.

poziv pogodbenicam, zlasti tistim, ki imajo jedrsko orožje, naj v skladu z resolucijo o Bližnjem vzhodu iz leta 1995 razširijo sodelovanje in si v največji možni meri prizadevajo za vzpostavitev s strani regionalnih strani območja brez jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničevanje ter z njima povezanih izstrelitvenih sistemov, ki ga bo mogoče nadzirati;

32.

upoštevanje dejstva, da je varnost v Evropi povezana z varnostjo v Sredozemlju, in v ta namen opredelitev izvajanja režima neširjenja jedrskega orožja v tej regiji kot prednostne naloge;

33.

priznanje pomena, ki ga za mir in varnost imajo območja brez jedrskega orožja, nastala na podlagi sporazumov, ki jih prosto sklepajo države zadevne regije v skladu s smernicami UNDC iz leta 1999;

34.

poudarjanje nujnosti okrepljenih prizadevanj za preprečitev nevarnosti jedrskega terorizma, povezanega z možnim dostopom teroristov do jedrskega orožja ali snovi, ki bi lahko bile uporabljene pri izdelavi radioloških „umazanih“ bomb, in v tej zvezi poudarjanje nujnosti spoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz resolucij 1540 (2004) in 1887 (2009) Varnostnega sveta združenih narodov, ter poziv k povečanju jedrske varnosti visokoradioaktivnih virov;

35.

poziv vsem državam, ki tega še niso storile, da podpišejo, ratificirajo in izvajajo Mednarodno konvencijo za preprečevanje jedrskega terorizma, ki je pomemben del mednarodnega pravnega okvira za odzivanje na grožnje jedrskega terorizma;

36.

glede na povečano grožnjo širjenja jedrskega orožja in terorizma podpora pobudi G8 za globalno partnerstvo ter dejavnostim IAEA in drugim večstranskim mehanizmom na tem področju, kot je varnostna pobuda proti širjenju orožja za množično uničevanje, svetovna pobuda za boj proti jedrskemu terorizmu in pobuda za zmanjšanje globalnih nevarnosti; zadovoljstvo zaradi varnostnih ciljev vrha za jedrsko varnost na svetovni ravni;

37.

priznanje, da celoviti sporazumi o nadzornih ukrepih in dodatni protokoli odvračajo od širjenja jedrskega orožja in so današnji standard preverjanja;

38.

nadaljnja prizadevanja za splošno uporabo in krepitev sistema nadzornih ukrepov IAEA, da bi izboljšali odkrivanje kršitev obveznosti preprečevanja širjenja orožja, in sicer zlasti s tem, da vse zadevne države sprejmejo in izvajajo celovit sporazum o nadzornih ukrepih in dodatni protokol ter po potrebi protokol o manjših količinah ter nadaljnjo krepitev sistema nadzornih ukrepov;

39.

prizadevanja za dosego priznanja sklenitve in izvajanja celovitega sporazuma o nadzornih ukrepih ter dodatnega protokola kot veljavnega standarda preverjanja na pregledni konferenci NPT 2010 in s strani Sveta guvernerjev IAEA skladno s členom III NPT;

40.

poudarjanje enkratne vloge, ki jo ima IAEA pri preverjanju, ali države spoštujejo svoje obveznosti glede preprečevanja širjenja jedrskega orožja;

41.

nadaljnje poudarjanje pomembne vloge IAEA, ki državam na zahtevo pomaga pri krepitvi varovanja jedrskih materialov, objektov in naprav, ter poziv državam, naj podpirajo IAEA;

42.

priznanje pomena učinkovitega in ustreznega nadzora nad izvozom v skladu z resolucijama Varnostnega sveta združenih narodov 1540 (2004) in 1887 (2009) ter odstavkom 2 člena III NPT;

43.

na nacionalni ravni izvajanje učinkovitega nadzora nad izvozom, prevozom, pretovarjanjem in nadaljnjim izvozom ter v ta namen izvajanje ustreznih zakonov in predpisov, poleg tega pa odločna mednarodna in nacionalna prizadevanja za preprečevanje financiranja širjenja orožja in nadzor nad dostopom do nematerialnih prenosov tehnologij;

44.

v skladu z Resolucijo 1540 (2004) Varnostnega sveta združenih narodov uveljavljanje učinkovitih kazenskih sankcij za širjenje orožja in s tem preprečevanje ilegalnega izvoza, prevoza in posredništva ter nedovoljenega trgovanja in z njim povezanega financiranja;

45.

spodbujanje Zanggerjevega odbora in Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga k izmenjavi izkušenj glede nadzora izvoza, pri čemer naj bi se vse države zgledovale po dogovorih, ki jih uporablja Zanggerjev odbor, smernicah Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in njihovem izvajanju;

46.

opozarjanje na nujnost takojšne dokončne dopolnitve smernic Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga, zlasti glede okrepljenega nadzora nad izvozom tehnologij bogatenja in predelave, ter prizadevanje v Skupini držav dobaviteljic jedrskega blaga, da bi pristop k dodatnem protokolu postal pogoj za dobavo jedrskega blaga;

47.

poziv državam pogodbenicam Konvencije o fizični zaščiti jedrskega materiala, naj čim prej ratificirajo spremembo Konvencije, da bi lahko čim prej začela veljati;

48.

spodbujanje razvoja tehnologij, ki so odporne proti širjenju in jih je mogoče zavarovati;

UPORABA JEDRSKE ENERGIJE V MIROLJUBNE NAMENE

49.

priznanje, da lahko države pogodbenice, v skladu s členom IV NTP in ob upoštevanju členov I, II in III NPT, uporabljajo jedrsko energijo v miroljubne namene, med drugim za proizvodnjo električne energije, v industriji, zdravstvu in kmetijstvu;

50.

tudi v prihodnje zagotavljanje odgovornega razvoja uporabe jedrske energije v miroljubne namene v najboljših razmerah glede varnosti, zaščite in preprečevanja širjenja orožja;

51.

v zvezi s tem spodbujanje držav pogodbenic NPT, da ponovno potrdijo načela in standarde za odgovoren razvoj uporabe jedrske energije v miroljubne namene ter jih spoštujejo;

52.

poudarjanje pomena nadaljevanja mednarodnega sodelovanja za okrepitev jedrske varnosti, varnega ravnanja z jedrskimi odpadki, radiološke varnosti in civilne jedrske odgovornosti ter poziv državam, ki še niso pristopile k vsem ustreznim konvencijam, naj to čim prej storijo in v celoti izpolnijo v njih določene obveznosti;

53.

podpora nacionalnim, dvostranskim in mednarodnim prizadevanjem za usposabljanje delovne sile, potrebne za zagotovitev odgovornega razvijanja uporabe jedrske energije v miroljubne namene v najboljših razmerah glede varnosti, zaščite in neširjenja orožja;

54.

trdno prepričanje v korist večstranskega pristopa do jedrskega gorivnega ciklusa, zaradi česar mehanizmi zagotavljanja varnosti posamično ali v povezavi z drugimi dopolnilnimi mehanizmi ne bi smeli ovirati sedanjega dobrega delovanja trga in bi morali upoštevati pravico do uporabe jedrske energije v miroljubne namene z zagotavljanjem preskrbe z jedrskim gorivom za države, ki razvijajo program jedrske energije v najboljših razmerah glede varnosti, zaščite in neširjenja orožja;

55.

priznanje, da je mogoče v okviru več pobud, vključno z ustanovitvijo banke nizko obogatenega urana pod nadzorom IAEA, vzpostaviti nadomestne mehanizme za zainteresirane države in olajšati oblikovanje dolgoročnih večstranskih rešitev;

56.

spodbujanje nadaljnjega dialoga in posvetovanj o nerešenih vprašanjih, sodelovanje pri njih ter večja podpora konceptu večstranskega pristopa do jedrskega gorivnega ciklusa.

Člen 4

Ukrepanje Unije za namene členov 1, 2 in 3 obsega:

(a)

demarše pri državah pogodbenicah, da bi podprle cilje iz členov 1, 2 in 3 tega sklepa, po potrebi pa tudi pri državah, ki niso pogodbenice NPT;

(b)

prizadevanja za dogovor med državami članicami o osnutkih predlogov o bistvenih zadevah, ki jih je treba v imenu Unije predložiti v obravnavo državam pogodbenicam NPT, in bodo lahko osnova za odločitve, sprejete v okviru pregledne konference NPT leta 2010;

(c)

izjave Unije, dane med splošno razpravo ter med razpravami v treh glavnih odborih in njihovih pomožnih organih pregledne konference NPT 2010.

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. marca 2010

Za Svet

Predsednica

E. ESPINOSA


(1)  UL L 165, 17.6.2006, str. 30.

(2)  UL L 127, 15.5.2008, str. 78.

(3)  UL L 107, 17.4.2008, str. 62.

(4)  UL L 189, 17.7.2008, str. 28.

(5)  UL L 106, 27.4.2005, str. 32.

(6)  NPT/CONF.2010/PC.III/WP.26.


Top