Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0297

Uredba Komisije (EU) št. 297/2010 z dne 9. aprila 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu (Besedilo velja za EGP)

OJ L 90, 10.4.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 51 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/297/oj

10.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 297/2010

z dne 9. aprila 2010

o spremembi Uredbe (ES) št. 272/2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Splošne ukrepe, ki dopolnjujejo skupne osnovne standarde na področju varovanja v civilnem letalstvu, je treba sprejeti na področju varnostnega pregleda, nadzora dostopa in drugega varnostnega nadzora kot tudi na področju prepovedanih predmetov, priznavanja enakovrednosti varnostnih standardov v tretjih državah, zaposlovanja in usposabljanja osebja, posebnih varnostnih postopkov in izvzetja iz varnostnega nadzora.

(2)

Ti splošni ukrepi so nujni za dosego skupne ravni varnosti letalstva v Evropski uniji, ki bo zagotovila zaščito potnikov pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Glavni olajševalni ukrep, ki ga določa zakonodaja EU, je uvedba enega varnostnega pregleda. Zato je uskladitev metod varnostnega pregleda ključnega pomena za ohranitev enega varnostnega pregleda v EU, vključno s pregledom tekočin, aerosolov in gelov brez oviranja prednosti enotnega letalskega trga za državljane EU.

(3)

V delu A.3 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so opisane metode varnostnega pregleda, dovoljene za prtljago, tovor in pošto, ki so predvideni za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova. Občasno je treba sprejeti določbe za dodatne metode varnostnega pregleda, ki so se izkazale za učinkovite za varnostni pregled enega ali vseh vrst tovora, in zagotoviti pravno podlago za razvoj podrobnih izvedbenih ukrepov. Uporaba opreme za odkrivanje kovin se šteje za učinkovito metodo varnostnega pregleda za nekatere vrste tovora.

(4)

Uredba (ES) št. 272/2009 ne določa, da se tekočine, aerosoli in geli štejejo za kategorijo predmetov, za katere se lahko prepove vnos na varnostna območja omejenega gibanja in na krov zrakoplova. Namesto tega Uredba (ES) št. 272/2009 določa, da je treba na letališčih po vsej EU čim hitreje, vendar najpozneje do 29. aprila 2010, uvesti metode in tehnologije za zaznavanje tekočih eksplozivov.

(5)

Čas je, da se opustijo omejitve za tekočine, aerosole in gele in da se postopoma od prepovedi večine tekočin preide na sistem pregledovanja tekočih eksplozivov. Za ta namen so potrebne prehodne ureditve, ki bodo veljale po aprilu 2010 in bodo postopoma uvedle detekcijske metode in tehnologijo na vseh letališčih EU brez ogrožanja varnosti v letalstvu. Organi kazenskega pregona, katerih naloga je preprečevanje morebitnih terorističnih groženj v prihodnosti, zahtevajo vzpostavitev učinkovitega mehanizma, dokler letališča ne namestijo zanesljivih detektorjev. Zato je potreben nov pristop. To je treba doseči do 29. aprila 2013, tj. datuma, ko naj bi vsa letališča imela zmogljivosti za pregledovanje tekočin, aerosolov in gelov.

(6)

Kljub postopnemu izvajanju ukrepov pa lahko letališča namestijo in uporabljajo opremo prej, pod pogojem, da oprema izpolnjuje standarde, določene z izvedbeno zakonodajo, ki jo je sprejela Komisija. Tako bodo lahko letališča odhajajočim potnikom olajšala prenos tekočin, aerosolov in gelov, na primer z namestitvijo pregledovalne naprave za tekoče eksplozive na en pas za varnostno pregledovanje. Poleg tega lahko nekatera letališča namestijo napredne naprave pred določenimi roki.

(7)

Glede na potrebo po prožnosti o tem, kako izvajati varnostne ukrepe na letališčih, ostajajo skupni osnovni standardi o varnosti civilnega letalstva strogo tehnološko nevtralni. Države članice in letališča lahko iz razpoložljivih možnosti, naštetih v spremenjeni Uredbi (ES) št. 272/2009, izberejo tehnologije, ki se bodo namestile in ki bodo najučinkoviteje delovale na letališčih.

(8)

Letališča ali drugi subjekti, odgovorni za varovanje civilnega letalstva, morajo za delovanje opreme za pregledovanje in detekcijo tekočih eksploziv nabaviti in namestiti opremo, ki je preverjena, da ustreza tehničnim standardom, sprejetim v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008. Države članice morajo zagotoviti, da so vse predpisane zahteve sprejete za pravočasno namestitev te opreme in da izpolnjuje roke iz te uredbe.

(9)

V prehodnem obdobju morajo biti potniki jasno obveščeni, na katerih letališčih EU se izvaja pregledovanje tekočin. Letališča in letalski prevozniki morajo sodelovati za zagotovitev, da je odvzem tekočin, aerosolov in gelov zadnja možnost ukrepanja.

(10)

Splošne ukrepe, ki jih določa Uredba (ES) št. 272/2009, je treba spremeniti zaradi uvedbe pravil, ki bodo omogočala uporabo opreme za odkrivanje kovin za varnostno pregledovanje ročne prtljage, tovora in pošte, kjer je primerno, in odobrila postopno uvajanje ureditev, ki bodo dovoljevale vnos tekočin, aerosolov in gelov na varnostna območja omejenega gibanja in na krov zrakoplova in se bodo izvajale določen čas, tako da varnostni standardi ostanejo nespremenjeni.

(11)

Uredbo (ES) št. 272/2009 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Razvoj tehnološke ali regulativne narave na ravni EU in mednarodni ravni lahko vpliva na roke iz te uredbe. Kjer je ustrezno, lahko Komisija predlaga revizijo, zlasti pri upoštevanju operabilnosti opreme in manjših ovir za potnike.

(13)

Uredba (ES) št. 300/2008 se začne v celoti uporabljati z datumom, ki je določen v izvedbenih pravilih, sprejetih v skladu s postopkoma iz člena 4(2) in 4(3) navedene uredbe, vendar najpozneje 29. aprila 2010. Ta uredba se zato začne uporabljati 29. aprila 2010 skupaj z Uredbo (ES) št. 300/2008 ter njenimi dopolnjevalnimi in izvedbenimi akti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva, ustanovljenega s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 272/2009 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. aprila 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 91, 3.4.2009, str. 7.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 272/2009 se spremeni:

1.

V delu A.3 se točki (f) in (g) nadomestita z naslednjim:

„(f)

naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD);

(g)

simulacijska komora; ter

(h)

oprema za odkrivanje kovin.“

2.

Po delu B se doda del B1, kot sledi:

„DEL B1

Tekočine, aerosoli in geli

Dovoli se vnos tekočin, aerosolov in gelov na varnostna območja omejenega gibanja in na krov zrakoplova pod pogojem, da so varnostno pregledani ali izvzeti iz varnostnega pregleda v skladu z zahtevami izvedbenih pravil, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.

1.

Do 29. aprila 2011 bo dovoljen vnos tekočin, aerosolov in gelov, kupljenih na letališču tretje države ali na krovu zrakoplova letalskega prevoznika države izven Skupnosti, na varnostna območja omejenega gibanja in na krov zrakoplova pod pogojem, da je tekočina zapakirana v vrečko, ki je v skladu s priporočenimi smernicami za varnostni nadzor Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, in da je na njej ustrezen dokaz, da je bila tekočina kupljena največ 36 ur prej na letališču ali na krovu zrakoplova. Varnostno se pregledajo v skladu z zahtevami izvedbenih pravil, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.

2.

Do 29. aprila 2013 bodo vsa letališča varnostno pregledovala tekočine, aerosole in gele v skladu z zahtevami izvedbenih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.

3.

Države članice zagotovijo, da so vse predpisane zahteve pravočasno sprejete, da se omogoči namestitev opreme za pregledovanje tekočin, ki je v skladu z zahtevami iz izvedbenih pravil, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, ter da so izpolnjeni roki iz odstavkov 1 in 2.

Potniki morajo biti jasno obveščeni, na katerih letališčih EU je dovoljen vnos tekočin, aerosolov in gelov na varnostna območja omejenega gibanja in na krov zrakoplova, ter o pogojih v zvezi s tem.“


Top