EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1017

Sklep Sveta z dne 22. decembra 2009 o dodelitvi državne pomoči s strani oblasti Republike Madžarske za nakup kmetijskih zemljišč med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2013

OJ L 348, 29.12.2009, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1017/oj

29.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/55


SKLEP SVETA

z dne 22. decembra 2009

o dodelitvi državne pomoči s strani oblasti Republike Madžarske za nakup kmetijskih zemljišč med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2013

(2009/1017/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti tretjega pododstavka člena 108(2) Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve vlade Republike Madžarske z dne 27. novembra 2009,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Republika Madžarska (v nadaljnjem besedilu: Madžarska) je 27. novembra 2009 predložila Svetu zahtevo za sklep v skladu s tretjim pododstavkom člena 88(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti o načrtu Madžarske za dodelitev državne pomoči madžarskim kmetom za nakup kmetijskih zemljišč.

(2)

Proces privatizacije zemljišč, ki na Madžarskem poteka od začetka 1990-ih, je v več primerih pripeljal do razdrobljenega ali nedeljenega skupnega lastništva kmetijskih zemljišč, zaradi česar je struktura rabe zemljišč neugodna, kmetijska gospodarstva pa niso zelo rentabilna.

(3)

Zaradi pomanjkanja kapitala kmetov, visokih obrestnih mer na komercialna posojila za nakup kmetijskih zemljišč ter poostritve bančnih meril za odobritev posojil kmetom v sedanji krizi imajo kmetje, zlasti tisti z majhnimi gospodarstvi, malo možnosti za najemanje komercialnih posojil za naložbe, kot je nakup kmetijskega zemljišča. Letne obrestne mere za komercialna posojila za nakup kmetijskih zemljišč, ki so julija 2008 znašale povprečno 9,5 %, so se maja 2009 zaradi finančne in gospodarske krize povečale na 15 %, povprečna vrednost zavarovanja takih posojil pa se je v istem obdobju skoraj podvojila.

(4)

V teh razmerah je mogoče pričakovati povečanje števila špekulativnih nakupov kmetijskih zemljišč s strani gospodarskih subjektov, ki se ne ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo lažji dostop do kapitala.

(5)

Državna pomoč za nakup kmetijskih zemljišč bi morala z vzpostavitvijo ugodnih pogojev za zmanjšanje proizvodnih stroškov ter izboljšanje donosnosti kmetijske proizvodnje v sedanji krizi pomagati preživeti številnim kmečkim družinam, saj bi zaustavila povečevanje revščine in brezposelnosti na podeželju. Brezposelnost na Madžarskem, ki je v obdobju od avgusta 2008 do oktobra 2008 znašala 7,7 %, se je zaradi krize namreč v istem obdobju leta 2009 povečala na 10,4 %, madžarski bruto domači proizvod (BDP) pa se je v obdobju od tretjega četrtletja 2008 do tretjega četrtletja 2009 zmanjšal za 7,2 %. Poleg tega se je v sektorju kmetijstva, gozdarstva in ribištva BDP Madžarske v tekočih cenah v obdobju od prve polovice leta 2008 do prve polovice leta 2009 zmanjšal za približno 33 % (s 410 828 milijonov madžarskih forintov (HUF) na 275 079 milijonov HUF).

(6)

Skupni znesek predvidoma dodeljene državne pomoči znaša 4 000 milijonov HUF, prejelo pa naj bi jo približno 5 000 kmetijskih proizvajalcev. Dodeljena bi morala biti v obliki:

subvencioniranja obresti do skupnega zneska 2 000 milijonov HUF na posojila zasebnim kmetovalcem, ki izpolnjujejo merila v zvezi z registracijo in poklicno usposobljenostjo ter zahteve glede spoštovanja dobrih kmetijskih praks in zahteve gospodarstev, sposobnih preživetja, kar pomeni, da lahko pridobijo ugodna posojila za nakup kmetijskih zemljišč skupne površine največ 300 hektarov. Subvencija za obresti se obravnava kot hipotekarno posojilo v znesku največ 75 milijonov HUF in za največ 20 let, vključno z dvoletnim odlogom za povračilo glavnice, in bo ustrezala 50 % povprečnega donosa madžarskih državnih obveznosti z dospelostjo 5 oziroma 10 let, povečanega za 1,75 %;

neposrednih nepovratnih sredstev do skupnega zneska 2 000 milijonov HUF za nakup kmetijskega zemljišča v znesku največ 20 % nakupne cene, določene v prodajni pogodbi, kar je največ 3 milijone HUF na posamezen zahtevek, vsak upravičenec pa lahko na leto vloži največ dva zahtevka. Nepovratna sredstva se lahko dodelijo zasebniku, ki je na dan nakupa vsaj eno leto opravljal kmetijsko dejavnost kot lastnik vsaj 5 hektarov nasadov ali 1 hektara drugega kmetijskega zemljišča, in sicer na zemljišču, ki je v neposrednem stiku s kupljenim zemljiščem, ter se zaveže, da vsaj pet let po datumu izplačila pomoči ne bo prodal kupljenega zemljišča ter ga bo uporabljal izključno za kmetijsko proizvodnjo. Pomoč se lahko dodeli le, če skupna velikost sedanjih in kupljenih zemljišč presega 210 zlatih kron (1) oziroma 2 hektara za kmetijska zemljišča, ki se uporabljajo kot vinogradi ali sadovnjaki, ter če tako zemljišče ni registrirano kot zemljišče, ki se uporablja v gozdarstvu.

(7)

Državne pomoči v obliki subvencioniranja obresti in v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za nakup istega dela kmetijskega zemljišča ni dovoljeno združevati.

(8)

Komisija v tej fazi še ni začela nobenega postopka niti zavzela stališča o naravi in združljivosti pomoči.

(9)

Izjemne okoliščine tako obstajajo, kar omogoča, da se ta pomoč šteje za združljivo z notranjim trgom z odstopanjem in v obsegu, ki je nujno potreben za zajezitev revščine na madžarskem podeželju –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izredna državna pomoč madžarskih oblasti v obliki subvencioniranja obresti in nepovratnih sredstev za nakup kmetijskih zemljišč, ki znaša največ 4 000 milijonov HUF in je dodeljena med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2013, se šteje kot združljiva z notranjim trgom.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Madžarsko.

V Bruslju, 22. decembra 2009

Za Svet

Predsednik

A. CARLGREN


(1)  Merska enota za kakovost kmetijskih zemljišč na Madžarskem.


Top