Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0923

Uredba (ES) št. 923/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa Marco Polo za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ( Marco Polo II) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 266, 9.10.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 227 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/923/oj

9.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 266/1


UREDBA (ES) št. 923/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. septembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa „Marco Polo“ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa („Marco Polo II“)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 71(1) in 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vmesni pregled bele knjige Komisije o prometu iz leta 2001 z naslovom „Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino“ z dne 22. junija 2006 poudarja, da je lahko program Marco Polo, vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1382/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o dodeljevanju finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Program Marco Polo) (3), vir financiranja, ki udeležencem na prezasedenih cestah zagotavlja druge možnosti, pri katerih se uporabljajo drugi načini prevoza. Program Marco Polo je zato osnovni element sedanje prometne politike.

(2)

Brez odločnega ukrepanja se bo skupni cestni tovorni promet v Evropi do leta 2013 povečal za več kot 60 %. Posledica tega bi bila, da bi se mednarodni cestni tovorni promet v Evropski uniji do leta 2013 po ocenah povečal za 20,5 milijarde ton/km letno, kar bi imelo negativne posledice v smislu dodatnih stroškov cestne infrastrukture, nesreč, zastojev, lokalnega in globalnega onesnaževanja, okoljske škode, nezanesljivosti dobavne verige in logističnih postopkov.

(3)

Da bi se uspešno spopadli s povečanjem prometa, je treba bolj kot zdaj uporabljati kratke ladijske prevoze, železnice in celinske plovne poti ter spodbujati nadaljnje pomembne pobude transportnega in logističnega sektorja, vključno s suhimi pristanišči in drugimi platformami, ki olajšajo intermodalnost, za spodbujanje novih pristopov in uporabo tehničnih inovacij na področju vseh načinov prevoza in njihovega upravljanja.

(4)

Evropska unija ima nalogo, da okrepi okolju prijazne načine prevoza, ne glede na to, ali pri zasledovanju tega cilja pride do posebnega učinka prenosa ali izogibanja.

(5)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1692/2006 (4) je Komisija morala ovrednotiti programe Marco Polo II (v nadaljnjem besedilu: program) in po potrebi predložiti predloge sprememb tega programa.

(6)

Z zunanjim vrednotenjem rezultatov programa Marco Polo se je ocenilo, da s tem programom ne bo mogoče doseči njegovih ciljev v smislu prenosa načina, in podanih je bilo nekaj priporočil za izboljšanje njegove učinkovitosti.

(7)

Komisija je izvedla analizo učinka ukrepov, ki so se predlagali z zunanjim vrednotenjem, in drugih ukrepov, katerih cilj je povečati učinkovitost programa. Ta analiza je pokazala potrebo po več spremembah Uredbe (ES) št. 1692/2006 za lažje sodelovanje malih in mikro podjetij, znižanje pragov upravičenosti ukrepov, povišanje intenzivnosti financiranja ter poenostavitev izvajanja programa in upravnih postopkov.

(8)

Sodelovanje malih in mikro podjetij v programu je treba okrepiti tako, da lahko posamezna podjetja zaprosijo za finančno pomoč in da se znižajo pragovi upravičenosti za predloge, ki jih predložijo družbe za prevoz po celinskih plovnih poteh.

(9)

Pragove upravičenosti za predloge v zvezi s financiranjem je treba znižati in jih izraziti v obliki tonskih kilometrov, ki se prenesejo v enem letu, razen za ukrepe skupnega učenja. Ti pragovi se izračunavajo za celotno obdobje izvajanja ukrepov iz Priloge, brez določanja kakršne koli letne stopnje izvajanja. Posebni prag, ki se uporablja za ukrepe v izogib prometu, ni več potreben, uvede pa se najkrajše trajanje za tovrstne ukrepe ter pospeševalne ukrepe in ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest.

(10)

Intenzivnost financiranja je treba povečati z uvedbo opredelitve „tovora“, da se prevozni element vključi v izračun prenosa načina in se omogočijo izjemna podaljšanja najdaljšega trajanja za ukrepe, ki se začnejo z zamudo. Prilagoditev intenzivnosti financiranja z 1 EUR na 2 EUR v skladu s postopkom iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1692/2006 naj bi se odražala v besedilu omenjene priloge, kakor je bila spremenjena.

(11)

Za poenostavitev izvajanja programa je treba črtati Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1692/2006 o pogojih financiranja pomožne infrastrukture. Poleg tega je treba odpraviti postopek v odboru za letno izbiranje ukrepov, ki se bodo financirali.

(12)

Podrobneje je treba opredeliti povezavo med programom in okvirom vseevropskega prometnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: TEN-T), ki določa okvir za pomorske avtoceste, ter razširiti okoljske vidike, tako da vključujejo celotne zunanje stroške ukrepov.

(13)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1692/2006 ustrezno spremeniti.

(14)

Za zagotovitev, da se lahko ukrepi iz te uredbe uporabijo čim hitreje, mora ta uredba začeti veljati čim prej po sprejetju –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1692/2006 se spremeni:

1.

členu 2 se doda naslednja točka:

„(p)

‚tovor‘ pomeni za izračun ‚tone na kilometer‘, prenesenih s ceste, blago, ki se prevaža, in intermodalno transportno enoto s cestnim vozilom, vključno s praznimi transportnimi enotami in praznimi cestnimi vozili, če so preneseni s ceste.“;

2.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Ukrepe predložijo podjetja ali konzorciji, ki imajo sedež v državah članicah ali sodelujočih državah iz člena 3(3) in (4).“;

3.

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ukrepi za vzpostavitev pomorskih avtocest; v Evropski uniji so ti ukrepi skladni z značilnostmi prednostnega ukrepa o pomorskih avtocestah, kot je opredeljen v okviru Odločbe št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (5);

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Posebni pogoji financiranja in ostale zahteve za različne ukrepe so določeni v Prilogi.“;

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Državna pomoč

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe iz programa ne preprečuje, da bi bila tem ukrepom dodeljena državna pomoč na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, če je ta pomoč združljiva z ureditvami o državni pomoči iz Pogodbe in v okviru kumulativnih omejitev, določenih za vsako vrsto ukrepov iz Priloge.“;

5.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Predložitev ukrepov

Ukrepi se predložijo Komisiji v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v skladu s členom 6. Predložitve vsebujejo vse podatke, ki so potrebni, da Komisija lahko opravi izbor v skladu z merili iz člena 9.

Po potrebi Komisija vlagateljem zagotovi pomoč, da jim olajša postopek predložitve, na primer spletno pomoč.“;

6.

člen 9 se nadomesti:

„Člen 9

Izbira ukrepov za finančno pomoč

Predložene ukrepe oceni Komisija. Ob izbiri ukrepov, ki naj bi prejeli finančno pomoč iz programa, Komisija upošteva naslednje:

(a)

cilje iz člena 1;

(b)

pogoje, določene v ustreznem stolpcu Priloge;

(c)

prispevek ukrepov k manjši obremenjenosti cest;

(d)

relativne okoljske koristi ukrepov in relativne koristi ukrepov glede zmanjšanja zunanjih stroškov, vključno z njihovim prispevkom k zmanjševanju negativnih učinkov na okolje zaradi ladijskih prevozov na kratke razdalje, železniških prevozov in prevozov po celinskih plovnih poteh. Posebna pozornost se posveti ukrepom, ki presegajo pravno zavezujoče okoljske zahteve;

(e)

splošno trajnost ukrepov.

Komisija sprejme odločitev o odobritvi finančne pomoči, potem ko je obvestila odbor iz člena 10.

Komisija o svoji odločitvi obvesti upravičence.“;

7.

člen 14 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij sporočilo o rezultatih programov Marco Polo za obdobje 2003–2010. To sporočilo predloži, preden pripravi predlog za tretji program Marco Polo, in pri pripravi tega predloga upošteva ugotovitve sporočila.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„2a.   Sporočilo iz odstavka 2 obravnava zlasti naslednje:

učinek te uredbe, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 923/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1692/2006 o uvedbi drugega programa ‚Marco Polo‘ za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (‚Marco Polo II‘) (6),

izkušnje Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost z upravljanjem programa,

potrebo po razlikovanju med načini prevoza pri pogojih financiranja, glede na njihovo varnost, okoljsko uspešnost in energetsko učinkovitost,

učinkovitost kampanje za izogibanje prometu,

potrebo, da se v fazi predložitve oblikuje tehnična pomoč, ki je povezana s povpraševanjem, ob upoštevanju potreb malih in mikro transportnih podjetij,

priznavanje gospodarske recesije kot izjemnega razloga za podaljšanje veljavnosti ukrepa,

znižanje praga upravičenosti ukrepov glede na posamezne proizvode,

možnost navedbe ciljev za najnižje pragove financiranja predlaganih ukrepov glede na energetsko učinkovitost in koristi za okolje, poleg preusmerjenih ton/kilometrov,

ustreznost vključitve prometne enote v opredelitev izraza ‚tovor‘,

razpoložljivost popolnih letnih pregledov ukrepov, ki so bili sofinancirani,

možnost zagotavljanja skladnosti med programom, akcijskim načrtom za logistiko in TEN-T s pomočjo ustreznih ukrepov za usklajevanje dodeljevanja sredstev Skupnosti, predvsem za pomorske avtoceste,

možnost upravičenosti stroškov, nastalih v tretji državi, če postopek za to začne podjetje iz države članice,

potrebo po upoštevanju posebnih lastnosti sektorja prometa po celinskih plovnih poteh ter njegovih malih in srednje velikih podjetij, na primer s posebnim programom za ta sektor,

možnost razširitve programa na sosednje države in

možnost dodatne prilagoditve programa za otoške in arhipelaške države članice.

8.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1382/2003 se razveljavi z učinkom od 14. decembra 2006.

Za pogodbe, povezane z ukrepi v okviru Uredbe (ES) št. 1382/2003, do zaključka njihovega izvajanja in financiranja še naprej velja navedena uredba.“;

9.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1692/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi;

10.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1692/2006 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 16. septembra 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednica

C. MALMSTRÖM


(1)  Mnenje z dne 24. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 27. julija 2009.

(3)  UL L 196, 2.8.2003, str. 1.

(4)  UL L 328, 24.11.2006, str. 1.

(5)  UL L 228, 9.9.1996, str. 1.“;

(6)  UL L 266, 9.10.2009, str. 1“;


PRILOGA

„PRILOGA I

Pogoji financiranja in zahteve iz člena 5(2)

Vrsta ukrepa

A.

Pospeševalni

Člen 5(1)(a)

B.

Pomorske avtoceste

Člen 5(1)(b)

C.

Prenos načina

Člen 5(1)(c)

D.

Izogibanje prometu

Člen 5(1)(d)

E.

Skupno učenje

Člen 5(1)(e)

1.

Pogoji financiranja

(a)

Pospeševalni ukrep bo dosegel svoje cilje v največ 60 mesecih in se bo izvajal tudi po tem času, kot je napovedano v realnem poslovnem načrtu;

(a)

Ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest bo dosegel svoje cilje v največ 60 mesecih in se bo izvajal tudi po tem času, kot je napovedano v realnem poslovnem načrtu;

(a)

Ukrep prenosa načina bo dosegel svoje cilje v največ 36 mesecih in se bo izvajal tudi po tem času, kot je napovedano v realnem poslovnem načrtu;

(a)

Ukrep v izogib prometu bo dosegel svoje cilje v največ 60 mesecih in se bo izvajal tudi po tem času, kot je napovedano v realnem poslovnem načrtu;

(a)

Ukrep skupnega učenja bo privedel do izboljšanja komercialnih storitev na trgu, zlasti pospeševanja in/ali lajšanja izogibanja cestnemu prometu ali prenosa načina prevoza s cest na ladijske prevoze na kratke razdalje, železnico in celinske plovne poti, s pomočjo izboljšanja sodelovanja in z izmenjavo izkušenj ter bo trajal največ 24 mesecev;

(b)

pospeševalni ukrep je na evropski ravni inovativen glede logistike, tehnologije, metod, opreme, izdelkov, infrastrukture ali storitev, ki jih nudi;

(b)

ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest je na evropski ravni inovativen glede logistike, tehnologije, metod, opreme, izdelkov, infrastrukture ali storitev, ki jih nudi; pozornost bo namenjena tudi visoki kakovosti storitev, poenostavljenim postopkom in nadzoru, izpolnjevanju varnostnih in varstvenih standardov, nemotenemu dostopu do pristanišč, učinkovitim povezavam z notranjostjo ter prilagodljivim in učinkovitim pristaniškim storitvam;

(b)

ukrep prenosa načina ne sme voditi do izkrivljanja konkurence na ustreznih trgih, zlasti med načini prometa, ki zamenjujejo cestni promet, ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

(b)

ukrep v izogib prometu je na evropski ravni inovativen, glede vključevanja proizvodne logistike v transportno logistiko;

(b)

ukrep skupnega učenja je na evropski ravni inovativen;

(c)

od pospeševalnega ukrepa se pričakuje, da bo privedel do dejanskega, izmerljivega in trajnega prenosa načina prevoza s cest na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske plovne poti;

(c)

cilj ukrepa za vzpostavitev pomorskih avtocest je spodbujanje obsežnih in visokofrekvenčnih intermodalnih storitev za tovorni promet, s kratkimi ladijskimi prevozi, ki vključuje kombinirane tovorne in potniške storitve, kakor je primerno, ali kombinacijo kratkih ladijskih prevozov in drugih oblik prevoza, pri katerih so cestni prevozi čim krajši; ukrep naj bi raje vključeval celostne notranje tovorne prevozne storitve, ki bi potekale preko železnice in/ali celinskih plovnih poti;

(c)

ukrep prenosa načina predlaga realen načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi poskuša doseči cilje;

(c)

cilj ukrepa v izogib prometu je spodbujanje večje učinkovitosti mednarodnega tovornega prometa na evropskih trgih, ne da bi pri tem ovirali gospodarsko rast zaradi osredotočenosti na spreminjanje proizvodnje in/ali distribucijskih postopkov, s tem, da bi dosegli višji obremenitveni faktor, manj praznih voženj, zmanjšanje toka odpadkov, zmanjšanje obsega in/ali teže ali kateri koli drug učinek, ki bi vodil do občutnega zmanjšanja obsega cestnega tovornega prometa, vendar to ne sme škodljivo vplivati na rezultat proizvodnje; ali

(c)

ukrep skupnega učenja ne sme voditi do izkrivljanja konkurence na zadevnih trgih, zlasti med načini prometa, ki zamenjujejo cestni promet, ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

(d)

pospeševalni ukrep predlaga realen načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi poskuša doseči cilje, in opredeljuje potrebo po usmerjevalni pomoči Komisije;

(d)

od ukrepa za vzpostavitev pomorskih avtocest se pričakuje, da bo privedel do dejanskega, izmerljivega in trajnega prenosa načina prevoza, ki naj bi bil večji od predvidene stopnje rasti cestnega tovornega prometa, s cest na kratke ladijske prevoze, celinske plovne poti ali železnico;

(d)

kadar ukrep prenosa načina zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o preglednem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

 

(d)

ukrep skupnega učenja predlaga realen načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi poskuša doseči cilje, in opredeljuje potrebo po usmerjevalni pomoči Komisije.

(e)

pospeševalni ukrep ne sme voditi do izkrivljanja konkurence na zadevnih trgih, zlasti med načini prometa, ki zamenjujejo cestni promet, ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

(e)

ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest predlaga realen načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi poskuša doseči cilje, in opredeljuje potrebo po usmerjevalni pomoči Komisije;

 

(d)

ukrep v izogib prometu predlaga realen načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi poskuša doseči cilje, in opredeljuje potrebo po usmerjevalni pomoči Komisije;

 

(f)

kadar pospeševalni ukrep zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o preglednem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

(f)

ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest ne sme voditi do izkrivljanja konkurence na zadevnih trgih, zlasti med načini prometa, ki zamenjujejo cestni promet, ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

 

(e)

ukrep v izogib prometu ne sme voditi do izkrivljanja konkurence na zadevnih trgih, zlasti glede načinov prometa, ki zamenjujejo cestni promet, ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

 

 

(g)

kadar ukrep za vzpostavitev pomorskih avtocest zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o preglednem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

 

(f)

kadar ukrep za izogibanje prometu zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke subvencijske pogodbe, vlagatelj predloži dokaz o preglednem, objektivnem in nediskriminatornem postopku za izbiro ustreznih storitev.

 

2.

Intenzivnost financiranja in področje uporabe

(a)

Finančna pomoč Skupnosti za pospeševalne ukrepe je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepov. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za ukrep.

(a)

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za ukrep.

(a)

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe prenosa načina je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepov. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za ukrep.

(a)

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepov. Upravičeni stroški, povezani s pomožno infrastrukturo, niso višji od 20 % skupnih upravičenih stroškov za ukrep.

(a)

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe skupnega učenja je omejena na največ 50 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev ukrepov in ki nastanejo kot rezultat ukrepov. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti v obsegu, v katerem so neposredno povezani z izvajanjem ukrepov.

Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge po postopku izbire, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da se odobrijo finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo takih sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za ukrep, kakor je opredeljen v subvencijski pogodbi;

Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge po postopku izbire, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da se odobrijo finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo takih sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za ukrep, kakor je opredeljen v subvencijski pogodbi;

Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge po postopku izbire, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da se odobrijo finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo takih sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za ukrep, kakor je opredeljen v subvencijski pogodbi;

Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge po postopku izbire, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da se odobrijo finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo takih sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za ukrep, kakor je opredeljen v subvencijski pogodbi;

Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge po postopku izbire, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da se odobrijo finančna sredstva Skupnosti.

 

 

 

(b)

finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu se ne sme uporabljati v podporo poslovnih ali proizvodnih dejavnosti, ki niso neposredno povezane s prevozom ali distribucijo;

 

(b)

finančna pomoč Skupnosti, ki jo Komisija določi na osnovi ton/km, prenesenih s cest na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske plovne poti, se na začetku določi v višini 2 EUR za prenos vsakih 500 ton/km cestnega tovora. Ta okvirni znesek je mogoče prilagoditi zlasti v zvezi s kakovostjo ukrepa ali dejansko pridobljenimi koristmi za okolje;

(b)

finančna pomoč Skupnosti, ki jo Komisija določi na osnovi ton/km, prenesenih s cest na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske plovne poti, se na začetku določi v višini 2 EUR za prenos vsakih 500 ton/km cestnega tovora. Ta okvirni znesek je mogoče prilagoditi zlasti v zvezi s kakovostjo ukrepa ali dejansko pridobljenimi koristmi za okolje;

(b)

finančna pomoč Skupnosti, ki jo Komisija določi na osnovi ton/km, prenesenih s cest na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske plovne poti, se na začetku določi v višini 2 EUR za prenos vsakih 500 ton/km cestnega tovora. Ta okvirni znesek je mogoče prilagoditi zlasti v zvezi s kakovostjo ukrepa ali dejansko pridobljenimi koristmi za okolje;

(c)

finančna pomoč Skupnosti se na začetku določi v višini 2 EUR za vsak izogib 500 ton/km ali 25 vozil/km cestnega tovora. Ta okvirni znesek je mogoče prilagoditi zlasti v zvezi s kakovostjo ukrepa ali dejansko pridobljenimi koristmi za okolje;

 

(c)

v skladu s postopkom iz člena 10(2) lahko Komisija občasno po potrebi ponovi pregled razvoja postavk, na katerih temelji ta izračun, in po potrebi v skladu s tem prilagodi znesek finančne pomoči Skupnosti.

(c)

v skladu s postopkom iz člena 10(2) lahko Komisija občasno po potrebi ponovi pregled razvoja postavk, na katerih temelji ta izračun, in po potrebi v skladu s tem prilagodi znesek finančne pomoči Skupnosti.

(c)

v skladu s postopkom iz člena 10(2) lahko Komisija občasno po potrebi ponovi pregled razvoja postavk, na katerih temelji ta izračun, in po potrebi v skladu s tem prilagodi znesek finančne pomoči Skupnosti.

(d)

v skladu s postopkom iz člena 10(2) lahko Komisija občasno po potrebi ponovi pregled razvoja postavk, na katerih temelji ta izračun, in po potrebi v skladu s tem prilagodi znesek finančne pomoči Skupnosti.

 

3.

Oblika in trajanje subvencijske pogodbe

Finančna pomoč Skupnosti za pospeševalne ukrepe se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe za vzpostavitev pomorskih avtocest se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe prenosa načina se odobri na osnovi subvencijskih pogodb. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 38 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe v izogib prometu se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 62 mesecev in najmanj 36 mesecev. V primeru izrednih zamud pri izvajanju, na primer v primeru izjemnega gospodarskega upada, ki jih upravičenec ustrezno utemelji, se lahko dodeli izjemno podaljšanje za 6 mesecev.

Finančna pomoč Skupnosti za ukrepe skupnega učenja se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 26 mesecev, to obdobje pa se lahko na zahtevo upravičenca podaljša, pri čemer ne presega začetnih proračunskih sredstev, in sicer za dodatnih 26 mesecev, če so v prvih 12 mesecih delovanja doseženi pozitivni rezultati.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 38 mesecev ali v izjemnih primerih 44 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 62 mesecev ali v izjemnih primerih 68 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče odobriti prek predvidenega obdobja največ 52 mesecev.

4.

Zgornja mejna vrednost pogodbe

Najnižji okvirni subvencijski prag pri pospeševalnem ukrepu je 30 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina ali dejavnosti izogibanja prometu na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Najnižji okvirni subvencijski prag pri dejavnosti za vzpostavitev pomorskih avtocest je 200 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Najnižji okvirni subvencijski prag pri ukrepih prenosa načina je 60 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe. Za ukrepe prenosa načina, katerih namen je prenos na celinske plovne poti, velja poseben subvencijski prag 13 milijonov ton/km ali temu enakovredna prostornina prenosa načina na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Najnižji okvirni subvencijski prag pri ukrepu v izogib prometu je 80 milijonov ton/km ali 4 milijoni vozil/km tovornega prometa, ki se mu izogne na leto, ki se izvaja v celotnem obdobju veljavnosti subvencijske pogodbe.

Najnižji okvirni subvencijski prag pri ukrepu skupnega učenja je 250 000 EUR.

5.

Razširjanje

Rezultate in metode pospeševalnih ukrepov je treba razširjati in spodbujati izmenjavo najboljših praks, kakor je določeno v načrtu za razširjanje, da bi pripomogli k doseganju ciljev te uredbe.

Rezultate in metode ukrepov za vzpostavitev pomorskih avtocest je treba razširjati in spodbujati izmenjavo najboljših praks, kot je določeno v načrtu za razširjanje, da bi pripomogli k doseganju ciljev te uredbe.

Za ukrepe prenosa načina posebne dejavnosti za razširjanje niso predvidene.

Rezultate in metode ukrepa v izogib prometu je treba razširjati in spodbujati izmenjavo najboljših praks, kot je določeno v načrtu za razširjanje, da bi pripomogli k doseganju ciljev te uredbe.

Rezultate in metode ukrepa skupnega učenja je treba razširjati in spodbujati izmenjavo najboljših praks, kot je določeno v načrtu za razširjanje, da bi pripomogli k doseganju ciljev te uredbe.“


Top