EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0222

Uredba (ES) št. 222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami

OJ L 87, 31.3.2009, p. 160–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/222/oj

31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/160


UREDBA (ES) št. 222/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) uvaja temeljne določbe za statistične podatke Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami.

(2)

V okviru sporočila Komisije z dne 14. novembra 2006 o zmanjšanju obremenitve poročanja, poenostavitvi in določanju prednostnih nalog na področju statistike Skupnosti je bil Intrastat, sistem za zbiranje statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami, opredeljen kot področje, na katerem je poenostavitev mogoča in zaželena.

(3)

Takojšnje ukrepanje z namenom zmanjšanja statistične obremenitve je možno, in sicer z znižanjem stopnje zajetja podatkov, zbranih z Intrastatom. To se lahko izvede z dvigom pragov, pod katerimi so enote oproščene pošiljanja podatkov za Intrastat. Posledično se bo povečal delež statističnih podatkov na podlagi ocen nacionalnih organov.

(4)

Da bi dosegli dolgoročno učinkovitost, bi bilo treba razmisliti o dodatnih ukrepih za nadaljnje zmanjšanje statistične obremenitve, ki pa bi vseeno zagotavljali statistične podatke v skladu s kazalniki in veljavnimi standardi kakovosti. Ti ukrepi bi lahko vključevali nadaljnje znižanje obveznih minimalnih stopenj zajetja za vse odpreme in vse prihode, pa tudi morebitno uvedbo enosmernega sistema poročanja. V ta namen bi morala Komisija preučiti koristi in izvedljivost takšnih ukrepov ter njihov vpliv na kakovost.

(5)

Države članice bi morale Komisiji (Eurostatu) poslati letne zbirne podatke o trgovanju, razčlenjene po značilnostih podjetij. Uporabniki bodo tako imeli na voljo nove statistične informacije o pomembnih gospodarskih vprašanjih in mogoča bo nova vrsta analize, na primer analiza poslovanja evropskih družb v okviru globalizacije, ne da bi to družbam poročevalkam naložilo nove statistične zahteve. Povezavo med statistiko podjetij in trgovine bi bilo treba vzpostaviti tako, da se združijo informacije iz registra subjektov, ki trgujejo znotraj Skupnosti z informacijami, ki jih zahteva Uredba (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene (3).

(6)

Izvedbena pooblastila za zmanjšanje minimalnega zajetja trgovanja bi bilo treba podeliti Komisiji. S takšnimi izvedbenimi pooblastili bi morala biti zagotovljena prožnost za morebitne prihodnje spremembe na podlagi rednega ocenjevanja pragov v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi z namenom najti optimalno razmerje med statistično obremenitvijo in točnostjo podatkov.

(7)

Zaradi zmanjšanja minimalnega zajetja trgovanja so potrebni ukrepi, ki bodo ublažili manj popolno zbiranje podatkov, s tem pa tudi negativni učinek na kakovost, zlasti na točnost podatkov. Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za zaostritev standardov kakovosti držav članic, še zlasti za določitev meril za ocenjevanje trgovine, če podatki o njej niso bili zbrani prek Intrastata.

(8)

Uredba (ES) št. 638/2004 določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(9)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (5), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb osnovnega instrumenta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnjevanjem instrumenta z novimi nebistvenimi določbami.

(10)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se zanje uporabljal regulativni postopek s pregledom.

(11)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje različnih ali posebnih pravil, ki se uporabljajo za posebno blago ali gibanja, za prilagoditev referenčnega obdobja tako, da se upošteva povezava z davkom na dodano vrednost in carinskimi obveznostmi, za opredelitev načina zbiranja informacij s strani nacionalnih organov, zlasti oznak, ki jih je treba uporabiti, za prilagoditev minimalnega zajetja za Intrastat tehnološkemu in gospodarskemu razvoju, za opredelitev pogojev pod katerimi smejo države članice poenostaviti podatke, ki jih je treba zagotoviti za manjše posamezne sklenjene posle, za določitev zbirnih podatkov, ki jih je treba poslati, in meril, ki jih morajo izpolnjevati rezultati ocen, za sprejetje izvedbenih določb za pripravo statističnih podatkov s povezovanjem podatkov o značilnostih podjetij, evidentiranih v skladu z Uredbo (ES) št. 177/2008, s statističnimi podatki o odpremah in prihodih blaga ter da stori vse potrebno za zagotovitev kakovosti podatkov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 638/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(12)

Uredbo (ES) št. 638/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 638/2004 se spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko sprejme različna ali posebna pravila, ki se uporabljajo za posebno blago ali gibanja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

2.

V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija lahko prilagodi referenčno obdobje tako, da upošteva povezavo z davkom na dodano vrednost (DDV) in carinskimi obveznostmi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

3.

V členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Poročevalske enote, odgovorne za posredovanje informacij za sistem Intrastat, so:

(a)

davčni zavezanci v državi članici odpreme, kakor so opredeljeni v naslovu III Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (7), ki:

(i)

so sklenili pogodbo, z izjemo prevoznih pogodb, na podlagi katere se blago odpremi, ali – če ta pogoj ni izpolnjen –

(ii)

odpremijo ali uredijo odpremo blaga ali – če ta pogoj ni izpolnjen –

(iii)

imajo v posesti blago, ki se odpremlja;

ali njihovi davčni zastopniki v skladu s členom 204 Direktive 2006/112/ES, in

(b)

davčni zavezanci v državi članici prihoda, kakor so opredeljeni v naslovu III Direktive 2006/112/ES, ki:

(i)

so sklenili pogodbo, z izjemo prevoznih pogodb, na podlagi katere se blago izroči, ali – če ta pogoj ni izpolnjen –

(ii)

prejemajo ali urejajo prejem izročenega blaga ali – če ta pogoj ni izpolnjen –

(iii)

imajo v posesti blago, ki se izroča;

ali njihovi davčni zastopniki v skladu s členom 204 Direktive 2006/112/ES.

4.

V členu 8(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

vsaj enkrat mesečno sezname davčnih zavezancev, ki so izjavili, da so v zadevnem obdobju dobavili blago drugim državam članicam ali nabavili blago iz drugih držav članic. Seznami prikazujejo celotne vrednosti blaga, ki jih je posamezni davčni zavezanec prijavil za davčne namene;“.

5.

Člen 9(1) se spremeni:

(a)

točka (a) prvega pododstavka se nadomesti z naslednjim:

„(a)

individualno identifikacijsko številko, dodeljeno enoti, odgovorni za posredovanje informacij, v skladu s členom 214 Direktive 2006/112/ES;“

(b)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Opredelitve statističnih podatkov iz točk (e) do (h) so navedene v Prilogi. Po potrebi Komisija opredeli način zbiranja teh podatkov, zlasti oznake, ki jih je treba uporabiti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

6.

Člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pragovi, pod katerimi so enote oproščene pošiljanja podatkov za Intrastat, se določijo tako, da se zagotovi zajetje vsaj 97 % vrednosti vseh odprem in vsaj 95 % vrednosti vseh prihodov blaga davčnega zavezanca iz zadevne države članice.

Komisija stopnje zajetja Intrastata prilagodi v skladu s tehnološkim in gospodarskim razvojem, kadar je to mogoče, pri tem pa mora zagotoviti, da statistični podatki ustrezajo kazalnikom in veljavnim standardom kakovosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(b)

v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija določi pogoje za določitev teh pragov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice lahko pod določenimi pogoji, ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti, poenostavijo informacije, ki jih je treba poslati za manjše posamezne sklenjene posle. Pogoje določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

7.

Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Zaupnost statističnih podatkov

Samo kadar poročevalska enota ali enote, ki so informacije posredovale, to zahtevajo, nacionalni organi odločijo, ali naj se statistični rezultati, s katerimi bi bilo mogoče to enoto oziroma enote prepoznati, izkazujejo ali se spremenijo na tak način, da njihovo izkazovanje ne bo ogrozilo zaupnosti statističnih podatkov.“

8.

Člen 12 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

40 koledarskih dni po koncu referenčnega meseca za zbirne podatke, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(b)

v odstavku 2 se dodata naslednja stavka:

„Rezultati ocen izpolnjujejo merila, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Države članice Komisiji (Eurostatu) pošljejo letno statistiko o trgovanju po značilnostih podjetij, predvsem po gospodarski dejavnosti, ki jo podjetje opravlja, glede na področje ali dvomestno raven klasifikacije NACE, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8), in velikostnem razredu, določenem glede na število zaposlenih.

Ti statistični podatki se pripravijo s povezovanjem podatkov o značilnostih podjetij, evidentiranih v skladu z Uredbo (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene (9), s statističnimi podatki iz člena 3 te uredbe.

Izvedbene določbe za pripravo statističnih podatkov določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

9.

Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Kakovost

1.   Za namene te uredbe se za posredovane podatke uporabljajo naslednja merila kakovosti:

(a)

‚ustreznost‘ pomeni stopnjo, do katere statistika ustreza sedanjim in potencialnim potrebam uporabnikov;

(b)

‚natančnost‘ pomeni prileganje ocenjenih vrednosti dejanskim, toda neznanim vrednostim;

(c)

‚pravočasnost‘ pomeni časovni zamik med dostopnostjo informacij in dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo;

(d)

‚točnost‘ pomeni časovni zamik med datumom objave podatkov in ciljnim datumom (datum, ko bi podatki morali biti zagotovljeni);

(e)

‚dostopnost‘ in ‚jasnost‘ pomeni pogoje in načine, na podlagi katerih lahko uporabniki pridobijo, uporabljajo in razlagajo podatke;

(f)

‚primerljivost‘ pomeni merjenje vpliva razlik v uporabljenih statističnih konceptih ter orodij in postopkov za merjenje pri primerjavi statistike med zemljepisnimi območji, sektorskimi področji ali skozi čas;

(g)

‚skladnost‘ pomeni primernost podatkov za zanesljivo povezovanje na različne načine in za različno uporabo.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) predložijo letno poročilo o kakovosti posredovanih statističnih podatkov.

3.   Pri uporabi meril kakovosti iz odstavka 1 za statistične podatke, ki so zajeti s to uredbo, se načini priprave in struktura poročil o kakovosti določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).

Komisija (Eurostat) oceni kakovost posredovanih statističnih podatkov.

4.   Komisija določi vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti posredovane statistike v skladu z merili kakovosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“

10.

V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

11.

V Prilogi se v oddelku 3 točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

davčna osnova, to je vrednost, ki jo je za davčne namene treba določiti v skladu z Direktivo 2006/112/ES;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. marca 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

A. VONDRA


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. februarja 2009.

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 61, 5.3.2008, str. 6.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(7)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.“

(8)  UL L 393, 30.12.2006, str. 1.

(9)  UL L 61, 5.3.2008, str. 6.“


Top