Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0107

Uredba Komisije (ES) št. 107/2009 z dne 4. februarja 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev (Besedilo velja za EGP)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 238 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/107/oj

5.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 107/2009

z dne 4. februarja 2009

o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s Posvetovalnim forumom za okoljsko primerno zasnovo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Direktive 2005/32/ES mora Komisija določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo za izdelke, ki porabljajo energijo in imajo pomemben obseg prodaje in trgovanja, imajo pomemben vpliv na okolje in pomenijo pomembno možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov.

(2)

Prva alinea člena 16(2) Direktive 2005/32/ES določa, da bo Komisija v skladu s postopkom iz člena 19(3) in merili iz člena 15(2) ter po posvetu s Posvetovalnim forumom, kot je ustrezno, uvedla izvedbene ukrepe, ki se bodo nanašali na potrošno elektroniko.

(3)

Komisija je izvedla pripravljalno študijo, v kateri je analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike enostavnih TV-komunikatorjev (v nadaljnjem besedilu „SSTB“). Študija je bila oblikovana skupaj z zainteresiranimi stranmi in interesnimi skupinami iz EU in tretjih držav, rezultati pa so javno dostopni.

(4)

V pripravljalni študiji je navedeno, da bo število naprav SSTB na trgu Skupnosti z 28 milijonov v letu 2008 naraslo na 56 milijonov v letu 2014 in da bo letna poraba električne energije naprav SSTB narasla s 6 TWh v letu 2010 na 14 TWh v letu 2014, da pa se lahko poraba električne energije naprav SSTB bistveno zmanjša na stroškovno učinkovit način.

(5)

Poraba električne energije naprav SSTB se lahko zmanjša z uvedbo obstoječih nelastniških razvijalskih rešitev, ki, čeprav so stroškovno učinkovite, na trg niso uvedene na zadovoljiv način, saj se končni uporabniki ne zavedajo tekočih stroškov naprav SSTB in proizvajalcev ne spodbujajo k vključevanju rešitev, ki bi zmanjšale porabo električne energije med uporabo.

(6)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo, ki se nanašajo na porabo električne energije naprav SSTB, morajo biti določene z namenom uskladiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo za te naprave v celotni Skupnosti in prispevati k delovanju notranjega trga ter izboljšanju okoljske učinkovitosti teh naprav.

(7)

Ta uredba bi morala povečati tržni prodor tehnologij, ki izboljšujejo energijsko učinkovitost naprav SSTB, kar naj bi po ocenah imelo za posledico letni prihranek energije 9 TWh v letu 2014, v primerjavi s porabo energije, ki bi obstajala, če ti ukrepi ne bi bili uvedeni.

(8)

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo ne bi smele negativno vplivati na funkcionalnost izdelka ter na zdravje, varnost in okolje.

(9)

Postopen začetek veljavnosti zahtev za okoljsko primerno zasnovo bi moral zagotoviti primeren časovni okvir za proizvajalce, da spremenijo zasnovo izdelkov. Časovno načrtovanje teh stopenj bi bilo treba določiti tako, da bi se izognili negativnim vplivom v zvezi s funkcionalnostjo opreme na trgu in da bi se upoštevali stroškovni učinki na proizvajalce, predvsem na mala in srednje velika podjetja (MSP), ter da bi bilo obenem zagotovljeno pravočasno doseganje ciljev politike.

(10)

Meritve porabe električne energije je treba izvesti z upoštevanjem splošno priznanega najnovejšega stanja tehnike na tem področju; proizvajalci lahko uporabijo usklajene standarde, določene v skladu s členom 9 Direktive 2005/32/ES.

(11)

Zahteve iz te uredbe bi morale prevladati nad zahtevami iz Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti (2).

(12)

V skladu s členom 8(2) Direktive 2005/32/ES mora ta uredba navajati, da sta ustrezna postopka za ugotavljanje skladnosti notranji nadzor snovanja iz Priloge IV k Direktivi 2005/32/ES in sistem upravljanja iz Priloge V k Direktivi 2005/32/ES.

(13)

Da bi bilo olajšano preverjanje skladnosti, bi bilo treba od proizvajalcev zahtevati, da zagotovijo informacije v tehnični dokumentaciji, navedeni v prilogah IV in V k Direktivi 2005/32/ES, če se te informacije nanašajo na zahteve iz tega izvedbenega ukrepa.

(14)

Določiti je treba merila uspešnosti za trenutno dostopne naprave SSTB z nizko porabo električne energije. Potrošnike bi lahko z razpoložljivostjo „stanja z 0 W“ na napravah SSTB spodbudili k takemu ravnanju in odločitvam, da bi se zmanjšala nepotrebna izguba energije. Merila uspešnosti pripomorejo k zagotavljanju široke razpoložljivosti in lahkega dostopa do informacij, zlasti za mala in srednje velika podjetja (MSP) ter zelo majhne družbe, kar dodatno olajšuje vgrajevanje najboljših razvijalskih tehnologij za zmanjšanje porabe električne energije pri napravah SSTB.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 19(1) Direktive 2005/32/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in obseg

Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo za enostavne TV-komunikatorje.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve, določene v Direktivi 2005/32/ES. Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

1.

„Enostavni TV-komunikator“ (SSTB – Simple set-top box) je samostojna naprava, ki, ne glede na uporabljene vmesnike:

(a)

ima primarno funkcijo pretvorbe signalov standardne ločljivosti (SD) ali visoke ločljivosti (HD) in nekodiranih digitalnih radiodifuzijskih signalov v analogne radiodifuzijske signale, primerne za analogni televizijski ali radijski sprejemnik;

(b)

nima funkcije „pogojnega dostopa“ (CA – conditional access);

(c)

nima snemalne funkcije, ki bi temeljila na odstranljivih medijih standardnega bibliotečnega formata.

Naprava SSTB je lahko opremljena z naslednjimi dodatnimi funkcijami in/ali komponentami, ki niso del minimalne specifikacije naprave SSTB:

(a)

funkcije časovnega zamika in snemanja z uporabo trdega diska;

(b)

pretvorba sprejetega radiodifuzijskega HD signala v HD ali SD video izhodni signal;

(c)

druga sprejemna enota („tuner“).

2.

„Stanje pripravljenosti“ je stanje, v katerem je oprema priključena na električno omrežje in je predvideni način delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

(a)

funkcija ponovnega aktiviranja ali funkcija ponovnega aktiviranja skupaj z indikacijo omogočene funkcije ponovnega aktiviranja in/ali

(b)

prikaz informacij oziroma statusa.

3.

„Funkcija ponovnega aktiviranja“ je funkcija, ki omogoča aktiviranje ostalih načinov delovanja, vključno z aktivnim načinom, in sicer z daljinskim stikalom, ki obsega napravo za daljinsko upravljanje, notranji senzor in časovno nastavljivi preklopnik za preklop v drugo stanje delovanja z dodatnimi funkcijami, vključno z glavno funkcijo.

4.

„Prikaz informacij ali statusa“ pomeni neprekinjeno delujočo funkcijo zagotavljanja informacij ali prikazovanje stanja opreme na zaslonu, vključno s prikazovalniki časa.

5.

„Aktivno stanje“ je stanje, v katerem je oprema priključena na električno omrežje in deluje vsaj ena od glavnih funkcij, ki zagotavljajo izvajanje predvidene namembnosti opreme.

6.

„Avtomatski odklop napajanja“ je funkcija, ki preklopi aktivno stanje naprave SSTB v stanje pripravljenosti po določenem obdobju delovanja v aktivnem stanju, ki sledi zadnjemu posegu uporabnika in/ali spremembi kanala.

7.

„Druga sprejemna enota“ je del naprave SSTB, na voljo za neodvisno snemanje med tem, ko je možno gledanje drugačnega programa.

8.

„Pogojni dostop“ (CA – conditional access) je radiodifuzijska storitev, ki jo nadzoruje njen ponudnik in zahteva plačilo naročnine za dostopnost televizijskega programa.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo za naprave SSTB so določene v Prilogi I.

Člen 4

Povezanost z Uredbo (ES) št. 1275/2008

Zahteve, določene v tej uredbi, prevladajo nad zahtevami iz Uredbe (ES) št. 1275/2008.

Člen 5

Ocena skladnosti

Postopek za oceno skladnosti, naveden v členu 8(2) Direktive 2005/32/ES, je sistem notranjega nadzora snovanja, določen v Prilogi IV k Direktivi 2005/32/ES, ali sistem upravljanja, določen v Prilogi V k Direktivi 2005/32/ES.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Nadzorni pregledi se izvajajo v skladu s postopkom preverjanja iz Priloge II.

Člen 7

Merila uspešnosti

Okvirna merila uspešnosti za najboljše izdelke in tehnologije, ki so trenutno na voljo na trgu, so navedena v Prilogi III.

Člen 8

Pregled

Komisija to uredbo najkasneje 5 let po začetku njene veljavnosti pregleda v luči tehnološkega napredka in predstavi rezultate tega pregleda Posvetovalnemu forumu.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge I začne veljati eno leto po datumu, navedenem v prvem odstavku.

Točka 2 Priloge I začne veljati tri leta po datumu, navedenem v prvem odstavku.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2009

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  UL L 191, 22.7.2005, str. 29.

(2)  UL L 339, 18.12.2008, str. 45.


PRILOGA I

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.   Naprave SSTB, ki so na trgu, eno leto po začetku veljavnosti te uredbe ne presegajo naslednjih mejnih vrednosti porabe električne energije; naprave SSTB z vgrajenim trdim diskom in/ali drugo sprejemno enoto so iz te zahteve izvzete:

 

Stanje pripravljenosti

Aktivno stanje

Enostavni TV-komunikator

1,00 W

5,00 W

Odobrena vrednost za funkcijo prikaza v stanju pripravljenosti

+1,00 W

Odobrena vrednost za dekodiranje HD signalov

+3,00 W

2.   Naprave SSTB, ki so na trgu, tri leta po začetku veljavnosti te uredbe ne presegajo naslednjih mejnih vrednosti porabe električne energije:

 

Stanje pripravljenosti

Aktivno stanje

Enostavni TV-komunikator

0,50 W

5,00 W

Odobrena vrednost za funkcijo prikaza v stanju pripravljenosti

+0,50 W

Odobrena vrednost za trdi disk

+6,00 W

Odobrena vrednost za drugo sprejemno enoto

+1,00 W

Odobrena vrednost za dekodiranje HD signalov

+1,00 W

3.   Razpoložljivost stanja pripravljenosti

Leto dni po začetku veljavnosti te uredbe morajo naprave SSTB imeti možnost delovanja v stanju pripravljenosti.

4.   Avtomatski odklop napajanja

Eno leto po začetku veljavnosti tega izvedbenega ukrepa morajo biti naprave SSTB opremljene s funkcijo „avtomatskega odklopa napajanja“ ali s podobno funkcijo z naslednjimi značilnostmi:

SSTB avtomatsko preklopi iz aktivnega stanja v stanje pripravljenosti po manj kot treh urah delovanja v aktivnem stanju, ki sledi zadnjemu posegu uporabnika in/ali spremembi kanala z opozorilnim sporočilom 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti,

„funkcija avtomatskega odklopa napajanja“ bo nastavljena kot privzeta.

5.   Meritve

Poraba električne energije, navedena v točkah 1 in 2, se določi z zanesljivim, natančnim in ponovljivim postopkom merjenja, pri katerem je upoštevano splošno priznano stanje tehnike na tem področju.

Merjenje električne moči 0,50 W ali več se opravi z merilno negotovostjo 2 % ali manj pri ravni zaupanja 95 %. Merjenje električne moči, manjše od 0,50 W, se opravi z merilno negotovostjo 0,01 W ali manj pri ravni zaupanja 95 %.

6.   Informacije, ki jih zagotovijo proizvajalci za namene ocene skladnosti

Za namene ocene skladnosti v skladu s členom 5 tehnična dokumentacija obsega naslednje elemente:

(a)

za stanje pripravljenosti in aktivno stanje:

podatki o porabi električne energije v W, zaokroženi na dve decimalni mesti, tudi podatki o porabi električne energije za različne dodatne funkcije in/ali komponente,

uporabljena metoda merjenja,

obdobje merjenja,

opis, kako je bil način delovanja naprave izbran oziroma programiran,

zaporedje dogodkov za dosego načina delovanja, v katerem naprava samodejno menjuje stanja,

morebitne opombe v zvezi z delovanjem opreme;

(b)

preskusni parametri za meritve:

temperatura okolice,

preskusna napetost v V in frekvenca v Hz,

celotno harmonsko popačenje sistema električnega napajanja,

nihanje napetosti moči napajanja med preskusi,

informacije in dokumentacija o instrumentih, konfiguraciji in vezjih, uporabljenih za električno testiranje,

vhodni signali v RF (za digitalno prizemno radiodifuzijo) ali IF (za satelitsko radiodifuzijo),

preskusni avdio/video signali, kot so opisani v prenosnem toku MPEG-2,

nastavitev upravljalnih elementov.

Podatki o napajanju, potrebnem za periferne naprave (kot je aktivna prizemna antena, satelitski LNB (Low Noise Block) ali kakršen koli modem za sprejem kabelskih ali telekomskih programov), ki se napajajo prek TV-komunikatorja (STB) pri sprejemanju programov, ni potrebno vključiti v tehnično dokumentacijo.

7.   Informacije, ki jih zagotovijo proizvajalci za namene obveščanja potrošnikov

Proizvajalci zagotovijo, da so uporabniki naprav SSTB obveščeni o njihovi električni moči v W, zaokroženi na eno decimalno mesto, in sicer za stanje pripravljenosti in aktivno stanje naprav SSTB.


PRILOGA II

Postopek preverjanja

Pri izvajanju pregledov tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2005/32/ES organi držav članic izvajajo naslednji postopek preverjanja za ustrezne veljavne zahteve iz točk 1, 2 in 4 Priloge I.

Za porabo električne energije, večjo od 1,00 W:

Organi države članice preskusijo samo eno enoto.

Za model se šteje, da je v skladu z ustreznimi veljavnimi določbami iz točk 1 in 2 Priloge I k tej uredbi, če rezultat za aktivno stanje oziroma stanje pripravljenosti v zadevnem primeru ne preseže mejnih vrednosti za več kot 10 %.

V nasprotnem primeru bodo preskušene še tri dodatne enote. Za model se šteje, da je v skladu s to uredbo, če povprečje rezultatov slednjih treh preskusov za aktivno stanje in stanje pripravljenosti, kot ustreza danemu primeru, ne preseže mejnih vrednosti za več kot 10 %.

Za porabo električne moči 1,00 W ali manj:

Oblasti države članice preskusijo samo eno enoto.

Za model se šteje, da je v skladu z ustreznimi veljavnimi določbami iz točk 1 in 2 Priloge I k tej uredbi, če rezultati za aktivno stanje in/ali stanje pripravljenosti, kot ustreza danemu primeru, ne presežejo mejnih vrednosti za več kot 0,10 W.

V nasprotnem primeru bodo preskušene še tri dodatne enote. Za model se šteje, da je v skladu s to uredbo, če povprečje rezultatov slednjih treh preskusov za aktivno stanje in/ali stanje pripravljenosti, kot ustreza danemu primeru, ne preseže mejnih vrednosti za več kot 0,10 W.

V nasprotnem primeru se šteje, da model ni v skladu z izvedbenim ukrepom.


PRILOGA III

Merila uspešnosti

Za namene točke 2 dela 3 Priloge I k Direktivi 2005/32/ES so določena naslednja okvirna merila uspešnosti. Nanašajo se na najboljšo tehnologijo, ki je dostopna na datum sprejetja te uredbe:

 

SSTB brez kakršnih koli dodatnih zmogljivosti:

aktivno stanje: 4,00 W,

stanje pripravljenosti brez funkcije prikazovanja: 0,25 W,

stanje izklopa: 0 W.

 

SSTB z vgrajenim trdim diskom:

aktivno stanje: 10,00 W,

stanje pripravljenosti brez funkcije prikazovanja: 0,25 W,

stanje izklopa: 0 W.

Navedena merila uspešnosti so določena na podlagi naprave SSTB z osnovno konfiguracijo ter funkcijo „avtomatskega odklopa napajanja“ in stikala za fizični izklop.


Top