Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1356

Uredba Komisije (ES) št. 1356/2008 z dne 23. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 593/2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (Besedilo velja za EGP)

OJ L 350, 30.12.2008, p. 46–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 171 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014; razveljavil 32014R0319

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1356/oj

30.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/46


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1356/2008

z dne 23. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 593/2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

Ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 64(1) Uredbe,

po posvetovanju z upravnim odborom Evropske agencije za varnost v letalstvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila izračunavanja taks in dajatev, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 593/2007 z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (2), je treba redno revidirati, da bi višina taks in dajatev, ki jih plača vlagatelj, ustrezala zahtevnosti postopka, ki ga izpelje agencija, in dejanskemu opravljenemu delu. Prihodnje spremembe navedene uredbe bodo, med drugim tudi na podlagi podatkov, ki bodo na voljo Evropski agenciji za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) po začetku izvajanja sistema za načrtovanje sredstev podjetja, podrobneje določila navedena pravila.

(2)

Sporazumi iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 bi morali biti podlaga za oceno dejanskega opravljenega dela pri certifikaciji proizvodov iz tretjih držav. Postopek agencije za potrjevanje certifikatov, ki jih izdajo tretje države, s katerimi ima Skupnost sklenjen ustrezen sporazum, je načelno opisan v teh sporazumih, pri čemer bi se moralo vloženo delo razlikovati od tistega, ki je potrebno v postopku potrjevanja, ki ga opravi agencija.

(3)

Hkrati z ohranjanjem ravnotežja med celotnim stroškom, ki ga ima Agencija za vodenje postopka certifikacije, in skupno vsoto taks in dajatev, ki jih slednja obračuna, bi morala pravila izračunavanja taks in dajatev ostati učinkovita in pravična do vseh vlagateljev. To mora veljati tudi za izračun stroškov za potovanja na ozemlja zunaj držav članic. Sedanjo enačbo je treba prilagoditi, da se bo nanašala samo na neposredne stroške takšnih potovanj.

(4)

Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi Uredbe (ES) št. 593/2007, je treba opredeliti, ob kakšnih pogojih lahko agencija zaračuna takso, in določiti postopek izračunavanja višine povrnjenih sredstev v primerih, ko se postopek certifikacije prekine. Podobna pravila je treba določiti tudi za primere, ko se certifikat umakne ali začasno odvzame.

(5)

Zaradi tehničnih razlogov je treba uvesti spremembe v Prilogi k Uredbi (ES) št. 593/2007, da bi izboljšali nekatere opredelitve ali razvrstitve.

(6)

Uredbo (ES) št. 593/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 593/2007 se spremeni:

1.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Kadar se postopek certifikacije delno ali v celoti opravi zunaj ozemlja držav članic, so zadevni potni stroški zunaj teh ozemelj brez poseganja v člen 4 vključeni v takse, zaračunane vlagatelju, in določene s spodnjo enačbo:

d = f + v + h – e

pri čemer je:

d

=

dolgovana taksa

f

=

taksa glede na izveden postopek, kot je določena v Prilogi

v

=

potni stroški

h

=

čas, ki ga porabijo izvedenci za prevoz, obračunan po urni postavki, določeni v delu II

e

=

povprečni stroški za potovanje po ozemlju držav članic, vključno s povprečnim časom, porabljenim za prevoz na ozemlju držav članic, pomnožen z urno postavko, določeno v delu II.“

2.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celoten znesek dolgovane takse, razen če se Agencija in vlagatelj ne dogovorita drugače. Agencija lahko takso obračuna v enem obroku, potem ko prejme zahtevo, ali na začetku letnega obdobja ali obdobja nadzora. Agencija lahko v primeru neplačila zavrne izdajo zadevnega certifikata ali ga prekliče, potem ko je vlagatelja o tem uradno obvestila.“

(b)

odstavek 3 se črta.

(c)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Če mora Agencija prekiniti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev vlagatelja ali ker slednji ne spoštuje svojih obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil projekt, mora biti preostanek dolgovane takse, izračunane na urni osnovi za tekoče obdobje dvanajstih mesecev, ki pa ne presega zadevne pavšalne takse, v celoti plačan takoj, ko Agencija prekine svoje delo, poleg tega pa tudi vsi drugi tedaj zapadli zneski. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v delu II Priloge. Ko na zahtevo vlagatelja Agencija ponovno začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno prekinila, se ta postopek zaračuna kot nov projekt.“

(d)

dodata se naslednja odstavka 8 in 9:

„8.   Če imetnik certifikata umakne ustrezni certifikat ali Agencija certifikat prekliče, mora biti preostanek dolgovane takse, izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne pavšalne takse, v celoti plačan takoj ob umiku ali preklicu, poleg tega pa tudi vsi drugi tedaj zapadli zneski. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v delu II Priloge.

9.   Če agencija začasno odvzame certifikat, mora biti preostanek dolgovane takse, izračunane po načelu časovne porazdelitve, v celoti plačan takoj ob umiku ali začasnem odvzemu, poleg tega pa tudi vsi drugi tedaj zapadli zneski. Če se certifikat pozneje obnovi, začne na dan obnovitve teči novo obdobje dvanajstih mesecev.“

3.

V členu 12 se črta peti odstavek.

4.

V členu 14 se črta odstavek 3.

5.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.

Uporablja se v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

takse iz tabel 1 do 5 dela I Priloge se uporabljajo za vse zahteve za postopek certifikacije, prejete po 1. januarju 2009;

(b)

takse iz tabele 6 dela I Priloge se uporabljajo za vse letne takse, obračunane po 1. januarju 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2008

Za Komisijo

Antonio TAJANI

Podpredsednik


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 140, 1.6.2007, str. 3.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 593/2007 se spremeni:

(1)

Pojasnilo 7 se nadomesti z naslednjim:

„(7)

‚Izvedenka‘ pomeni spremenjeni certifikat tipa, kakor ga opredeli in zanj vloži zahtevo imetnik cetifikata tipa.“

(2)

Pojasnilo 9 se nadomesti z naslednjim:

„(9)

V tabelah 3 in 4 dela I se, ‚preprost‘, ‚standarden‘ in ‚zapleten‘ nanašajo na naslednje:

 

Preprost

Standarden

Zapleten

EASA – dodatni certifikati tipa (DCT)

EASA – večje spremembe projekta

EASA – večja popravila

DCT, večja sprememba projekta ali popravilo, ki vključuje le tekoče in dokazane metode za utemeljitev, za katere je mogoče v času uporabe predložiti vse podatke (opis, seznam za preverjanje skladnosti in dokumente o skladnosti) ter za katere je vlagatelj prikazal izkušnje in ki jih lahko ocenjuje projektni vodja certifikacije sam ali ob omejenem sodelovanju enega strokovnjaka z danega področja

Vsi ostali DCT, večje spremembe projekta ali popravila

Pomemben (1) DTC ali večja sprememba projekta

DCT, potrjen na podlagi dvostranskega sporazuma

Osnoven (2)

Neosnoven (2)

Neosnoven DCT (2) kadar certifikacijski organ (2) spremembo opredeli kot ‚pomembno‘ (1)

Večja sprememba projekta, potrjena na podlagi dvostranskega sporazuma

Raven 2 (2) večje spremembe projekta, kadar niso samodejno sprejete (3).

Raven 1 (2)

Raven 1 (2) večje spremembe projekta, kadar certifikacijski organ (2) spremembo opredeli kot ‚pomembno‘ (1)

Večje popravilo, potrjeno na podlagi dvostranskega sporazuma

Se ne uporablja

(samodejno sprejetje)

Popravila na kritičnem delu (2)

Se ne uporablja

(3)

V delu I se tabele od 1 do 6 nadomestijo z naslednjim:

„Tabela 1:   Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami (iz poddela B in poddela O Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1702/2003 (4))

(EUR)

 

Pavšalna taksa

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

2 600 000

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

1 330 000

Nad 22 000 kg in do50 000 kg

1 060 000

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg

410 000

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg

227 000

Do 2 000 kg

12 000

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

6 000

Rotoplan

Velik

525 000

Srednji

265 000

Majhen

20 000

Drugo

Baloni

6 000

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

365 000

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

185 000

Neturbinski motorji

30 000

Neturbinski motorji CZ 22 H, CZ VLR Dodatek B

15 000

Propeler za uporabo na letalu z MTOW nad 5 700 kg

10 250

Propeler za uporabo na letalu z MTOW do 5 700 kg

2 925

Deli

Vrednost nad 20 000 EUR

2 000

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

1 000

Vrednost pod 2 000 EUR

500


Tabela 2:   Izvedenke za certifikate tipa in certifikate tipa z omejitvami

(EUR)

 

Pavšalna taksa (5)

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

1 000 000

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

500 000

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

400 000

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg

160 000

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg

80 000

Do 2 000 kg

2 800

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

2 400

Rotoplan

Velik

200 000

Srednji

100 000

Majhen

6 000

Drugo

Baloni

2 400

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

100 000

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

50 000

Neturbinski motorji

10 000

Neturbinski motorji CZ 22 H, CZ VLR Dodatek B

5 000

Propeler za uporabo na letalu z MTOW nad 5 700 kg

2 500

Propeler za uporabo na letalu z MTOW do 5 700 kg

770

Deli

Vrednost nad 20 000 EUR

1 000

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

600

Vrednost pod 2 000 EUR

350


Tabela 3:   certifikati tipa (iz poddela E Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

Pavšalna taksa (6)

Zapleten

Standarden

Preprost

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

25 000

6 000

3 000

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

13 000

5 000

2 500

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

8 500

3 750

1 875

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg

5 500

2 500

1 250

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg

3 800

1 750

875

Do 2 000 kg

1 600

1 000

500

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

250

250

250

Rotoplan

Velik

11 000

4 000

2 000

Srednji

5 000

2 000

1 000

Majhen

900

400

250

Drugo

Baloni

800

400

250

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

12 000

5 000

2 500

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

5 800

2 500

1 250

Neturbinski motorji

2 800

1 250

625

Neturbinski motorji CZ 22 H, CZ VLR Dodatek B

1 400

625

300

Propeler za uporabo na letalu z MTOW nad 5 700 kg

2 000

1 000

500

Propeler za uporabo na letalu z MTOW do 5 700 kg

1 500

750

375


Tabela 4:   Večje spremembe in večja popravila (iz poddelov D in M Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

Pavšalna taksa (7)  (8)

Zapleten

Standarden

Preprost

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

20 000

6 000

3 000

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

9 000

4 000

2 000

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

6 500

3 000

1 500

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg

4 500

2 000

1 000

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg

3 000

1 400

700

Do 2 000 kg

1 100

500

250

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

250

250

250

Rotoplan

Velik

10 000

4 000

2 000

Srednji

4 500

2 000

1 000

Majhen

850

400

250

Drugo

Baloni

850

400

250

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

5 000

2 000

1 000

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

2 500

1 000

500

Neturbinski motorji

1 300

600

300

Neturbinski motorji CZ 22 H, CZ VLR Dodatek B

600

300

250

Propeler za uporabo na letalu z MTOW nad 5 700 kg

250

250

250

Propeler za uporabo na letalu z MTOW do 5 700 kg

250

250

250


Tabela 5:   Manjše spremembe in manjša popravila (iz poddelov D in M Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

Pavšalna taksa (9)  (10)

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

500

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

500

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

500

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg

500

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg

250

Do 2 000 kg

250

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

250

Rotoplan

Velik

500

Srednji

500

Majhen

250

Drugo

Baloni

250

Pogon

Turbinski motorji

500

Neturbinski motorji

250

Propeler

250


Tabela 6:   Letne takse za imetnike certifikatov tipa in certifikatov tipa z omejitvami EASA se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1592/2002

(EUR)

 

Pavšalna taksa (11)  (12)  (13)

 

Projekt EU

Projekt zunaj EU

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

270 000

90 000

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

150 000

50 000

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

80 000

27 000

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg

17 000

5 700

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg

4 000

1 400

Do 2 000 kg

2 000

670

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

900

300

Rotoplan

Velik

65 000

21 700

Srednji

30 000

10 000

Majhen

3 000

1 000

Drugo

Baloni

900

300

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

40 000

13 000

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

6 000

2 000

Neturbinski motorji

1 000

350

Neturbinski motorji CZ 22 H, CZ VLR Dodatek B

500

250

Propeler za uporabo na letalu z MTOW nad 5 700 kg

750

250

Deli

Vrednost nad 20 000 EUR

2 000

700

Vrednost med 2 000 in20 000 EUR

1 000

350

Vrednost pod 2 000 EUR

500

250

(4)

Točka 2 v delu II se zamenja z naslednjim:

„2.

Urna osnova glede na zadevni postopek:

Dokazovanje sposobnosti projektiranja z alternativnimi postopki

Dejansko število ur

Proizvodnja brez odobritve proizvodne organizacije

Dejansko število ur

Alternativne metode usklajevanja z odobrenim projektom

Dejansko število ur

Podpora potrjevanja (sprejetje certifikata EASA s strani tujih organov)

Dejansko število ur

Tehnična pomoč, ki jo zahtevajo tuji organi

Dejansko število ur

Sprejetje poročil Odbora za pregled vzdrževanja (MRB) s strani EASA

Dejansko število ur

Prenos certifikatov

Dejansko število ur

Odobritev pogojev letenja za dovoljenje za letenje

3 ure

Upravna ponovna izdaja dokumentov

1 ura

Izvozno spričevalo o plovnosti (E-CoA) za zrakoplove CZ 25

6 ur

Izvozno spričevalo o plovnosti (E-CoA) za druge zrakoplove

2 uri“


(1)  ‚Pomemben‘ je opredeljen v odstavku 21A.101 (b) Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003.

(2)  Za opredelitve ‚osnoven‘, ‚neosnoven‘, ‚raven 1‘, ‚raven 2‘, ‚kritični del‘ in‚certifikacijski organ‘,glej veljavni dvostranski sporazum, na podlagi katerega poteka postopek potrjevanja.

(3)  Merila EASA za avtomatsko sprejemljivost za velike spremembe ravni 2 so opredeljena v Sklepu izvršnega direktorja 2004/04/CF ali veljavnem dvostranskem sporazumu, na podlagi katerega poteka postopek potrjevanja.“

(4)  UL L 243, 27.9.2003, str. 6.

(5)  Za izvedenke, ki vključujejo bistvene spremembe načrta tipa, kot so opisane v poddelu B Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(6)  Za dodatne certifikate tipa, ki vključujejo bistvene spremembe, kot so opisane v poddelu B Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(7)  Za pomembne velike spremembe, ki vključujejo bistvene spremembe, kot so opisane v poddelu B Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(8)  Spremembe in popravila na pomožni pogonski enoti (APU) se obračunavajo kot spremembe in popravila na motorjih z enako močjo.

(9)  Takse iz te tabele se ne uporabljajo za manjše spremembe in popravila, ki jih opravijo projektivne organizacije v skladu z delom 21A.263(c)(2) poddela J Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003.

(10)  Spremembe in popravila na pomožnih pogonskih enotah (APU) se obračunavajo kot spremembe in popravila motorjev z enako močjo.

(11)  Pri tovornih letalih, ki imajo svoj certifikat, se na takse za enakovredna potniška letala uporabi koeficient 0,85.

(12)  Za imetnike več certifikatov tipa in/ali več certifikatov tipa z omejitvami se uporabi znižanje letnih taks za drugega in vse naslednje certifikate tipa ali certifikate tipa z omejitvami iste kategorije, kot to prikazuje tabela:

Proizvod iste kategorije

Popust za pavšalne takse

1.

0 %

2.

10 %

3.

20 %

4.

30 %

5.

40 %

6.

50 %

7.

60 %

8.

70 %

9.

80 %

10.

90 %

11. in vsi naslednji proizvodi

100 %

(13)  Za zrakoplove, ki jih je v svetu še vedno registriranih manj kot 50, se stalna plovnost zaračuna na urni osnovi po urni postavki iz dela II Priloge do ravni takse za zadevno kategorijo proizvoda. Za proizvode, dele in naprave, ki niso zrakoplovi, se omejitev nanaša na število letal, na katere se zadevni proizvod, del ali naprava namestijo“


Top