Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1355

Uredba Sveta (ES) št. 1355/2008 z dne 18. decembra 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 350, 30.12.2008, p. 35–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 61 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1355/oj

30.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/35


UREDBA SVETA (ES) št. 1355/2008

z dne 18. decembra 2008

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAČASNI UKREPI

(1)

Komisija je 20. oktobra 2007 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije, napovedala začetek protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) (2) v Skupnost. Komisija je 4. julija 2008 z Uredbo (ES) št. 642/2008 (3) („začasna uredba“) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov s poreklom iz LRK.

(2)

Postopek se je začel na podlagi pritožbe, ki jo je 6. septembra 2007 vložila španska Nacionalna zveza združenj za predelano sadje in zelenjavo (FNACV) („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo 100-odstotni delež celotne proizvodnje nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) v Skupnosti. Pritožba je vsebovala dokaze o dampingu zadevnega proizvoda in o znatni škodi, ki je zaradi tega nastala, kar je zadostovalo, da se upraviči začetek postopka.

(3)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 12 začasne uredbe, je preiskava dampinga in škode zajela obdobje od 1. oktobra 2006 do 30. septembra 2007 („OP“). Proučitev gibanj, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od 1. oktobra 2002 do konca obdobja preiskave („obravnavano obdobje“).

(4)

Komisija je 9. novembra 2007 z Uredbo (ES) št. 1295/2007 (4) odredila registracijo za uvoz istega proizvoda s poreklom iz LRK.

(5)

Spomniti je treba, da so za isti proizvod do 8. novembra 2007 veljali zaščitni ukrepi. Komisija je z Uredbo (ES) št. 1964/2003 (5) uvedla začasne zaščitne ukrepe proti uvozu nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.). Dokončni zaščitni ukrepi so bili uvedeni z Uredbo (ES) št. 658/2004 („uredba o zaščitnih ukrepih“) (6). Začasni in dokončni zaščitni ukrepi so bile tarifne kvote, kar pomeni, da je bilo dajatev treba plačati šele, ko je bil obseg dajatve prostega uvoza izčrpan.

B.   NAKNADNI POSTOPEK

(6)

Po uvedbi začasnih protidampinških dajatev na uvoz zadevnega proizvoda s poreklom iz LRK je več zainteresiranih strank predložilo pisne pripombe. Strankam, ki so to zahtevale, je bila dana tudi možnost za zaslišanje.

(7)

Komisija je še naprej zahtevala in preverjala vse informacije, za katere je menila, da so nujne za dokončne ugotovitve. Komisija je zaključila preiskavo v zvezi z vidiki interesa Skupnosti. V zvezi s tem so bili izvedeni preveritveni obiski v prostorih naslednjih nepovezanih uvoznikov v Skupnosti:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hamburg, Nemčija,

Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hamburg, Nemčija,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Hamburg, Nemčija,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Nemčija,

Gaston spol. s r.o., Zlin, Češka.

(8)

Vse stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala priporočiti uvedba dokončne protidampinške dajatve na uvoz zadevnega proizvoda s poreklom iz LRK in dokončnega pobiranja zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Za stranke se je določilo tudi obdobje, v katerem so lahko po tem razkritju navedle svoje pripombe.

(9)

Nekateri uvozniki so v skladu s členom 6(6) osnovne uredbe predlagali skupno srečanje vseh zainteresiranih strank, vendar je eden od njih zahtevo zavrnil.

(10)

Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile zainteresirane stranke, so bile ustrezno obravnavane in upoštevane.

C.   ZADEVNI PROIZVOD IN PODOBNI PROIZVOD

(11)

Dva nepovezana uvoznika iz Skupnosti sta trdila, da je treba nekatere vrste mandarin izključiti iz opredelitve zadevnega proizvoda zaradi sladkosti ali embalaže za izvoz. V zvezi s tem je treba opozoriti, da tem trditvam niso bile priložene nikakršne preverljive informacije in podatki, ki bi dokazovali, da se te vrste zaradi svojih značilnosti razlikujejo od zadevnega proizvoda. Poleg tega je treba opozoriti, da se drugačna embalaža ne more šteti za bistven element pri opredelitvi zadevnega proizvoda, zlasti ker so oblike embalaže že upoštevane pri opredelitvi zadevnega proizvoda iz uvodne izjave 16 začasne uredbe. Te utemeljitve se zato zavrnejo.

D.   VZORČENJE

1.   Vzorčenje za proizvajalce izvoznike v LRK

(12)

Dva nepovezana uvoznika iz Skupnosti se nista strinjala, da kitajski proizvajalci izvozniki, ki so bili izbrani za vzorec, predstavljajo 60 % celotnega izvoza v Skupnost. Vendar nista predložila preverljivih informacij, s katerimi bi lahko ovrgla natančnost informacij za vzorčenje, ki so jih predložili sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki in so bile z nadaljnjo preiskavo večinoma potrjene. Zato se ta utemeljitev zavrne.

(13)

Trije kitajski sodelujoči proizvajalci izvozniki so predložili pripombe in trdili, da so njihove povezane družbe proizvajalci izvozniki zadevnega proizvoda in bi zato morali biti vključeni v prilogo za sodelujoče proizvajalce izvoznike. Te trditve so se štele za upravičene, zato je bilo odločeno, da se zadevna priloga ustrezno popravi. En nepovezan uvoznik v Skupnosti je trdil, da je treba avtomatično omogočiti, da se za izvoz v ES prek trgovcev uporabljajo ukrepi, ki veljajo za kitajske proizvajalce uvoznike. V zvezi s tem je treba opozoriti, da so protidampinški ukrepi uvedeni za proizvode, ki jih proizvajajo proizvajalci uvozniki v državi v preiskavi in se izvažajo v ES (ne glede na to, katera družba z njimi trguje), in ne za poslovne subjekte, ki sodelujejo le pri trgovanju. Trditev je bila zato zavrnjena.

E.   DAMPING

1.   Tržnogospodarska obravnava (TGO)

(14)

Po uvedbi začasnih ukrepov kitajski sodelujoči proizvajalec izvoznik ni predložil pripomb v zvezi z ugotovitvami TGO. Ker v zvezi s tem ni bilo pripomb, se uvodne izjave 29 do 33 začasne uredbe potrdijo.

2.   Individualna obravnava

(15)

Ker v zvezi s tem ni bilo pripomb, se uvodne izjave 34 do 37 začasne uredbe v zvezi z individualno obravnavo potrdijo.

3.   Normalna vrednost

(16)

Opozoriti je treba, da je določitev normalne vrednosti temeljila na podatkih, ki jih je predložila industrija Skupnosti. Ti podatki so bili preverjeni v prostorih sodelujočih proizvajalcev Skupnosti.

(17)

Po uvedbi začasnih ukrepov so vsi trije kitajski vzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki in dva nepovezana uvoznika iz Skupnosti izrazili pomisleke o uporabi cen industrije Skupnosti za izračun normalne vrednosti. Menili so, da bi bilo treba normalno vrednost izračunati na podlagi proizvodnih stroškov LRK ob upoštevanju kakršnih koli ustreznih prilagoditev, povezanih z razlikami med trgom ES in trgom LRK. V zvezi s tem je treba opozoriti, da bi bila uporaba informacij iz države brez tržnega gospodarstva in zlasti družb, ki jim TGO ni bila odobrena, v nasprotju z določbami člena 2(7)(a) osnovne uredbe. Zato se ta utemeljitev zavrne. Poleg tega je bilo navedeno, da bi lahko bilo glede na nesodelovanje primerljive države ustrezno uporabiti podatke o cenah vseh drugih držav uvoznic ali ustrezne objavljene informacije. Vendar v nasprotju s podatki, ki jih je uporabila Komisija, natančnosti takšnih splošnih informacij ne bi bilo mogoče preveriti in navzkrižno preveriti v skladu z določbami člena 6(8) osnovne uredbe. Zato se ta utemeljitev zavrne. Predložena ni bila nobena druga utemeljitev, zaradi katere bi bilo vprašljivo, da je metodologija, ki jo je uporabila Komisija, v skladu z določbami člena 2(7)(a) osnovne uredbe in zlasti da je v tem primeru edina razumna podlaga za izračun normalne vrednosti.

(18)

Ker ni bilo drugih pripomb, se uvodne izjave 38 do 45 začasne uredbe potrdijo.

4.   Izvozna cena

(19)

Po uvedbi začasnih ukrepov je en kitajski vzorčeni sodelujoči proizvajalec izvoznik navedel, da bi bilo treba njegovo izvozno ceno prilagoditi, da bi se upoštevali nekateri stroškovni elementi (zlasti ladijski prevoz). V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bilo to vprašanje obravnavano med preveritvijo na kraju samem za to družbo in druge družbe, vključene v vzorec. Takrat je vsaka družba predložila informacije v zvezi z zadevnimi stroški. Znesek, ki ga družba zahteva zdaj, je znatno višji od prvotno navedenega zneska. Opozoriti je treba, da novi zahtevek temelji le na izjavi špediterja in ne izraža podatkov, povezanih z dejanskim poslom. Drugi vzorčeni proizvajalci izvozniki niso izpodbijali podatkov v zvezi z ladijskim prevozom. Poleg tega zahtevka glede na to, da je bil predložen pozno, ni mogoče preveriti. Zahtevana prilagoditev ni povezana s podatki, ki so že evidentirani. Kljub temu je Komisija na podlagi tega zahtevka pregledala znesek zadevnih stroškov glede na to, da so ti stroški pomembni za izvozne transakcije ES, ki jih je navedla družba. Na podlagi tega je Komisija ugotovila, da je primerneje uporabiti povprečne stroške ladijskega prevoza, preverjene na kraju samem, za vse vzorčene kitajske družbe. Zato je bila izvozna cena družbe ustrezno prilagojena.

(20)

Drug kitajski vzorčeni sodelujoči proizvajalec izvoznik je opozoril na dve računski napaki pri izračunu svoje izvozne cene, ki sta bili povezani s predloženimi izvoznimi tečaji. Trditev se je štela za upravičeno in zadevna izvozna cena proizvajalca je bila ustrezno popravljena.

(21)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobene druge pripombe, se uvodna izjava 46 začasne uredbe potrdi.

5.   Primerjava

(22)

Ker v zvezi s tem ni bilo nobene pripombe, se uvodni izjavi 47 in 48 začasne uredbe potrdita.

6.   Stopnje dampinga

(23)

Na podlagi zgoraj navedenega so dokončne stopnje dampinga, izražene kot odstotek cene CIF meja Skupnosti brez plačane dajatve, naslednje:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 139,4 %,

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang, in njen povezan proizvajalec Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province 136,3 %,

sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso vključeni v vzorec 131 %,

vse druge družbe 139,4 %.

F.   ŠKODA

1.   Proizvodnja Skupnosti in industrija Skupnosti

(24)

Ker ni bilo utemeljenih pripomb, se ugotovitve iz uvodnih izjav 52 do 54 začasne uredbe potrdijo.

2.   Potrošnja Skupnosti

(25)

Ena od strank izvoznic je trdila, da se stopnja potrošnje iz Uredbe št. 658/2004 o zaščitnih ukrepih in stopnja iz začasne uredbe razlikujeta. Poudariti je treba, da se stopnja potrošnje razlikuje zlasti zaradi drugačnega obsega proizvodov pri sedanji preiskavi in različnega števila držav članic pri obeh preiskavah. V zvezi s tem ni bilo dodatnih in utemeljenih informacij. Zato se ugotovitve iz uvodnih izjav 55 do 57 začasne uredbe potrdijo. Posledično se v zvezi s tem potrdijo tudi nadaljnji deli analize, ki temeljijo na potrošnji.

3.   Uvoz iz zadevne države

(a)   Obseg in tržni delež uvoza zadevnega proizvoda

(26)

V zvezi s tržnim deležem se nekatere zainteresirane stranke niso strinjale z izjavo Komisije iz uvodne izjave 58, da se je tržni delež dampinškega uvoza povečal. Trdile so, da se je tržni delež uvoza s Kitajske v nasprotju z ugotovitvami Komisije zmanjšal. Preverjena je bila ocena uvoza iz LRK glede na obseg in tržni delež. Kot je navedeno v uvodni izjavi 58 začasne uredbe, se je tržni delež kitajskega uvoza zmanjšal le v enem letu. V preostalem proučenem obdobju je tržni delež uvoza s Kitajske ostal dosledno velik. Zato se ugotovitve iz predhodne faze potrdijo.

(27)

Nekatere stranke so trdile, da bi bilo treba proučiti tudi obseg po OP in tako oceniti, ali se kitajski uvoz povečuje. Opozoriti je treba, da je bilo gibanje uvoza s Kitajske ocenjeno za obdobje 2002/2003 do 2006/2007, pri čemer je bilo ugotovljeno nedvomno povečanje. V skladu z določbami osnovne uredbe se dogodki po OP ne upoštevajo, razen v izjemnih okoliščinah. Kot je navedeno v uvodni izjavi 48, je bila v vsakem primeru raven uvoza po OP proučena, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je znatna.

(b)   Nelojalno nižanje cen

(28)

Trije sodelujoči proizvajalci izvozniki so ugovarjali ugotovitvam Komisije o nelojalnem nižanju cen. Eden od njih je ugovarjal metodologiji za izračun nelojalnega nižanja cen in zahteval prilagoditev, da se izrazijo stroški, ki jih imajo trgovci s posredno prodajo. Izračuni so bili prilagojeni, kadar je bilo prilagoditev utemeljena. Na podlagi podatkov, ki so jih predložili vzorčeni sodelujoči proizvajalci izvozniki, je popravljena primerjava pokazala, da se je v OP uvožen zadevni proizvod v Skupnosti prodajal po cenah, ki so bile nelojalno nižje od cen industrije Skupnosti za 18,4 % do 35,2 %.

4.   Položaj industrije Skupnosti

(29)

Dva uvoznika in združenje uvoznikov so izpodbijali trajanje sezone pakiranja iz uvodne izjave 79 začasne uredbe. Trdili so, da sezona pakiranja v Španiji traja le tri mesece in ne štiri do pet, kot je navedeno v začasni uredbi. Vendar je ta trditev povezana s pridelkom (ki se razlikuje glede na vrsto) in proizvedeno količino ter nikakor ne vpliva na dejavnike škode, ki so jih analizirale službe Komisije.

(30)

Ker ni bilo drugih utemeljenih informacij ali utemeljitev v zvezi s položajem industrije Skupnosti, se uvodne izjave 63 do 86 začasne uredbe potrdijo.

5.   Sklepna ugotovitev o škodi

(31)

Po razkritju iz začasne uredbe so nekateri uvozniki in nekateri proizvajalci izvozniki s sklicevanjem na uvodne izjave 83 do 86 začasne uredbe navedli, da podatki, ki jih je Komisija uporabila za določitev stopnje škode, niso bili pravilni in objektivno ocenjeni. Trdili so, da skoraj vsi kazalci, povezani s škodo, kažejo pozitivno gibanje in zato škode ni mogoče dokazati.

(32)

V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba kljub manjšemu izboljšanju, ki ga kažejo nekateri kazalci, položaj industrije Skupnosti oceniti v celoti in ob upoštevanju dejstva, da so se zaščitni ukrepi uporabljali do konca obdobja preiskave. To vprašanje je bilo natančno proučeno v uvodnih izjavah 51 do 86 začasne uredbe. Zaradi temeljitega procesa prestrukturiranja, ki so ga omogočili ti ukrepi in zaradi katerega sta se bistveno zmanjšali proizvodnja in zmogljivost, bi se v običajnih okoliščinah znatno izboljšal splošni položaj proizvajalcev Skupnosti, vključno s proizvodnjo, izkoriščenostjo zmogljivosti, prodajo in razliko med ceno in stroški. Vendar so kazalci v zvezi z obsegom ostali slabi, zaloge so se znatno povečale in finančni kazalci so bili še vedno negativni, pri čemer so se nekateri celo poslabšali.

(33)

Zato se sklepne ugotovitve glede znatne škode, ki jo je utrpela industrija Skupnosti in je navedena v začasni uredbi, ne spremenijo. Ker ni bilo drugih utemeljenih informacij ali utemeljitev, se te ugotovitve dokončno potrdijo.

G.   VZROČNA ZVEZA

1.   Učinek dampinškega uvoza

(34)

Nekatere stranke so trdile, da je obseg kitajskega uvoza od leta 1982 stabilen in zato ni mogel povzročiti škode, kot je pojasnjeno v začasni uredbi (glej uvodno izjavo 58). Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 26, se je uvoz s Kitajske med proučenim obdobjem dejansko znatno povečal, kar je negativno vplivalo na tržni delež industrije EU. Poleg tega je utemeljitev povezana z gibanjem uvoza, ki bistveno presega zadevno obdobje, zato se ta utemeljitev zavrne.

(35)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 28 zgoraj, se dokončno sklene, da so v OP uvozne cene vzorčenih kitajskih proizvajalcev izvoznikov nelojalno nižale povprečne cene industrije Skupnosti za 18,4 % do 35,2 %. Revizija stopnje nelojalno znižanih cen ne vpliva na sklepne ugotovitve glede učinka dampinškega uvoza iz uvodnih izjav 100 in 101 začasne uredbe.

2.   Nihanja menjalnih tečajev

(36)

Po uvedbi začasnih dajatev so nekateri uvozniki opozarjali na negativen vpliv menjalnega tečaja na raven cen. Trdili so, da je menjalni tečaj glavni dejavnik, ki povzroča škodo. Vendar ocena Komisije obravnava le razliko med ravnmi cen in ne vključuje zahteve za analizo dejavnikov, ki vplivajo na raven teh cen. Zato je ugotovljena jasna vzročna zveza med visoko stopnjo dampinga in škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, in zato se uvodna izjava 95 začasne uredbe lahko potrdi.

3.   Dobava in cena surovin

(37)

Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da škode ne povzroča dampinški uvoz, ampak nezadostna dobava svežega sadja, tj. surovine za mandarine v pločevinkah.

(38)

Vendar uradni podatki španskega ministrstva za kmetijstvo potrjujejo, da količina, ki je na voljo industriji konzerviranja v pločevinke, zadostuje za celotno proizvodno zmogljivost španskih proizvajalcev.

(39)

Proizvajalci delno tekmujejo za sveže sadje z neposrednim potrošniškim trgom za sveže proizvode. Vendar se zaradi te konkurence vzročna zveza ne prekine. Jasen in pomemben razlog za razmeroma majhno proizvodnjo, prodajo in tržni delež industrije Skupnosti je pritisk zelo velikega uvoza s Kitajske po zelo nizkih cenah. V takšnih okoliščinah in glede na to, da tržno ceno narekuje uvoz, ki zajema več kot 70 % trga in s katerim so povezani nelojalno nižanje cen, zajezitev in znižanje cen, bi bila večja proizvodnja brez utemeljenih pričakovanj glede prodaje proizvoda po cenah, ki bi omogočale normalni dobiček, negospodarna. Zato bi lahko španska industrija ustrezno zagotovila bistveno večje količine, če tržna cena ne bo negativno vplivala na njene gospodarske rezultate.

(40)

Drugo dejstvo, ki potrjuje to analizo, je stalnost znatne zaloge proizvajalcev Skupnosti, kar jasno kaže, da škoda, povzročena industriji Skupnosti, ni posledica nezadostne proizvodnje, ampak proizvodnje, ki je zaradi pritiska kitajskega uvoza ni mogoče prodati.

(41)

Ker gre za kmetijski proizvod, je cena surovine zaradi njene kmetijske narave odvisna od sezonskih nihanj. Vendar je v analiziranem petletnem obdobju, ki je vključevalo letine z višjimi in nižjimi cenami, Komisija ugotovila, da škoda (npr. v obliki finančne izgube) nastane ne glede na ta nihanja, zato gospodarski rezultati industrije Skupnosti niso neposredno povezani s takšnimi sezonskimi nihanji.

4.   Razlike v kakovosti

(42)

Nekatere stranke so navedle, da je kitajski proizvod bolj kakovosten od proizvodnje Skupnosti. Vendar kakršne koli razlike v ceni, ki iz tega izhajajo, niso bile dovolj utemeljene, poleg tega ni dokazov, da bi lahko bila domnevna potrošnikova prednostna izbira kitajskih proizvodov tako izrazita, da bi se zato poslabšal položaj industrije Skupnosti. V vsakem primeru bi bile takšne domnevne razlike v ceni ugodne za kitajski proizvod, pri čemer bi se stopnja nelojalnega nižanja cen/prodaje pod ceno povečala. Ker ni bilo dodatnih novih in utemeljenih informacij ali utemeljitev, se uvodna izjava 99 začasne uredbe potrdi.

5.   Povečanje stroškov

(43)

Nekatere stranke so trdile, da je temeljni razlog za škodo izjemno povečanje stroškov nekaterih proizvajalcev. Te trditve niso bile ustrezno utemeljene. Pri analizi Komisije niso bili ugotovljeni takšni dogodki, ki bi lahko spremenili oceno vzročne zveze ali vplivali na izračun stopnje odprave škode.

(44)

Nekatere stranke so predložile pripombe o večjih proizvodnih stroških in nezmožnosti industrije Skupnosti, da jih zmanjša,. Nekatere stroškovne postavke (kot je energija) so se povečale, vendar njihov vpliv ni tako velik, da bi lahko prekinil vzročno zvezo v okoliščinah, v katerih zelo velika količina dampinškega kitajskega izvoza znižuje prodajo in proizvodnjo (in s tem povečuje stroške industrije Skupnosti na enoto) ter povzroča zajezitev in znižanje cen industrije Skupnosti.

6.   Sheme pomoči

(45)

Sheme pomoči ES naj bi domnevno povzročile umetno rast predelave v ES in potem spodbudile manjšo dobavo surovin za zadevni proizvod. Ta trditev je bila splošna in ni bila ustrezno utemeljena. V vsakem primeru so bile zadevne sheme leta 1996 spremenjene tako, da so lahko pomoč prejeli kmetje in ne predelovalci zadevnega proizvoda. Pri analizi Komisije niso bili ugotovljeni drugi učinki v obdobju preiskave, ki bi lahko prekinili vzročno zvezo. V zvezi z dobavo se je treba sklicevati na uvodni izjavi 40 in 41.

7.   Sklep o vzročni zvezi

(46)

Ker ni bilo dodatnih novih in utemeljenih informacij ali utemeljitev, se uvodne izjave 87 do 101 začasne uredbe potrdijo.

(47)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega se potrdi začasna ugotovitev o obstoju vzročne zveze med znatno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti, in dampinškim kitajskim uvozom.

H.   INTERES SKUPNOSTI

1.   Dogodki po obdobju preiskave

(48)

Uvoz iz LRK je bilo treba od 9. novembra 2007 registrirati v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1295/2007 z dne 5. novembra 2007 o registraciji uvoza nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („uredba o registraciji“) (7). Namen tega je bila retroaktivna uvedba protidampinških dajatev. Zato so bili izjemoma analizirani tudi dogodki po OP. Podatki Eurostata potrjujejo, da uvoz s Kitajske ostaja znaten, kar so potrdili tudi nekateri uvozniki. Obseg za zadnjih deset mesecev po OP je dosegel 74 000 ton po stabilnih nizkih cenah.

2.   Zmožnost proizvajalcev Skupnosti, da oskrbujejo trg Skupnosti

(49)

Več strank je predložilo pripombe o nizki stopnji španske proizvodnje, za katero so trdili, da ne more v celoti zadostiti povpraševanju na trgu Skupnosti. Čeprav je res, da zdaj industrija Skupnosti ne oskrbuje celotnega trga EU, je treba opozoriti, da je to povezano z učinkom škodljivega uvoza, kot je pojasnjeno zgoraj. V vsakem primeru načrtovan učinek ukrepov ni zaprtje trga Skupnosti za kitajski uvoz, ampak odprava učinkov škodljivega dampinga. Tudi glede na to, da obstajata le dva vira dobave teh proizvodov, se šteje, da bi bilo v primeru uvedbe dokončnih ukrepov povpraševanje po kitajskih proizvodih v Skupnosti še vedno veliko.

3.   Interes industrije Skupnosti in dobaviteljev

(50)

Eno združenje uvoznikov je trdilo, da kakršni koli protidampinški ukrepi brez omejitve količin ne bi prispevali k zaščiti španske industrije, ampak bi avtomatično povzročili nezakonito trgovanje. S to utemeljitvijo se opozarja, da morajo institucije zagotoviti ustrezno spremljanje izvajanja ukrepov, in se ne nasprotuje prednostim, ki bi jih lahko ukrepi imeli za proizvajalce Skupnosti.

(51)

Drug uvoznik je trdil, da se z uvedbo protidampinških ukrepov položaj španskih proizvajalcev ne bi izboljšal zaradi velikih zalog, ki so jih ustvarili uvozniki v EU in ki bi lahko zadostile prihodnjemu povpraševanju na trgu. Velikost zalog in pojav kopičenja zalog je potrdil še en uvoznik. Te pripombe potrjujejo analizo Komisije iz začasne uredbe in drugje v tej uredbi. Vendar je treba opozoriti, da naj bi ukrepi zmanjšali škodljiv damping v obdobju petih let in ne že v enem letu.

(52)

Ker v zvezi s tem ni bilo drugih novih in utemeljenih informacij ali utemeljitev, se sklep iz uvodnih izjav 103 do 106 in 115 začasne uredbe glede interesa industrije Skupnosti potrdi.

4.   Interes nepovezanih uvoznikov/trgovcev v Skupnosti

(53)

Sodelujoči uvozniki so izrazili splošen interes, da se ohranita dva vira dobave zadevnega proizvoda, in sicer Španija in Kitajska, da se ohrani varnost oskrbe po konkurenčnih cenah.

(54)

Vendar večina uvoznikov meni, da bi bil v primeru uvedbe dokončnih ukrepov boljši ukrep, ki vključuje tudi količinske elemente. To ni primerno, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 68.

(55)

Podatki vzorčenih sodelujočih uvoznikov so bili preverjeni in so potrdili, da sektor mandarin v pločevinkah predstavlja manj kot 6 % njihovega celotnega prihodka od prodaje in da je njihova povprečna stopnja dobičkonosnosti v obdobju preiskave in obdobju 2004–2008 presegala 10 %.

(56)

To kaže, da možen vpliv ukrepov na uvoznike/trgovce ne bi bil nesorazmeren z njihovimi pozitivnimi učinki.

5.   Interes uporabnikov/trgovcev na drobno

(57)

En uporabnik, ki predstavlja manj kot 1 % potrošnje, je predložil splošne pripombe o manjši razpoložljivosti mandarin v EU in večji kakovosti kitajskega proizvoda. Pozvan je bil k nadaljnjemu sodelovanju in predložitvi posameznih podatkov, vendar je sodelovanje zavrnil in svojih trditev ni utemeljil. Drug trgovec na drobno, ki je član glavnega združenja uvoznikov, je na splošno nasprotoval povečanju cen. Druge pripombe o interesu uporabnikov/trgovcev na drobno med preiskavo niso bile predložene. V takšnih okoliščinah in ker v zvezi s tem ni bilo utemeljenih pripomb uporabnikov/trgovcev na drobno, se sklepne ugotovitve iz uvodnih izjav 109 do 112 začasne uredbe potrdijo.

6.   Interes potrošnikov

(58)

V nasprotju z navedbami enega uvoznika je bil v predhodni fazi interes potrošnikov upoštevan. Ugotovitve Komisije so navedene v uvodnih izjavah 113 in 114 začasne uredbe. Druge stranke so menile, da bi bil vpliv na potrošnike znaten. Vendar informacije, zaradi katerih bi lahko bile ugotovitve iz zgoraj navedenih uvodnih izjav vprašljive, niso bile predložene. Tudi če bi se zaradi dajatev povečale maloprodajne cene, ni nobena od strank nasprotovala dejstvu, da ta proizvod predstavlja le zelo majhen del izdatkov gospodinjstev za hrano. Ker ni bilo pripomb potrošnikov in dodatnih novih in utemeljenih informacij, se te uvodne izjave potrdijo.

7.   Sklep o interesu Skupnosti

(59)

Dodatna analiza, predstavljena zgoraj, v zvezi z zadevnimi interesi ni spremenila začasnih sklepnih ugotovitev v zvezi s tem. Podatki vzorčenih sodelujočih uvoznikov so bili preverjeni in so potrdili, da sektor mandarin v pločevinkah predstavlja manj kot 6 % njihovega celotnega prihodka od prodaje in da so v obdobju preiskave in proučenem obdobju 2004–2008 povprečno dosegli zadovoljiv rezultat, tako da bo vpliv ukrepov na uvoznike minimalen. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da bi bile finančne posledice za končnega potrošnika zanemarljive, glede na to, da se v državah porabnicah kupujejo neznatne količine na prebivalca. Šteje se, da se sklepne ugotovitve glede interesa Skupnosti iz začasne uredbe niso spremenile. Ker ni bilo drugih pripomb, se te sklepne ugotovitve iz začasne uredbe dokončno potrdijo.

I.   DOKONČNI UKREPI

1.   Stopnja odprave škode

(60)

En uvoznik je navedel, da je 6,8-odstotna stopnja dobička, ki je bila v predhodni fazi uporabljena kot referenčna vrednost, precenjena. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je bila enaka stopnja uporabljena in sprejeta za zaščitne ukrepe kot dejanski dobiček industrije Skupnosti v obdobju 1998/99 do 2001/02. Povezana je z dobičkom proizvajalcev Skupnosti pri normalnem trgovanju pred povečanjem uvoza, zaradi katerega je industrija utrpela škodo. Ta utemeljitev se zato zavrne.

(61)

Proizvajalci Skupnosti so navedli, da pri začasnih dajatvah niso bile upoštevane posebne okoliščine na trgu mandarin v pločevinkah, na katerem je proizvodnja zgoščena le v eni državi, velika večina prodaje in uvoza pa v drugi evropski državi. Zato so zahtevali, da se pri končnem izračunu upoštevajo stroški prevoza iz države proizvajalke v državo porabnico. Trditev je bila utemeljena in upravičena in izračuni so bili ustrezno prilagojeni, da se izrazi zgoščenost prodaje na ustreznih območjih v Skupnosti.

(62)

Ena stranka je predložila pripombe o izračunu nelojalnega nižanja cen in prodaje pod ceno. Prilagoditve so bile izvedene v zaključni fazi, če so bile utemeljene.

(63)

Stopnje škode, izražene kot odstotek celotne uvozne vrednosti CIF vsakega vzorčenega kitajskega izvoznika, so bile ob upoštevanju zahtev zainteresiranih strank, če so bile utemeljene, nižje od ugotovljenih stopenj dampinga, in sicer:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 100,1 %,

Huangyan No. 1 Canned Food Factory Zhejiang, Huangyan 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd. in povezan proizvajalec Hubei Xinshji Foods Co., Ltd., Sanmen 92,0 %,

sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso vključeni v vzorec 90,6 %,

vse druge družbe 100,1 %.

2.   Retroaktivnost

(64)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 4, je Komisija 9. novembra 2007 odredila registracijo uvoza zadevnega proizvoda s poreklom iz LRK na podlagi zahtevka industrije Skupnosti. Ta zahtevek je bil umaknjen, zato zadeva ni bila dodatno proučena.

3.   Dokončni ukrepi

(65)

Na podlagi sklepnih ugotovitev v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Skupnosti ter v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe je treba uvesti dokončno protidampinško dajatev na najnižji stopnji ugotovljene stopnje dampinga in škode v skladu s pravilom nižje dajatve. V tem primeru se dajatev določi na ugotovljeni stopnji škode.

(66)

Na podlagi zgoraj navedenega in v skladu s popravkom, objavljenim v Uradnem listu L 258 (8), dokončna dajatev znaša:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 EUR/tono,

Huangyan No.1 Canned Food Factory Huangyan, Zhejiang 361,4 EUR/tono,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang in njen povezan proizvajalec Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province 490,7 EUR/tono,

sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso vključeni v vzorec 499,6 EUR/tono,

vse druge družbe 531,2 EUR/tono.

4.   Oblika ukrepov

(67)

Več strank je zahtevalo ukrepe, ki združujejo cenovne in kakovostne elemente, pri čemer se za začetni obseg uvoza ne bi plačala dajatev ali bi se plačala manjša dajatev. V nekaterih primerih je bilo to povezano s sistemom dovoljenj.

(68)

Ta možnost je bila proučena, vendar je bila zlasti zaradi naslednjih razlogov zavrnjena. Protidampinške dajatve se uvedejo, ker je izvozna cena nižja od normalne vrednosti. Količine, izvožene v Skupnost, so pomembne za analizo, ali dampinški uvoz povzroča škodo. Vendar te količine običajno niso pomembne za stopnjo dajatve, ki jo je treba uvesti. To pomeni, da če se ugotovi, da dampinški uvoz povzroča škodo, se lahko damping prepreči z dajatvijo, ki se uporablja od prve pošiljke, uvožene po začetku veljavnosti dajatve. Poleg tega člen 11(4) osnovne uredbe omogoča, da se v obsegu, v katerem bi lahko bil uvoz proizvodov brez uvedbe protidampinških dajatev v nekem obdobju v interesu Skupnosti, sprejme opustitev pod nekaterimi pogoji.

(69)

Nekatere stranke so menile, da bi kakršna koli oblika ukrepov brez količinske omejitve povzročila izogibanje dajatvam. Stranke so se ponovno sklicevale na kopičenje zalog po širitvi Evropske unije 1. maja 2004. Analiza služb Komisije je potrdila, da je bil to nedvomno poskus izogibanja dajatvam. Glede na te izjave in dejstva iz uvodnih izjav 123 in 125 v začasni uredbi, bo Komisija spremljala razvoj dogodkov, da bo lahko sprejela potrebne ukrepe za zagotovitev primernega izvajanja ukrepov.

(70)

Druge stranke so trdile, da bi morale biti količine, za katere že veljajo sedanje prodajne pogodbe, izvzete iz ukrepov. To bi dejansko pomenilo oprostitev dajatev, zaradi katere bi bil ogrožen popravljalni učinek ukrepov, zato se predlog zavrne. Sklicevati se je treba tudi na uvodni izjavi 51 in 52.

(71)

Z začasno uredbo je bila uvedena protidampinška dajatev v obliki posebne dajatve za vsako družbo na podlagi uporabe stopnje odprave škode pri izvoznih cenah, uporabljenih pri izračunu dampinga v OP. Ta metodologija je potrjena na ravni dokončnih ukrepov.

5.   Zaveze

(72)

V zaključni stopnji preiskave so številni proizvajalci izvozniki iz LRK ponudili cenovne zaveze. Te niso bile ocenjene kot sprejemljive glede na znatno spremenljivost cen tega proizvoda, tveganje preprečevanja dajatev in izogibanja dajatvam za ta proizvod (glej uvodni izjavi 124 in 125 začasne uredbe) in dejstvo, da ponudbe kitajskih organov niso vključevale jamstev, ki bi omogočala ustrezno spremljanje v zvezi z družbami, ki jim tržnogospodarska obravnava ni bila odobrena.

J.   DOKONČNO POBIRANJE ZAČASNIH DAJATEV

(73)

Glede na obseg ugotovljene stopnje dampinga in glede na stopnjo škode, povzročene industriji Skupnosti, se šteje, da je treba zneske, zavarovane z začasno protidampinško dajatvijo, uvedeno z začasno uredbo, dokončno pobrati v višini zneska uvedenih začasnih dajatev. Za proizvajalce izvoznike, za katere je dokončna dajatev nekoliko višja od začasne dajatve, je treba začasno zavarovane zneske pobrati v višini, določeni v začasni uredbi, v skladu s členom 10(3) osnovne uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz pripravljenih ali konzerviranih mandarin (vključno s tangerinami in satsuma mandarinami) klementin, wilking mandarin in drugih podobnih hibridov agrumov, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ter kot so opredeljene pod oznako KN 2008, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in uvrščene pod oznake KN 2008 30 55, 2008 30 75 in ex 2008 30 90 (oznake TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2.   Znesek dokončne protidampinške dajatve za proizvode iz odstavka 1, ki jih proizvajajo spodaj navedene družbe, je:

Družba

EUR/tono

neto masa proizvoda

Dodatna Oznaka TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang in njen povezan proizvajalec Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso vključeni v vzorec iz Priloge

499,6

A889

Vse druge družbe

531,2

A999

Člen 2

1.   V primerih, ko se blago poškoduje, preden je dano v prosti promet, in se zato cena, ki se je dejansko plačevala ali se plačuje, za določitev carinske vrednosti v skladu s členom 145 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (9) izračuna sorazmerno, se znesek protidampinške dajatve, izračunan na podlagi člena 1, zniža sorazmerno s ceno, ki se je dejansko plačevala ali se plačuje.

2.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 3

1.   Zneski, zavarovani z začasno protidampinško dajatvijo v skladu z Uredbo (ES) št. 642/2008, se dokončno poberejo po stopnji začasne dajatve.

2.   Za sodelujoče proizvajalce izvoznike, ki pomotoma niso navedeni v prilogi za sodelujoče proizvajalce izvoznike k Uredbi (ES) št. 642/2008, in sicer Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang in Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei, se sprostijo zavarovani zneski, ki presegajo začasno dajatev za sodelujoče proizvajalce, ki niso vključeni v vzorec.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2008

Za Svet

Predsednik

M. BARNIER


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL C 246, 20.10.2007, str. 15.

(3)  UL L 178, 5.7.2008, str. 19.

(4)  UL L 288, 6.11.2007, str. 22.

(5)  UL L 290, 8.11.2003, str. 3.

(6)  UL L 104, 8.4.2004, str. 67.

(7)  UL L 288, 6.11.2007, str. 22.

(8)  UL L 258, 26.9.2008, str. 74.

(9)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

Sodelujoči proizvajalci izvozniki, ki niso vključeni v vzorec (dodatna oznaka TARIC A889)

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No. 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


Top