Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1351

Sklep št. 1351/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije (Besedilo velja za EGP)

OJ L 348, 24.12.2008, p. 118–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 100 - 109

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1351/oj

24.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 348/118


SKLEP št. 1351/2008/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2008

o vzpostavitvi večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 153 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporaba interneta in drugih komunikacijskih tehnologij, kot so mobilni telefoni, v Evropski uniji še vedno zelo narašča in ponuja vsem državljanom velike priložnosti, kot so udeležba, interaktivnost in ustvarjalnost. Vendar tveganja za otroke in zloraba tehnologij še vedno obstajajo, zaradi spreminjajočih se tehnologij in socialnega vedenja pa nenehno nastajajo nova tveganja in zlorabe. Na ravni EU bi bilo treba sprejeti ukrepe, da se zaščiti telesna, duševna in moralna integriteta otrok, ki bi ji dostop do neprimernih vsebin lahko škodoval. Da bi spodbudili koriščenje priložnosti in pozitivnih učinkov, ki jih nudijo internet in druge komunikacijske tehnologije, je poleg tega treba sprejeti tudi ukrepe za spodbujanje varnejše uporabe.

(2)

Sporočilo Komisije „i2010 – Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje“ (KOM(2005)0229), ki razvija Lizbonsko strategijo, si prizadeva za usklajenost politik Komisije na področju informacijske družbe in medijev, da bi okrepili pomemben prispevek informacijskih in komunikacijskih tehnologij k učinkovitosti gospodarstva držav članic. Eden izmed njenih ciljev je vzpostavitev enotnega evropskega informacijskega prostora, ki bi ponujal cenovno dostopne in varne širokopasovne komunikacije, bogate in raznolike vsebine ter digitalne storitve.

(3)

Zakonodajni okvir Skupnosti, ki obravnava izzive digitalne vsebine v informacijski družbi, vključuje določbe o zaščiti mladoletnikov (3), varstvu zasebnosti (4) in o odgovornosti posrednih ponudnikov storitev (5). Okvirni sklep Sveta 2004/68/PNZ z dne 22. decembra 2003 o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji (6) določa minimalne zahteve za države članice pri opredelitvi kaznivih dejanj in ustreznih kazni. Na podlagi Priporočila Sveta 98/560/ES z dne 24. septembra 1998 o razvoju konkurenčnosti evropske industrije avdiovizualnih in informacijskih storitev s spodbujanjem nacionalnih okvirov za dosego primerljive in učinkovite ravni varstva mladoletnikov in človeškega dostojanstva (7) Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter o pravici do odgovora v zvezi s konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in industrije spletnih informacijskih storitev (8) določa smernice za razvoj nacionalne samoregulacije, razširja obseg za vključitev medijske pismenosti, sodelovanja ter izmenjave izkušenj in dobrih praks med regulativnimi, samoregulativnimi in koregulativnimi organi ter ukrepov proti diskriminaciji v vseh medijih.

(4)

Še naprej bo obstajala potreba po ukrepih na področju vsebin, potencialno škodljivih za otroke, zlasti pornografskih vsebin, in na področju nezakonitih vsebin, zlasti gradiv z zlorabo otrok. Enako velja za otroke, ki postanejo žrtve škodljivega in nezakonitega vedenja, kar privede do telesne in psihološke škode, in za otroke, ki so zavedeni v posnemanje takšnega ravnanja, s čimer škodujejo sebi in drugim. Posebej bi si bilo treba prizadevati za to, da se raziščejo možne rešitve, kako odrasli osebi preprečiti, da prek informacijske in komunikacijske tehnologije z namenom spolne zlorabe ali storitve drugega kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost otroku predlaga, da se srečata. Istočasno, bi bilo treba posebno pozornost nameniti sistemu pomoči sebi enakih.

(5)

Dejavnosti bi morale biti usmerjene tudi v preprečevanje viktimizacije otrok z grožnjami, nadlegovanjem in poniževanjem preko interneta in/ali interaktivnih digitalnih tehnologij, tudi mobilnih telefonov.

(6)

Odločba št. 276/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 1999 o sprejetju večletnega akcijskega načrta Skupnosti za pospeševanje varnejše uporabe interneta s preprečevanjem nezakonitih in škodljivih vsebin v globalnih omrežjih, zlasti na področju varovanja otrok in mladostnikov (9) (Akcijski načrt za varnejši internet 1998–2004) in Sklep št. 854/2005/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o uvedbi večletnega Programa Skupnosti za spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij (10) (program Varnejši internet plus 2005 do 2008) sta zagotovila financiranje Skupnosti, ki je uspešno spodbudilo različne pobude in dalo „evropsko dodano vrednost“, kot kažejo ocene programov, predložene Evropskemu parlamentu, Svetu in Odboru regij (KOM(2001)0690, KOM(2003)0653 in KOM(2006)0663).

(7)

Poleg ugotovitev ocen predhodnih programov sta vrsta raziskav Eurobarometra in javno posvetovanje jasno prepoznala potrebo po ohranitvi dejavnosti za poročanje o nezakoniti vsebini in za osveščanje v državah članicah.

(8)

Program, uveden s tem sklepom, bi moral biti med drugim usmerjen v oblikovanje izobraževalnih paketov za starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje.

(9)

Razvijajoče se tehnologije, spremembe v načinih uporabe interneta in drugih komunikacijskih tehnologij s strani odraslih in otrok ter premiki v socialnem vedenju vodijo do novih tveganj za otroke. Bazo znanja, ki jo je mogoče uporabiti pri oblikovanju učinkovitih ukrepov, je treba okrepiti, da bi bolje razumeli te spremembe. Več ukrepov in dejavnosti bi bilo treba združiti na raznolik in dopolnjevalen način; to bo vključevalo na primer sprejemanje ukrepov za spodbujanje varne in odgovorne uporabe interneta, nadaljnji razvoj podpornih tehnologij, spodbujanje najboljše prakse za kodekse ravnanja, ki vključujejo splošno sprejete norme vedenja, in sodelovanje z industrijo v zvezi z dogovorjenimi cilji za te kodekse.

(10)

Program bi moral nadalje podpirati ukrepe za spodbujanje pozitivnih vsebin za otroke.

(11)

Ker se medijski prostor zaradi novih tehnologij in medijskih inovacij spreminja, je treba otroke, pa tudi starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, naučiti kako varno in učinkovito uporabljati spletne informacijske storitve.

(12)

Treba bi si bilo prizadevati za zaščito otrok, na primer z razvojem učinkovitih sistemov za preverjanje starosti in prostovoljnih certifikacijskih oznak.

(13)

Zaradi globalne narave problema je mednarodno sodelovanje ključnega pomena. Nezakonita vsebina je lahko ustvarjena v eni državi, gostuje v drugi, do nje pa se lahko dostopa in se jo s spleta prenaša po vsem svetu. Mednarodno sodelovanje, ki so ga spodbudile mrežne strukture Skupnosti, bi bilo treba okrepiti, da bi otroke bolje zaščitili pred čezmejnimi tveganji, ki vključujejo tretje države. Izmenjava najboljših praks med evropskimi organizacijami in organizacijami iz drugih delov sveta je lahko vzajemno koristna.

(14)

Vse države članice so ratificirale Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989, v skladu s katero morajo države podpisnice sprejeti vsakršne nacionalne, dvostranske in večstranske ukrepe, ki so potrebni, da se prepreči kakršno koli izkoriščanje otrok, in sprejeti vse zakonodajne, upravne in druge ukrepe, ki so potrebni za podpiranje pravic, priznanih v tej konvenciji, kadar je to primerno, z mednarodnim sodelovanjem.

(15)

Ukrepi, ki jih je Komisija pooblaščena sprejeti na podlagi izvedbenih pooblastil, podeljenih s tem sklepom, so predvsem upravljalni ukrepi za izvajanje programa z znatnimi proračunskimi posledicami v smislu člena 2(a) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (11). Te ukrepe bi bilo treba zato sprejeti v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 4 navedenega sklepa.

(16)

Komisija bi morala zagotoviti dopolnjevanje in sinergijo s sorodnimi pobudami in programi Skupnosti.

(17)

Ta sklep določa finančni okvir za celotno obdobje trajanja programa, ki bo glavni referenčni okvir za proračunski organ v smislu točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (12).

(18)

Ker ciljev tega sklepa zaradi nadnacionalnega značaja obravnavanih zadev države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi evropskega področja uporabe in učinka ukrepov lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta sklep ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(19)

Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člen 3(1) ter člene 7, 8 in 24 Listine –

SKLENILA:

Člen 1

Cilj programa

1.   Ta sklep vzpostavlja program Skupnosti za spodbujanje varnejše uporabe interneta in drugih komunikacijskih tehnologij, zlasti za otroke, ter za boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu.

Program se imenuje program „Varnejši internet“ (v nadaljnjem besedilu „program“).

2.   Obravnavajo se naslednja področja ukrepanja:

(a)

zagotavljanje osveščanja javnosti;

(b)

boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu;

(c)

spodbujanje varnejšega spletnega okolja;

(d)

vzpostavitev baze znanja.

Dejavnosti, ki jih je treba izvajati v okviru navedenih področij ukrepanja, so navedene v Prilogi I.

Program se izvaja v skladu s Prilogo III.

3.   Za namene tega sklepa „otroci“ pomenijo osebe, mlajše od 18 let, razen če jim je z ustrezno nacionalno zakonodajo pod določenimi pogoji priznana polna pravna sposobnost pred to starostjo.

Člen 2

Sodelovanje

1.   V programu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v:

(a)

državah članicah;

(b)

državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v skladu s pogoji iz Sporazuma EGP;

(c)

državah pristopnicah in državah kandidatkah, ki uživajo ugodnosti iz predpristopne strategije, skladno s splošnimi načeli in splošnimi pogoji za udeležbo teh držav v programih Skupnosti, določenimi v njihovih okvirnih sporazumih in sklepih pridružitvenega sveta;

(d)

državah zahodnega Balkana in sosednjih državah Evrope, skladno z določbami, ki jih je treba določiti skupaj z navedenimi državami po ustanovitvi okvirnih sporazumov o njihovi udeležbi v programih Skupnosti;

(e)

tretji državi, ki je pogodbenica mednarodnega sporazuma s Skupnostjo, v skladu s pogoji ali na podlagi katerega daje finančni prispevek za program.

2.   V programu lahko sodelujejo tudi mednarodne organizacije in pravne osebe s sedežem v tretjih državah, razen v državah iz točk (b) do (e) odstavka 1, pod pogoji iz Priloge III.

Člen 3

Pristojnosti Komisije

1.   Komisija je odgovorna za izvajanje programa.

2.   Komisija na podlagi tega sklepa pripravi letne delovne programe.

3.   Pri izvajanju programa Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami zagotovi, da se ta v splošnem sklada z drugimi ustreznimi politikami, programi in ukrepi Skupnosti ter jih dopolnjuje.

4.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(2):

(a)

sprejme in spremeni letne delovne programe, vključno z določitvijo prednostnih področij za mednarodno sodelovanje;

(b)

oceni projekte, ki so bili predlagani v okviru razpisov za pridobitev sredstev Skupnosti, če je ocenjeni znesek prispevka Skupnosti enak ali višji od 500 000 EUR;

(c)

izvede ukrepe za oceno programa.

5.   Komisija obvesti odbor iz člena 4 o napredku pri izvajanju programa. Zlasti Komisija ta odbor takoj obvesti o vseh odločitvah o izboru pri zadevah, ki ne spadajo na področje uporabe odstavka 4 tega člena.

Člen 4

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

Člen 5

Spremljanje in ocenjevanje

1.   Za zagotovitev učinkovite porabe pomoči Skupnosti, Komisija zagotovi, da se ukrepi, ki jih določa ta sklep, predhodno ocenijo, spremljajo in naknadno ovrednotijo.

2.   Komisija spremlja izvajanje projektov v okviru programa.

3.   Komisija oceni način, na katerega so bili projekti izvedeni, in vpliv njihove izvedbe, da bi ugotovila, ali so bili prvotno zastavljeni cilji doseženi.

4.   Komisija o izvajanju glavnih področij ukrepanja iz člena 1(2) poroča Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij najpozneje do 24. junija 2011.

5.   Komisija ob zaključku programa predloži končno poročilo o oceni.

Člen 6

Finančne določbe

1.   Program obsega obdobje petih let od 1. januarja 2009.

2.   Referenčni finančni znesek za izvajanje programa za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013 je 55 000 000 EUR.

3.   Letno razdelitev proračunskih sredstev za obdobje od 2009 do 2013 odobri proračunski organ v okviru meja finančnega okvira.

4.   Okvirna razdelitev izdatkov je podana v Prilogi II.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 16. decembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

B. LE MAIRE


(1)  UL C 224, 30.8.2008, str. 61.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 9. decembra 2008.

(3)  Direktiva 2007/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 89/552/EGS o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 332, 18.12.2007, str. 27).

(4)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(5)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

(6)  UL L 13, 20.1.2004, str. 44.

(7)  UL L 270, 7.10.1998, str. 48.

(8)  UL L 378, 27.12.2006, str. 72.

(9)  UL L 33, 6.2.1999, str. 1.

(10)  UL L 149, 11.6.2005, str. 1.

(11)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(12)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


PRILOGA I

UKREPI

Uvod

Cilj programa je spodbujati varnejšo uporabo interneta in drugih komunikacijskih tehnologij („spletne tehnologije“), v zvezi s tem izobraževati uporabnike, zlasti otroke, starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, ter boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu.

Za dosego tega cilja se bo program osredotočil na praktično pomoč za končne uporabnike, zlasti otroke, starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, in sicer s spodbujanjem partnerstev med več zainteresiranimi stranmi.

Splošni cilj programa je spodbujati varnejšo uporabo spletnih tehnologij, zlasti s strani otrok, spodbujati varno spletno okolje, zmanjšati količino nezakonite vsebine, ki se razširja po spletu, obravnavati potencialno škodljivo vedenje na spletu (vključno s psihološko manipulacijo otrok z namenom spolne zlorabe ali „navezovanjem stikov“, postopka, s katerim se odrasla oseba spoprijatelji z otrokom z namenom spolne zlorabe, elektronskim nadlegovanjem ter elektronskimi datotekami, ki prikazujejo fizično in/ali psihološko nasilje) ter osveščati javnost o tveganjih na spletu in previdnostnih ukrepih, kakor tudi razvijati pedagoška orodja na podlagi najboljših primerov iz prakse.

Da bi zagotovili skladen pristop k tveganjem, kjer je do vsebine in storitev mogoče dostopati in jih uporabljati v spletnem in tudi nespletnem okolju, na primer v primeru video iger, lahko program obravnava obe vrsti dostopa in uporabe.

Program se bo izvajal preko štirih glavnih področij ukrepanja:

(1)   Zagotavljanje osveščanja javnosti

Dejavnosti bodo usmerjene v povečanje osveščenosti javnosti, zlasti otrok, staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev, in sicer glede priložnosti in tveganj, povezanih z uporabo spletnih tehnologij in načinov, kako na spletu ostati varen. Obravnavale bodo tudi priložnosti in tveganja storitev, ki uporabljajo nove distribucijske platforme, kot so avdiovizualne storitve, ki uporabljajo mobilna telefonska omrežja. Kadar je primerno, bodo informacijski paketi na voljo v večjezičnih različicah. Glavni načrtovani ukrepi so:

1.

Večanje osveščenosti javnosti in razširjanje informacij o varnejši uporabi spletnih tehnologij.

Dejavnosti bodo spodbujale osveščanje javnosti na usklajen način po vsej Evropski uniji, in sicer z izražanjem pozitivnega sporočila glede priložnosti za širšo in intenzivnejšo rabo informacijske in komunikacijske tehnologije ob zagotavljanju ustreznih informacij o tveganjih in načinih kako se z njimi spopasti. Spodbujali se bodo ukrepi, ki bodo otrokom omogočili odgovorno uporabo spletnih tehnologij, zlasti z medijskim opismenjevanjem ali medijskimi izobraževalnimi programi. Dejavnosti bodo spodbudile stroškovno učinkovite načine distribucije informacij o osveščenosti velikemu številu uporabnikov, na primer s sodelovanjem z množičnimi mediji, spletno distribucijo vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki, in sistemom izobraževanja. Metode distribucije in predstavitve sporočil bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam (različnim starostnim skupinam otrok in njihovih staršev, skrbnikov, učiteljev in vzgojiteljev).

2.

Zagotavljanje kontaktnih točk, kjer lahko starši in otroci dobijo odgovore na vprašanja o tem, kako na spletu ostati varen, vključno z nasveti o tem, kako se spopasti z navezovanjem stikov in ustrahovanjem na spletu.

Dejavnosti bodo namenjene osveščanju uporabnikov, tako da bodo ti na podlagi informacij lahko sprejeli odgovorne odločitve, in sicer z zagotavljanjem nasvetov glede ustreznih informacij in previdnostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti za varnost na spletu.

3.

Spodbujanje krepitve učinkovitih in stroškovno učinkovitih metod in orodij za osveščanje.

Ukrepi bodo namenjeni izboljšanju ustreznih metod in orodij za osveščanje z namenom njihove dolgoročne večje učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti.

4.

Zagotavljanje izmenjave najboljših praks in čezmejnega sodelovanja na ravni EU.

Sprejeti bodo ukrepi za zagotovitev učinkovitega čezmejnega sodelovanja EU ter učinkovito izmenjavo najboljših praks, orodij, metod, izkušenj in informacij.

5.

Zagotavljanje izmenjave najboljših praks in sodelovanja na mednarodni ravni.

Ukrepi bodo namenjeni spodbujanju sodelovanja in izmenjave najboljših praks, orodij, metod, izkušenj in informacij na mednarodni ravni z namenom spodbujati skupne pristope in metode dela ter izboljšati in okrepiti učinkovitost, stroškovno učinkovitost in obseg svetovnih pobud.

(2)   Boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu

Dejavnosti bodo namenjene zmanjševanju količine nezakonite vsebine, ki kroži po spletu, in ustrezni obravnavi škodljivega vedenja na spletu, s posebnim osredotočenjem na spletno distribucijo vsebin, povezanih s spolno zlorabo otrok, navezovanjem stikov in ustrahovanjem na spletu. Glavni načrtovani ukrepi so:

1.

Zagotavljanje kontaktnih točk javnosti, oglaševanje njihovega obstoja in zagotavljanje odprtih telefonskih številk, kjer se lahko prijavita nezakonita vsebina in škodljivo vedenje na spletu.

Dejavnosti bodo zagotovile, da so te kontaktne točke učinkovite in prepoznavne za javnost, da so tesno povezane z drugimi subjekti, ki delujejo na nacionalni ravni (zlasti s posebnimi policijskimi enotami za kibernetski kriminal) in da na ravni EU sodelujejo z namenom obravnave čezmejnih vprašanj in izmenjave najboljših praks. Kontaktne točke bodo javnosti zagotovile tudi potrebne informacije o tem, kako prijaviti nezakonito vsebino in oceniti vsebino spletnih informacijskih storitev, ki bi lahko škodovale telesni, duševni in moralni integriteti otrok.

2.

Obravnava škodljivega vedenja na spletu, zlasti navezovanja stikov in ustrahovanja na spletu. Dejavnosti bodo usmerjene v obravnavo spletnega navezovanja stikov in ustrahovanja na spletu.

Ukrepi bodo obravnavali tehnična, psihološka in sociološka vprašanja, povezana s temi problemi, ter spodbujali sodelovanje in usklajevanje med zainteresiranimi stranmi.

3.

Spodbujanje uporabe tehničnih rešitev za ustrezno obravnavo nezakonite vsebine in škodljivega vedenja na spletu ter obveščanje končnih uporabnikov o tem, kako se ta tehnologija lahko uporablja.

Dejavnosti bodo spodbujati oblikovanje, razvoj ali prilagoditev in/ali podporo učinkovitih tehnoloških orodij za ustrezno obravnavo nezakonite vsebine in boj proti škodljivemu vedenju na spletu, zlasti tista orodja, ki so na voljo brezplačno in so namenjena splošni uporabi s strani zainteresiranih strani, ter bodo podpirale ponudnike storitev, da spodbujajo varno in odgovorno uporabo povezav, da bi otroke zaščitili pred nezakonitimi in škodljivimi dejavnostmi. Zainteresirane strani bodo obveščene o razpoložljivi tehnologiji in ustrezni uporabi le-te. Med drugim bi lahko preučili tudi naslednje ukrepe:

(a)

sprejetje oznake kakovosti za ponudnike storitev, da lahko uporabniki zlahka preverijo, ali je ponudnik sprejel kodeks ravnanja,

(b)

uporaba filtrov s strani končnih uporabnikov, ki bi preprečili, da bi informacije, ki škodujejo telesni, duševni in moralni integriteti otrok, prehajale prek spletnih tehnologij,

(c)

podpora in pospeševanje ukrepov za spodbujanje pozitivnih vsebin za otroke,

(d)

ugotavljanje, kako učinkovita so orodja, razvita v sodelovanju s sektorjem interneta, ki organom pregona omogočajo, da izsledijo spletne storilce kaznivih dejanj.

4.

Spodbujanje sodelovanja ter izmenjave informacij, izkušenj in najboljših praks med zainteresiranimi stranmi na nacionalni ravni in ravni EU.

Dejavnosti bodo namenjene izboljšanju usklajevanja in spodbujanju sodelovanja in prizadevanja zainteresiranih strani, vključenih v preprečevanje distribucije nezakonite vsebine in škodljivega vedenja na spletu. Zlasti bodo spodbujale mednarodno izmenjavo znanja in združevanje zamisli med vladami, organi pregona, odprtimi telefonskimi številkami, bančnimi/finančnimi ustanovami, izdajatelji kreditnih kartic, svetovalnimi centri za zlorabo otrok in društvi prijateljev mladine ter internetni industriji.

5.

Krepitev sodelovanja, izmenjave informacij in izkušenj pri preprečevanju nezakonite vsebine in škodljivega vedenja na spletu na mednarodni ravni.

Dejavnosti bodo namenjene izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami, uskladitvi pristopov pri obravnavi nezakonite vsebine in škodljivega vedenja na spletu na mednarodni ravni ter spodbujanju razvoja usklajenih povezav med podatkovnimi bazami držav članic v zvezi z zlorabo otrok ter skupnih pristopov in metod dela. Dejavnosti bodo usmerjene zlasti v vzpostavitev tesnega sodelovanja med nacionalnimi organi, policijo in kontaktnimi točkami. Sprejeti bodo ukrepi za oblikovanje skupne podatkovne baze EU za zbiranje podatkov o zlorabi otrok in za zagotovitev njene povezave z Europolom.

6.

Uporaba registrov domenskih imen, kjer ta še ni uvedena, in okrepitev obstoječega sodelovanja.

Ob upoštevanju nacionalne zakonodaje bodo dejavnosti namenjene dopolnjevanju obstoječih ukrepov z izboljšanjem sodelovanja z registri domenskih imen v državah članicah ter s spodbujanjem pozitivnih razmerij z registri zunaj EU, da se omogoči zgodnje odkrivanje potencialno nezakonitih vsebin in čimbolj zmanjša življenjska doba znanih spletnih strani, ki ponujajo vsebine, povezane s spolnim zlorabljanjem otrok.

(3)   Spodbujanje varnejšega spletnega okolja

Dejavnosti bodo usmerjene v združevanje zainteresiranih strani z namenom iskanja načinov za spodbujanje varnejšega spletnega okolja in za zaščito otrok pred vsebino, ki bi zanje lahko bila škodljiva. Glavni načrtovani ukrepi so:

1.

Krepitev sodelovanja, izmenjave informacij, izkušenj in najboljših praks med zainteresiranimi stranmi.

Dejavnosti bodo namenjene izboljšanju sodelovanja, uskladitvi pristopov pri ustvarjanju varnejšega spletnega okolja za otroke ter izmenjavi najboljših praks in metod dela. Ukrepi bodo namenjeni zagotovitvi odprte razprave za zainteresirane strani za obravnavo vprašanj, povezanih s spodbujanjem varnejšega spletnega okolja in načinov zaščite otrok pred potencialno škodljivo vsebino v različnih računalniških okoljih.

2.

Spodbujanje zainteresiranih strani k razvoju in izvajanju ustreznih sistemov samo- in koregulacije. Dejavnosti bodo spodbudile ustvarjanje in izvajanje samo- in koregulativnih pobud in spodbujale zainteresirane strani, da pri razvoju novih tehnologij in storitev upoštevajo varnost otrok.

3.

Spodbujanje ponudnikov k razvoju označevanja in pomoč pri tem.

Ukrepi bodo usmerjeni v spodbujanje in pomoč ponudnikom internetnih storitev pri razvoju označevanja „varno za otoke“ za internetne strani kot orodja samoregulacije. Ti ukrepi lahko med drugim zajemajo preučevanje možnosti za vzpostavitev sistema skupnih opisnih simbolov ali opozorilnih sporočil, ki določajo starostno kategorijo in/ali vidike vsebine, zaradi katerih je bila priporočena določena starost, kar bi uporabnikom pomagalo, da bi se bolj zavedali potencialno škodljive spletne vsebine.

4.

Spodbujanje vključevanja otrok pri ustvarjanju varnejšega spletnega okolja.

Ukrepi bodo usmerjeni v vključevanje otrok, ob zagotavljanju enakopravne udeležbe deklet in fantov, z namenom boljšega razumevanja njihovih stališč in izkušenj v zvezi z uporabo spletnih tehnologij in spodbujanja varnejšega spletnega okolja za otroke, ob podpori strokovnjakov. To vključevanje bo redno potekalo v okviru dejavnosti, kot so evropski forum za otrokove pravice, forum za varnejši internet in drugi.

5.

Izboljšanje informacij o ustreznih orodjih za obravnavo škodljive vsebine na spletu.

Dejavnosti bodo namenjene izboljšanju informacij, zlasti za starše, skrbnike in vzgojitelje, o storilnosti in učinkovitosti orodij, kot so sistemi filtriranja, za obravnavo potencialno škodljive vsebine na spletu ter redni zagotovitvi enostavnih izobraževalnih informacij, instrumentov in aplikacij uporabnikom, ki jim bodo nudile ustrezno podporo pri obravnavanju škodljive vsebine v različnih računalniških okoljih.

6.

Zagotovitev skladnosti pristopov, sprejetih v Evropski uniji in mednarodno.

Dejavnosti bodo spodbujale sodelovanje in izmenjavo informacij, izkušenj in najboljših praks med zainteresiranimi stranmi na ravni EU in mednarodno.

(4)   Vzpostavitev baze znanja

Dejavnosti bodo namenjene vzpostavitvi baze znanja za ustrezno obravnavo obstoječih in nastajajočih uporab spletnega okolja ter zadevnih tveganj in posledic, z namenom oblikovanja ustreznih ukrepov za zagotovitev varnosti na spletu za vse uporabnike. Vsebine te baze znanja se bodo delile z zainteresiranimi stranmi in se bodo razširjale po državah članicah. Glavni načrtovani ukrepi so:

1.

Spodbujanje usklajenega pristopa v zvezi z raziskovanjem na zadevnih področjih.

Ukrepi bodo namenjeni združevanju znanstvenikov in strokovnjakov, ki se na ravni EU ukvarjajo s področjem varnosti otrok na spletu, spodbujanju mednarodnega sodelovanja in usklajevanja ter vzpostavitvi posodobljenega pregleda obstoječih in nastajajočih raziskav.

2.

Zagotavljanje najnovejših informacij v zvezi z uporabo spletnih tehnologij s strani otrok.

Sprejeti bodo ukrepi za ustvarjanje posodobljenih informacij v zvezi z uporabo spletnih tehnologij s strani otrok in načini, na katere njihovi starši, skrbniki, učitelji in vzgojitelji obravnavajo priložnosti in tveganja. Ukrepi bodo zajemali količinske in kakovostne vidike. Ukrepi bodo usmerjeni v izboljšanje znanja otrok glede njihovih lastnih strategij za obravnavanje tveganj v spletnem okolju in oceno učinkovitosti teh strategij.

3.

Analiza statističnih podatkov in trendov iz različnih držav članic.

Sprejeti bodo ukrepi za analizo statističnih podatkov in trendov iz različnih držav članic, ki bodo organom pregona in pristojnim organom v državah članicah omogočili zmanjšati podvajanje že obstoječih prizadevanj ter v največji možni meri povečati uporabo sedanjih in prihodnjih sredstev.

4.

Spodbujanje raziskovanja v zvezi s spletno viktimizacijo otrok.

Ukrepi, ki vključujejo pristop, ki upošteva vidik spolov, bodo usmerjeni v raziskovanje tehničnih, psiholoških in socioloških vprašanj, povezanih z viktimizacijo otrok v spletnem okolju, vključno z ustrahovanjem na spletu, navezovanjem stikov, vprašanji v zvezi s spletnimi vsebinami, povezanimi s spolnim zlorabljanjem otrok, in nastajajočimi oblikami vedenja, ki lahko ogrožajo otroke.

5.

Spodbujanje raziskovanja učinkovitih načinov za izboljšanje varne uporabe spletnih tehnologij.

Ukrepi lahko vključujejo raziskave in preskuse metod in orodij osveščanja, uspešnih koregulativnih in samoregulatovnih sistemov, učinkovitosti različnih tehničnih in netehničnih rešitev, pa tudi druge pomembne zadeve.

6.

Izboljšanje poznavanja učinkov uporabe trenutnih in nastajajočih tehnologij na otroke.

Ukrepi, ki vključujejo pristop, ki upošteva vidik spolov, bodo namenjeni boljšemu razumevanju psiholoških, vedenjskih in socioloških učinkov spletne tehnologije na otroke, in sicer od učinkov izpostavljenosti škodljivi vsebini in vedenju pa vse do navezovanja stikov in ustrahovanja na spletu v različnih računalniških okoljih, od računalnikov in mobilnih telefonov do igralnih konzol in drugih nastajajočih tehnologij.


PRILOGA II

OKVIRNA RAZDELITEV IZDATKOV

(1)

Zagotavljanje osveščanja javnosti

48 %

(2)

Boj proti nezakoniti vsebini in škodljivemu vedenju na spletu

34 %

(3)

Spodbujanje varnejšega spletnega okolja

10 %

(4)

Vzpostavitev baze znanja

8 %


PRILOGA III

METODE IZVAJANJA PROGRAMA

(1)   Komisija bo program izvajala v skladu s tehnično vsebino, opredeljeno v Prilogi I.

(2)   Program se bo izvajal z ukrepi, ki zajemajo:

A.   Ukrepe z deljenimi stroški

1.

Pilotni projekti in ukrepi, povezani z najboljšimi praksami; ad-hoc projekti na področjih, ki so zanimiva za program, vključno s projekti, ki prikazujejo najboljše prakse ali vključujejo inovativne uporabe obstoječih tehnologij.

2.

Omrežja in nacionalni ukrepi, ki združujejo različne zainteresirane strani, za zagotovitev ukrepov v okviru celotne Evrope ter za lajšanje usklajevalnih dejavnosti in prenosa znanja.

3.

Raziskave na evropski ravni, izvedene na primerljivi osnovi uporabe spletne tehnologije, o posledičnih tveganjih za otroke in učinkih škodljivih praks na otroke ter o vedenjskih in psiholoških vidikih s poudarkom na spolni zlorabi otrok, povezani z uporabo spletnih tehnologij, raziskave o prihodnjih tveganih situacijah zaradi spremembe vedenja ali tehnološkega razvoja itd.

4.

Projekti razvoja tehnologije.

B.   Spremljevalne ukrepe

Spremljevalni ukrepi bodo prispevali k izvajanju programa ali pripravi prihodnjih dejavnosti.

1.

Primerjalne analize in raziskave mnenj, namenjene pridobitvi zanesljivih podatkov o varnejši uporabi spletnih tehnologij za vse države članice, zbranih na podlagi primerljivih metodologij.

2.

Tehnične ocene tehnologij, kot je filtriranje, ki so zasnovane za spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij.

3.

Študije v podporo Programu in njegovim ukrepom.

4.

Izmenjava informacij na konferencah, seminarjih, delavnicah ali drugih sestankih in vodenje dejavnosti v omrežju.

5.

Dejavnosti, namenjene razširjanju, informiranju in obveščanju.

(3)   V skladu s členom 2(2) mednarodne organizacije in pravne osebe s sedežem v tretjih državah lahko sodelujejo v ukrepih z deljenimi stroški, s financiranjem Skupnosti ali brez njega, pod naslednjimi pogoji:

(a)

ukrep mora spadati med prednostne naloge za mednarodno sodelovanje, kot je opredeljeno v letnem delovnem programu. Te prednostne naloge so lahko opredeljene s tematskim področjem dejavnosti, z geografskimi merili ali na oba načina;

(b)

letni delovni programi lahko opredeli nadaljnja merila in pogoje, ki jih morajo mednarodne organizacije in pravne osebe s sedežem v tretjih državah izpolniti, če želijo prejeti finančno podporo Skupnosti.


Top