EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0954

Uredba Sveta (ES) št. 954/2008 z dne 25. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 682/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske

OJ L 260, 30.9.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 300 - 304

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/954/oj

30.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


UREDBA SVETA (ES) št. 954/2008

z dne 25. septembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 682/2007 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 682/2007 (2) („dokončna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske („zadevni proizvod“) v Skupnost, običajno prijavljenih pod oznakama KN ex 2001 90 30 in ex 2005 80 00. Zaradi velikega števila sodelujočih strank je bil med preiskavo, ki je privedla do uvedbe ukrepov, izbran vzorec tajskih proizvajalcev izvoznikov.

(2)

Vzorčenim družbam so bile dodeljene med preiskavo ugotovljene individualne stopnje dajatve. Stopnja dajatve za celotno državo, ki znaša 12,9 % in temelji na tehtanem povprečju stopnje dampinga, je bila uvedena za vse druge družbe.

B.   SEDANJA PREISKAVA

(3)

Po uvedbi dokončnih ukrepov za uvoz sladke koruze s poreklom iz Tajske je proizvajalec izvoznik Kuiburi Fruit Canning Co. Limited („Kuiburi“ ali „družba“), ki ni bil izbran za vzorčenje, a je Komisiji kljub temu predložil izpolnjeni vprašalnik ter zahteval individualno preiskavo, 30. avgusta 2007 vložil prijavo na Sodišče prve stopnje. V tej prijavi je družba trdila, da bi ji bilo treba odobriti individualno preiskavo.

(4)

Brez poseganja v stališče, ki ga bodo institucije Skupnosti zavzele, če bo vložnik tožbo nadaljeval, se je Komisija na lastno pobudo odločila, da ponovno odpre posamezne dele protidampinške preiskave (3). Ponovno odprtje je bilo, kar zadeva Kuiburi, po obsegu omejeno na proučitev dampinga.

(5)

Komisija je o delnem ponovnem odprtju preiskave uradno obvestila Kuiburi, predstavnike države uvoznice in industrijo Skupnosti. Zainteresirane stranke so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo za zaslišanje.

(6)

Komisija je preverila informacije, ki jih je priskrbela Kuiburi in ki so bile po njenem mnenju potrebne za ugotavljanje dampinga, ter opravila kontrolne obiske v prostorih družbe.

(7)

V skladu z opredelitvijo iz dokončne uredbe je preiskava dampinga zajela obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 („obdobje preiskave“ ali „OP“).

C.   UGOTOVITVE

1.   Damping

(8)

Metodologija za izračun dampinga je bila ista kot metodologija, uporabljena pri vzorčenih družbah, kot je opisano v uvodnih izjavah 21–36 Uredbe Komisije (ES) št. 1888/2006 (4) („začasna uredba“) in potrjeno v dokončni uredbi.

(9)

Za določitev normalne vrednosti je Komisija najprej določila, ali je celotna domača prodaja podobnega proizvoda reprezentativna v primerjavi s celotno izvozno prodajo v Skupnost. V skladu s prvim stavkom člena 2(2) osnovne uredbe se šteje, da je domača prodaja podobnega proizvoda reprezentativna le, če domača prodaja družbe presega 5 % njenega celotnega izvoza v Skupnost.

(10)

Ugotovljeno je bilo, da se podobni proizvod na notranjem trgu sploh ni prodajal. Zato je bilo treba normalno vrednost konstruirati v skladu s členom 2(3) osnovne uredbe. Normalna vrednost je bila konstruirana tako, da se je proizvodnim stroškom z ustreznimi popravki za vsako vrsto proizvoda, ki se izvaža v Skupnost, dodal razumni znesek za prodajne, splošne in administrativne stroške (PSA-stroški) ter dobiček. Tako kot v prvotni preiskavi, je bilo sklenjeno, da se PSA-stroški in dobiček ne določijo na podlagi člena 2(6)(a) osnovne uredbe, saj je imela samo ena od družb, vključena v vzorec, reprezentativno domačo prodajo podobnega proizvoda. Zato so bili, ravno tako skladno s postopkom prvotne preiskave, PSA-stroški in dobiček določeni v skladu s členom 2(6)(b), ker je družba Kuiburi v običajnem poteku trgovine imela reprezentativno prodajo proizvodov iste splošne kategorije.

(11)

Za sporočene proizvodne stroške in PSA-stroške je bilo ugotovljeno, da so bili podcenjeni, vendar so bili popravljeni, preden so bili uporabljeni za konstruiranje normalne vrednosti.

(12)

Po razkritju bistvenih dejstev in premislekov, ki so osnova ugotovitev tega postopka, je družba Kuiburi trdila, da bi se morali pri konstruiranju normalne vrednosti zneski PSA-stroškov in dobička določiti v skladu s členom 2(6)(c) osnovne uredbe. Družba je trdila, da člena 2(6)(b) ni mogoče uporabiti, ker je domača prodaja drugih proizvodov (i) vključevala proizvode, ki niso pakirani v pločevinke, in (ii) ker nikakor ni bila reprezentativna. V zvezi s prvo trditvijo je treba pojasniti, da opredelitev zadevnega proizvoda ne vključuje nobenega posebnega tipa posode in zato ni omejena na proizvode, pakirane v pločevinke. Po analogiji se isto uporablja za isto splošno kategorijo proizvodov. V zvezi z drugo trditvijo pa je treba poudariti, da 5-odstotni prag iz člena 2(2) osnovne uredbe določa reprezentativnost domače prodaje podobnega proizvoda (v primerjavi s prodajo zadevnega proizvoda v Skupnost). Za uporabo člena 2(6)(b) torej ni potrebno, da prodaja iste splošne kategorije proizvodov predstavlja več kot ta 5-odstotni prag. V vsakem primeru je prodaja družbe iste splošne kategorije proizvodov v primerjavi s prodajo zadevnega proizvoda v Skupnost zelo pomembna in zato reprezentativna. Glede na zgoraj navedeno trditve družbe niso sprejemljive, zato se potrjuje, da se PSA-stroški in dobiček določijo v skladu s členom 2(6)(b) osnovne uredbe.

(13)

Družba Kuiburi je predložila tudi trditev, da če bi bili PSA-stroški in dobiček določeni v skladu s členom 2(6)(b) osnovne uredbe, bi bilo treba trgovinsko raven prilagoditi glede na dobiček, uporabljen pri konstruiranju normalne vrednosti, saj družba prodaja proizvode z zaščitnim znakom trgovcev na drobno v ES in več različnih lastnih proizvodov z zaščitnim znakom in proizvodov z zaščitnim znakom trgovcev na drobno na domačem trgu. V zvezi s tem je treba poudariti, da je družba Kuiburi določila stroške prodaje na podlagi prometa. Posledično so dobiček in PSA-stroški narasli na isto kombinirano raven v primeru prodaje vseh vrst proizvoda na vse trge, sporočeni dobiček pa je odražal razlike v trgovinski ravni. Zato nobena prilagoditev trgovinske ravni ni utemeljena in trditev družbe Kuiburi se zavrne.

(14)

Vsa prodaja družbe je bila opravljena neposredno nepovezanim strankam v Skupnosti. Za to prodajo je bila izvozna cena določena v skladu s členom 2(8) osnovne uredbe na podlagi dejansko plačanih cen ali cen, ki jih plačajo te neodvisne stranke v Skupnosti.

(15)

Primerjava med normalno vrednostjo in izvozno ceno je bila izvedena na podlagi franko tovarna. Za zagotovitev poštene primerjave so se v skladu s členom 2(10) osnovne uredbe upoštevale razlike v dejavnikih, ki vplivajo na primerljivost cen. Nadomestila za razlike v stroških prevoza, manipulativnih stroških, provizij in stroškov kredita so bila dodeljena, kadar je bilo to primerno in upravičeno.

(16)

PSA-stroški za konstruiranje normalne vrednosti v skladu z zgoraj navedeno metodologijo so vključevali stroške provizij. Zato so bile, čeprav v zvezi s tem ni bil vložen noben zahtevek, po uradni dolžnosti v skladu s členom 2(10)(e) izvedene prilagoditve normalne vrednosti za zmanjšanje PSA-stroškov za znesek stroškov, nastalih v zvezi s provizijami.

(17)

Stopnja dampinga družbe Kuiburi je bila v skladu s členom 2(11) in (12) osnovne uredbe določena na podlagi primerjave tehtane povprečne normalne vrednosti s tehtano povprečno izvozno ceno.

(18)

Primerjava je pokazala obstoj dampinga. Tehtana povprečna stopnja dampinga, izražena kot odstotek cene CIF meja Skupnosti, ki je bila določena za družbo, znaša 14,3 %.

2.   Stopnja odprave škode

(19)

V skladu s členom 9(4) osnovne uredbe mora stopnja začasnih protidampinških ukrepov zadostovati za odpravo škode, ki jo je industriji Skupnosti povzročil dampinški uvoz, ne da bi presegla ugotovljene stopnje dampinga. Izračun neškodljivih cen je bil opisan v uvodnih izjavah 120–122 začasne uredbe.

(20)

Potrebno povišanje cen je bilo nato določeno na podlagi primerjave med tehtano povprečno uvozno ceno za vrsto proizvoda, ugotovljeno pri izračunu nelojalnega nižanja cen, in neškodljivo ceno podobnega proizvoda, ki ga je industrija Skupnosti prodajala na trgu Skupnosti. Vsakršna razlika, ki je posledica te primerjave, je bila nato izražena kot odstotek končne cene CIF meja Skupnosti.

(21)

Zgoraj navedena primerjava cen je pokazala stopnjo škode v višini 17,5 %.

D.   SPREMEMBA SEZNAMA DRUŽB, KI SO UPRAVIČENE DO INDIVIDUALNE STOPNJE DAJATVE

(22)

Glede na rezultate preiskave se šteje, da mora dokončna protidampinška dajatev biti uvedena na izvoz zadevnih proizvodov družbe na ravni ugotovljene stopnje dampinga, ki pa v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe ne sme biti višja od stopnje škode, določene za Kuiburi in predstavljene v uvodni izjavi 21.

(23)

Skladno s tem protidampinška dajatev na ceno CIF meja Skupnosti znaša 14,3 %. V skladu z uvodno izjavo 57 Uredbe (ES) št. 682/2007 mora biti dajatev za družbe, ki ne sodelujejo v preiskavi, določena na ravni najvišje dajatve za družbe, ki sodelujejo v preiskavi, pri čemer ta dajatev sedaj znaša 14,3 %. Vendar, ker cilj ponovnega odprtja preiskave ni bil vključiti družbo Kuiburi v vzorec, ampak izvesti individualno preiskavo družbe Kuiburi na podlagi člena 17(3) osnovne uredbe, ne bi bilo primerno ponovno izračunati dajatve za proizvajalce iz Priloge I.

(24)

Kuiburi in industrija Skupnosti so bili obveščeni o ugotovitvah preiskave in so imeli možnost predložiti svoje pripombe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 682/2007 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnje dokončne protidampinške dajatve, ki se uporablja za neto ceno franko meja Skupnosti pred plačilom dajatve proizvodov iz odstavka 1, ki jih proizvajajo spodaj navedene družbe, so:

Družba

Protidampinška dajatev (%)

Dodatna oznaka TARIC

Karn Corn Co. Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Tajska

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd, Bangplad, Bangkok 10700, Tajska

14,3

A890

Malee Sampran Public Co. Ltd, Abico Bldg 401/1 Phaholyothin Rd, Lumlookka, Pathumthani 12130, Tajska

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co. Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500, Tajska

12,8

A791

Sun Sweet Co. Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Tajska 50120

11,1

A792

Proizvajalci, navedeni v Prilogi I

12,9

A793

Vse druge družbe

14,3

A999“

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 682/2007 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

Seznam sodelujočih proizvajalcev, navedenih v členu 1(2) pod dodatno oznako TARIC A793:

Ime

Naslov

Agro-on (Thailand) Co. Ltd

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Tajska

B.N.H. Canning Co. Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg, Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Tajska

Boonsith Enterprise Co. Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd,

Chomthong, Bangkok 10150, Tajska

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Tajska

Great Oriental Food Products Co. Ltd

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Tajska

Lampang Food Products Co. Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Tajska

O.V. International Import-Export Co. Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Tajska

Pan Inter Foods Co. Ltd

400 Sunphavuth Rd, Bangna,

Bangkok 10260, Tajska

Siam Food Products Public Co. Ltd

3195/14 Rama IV Rd, Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok 10110, Tajska

Viriyah Food Processing Co. Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl., Praram 9 Rd,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Tajska

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd, Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Tajska“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. HORTEFEUX


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

(2)  UL L 159, 20.6.2007, str. 14.

(3)  UL C 7, 12.1.2008, str. 21.

(4)  UL L 364, 20.12.2006, str. 68.


Top