Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0635

2008/635/ES: Odločba Komisije z dne 22. julija 2008 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Skupnost ob upoštevanju seznamov tretjih držav, osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov ter pogojev za izdajo spričeval (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3625) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2008

o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Skupnost ob upoštevanju seznamov tretjih držav, osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov ter pogojev za izdajo spričeval

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3625)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/635/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti člena 17(2)(b), člena 17(3), prve alinee člena 18(1) ter uvodnega stavka in točke (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti, navedenih v Direktivi. Predvideva tudi pripravo seznama tistih tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko zagotovijo jamstva, enakovredna jamstvom iz poglavja II Direktive, iz katerih lahko države članice uvažajo seme, jajčne celice in zarodke ovc in koz.

(2)

Direktiva 92/65/EGS predvideva tudi pripravo seznama osemenjevalnih središč in organizacij za zbiranje zarodkov v tretjih državah, za katere lahko navedene tretje države zagotovijo jamstva iz člena 11 navedene direktive.

(3)

Vendar je v zvezi z organizacijami za zbiranje jajčnih celic in zarodkov ovc in koz zaradi skladnosti z zakonodajo Skupnosti in ob upoštevanju mednarodne nomenklature v tem primeru ustrezneje uporabljati izraz „skupine za zbiranje zarodkov“ namesto izraza „središča za zbiranje“.

(4)

Direktiva 92/65/EGS določa, da je treba semenu, jajčnim celicam in zarodkom ovc in koz, ki se uvažajo v Skupnost, priložiti zdravstvena spričevala, katerih vzorci se določijo v skladu z navedeno direktivo.

(5)

Direktiva 92/65/EGS predvideva tudi določitev posebnih zahtev zdravstvenega varstva živali ali jamstev, enakovrednih tistim iz navedene direktive, za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Skupnost.

(6)

Odločba Komisije 94/63/ES z dne 31. januarja 1994 o pripravi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovac, koz in kopitarjev ter jajčnih celic in zarodkov prašičev (2), določa, da morajo države članice dovoliti uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz iz tretjih držav, ki so uvrščene na seznam iz Priloge k Odločbi Sveta 79/542/EGS (3), iz katerih je dovoljen uvoz živih ovc in koz.

(7)

Odločba C(2008) 3671 (4) razveljavlja Odločbo Komisije 2008/636/ES.

(8)

V skladu s tem je treba na podlagi te odločbe pripraviti seznam tretjih držav, iz katerih države članice morajo dovoliti uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc ter koz.

(9)

Prav tako je treba na podlagi te odločbe pripraviti seznam osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc ter koz s poreklom iz tretjih držav.

(10)

Člen 17(3) Direktive 92/65/EGS določa postopek sprememb seznamov osemenjevalnih središč in skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz. Spremenjeni seznami se morajo objaviti na spletni strani Komisije (5).

(11)

Zaradi skladnosti z zakonodajo Skupnosti je treba v vzorčnem zdravstvenem spričevalu za uvoz semena ovc in koz, ki ga določa ta odločba, upoštevati zahteve, ki urejajo trgovanje v Skupnosti z ovcami in kozami, namenjenih za vzrejo, ter posebne testne režime za navedene živali iz Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (6).

(12)

Pogoji o zdravstvenem varstvu živali za uvoz ovc in koz, namenjenih za vzrejo, v Skupnost so določeni v Odločbi 79/542/EGS. Tudi te zahteve je treba upoštevati v vzorčnem zdravstvenem spričevalu za uvoz semena ovc in koz iz te odločbe.

(13)

Nekatere nalezljive bolezni ovc in koz se prenašajo s semenom. Zato je treba opraviti posebne preiskave zdravstvenega stanja živali za ugotavljanje takih bolezni v skladu s posebnimi programi preiskav, ki kažejo premike donorjev pred obdobjem zbiranja semena in med njim. Navedene preiskave in programi preiskav morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi, zato jih je treba navesti v vzorčnem zdravstvenem spričevalu za uvoz semena ovc in koz iz te odločbe.

(14)

Upoštevati je treba tudi določbe Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (7) ter Uredbe Komisije (ES) št. 546/2006 z dne 31. marca 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih programov za nadzor nad praskavcem ter dodatnih jamstev in odstopanj od nekaterih zahtev Odločbe 2003/100/ES ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1874/2003 (8).

(15)

Sanitarni pogoji za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in prevoz jajčnih celic in zarodkov ter sanitarno-zdravstveni pogoji, ki veljajo za samice donorke, so določeni v poglavjih III in IV Priloge D k Direktivi 92/65/EGS. Vendar je treba zagotoviti dodatna jamstva, zlasti glede uradnega veterinarskega nadzora nad skupinami za zbiranje zarodkov iz te odločbe.

(16)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno, da se v tej odločbi določijo seznam tretjih držav in odobrenih osemenjevalnih središč, iz katerih države članice dovolijo uvoz semena ovc in koz v Skupnost, seznam tretjih držav in odobrenih skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov teh živali v Skupnost, ter pogoji za izdajo spričeval za takšen uvoz, da se vse te zahteve zberejo na enem mestu.

(17)

Pri izvajanju te odločbe je treba upoštevati posebne pogoje za izdajo spričeval iz točke 7(b) poglavja IX(B) Dodatka 2 Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (9), kakor je bil odobren s Sklepom 2002/309/ES, Euratom, Sveta in Komisije glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (10). Zato je treba za pošiljke semena, jajčnih celic ali zarodkov ovc ali koz iz Švice v Skupnost uporabiti spričevala iz Odločbe Komisije 95/388/ES z dne 19. septembra 1995 o vzorcih spričeval za trgovanje med državami članicami Skupnosti s semenom, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz (11), kot so bili sprejeti v skladu z navedeno odločbo.

(18)

Pri izvajanju te odločbe je treba upoštevati posebne pogoje za izdajo spričeval in vzorčna potrdila zdravstveno-sanitarne ustreznosti, ki se lahko določijo v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o sanitarnih ukrepih za varovanje zdravja ljudi in živali v zvezi s trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (12), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 1999/201/ES (13).

(19)

Pri izvajanju te odločbe je prav tako treba upoštevati posebne pogoje za izdajo spričeval in vzorčna potrdila zdravstveno-sanitarne ustreznosti, ki se lahko določijo v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi (14), kot je bil odobren s Sklepom Sveta 97/132/ES (15).

(20)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uvoz semena

Države članice dovolijo uvoz semena ovc in koz, zbranega v tretji državi in v odobrenem osemenjevalnem središču iz Priloge I, ki izpolnjuje zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v vzorčnem zdravstvenem spričevalu iz Priloge II.

Člen 2

Uvoz jajčnih celic in zarodkov

Države članice dovolijo uvoz jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, ki jih je v tretji državi zbrala odobrena skupina za zbiranje zarodkov iz Priloge III in ki izpolnjujejo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v vzorčnem zdravstvenem spričevalu iz Priloge IV.

Člen 3

Uporaba

Ta odločba se uporablja od 1. septembra 2008.

Člen 4

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/265/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 17).

(2)  UL L 28, 2.2.1994, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/211/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(3)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2008/61/ES (UL L 15, 18.1.2008, str. 33).

(4)  Glej stran 32 tega Uradnega lista.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).

(7)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 571/2008 (UL L 161, 20.6.2008, str. 4).

(8)  UL L 94, 1.4.2006, str. 28.

(9)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(10)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

(11)  UL L 234, 3.10.1995, str. 30. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/43/ES (UL L 20, 22.1.2005, str. 34).

(12)  UL L 71, 18.3.1999, str. 3.

(13)  UL L 71, 18.3.1999, str. 1.

(14)  UL L 57, 26.2.1997, str. 5.

(15)  UL L 57, 26.2.1997, str. 4. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 1999/837/ES (UL L 332, 23.12.1999, str. 1).


PRILOGA I

Seznam tretjih držav in odobrenih osemenjevalnih središč, iz katerih države članice morajo dovoliti uvoz semena ovc in koz

Oznaka ISO

Ime tretje države

Številka odobritve središča

Ime središča

Naslov središča

Datum odobritve središča

Pripombe

Opis ozemlja

(po potrebi)

Dodatna jamstva

AU

Avstralija

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točkah II.4.8 in II.4.9 spričevala iz Priloge II, so obvezna.

CA

Kanada

 

 

 

 

Ozemlje, kakor je opisano v delu 1 Priloge I k Odločbi 79/542/EGS (kakor je bila nazadnje spremenjena).

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.4.8 spričevala iz Priloge II, so obvezna.

CH

Švica

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvaška

 

 

 

 

 

 

IS

Islandija

 

 

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Združene države

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.4.8 spričevala iz Priloge II, so obvezna.

(a)

Zdravstvena spričevala pripravi država izvoznica na podlagi vzorca iz Priloge II. Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države, in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico, kot je navedeno v Prilogi I.

Če namembna država članica EU tako zahteva, je treba v izvirnik zdravstvenega spričevala vključiti tudi dodatne pogoje za izdajo spričeval.

(b)

Izvirnik vsakega spričevala obsega en list papirja z dvostranskim tiskom, ali kadar se zahteva več besedila, je spričevalo v taki obliki, da so vse potrebne strani povezane v celoto in nedeljive.

(c)

Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo na mejni kontrolni točki izvedel inšpekcijski pregled, in namembne države članice EU. Vendar lahko te države članice namesto svojega jezika dovolijo uporabo drugega jezika Skupnosti, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(d)

Če se zaradi označitve posameznih delov pošiljke (razpored v točki I.28 vzorca) k spričevalu priložijo dodatne strani, se tudi te štejejo za sestavni del izvirnika spričevala, tako da se vsaka stran označi s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki izda spričevalo.

(e)

Če spričevalo, vključno z dodatnimi razporedi iz točke (d), obsega več kot eno stran, so vse strani oštevilčene – (številka strani) od (skupnega števila strani) – na dnu strani, medtem ko so na vrhu označene s kodno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar zadnji delovni dan pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela za izdajo spričeval, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES.

Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. To pravilo velja tudi za žige, razen za reliefne in vodne žige.

(g)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do prihoda na mejno kontrolno točko EU.

(h)

Spričevalo je veljavno 10 dni od datuma izdaje. V primeru ladijskega prevoza se obdobje veljavnosti spričevala podaljša za čas potovanja.

(i)

Seme in jajčne celice/zarodki se ne prevažajo v istem kontejnerju skupaj z drugim semenom in jajčnimi celicami/zarodki, ki ni(-so) namenjeno(-i) v Evropsko skupnost ali ima(-jo) nižji zdravstveni status.

(j)

Med prevozom v Evropsko skupnost je kontejner zaprt, pečat pa ne sme biti zlomljen.

(k)

Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.


PRILOGA II

Vzorčno zdravstveno spričevalo za uvoz semena ovc in koz

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Seznam tretjih držav in odobrenih skupin za zbiranje zarodkov, iz katerih države članice morajo dovoliti uvoz jajčnih celic in zarodkov ovc in koz

Oznaka ISO

Ime tretje države

Številka odobritve skupine

Ime skupine

Naslov skupine

Datum odobritve skupine

Pripombe

Opis ozemlja

(po potrebi)

Dodatna jamstva

AU

Avstralija

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točkah II.5.1 in II.5.2 spričevala iz Priloge IV, so obvezna.

CA

Kanada

 

 

 

 

Ozemlje, kot je opisano v delu 1 Priloge I k Odločbi 79/542/EGS.

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.5.2 spričevala iz Priloge IV, so obvezna.

CH

Švica

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvaška

 

 

 

 

 

 

IS

Islandija

 

 

 

 

 

 

NZ

Nova Zelandija

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Združene države

 

 

 

 

 

Dodatna jamstva v zvezi s preskušanjem, določena v točki II.5.2 spričevala iz Priloge IV, so obvezna.

(a)

Zdravstvena spričevala pripravi država izvoznica na podlagi vzorca iz Priloge IV. Spričevala v istem zaporedju kot v vzorcu vsebujejo potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države, in po potrebi posebna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico, kot je navedeno v Prilogi III.

Če namembna država članica EU tako zahteva, je treba v izvirnik zdravstvenega spričevala vključiti tudi dodatne pogoje za izdajo spričeval.

(b)

Izvirnik vsakega spričevala obsega en list papirja z dvostranskim tiskom, ali kadar se zahteva več besedila, je spričevalo v taki obliki, da so vse potrebne strani povezane v celoto in nedeljive.

(c)

Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo na mejni kontrolni točki izvedel inšpekcijski pregled, in namembne države članice EU. Vendar lahko te države članice namesto svojega jezika dovolijo uporabo drugega jezika Skupnosti, ki ga po potrebi spremlja uradni prevod.

(d)

Če se zaradi označitve posameznih delov pošiljke (razpored v točki I.28 vzorca) k spričevalu priložijo dodatne strani, se tudi te štejejo za sestavni del izvirnika spričevala, tako da se vsaka stran označi s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki izda spričevalo.

(e)

Če spričevalo, vključno z dodatnimi razporedi iz točke (d), obsega več kot eno stran, so vse strani oštevilčene – (številka strani) od (skupnega števila strani) – na dnu strani, medtem ko so na vrhu označene s kodno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar zadnji delovni dan pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela za izdajo spričeval, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES.

Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. To pravilo velja tudi za žige, razen za reliefne in vodne žige.

(g)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do prihoda na mejno kontrolno točko EU.

(h)

Spričevalo je veljavno 10 dni od datuma izdaje. V primeru ladijskega prevoza se obdobje veljavnosti spričevala podaljša za čas potovanja.

(i)

Jajčne celice/zarodki in seme se ne prevažajo v istem kontejnerju skupaj z drugimi jajčnimi celicami/zarodki in semenom, ki ni(-so) namenjeno(-i) v Evropsko skupnost ali ima(-jo) nižji zdravstveni status.

(j)

Med prevozom v Evropsko skupnost je kontejner zaprt, pečat pa ne sme biti zlomljen.

(k)

Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a. mora izdati pristojni organ.


PRILOGA IV

Vzorčno zdravstveno spričevalo za uvoz jajčnih celic in zarodkov ovc in koz

Image

Image

Image

Image


Top