Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0770

Uredba Komisije (ES) št. 770/2008 z dne 1. avgusta 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 349/2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS

OJ L 206, 2.8.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/770/oj

2.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 770/2008

z dne 1. avgusta 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 349/2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42(8a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (2) določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za programe za izkoreninjenje živalskih bolezni.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 349/2005 (3) se uporablja za finančne prispevke Skupnosti, ki jih prejmejo države članice za upravičene izdatke v zvezi z ukrepi za izkoreninjenje živalskih bolezni.

(3)

Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (4) določa nove ukrepe za obvladovanje te bolezni, celo če gre za nizko patogene viruse.

(4)

Odločba 90/424/EGS, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (5), predvideva možnost odobritve finančnega prispevka Skupnosti za nekatere ukrepe izkoreninjenja, ki jih izvedejo države članice za obvladovanje aviarne influence. Člen 3a navedene odločbe pogojuje finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje aviarne influence s predhodno izvedbo minimalnih ukrepov za obvladovanje bolezni, ki jih določa Direktiva 2005/94/ES.

(5)

Besedilo Uredbe (ES) št. 349/2005 je torej treba posodobiti, da se upošteva ta sprememba.

(6)

Uredba (ES) št. 349/2005 predvideva, da se finančna podpora Skupnosti izplača zlasti na podlagi zahtevka za povračilo, ki ga spremlja finančno poročilo, sestavljeno iz oddelka „ustrezna odškodnina“ in oddelka „operativni izdatki“. Prav tako kot pri predložitvi oddelka „ustrezna odškodnina“ je treba predložitev oddelka „operativni izdatki“ navedenega finančnega poročila vezati na uradno obvestilo o posebni odločbi, ki odpira finančno podporo.

(7)

Uredbo (ES) št. 349/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 349/2005 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z besedilom:

„1.   Ta uredba se uporablja za finančne prispevke Skupnosti, ki jih prejmejo države članice za upravičene izdatke, opredeljene v členih 3, 4 in 5 te uredbe, v zvezi z ukrepi za izkoreninjenje živalskih bolezni in v okoliščinah, predvidenih:

(a)

v členu 3(1) in v členu 3a(1) Odločbe 90/424/EGS, razen bolezni kopitarjev;

(b)

v členu 4(1) in (2), v členu 6(2) in v členu 11(1) navedene odločbe.“

2.

V prvem pododstavku člena 2 se točka (d) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(d)

„nujni izdatki“: izdatki, nastali pri nakupu materiala ali plačilu storitev, predvidenih v prvi, drugi in tretji alinei člena 3(2), drugi alinei člena 3a(3) in točkah (a)(i) do (a)(iv) in (b) člena 11(4) Odločbe 90/424/EGS, katerih narava in neposredna povezava z upravičenimi odhodki, opredeljena v členu 3 te odločbe, je bila dokazana;“

3.

Točki (a) in (b) člena 3 se nadomestita z besedilom:

„(a)

hitra in ustrezna odškodnina se zagotovi lastnikom, prisiljenim v obvezni zakol živine ali po potrebi obvezno uničenje jajc v skladu s prvo in sedmo alineo člena 3(2), prvo alineo člena 3a(3) in točko (a)(i) člena 11(4) Odločbe 90/424/EGS;

(b)

operativni izdatki za plačila ukrepov v zvezi obveznim zakolom ter obveznim uničenjem živali in okuženih proizvodov, s čiščenjem in dezinfekcijo prostorov ter čiščenjem in dezinfekcijo ali po potrebi uničenjem okužene opreme v skladu s prvo, drugo in tretjo alineo člena 3(2), drugo alineo člena 3a(3), s točkami (a)(i) do (a)(iv) in točko (b) člena 11(4) Odločbe 90/424/EGS;“

4.

V členu 7(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Oddelek „operativni izdatki“ finančnega poročila iz točke (a) odstavka 1 je predložen v elektronski obliki v skladu s Prilogo IV v roku šestdesetih koledarskih dni, ki se štejejo od datuma uradnega obvestila o posebni odločbi, ki odpira finančno podporo.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 479/2008 (UL L 148, 6.6.2008, str. 1).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 55, 1.3.2005, str. 12.

(4)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(5)  UL L 29, 2.2.2006, str. 37.


Top