Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0603

2008/603/ES: Odločba Komisije z dne 17. julija 2008 o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na Mauritiusu v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3568)

OJ L 194, 23.7.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/603/oj

23.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. julija 2008

o začasnem odstopanju od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1528/2007 zaradi upoštevanja posebnih razmer na Mauritiusu v zvezi s konzerviranim tunom in fileti tuna

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3568)

(2008/603/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in zlasti člena 36(4) Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 je Mauritius 21. februarja 2008 zahteval odstopanje od pravil o poreklu iz navedene priloge za dobo petih let. Mauritius je 10. marca 2008 predložil dodatne informacije v zvezi z zahtevkom. Zahtevek zadeva skupno letno količino 5 000 ton konzerviranega tuna in 2 000 ton filetov tuna s številko HS 1604. Zahtevek je bil vložen, ker sta se ulov in dobava surovega tuna s poreklom iz jugozahodnega Indijskega oceana zmanjšala.

(2)

Po podatkih z Mauritiusa je bil ulov surovega tuna na koncu leta 2007 in na začetku leta 2008 nenavadno majhen celo v primerjavi z običajnimi sezonskimi nihanji. Zaradi teh neobičajnih razmer Mauritius v določenem obdobju ne more ustrezati pravilom o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007.

(3)

Začasno odstopanje od pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ne bi povzročilo resne škode obstoječi industriji Skupnosti ob upoštevanju količin zadevnega uvoza, če se upoštevajo nekateri pogoji v zvezi s količinami, nadzorom in trajanjem.

(4)

Zato je odobritev začasnega odstopanja iz člena 36(1)(a) Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 upravičena.

(5)

Mauritiusu bo koristilo avtomatsko odstopanje od pravil o poreklu za konzerviranega tuna in filete tuna s številko HS 1604 v skladu s členom 42(8) Protokola o poreklu, priloženega začasnemu sporazumu, ki vzpostavlja okvir za Sporazum o gospodarskem partnerstvu med vzhodno- in južnoafriškimi državami na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU), ko začne navedeni sporazum veljati ali se začne začasno uporabljati.

(6)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1528/2007 se pravila o poreklu iz Priloge II k navedeni uredbi in odstopanja od njih nadomestijo po pravilih Sporazuma o začasnem partnerstvu VJA-EU, katerega začetek veljavnosti ali začasna uporaba sta predvidena za leto 2008. Zato odstopanja ni mogoče odobriti za zahtevano obdobje petih let, vendar bi ga bilo treba odobriti za obdobje od januarja do decembra 2008.

(7)

V skladu s členom 42(8) Protokola o poreklu, priloženega Sporazumu o začasnem partnerstvu VJA-EU, je avtomatsko odstopanje od pravil o poreklu omejeno na letno kvoto 8 000 ton konzerviranega tuna in 2 000 ton filetov tuna za države, ki so parafirale Sporazum o začasnem partnerstvu VJA-EU (Komori, Mauritius, Madagaskar, Sejšeli in Zimbabve). Zahtevek za začasno odstopanje na podlagi člena 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 iz drugih držav regije VJA je treba sprejeti, zlasti z Madagaskarja in s Sejšelov. V skladu s členom 36 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 bi bilo neprimerno odobriti odstopanja, ki presegajo letno kvoto, odobreno za regijo VJA v skladu s Sporazumom o začasnem partnerstvu VJA-EU. Odstopanja zato ni mogoče odobriti za zahtevane količine, vendar bi ga bilo treba odobriti za 3 000 ton konzerviranega tuna in 600 ton filetov tuna.

(8)

V skladu s tem je treba odobriti odstopanje za Mauritius v zvezi s 3 000 tonami konzerviranega tuna in 600 tonami filetov tuna za obdobje enega leta.

(9)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Zaradi učinkovitega upravljanja, ki ga v tesnem sodelovanju izvajajo organi z Mauritiusa, carinski organi Skupnosti in Komisija, bi se morala pravila smiselno uporabljati za količine, uvožene v skladu z odstopanjem, odobrenim s to odločbo.

(10)

Zaradi učinkovitejšega spremljanja izvajanja odstopanja morajo organi z Mauritiusa Skupnosti redno sporočati podrobnosti o izdanih potrdilih o gibanju blaga EUR.1.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 in v skladu s členom 36(1)(a) omenjene priloge, se konzervirani tun in fileti tuna s številko HS 1604, proizvedeni iz materialov brez porekla, štejejo za izdelek s poreklom z Mauritiusa v skladu s pogoji iz členov 2, 3 in 4 te odločbe.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 se uporablja za izdelke in količine z Mauritiusa, navedene v Prilogi, ki so prijavljeni za sprostitev v prosti promet Skupnosti v obdobju od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej odločbi se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Carinski organi Mauritiusa sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov pri izvozu izdelkov iz člena 1.

Zato vsa potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki jih izdajo v zvezi s temi proizvodi, vsebujejo sklicevanje na to odločbo. Pristojni organi Mauritiusa vsake tri mesece pošljejo Komisiji poročilo o količinah, za katere so bila v skladu s to odločbo izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1, in serijske številke navedenih potrdil.

Člen 5

Polje 7 potrdil EUR.1, izdanih na podlagi te odločbe, vsebuje naslednjo navedbo:

„Derogation – Decision C(2008) 3568“.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008.

Uporablja se do nadomestitve pravil o poreklu iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1528/2007 s pravili, priloženimi h kateremu koli sporazumu z Mauritiusom, ko se navedeni sporazum začne začasno uporabljati ali začne veljati, kar pač nastopi prej, vendar pa se ta odločba ne uporablja po 31. decembru 2008.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. julija 2008

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 348, 31.12.2007, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje

Količine

09.1668

1604 14 111604 14 181604 20 70

Konzervirani tun (1)

Od 1.1.2008 do 31.12.2008

3 000 ton

09.1669

1604 14 16

Fileti tuna

Od 1.1.2008 do 31.12.2008

600 ton


(1)  V kateri koli obliki pakiranja, s čimer se proizvod šteje kot konzerviran v pomenu številke HS 1604.


Top