Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0414

Uredba Komisije (ES) št. 414/2008 z dne 8. maja 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih sirov v obdobju skladiščenja 2008/2009

OJ L 125, 9.5.2008, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; razveljavil 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/414/oj

9.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 414/2008

z dne 8. maja 2008

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih sirov v obdobju skladiščenja 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih proizvodov (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 9 Uredbe (ES) št. 1255/1999 se lahko pomoč za zasebno skladiščenje odobri za trajne sire in sire, proizvedene iz ovčjega in/ali kozjega mleka, ki potrebujejo vsaj šest mesecev zorenja, če razvoj cen pri teh sirih in stanje zalog kažeta na resno neravnotežje trga, ki ga je moč odpraviti ali zmanjšati s sezonskim skladiščenjem.

(2)

Sezonska narava proizvodnje nekaterih trajnih sirov in vrst „Pecorino Romano“, „Kefalotyri“ in „Kasseri“ je še slabša zaradi dejstva, da je sezonska naravnanost porabe obratna od sezonske naravnanosti proizvodnje. Poleg tega razdrobljenost proizvodnje teh sirov povečuje negativne posledice sezonske naravnanosti. Zato je treba omogočiti sezonsko skladiščenje za količino, ki ustreza razliki v proizvodnji med poletnimi in zimskimi meseci.

(3)

Treba je določiti vrste in največje količine sirov, ki so upravičene do pomoči, ter trajanje pogodb glede na resnične potrebe trga in možnost hrambe zadevnih sirov.

(4)

Treba je določiti pogoje pogodbe o skladiščenju in bistvene ukrepe, da bi zagotovili identifikacijo in preglede sirov, zajetih v pogodbi. Pri določanju zneska pomoči je treba upoštevati stroške skladiščenja in potrebno ravnovesje med siri, upravičenimi do pomoči, in drugimi siri na trgu. Ob upoštevanju navedenih dejavnikov in razpoložljivih sredstev se skupna vsota pomoči ne sme spremeniti.

(5)

Določiti je treba tudi podrobna pravila glede dokumentacije, obračuna stroškov ter pogostnosti in narave pregledov. V zvezi z navedenim je treba določiti, da lahko države članice stroške pregledov v celoti ali delno prenesejo na pogodbenika.

(6)

Treba je pojasniti, da so le celi siri upravičeni do pomoči za zasebno skladiščenje.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa podrobna pravila za dodeljevanje pomoči Skupnosti za zasebno skladiščenje nekaterih sirov (v nadaljnjem besedilu „pomoč“) v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1255/1999 za obdobje skladiščenja 2008/2009.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„skladiščena serija“ pomeni količino najmanj dveh ton sira iste vrste, uskladiščenega na isti dan v istem skladišču;

(b)

„dan začetka pogodbenega skladiščenja“ pomeni dan po dnevu uskladiščenja;

(c)

„zadnji dan pogodbenega skladiščenja“ pomeni dan pred odpremo iz skladišča;

(d)

„obdobje skladiščenja“ pomeni obdobje, med katerim za sir velja shema zasebnega skladiščenja, kot je za vsako vrsto sira določeno v Prilogi.

Člen 3

Siri, upravičeni do pomoči

1.   Pomoč se dodeli nekaterim trajnim sirom ter vrstam „Pecorino Romano“, „Kefalotyri“ in „Kasseri“ v skladu s pogoji, opredeljenimi v Prilogi. Do pomoči so upravičeni le celi siri.

2.   Siri morajo biti proizvedeni v Skupnosti in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

z neizbrisnimi črkami mora biti označeno podjetje, v katerem so bili proizvedeni, ter dan in mesec proizvodnje, ti podatki so lahko navedeni v obliki kode;

(b)

prestati morajo preskus kakovosti, na podlagi katerega so po zorenju uvrščeni v eno od kategorij, opredeljenih v Prilogi.

Člen 4

Pogodba o skladiščenju

1.   Pogodbe o zasebnem skladiščenju sirov se sklenejo med intervencijsko agencijo države članice, na območju katere so siri skladiščeni, in fizičnimi ali pravnimi osebami, v nadaljnjem besedilu „pogodbeniki“.

2.   Pogodbe o skladiščenju se sestavijo pisno na podlagi zahtevkov za sestavo pogodbe.

Zahtevki morajo dospeti v intervencijske agencije v največ 30 dneh po datumu uskladiščenja in se lahko nanašajo le na serije sirov, za katere so postopki uskladiščenja končani. Intervencijske agencije evidentirajo datum prejema zahtevkov.

Če zahtevek dospe v intervencijsko agencijo v 10 delovnih dneh po preteku roka, se lahko pogodba o skladiščenju še vedno sklene, vendar se znesek pomoči zmanjša za 30 %.

3.   Pogodbe o skladiščenju se sklenejo za eno ali več skladiščenih serij in vsebujejo predvsem določbe glede:

(a)

količine sirov, na katero se pogodba nanaša;

(b)

datumov, ki se nanašajo na izvajanje pogodbe;

(c)

višine pomoči;

(d)

opredelitve skladišč.

4.   Pogodbe o skladiščenju se sklenejo v največ 30 dneh od dneva evidentiranja zahtevka za sestavo pogodbe.

5.   Ukrepi nadzora, zlasti tisti iz člena 7, so obravnavani v specifikacijah, ki jih sestavi intervencijska agencija. Pogodbe o skladiščenju se sklicujejo na te specifikacije.

Člen 5

Uskladiščenje in odprema iz skladišča

1.   Obdobja uskladiščenja in odpreme iz skladišča so navedena v Prilogi.

2.   Odprema iz skladišča se izvede za vso skladiščeno serijo.

3.   Če se po prvih 60 dneh pogodbenega skladiščenja izkaže, da je padec v kakovosti višji od tistega, ki je običajno posledica hrambe, se lahko pogodbenikom dovoli, da enkrat na skladiščeno serijo na lastne stroške zamenjajo pokvarjeno količino.

Če se s pregledi med skladiščenjem ali ob odpremi iz skladišča odkrijejo pokvarjene količine, se zanje pomoč ne izplača. Poleg tega ostala količina v seriji, ki je upravičena do pomoči, ne sme biti manjša od 2 ton.

Drugi pododstavek se uporabi, če se del serije odpremi pred začetkom obdobja odpreme iz skladišča iz odstavka 1 ali pred potekom najkrajšega obdobja skladiščenja iz člena 8(2).

4.   Za izračun pomoči za zamenjane količine iz prvega pododstavka odstavka 3 je prvi dan pogodbenega skladiščenja dan začetka pogodbenega skladiščenja.

Člen 6

Pogoji skladiščenja

1.   Država članica zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za upravičenost do izplačila pomoči.

2.   Pogodbenik, na zahtevo države članice ali z njenim dovoljenjem pa tudi oseba, odgovorna za skladišče, dá organu, pristojnemu za nadzor, na voljo vso dokumentacijo, ki omogoča preverjanje naslednjih prvin glede zasebno skladiščenih proizvodov:

(a)

lastništva ob uskladiščenju;

(b)

porekla in datuma proizvodnje sirov;

(c)

datuma uskladiščenja;

(d)

prisotnosti v skladišču in naslova skladišča;

(e)

datuma odpreme iz skladišča.

3.   Pogodbenik ali, kjer je to ustrezno, oseba, ki je odgovorna za skladišče, za vsako pogodbo vodi evidenco zalog v skladišču, ki zajema:

(a)

identifikacijo proizvodov v zasebnem skladiščenju glede na številko skladiščene serije;

(b)

datuma uskladiščenja in odpreme iz skladišča;

(c)

število sirov in njihovo težo, označena za skladiščeno serijo;

(d)

mesto, kjer se proizvodi v skladišču nahajajo.

4.   Skladiščeni proizvodi se morajo zlahka identificirati, biti morajo lahko dostopni in označeni posamezno po pogodbi. Skladiščenim sirom se odtisne posebno znamenje.

Člen 7

Pregledi

1.   Ob uskladiščenju opravi pristojna agencija pregled, da zagotovi upravičenost skladiščenih proizvodov do pomoči in prepreči kakršno koli možnost zamenjave proizvodov med pogodbenim skladiščenjem.

2.   Pristojna agencija z naključnim vzorčenjem opravlja nenapovedane preglede, da ugotovi prisotnost proizvodov v skladišču. Zadevni vzorec mora biti reprezentativen in mora ustrezati najmanj 10 % skupne količine v pogodbi za ukrep pomoči za zasebno skladiščenje.

Ti pregledi morajo poleg evidence iz člena 6(3) zajemati tudi fizično preverjanje teže in vrste proizvodov ter njihovo istovetnost. Ta fizična preverjanja morajo obsegati vsaj 5 % količine, ki se mora preveriti z nenapovedanimi pregledi.

3.   Na koncu obdobja pogodbenega skladiščenja pristojna agencija opravi pregled, da ugotovi, ali so proizvodi prisotni. Če pa proizvodi ostanejo v skladišču po izteku najdaljšega obdobja pogodbenega skladiščenja, se lahko pregled opravi ob odpremi iz skladišča.

Za namene pregleda iz prvega pododstavka pogodbenik obvesti pristojni organ o zadevnih skladiščenih serijah najmanj pet delovnih dni pred iztekom obdobja pogodbenega skladiščenja ali pred začetkom postopkov odpreme blaga, če se ti opravijo med obdobjem skladiščenja ali po njem.

Država članica lahko sprejme rok, ki je krajši od petih delovnih dni iz drugega pododstavka.

4.   O pregledih, opravljenih v skladu z odstavki 1, 2 in 3, se sestavi poročilo, v katerem so navedeni:

(a)

datum pregleda;

(b)

njegovo trajanje;

(c)

izvedeni postopki.

Poročilo mora podpisati odgovorni inšpektor in pogodbenik ali, če je to primerno, oseba, ki je odgovorna za skladišče, ter mora biti priloženo dokumentom o plačilu.

5.   Kadar so pri najmanj 5 % količine pregledanih proizvodov ugotovljene nepravilnosti, se pregled razširi na večji vzorec, ki ga določi pristojni organ.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o teh primerih v štirih tednih.

6.   Države članice lahko določijo, da stroške pregledov v celoti ali delno krije pogodbenik.

Člen 8

Pomoč za skladiščenje

1.   Pomoč je naslednja:

(i)

0,38 EUR na tono na dan pogodbenega skladiščenja za trajne sire;

(ii)

0,45 EUR na tono na dan pogodbenega skladiščenja za vrsto „Pecorino Romano“;

(iii)

0,59 EUR na tono na dan pogodbenega skladiščenja za vrsti „Kefalotyri“ in „Kasseri“;

2.   Pomoč se ne dodeli za pogodbeno skladiščenje, krajše od 60 dni. Najvišji znesek pomoči ne presega zneska, ki ustreza 180 dnem pogodbenega skladiščenja.

Če pogodbenik ne spoštuje roka iz drugega ali, glede na primer, tretjega pododstavka člena 7(3), se pomoč zmanjša za 15 % in se izplača samo za obdobje, za katero pogodbenik pristojni agenciji predloži zadovoljivo dokazilo, da so bili siri skladiščeni na podlagi pogodbe.

3.   Pomoč se izplača na podlagi zahtevka pogodbenika na koncu obdobja pogodbenega skladiščenja v 120 dneh od prejema zahtevka, če so bili pregledi iz člena 7(3) opravljeni in če so bili izpolnjeni pogoji za upravičenost do pomoči.

Če pa je bilo potrebno sprožiti upravno preiskavo o upravičenosti do pomoči, se plačilo izvede šele po priznanju upravičenosti do pomoči.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).


PRILOGA

Vrsta sira

Količine, upravičene do pomoči

Najnižja starost sirov

Obdobje uskladiščenja

Obdobje odpreme iz skladišča

Francoski trajni siri:

zaščitena označba porekla za vrsti „Beaufort“ in „Comté“

„Label Rouge vrste “„Emmental grand cru“

razred A ali B vrste „Emmental“ ali „Gruyère“

16 000 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Nemška trajna sira:

„Markenkäse“ ali „Klasse fein“ vrste „Emmentaler/Bergkäse“

1 000 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Irski trajni sir:

 

Irish long-keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Avstrijski trajni siri:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Finski trajni sir:

„I luokka“

1 700 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Švedski trajni siri:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Poljski trajni siri:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski“

3 000 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Slovenska trajna sira:

„Ementalec/Zbrinc“

200 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Litovska trajna sira:

„Goja/Džiugas“

700 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Latvijska trajna sira:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Madžarski trajni sir:

„Hajdú“

300 t

10 dni

od 1. junija do 30. septembra 2008

od 1. oktobra 2008 do 31. marca 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 dni, proizveden po 1. oktobra 2007

od 1. junija do 31. decembra 2008

pred 31. marca 2009

„Kefalotyri“ in „Kasseri“, proizvedena iz ovčjega ali kozjega mleka ali iz mešanice obeh

2 500 t

90 dni, proizvedena po 30. novembra 2007

od 1. junija do 30. novembra 2008

pred 31. marca 2009


Top