Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0285

2008/285/ES: Odločba Komisije z dne 19. marca 2008 o cepljenju v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1077)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2008; razveljavil 32008D0861

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/285/oj

3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. marca 2008

o cepljenju v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci pri racah mlakaricah na Portugalskem in nekaterih ukrepih, ki omejujejo premike takšne perutnine in njenih proizvodov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1077)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/285/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (1) ter zlasti člena 54(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/94/ES določa minimalne nadzorne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu.

(2)

Od septembra 2007 je prišlo do izbruhov nizko patogene aviarne influence na nekaterih perutninskih gospodarstvih v osrednje-zahodnem delu Portugalske, zlasti na gospodarstvih, ki gojijo perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic. Portugalska je sprejela ukrepe v skladu z Direktivo 2005/94/ES za nadzor širjenja navedene bolezni.

(3)

Portugalska je opravila oceno tveganja in ugotovila, da so gospodarstva, ki gojijo race mlakarice (Anas platyrhynchos), namenjene za obnovo populacije divjih ptic („race mlakarice“), izpostavljena povečanemu tveganju okužbe z virusi aviarne influence, predvsem pri stiku z divjimi pticami, ter da obstaja pomembna in takojšnja nevarnost širjenja aviarne influence.

(4)

Na Portugalskem so vzpostavljeni sistemi zgodnjega odkrivanja in ukrepi biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa aviarne influence na perutninske jate na območjih, ki so jih države članice določile za območja z visokim tveganjem v skladu z Odločbo Komisije 2005/734/ES z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s prosto živečih ptic na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (2).

(5)

V zvezi s trgovino s perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic, je Portugalska sprejela dodatne ukrepe v skladu z Odločbo Komisije 2006/605/ES z dne 6. septembra 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s trgovino perutnine znotraj Skupnosti, namenjene za obnovo populacije divjih ptic (3).

(6)

Portugalska je s pismom z dne 25. januarja 2008 Komisiji predložila v odobritev načrt za cepljenje v nujnih primerih, revidirana različica navedenega načrta pa je bila predložena 31. januarja 2008.

(7)

Portugalska namerava v skladu z načrtom cepljenja v nujnih primerih uvesti cepljenje v nujnih primerih na enem gospodarstvu v regiji Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, ki goji dragocene vzrejne race mlakarice, ter uporabiti dvovalentno cepivo proti virusu aviarne influence podtipov H7 in H5, ki ga je treba uporabljati do 31. julija 2008.

(8)

Svet za zdravje in dobro počutje živali je v svojem znanstvenem mnenju o uporabi cepljenja za nadzor aviarne influence, ki ga je izdala Evropska agencija za varnost hrane leta 2005 (4) in leta 2007 (5), navedel, da cepljenje v nujnih primerih in preventivno cepljenje proti aviarni influenci uspešno dopolnjujeta nadzorne ukrepe za navedeno bolezen.

(9)

Poleg tega je Komisija skupaj s portugalskimi organi preučila načrt cepljenja v nujnih primerih, ki ga je predložila Portugalska, ter je po njegovi spremembi zadovoljna z njegovo usklajenostjo z zadevno zakonodajo Skupnosti. Zaradi epidemiološkega stanja glede nizko patogene aviarne influence na Portugalskem, vrste gospodarstva, kjer bo opravljeno cepljenje, in omejenega področja uporabe načrta cepljenja je primerno odobriti načrt cepljenja v nujnih primerih, ki ga je predložila Portugalska, za dopolnitev nadzornih ukrepov, ki jih je že sprejela ta država članica.

(10)

Za namen cepljenja v nujnih primerih, ki bo izvedeno na Portugalskem, je treba uporabiti samo cepiva, odobrena na podlagi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (6) ali Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (7).

(11)

Poleg tega je treba izvajati nadzor in spremljanje na gospodarstvu, ki goji cepljene race mlakarice, in na gospodarstvih z necepljeno perutnino, kakor je določeno v načrtu cepljenja v nujnih primerih.

(12)

Prav tako je primerno uvesti določene omejitve za premike cepljenih rac mlakaric, njihova valilna jajca ter race mlakarice iz cepljene perutnine. Zaradi majhnega števila rac mlakaric na gospodarstvu, kjer je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, kakor tudi iz razlogov sledljivosti in logistike, ni primerno, da bi se cepljene jate selile z navedenega gospodarstva.

(13)

Da bi se zmanjšal gospodarski učinek na zadevno gospodarstvo, je treba predvideti nekatera odstopanja od omejitev premikov za race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric, ker takšni premiki ne predstavljajo posebne nevarnosti širjenja bolezni, ter pod pogojem, da se izvajajo ukrepi za spremljanje in nadzor ter so izpolnjene posebne zahteve glede zdravstvenega varstva živali.

(14)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta odločba določa nekatere ukrepe, ki jih mora izvesti Portugalska, kadar se cepljenje v nujnih primerih rac mlakaric (Anas platyrhynchos), namenjenih za obnovo populacije divjih ptic („race mlakarice“), izvede na gospodarstvu z visokim tveganjem okužbe z aviarno influenco. Navedeni ukrepi vključujejo nekatere omejitve premikov na Portugalskem in odpošiljanja cepljenih rac mlakaric, njihovih valilnih jajc ter rac mlakaric, izvaljenih iz njih iz Portugalske.

2.   Ta odločba se uporablja brez poseganja v zaščitne ukrepe, ki jih mora sprejeti Portugalska v skladu z Direktivo 2005/94/ES ter Odločbo 2006/605/ES.

Člen 2

Odobritev načrta cepljenja v nujnih primerih

1.   Načrt cepljenja v nujnih primerih proti nizko patogeni aviarni influenci na Portugalskem, kakor ga je Portugalska predložila Komisiji 25. januarja 2008, in njegova revidirana različica, predložena 31. januarja 2008, ki ju je treba izvesti na gospodarstvu v regiji Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha do 31. julija 2008 („načrt cepljenja v nujnih primerih“), se odobrita.

2.   Komisija objavi načrt za cepljenje v nujnih primerih.

Člen 3

Pogoji za izvajanje načrta za cepljenje v nujnih primerih

1.   Portugalska zagotovi, da se race mlakarice cepijo v skladu z načrtom za cepljenje v nujnih primerih z bivalentnim inaktiviranim heterolognim cepivom, ki vsebuje oba podtipa aviarne influence H5 in H7, ki ga je odobrila navedena država članica ali Skupnost v skladu z Direktivo 2001/82/ES ali Uredbo (ES) št. 726/2004.

2.   Portugalska izvaja nadzor in spremljanje na gospodarstvu, ki goji cepljene race mlakarice, in na gospodarstvih z necepljeno perutnino, kakor je določeno v načrtu cepljenja v nujnih primerih.

3.   Portugalska zagotovi, da se načrt cepljenja v nujnih primerih izvaja učinkovito.

Člen 4

Označevanje in omejitve za premike ter odpošiljanje in uničenje cepljenih rac mlakaric

Pristojni organ zagotovi, da se cepljene race mlakarice na gospodarstvu iz člena 2(1):

(a)

označijo posamezno;

(b)

ne preselijo na druga perutninska gospodarstva ali odpošljejo v druge države članice.

Po njihovem obdobju reprodukcije se takšne race pokončajo na human način na gospodarstvu iz člena 2(1) in njihova trupla se varno uničijo.

Člen 5

Omejitve premikov in odpošiljanja valilnih jajc, ki izvirajo z gospodarstev iz člena 2(1)

Pristojni organ zagotovi, da se lahko valilna jajca rac mlakaric na gospodarstvu iz člena 2(1) selijo samo v valilnico na Portugalskem in se ne smejo odpošiljati v druge države članice.

Člen 6

Omejitve premikov in odpošiljanja rac mlakaric iz cepljenih rac mlakaric

1.   Pristojni organ zagotovi, da se lahko race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric selijo samo po izvalitvi na gospodarstvo, ki se nahaja na območju nadzora na Portugalskem, v okolico gospodarstva iz člena 2(1), kakor je določeno v načrtu za cepljenje v nujnih primerih.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 in če so race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric stare več kot štiri mesece, se lahko:

(a)

izpustijo na prostost na Portugalskem ali

(b)

pošljejo v druge države članice, če:

(i)

so rezultati ukrepov nadzora in spremljanja, določeni v načrtu za cepljenje v nujnih primerih, vključno z laboratorijskimi preskusi, zadovoljivi ter

(ii)

so pogoji za odpošiljanje perutnine za obnovo populacije divjih ptic, iz Določbe 2006/605/ES, izpolnjeni.

Člen 7

Izdajanje veterinarskih spričeval za promet znotraj Skupnosti za race mlakarice iz cepljenih rac mlakaric

Portugalska zagotovi, da veterinarska spričevala za promet znotraj Skupnosti za perutnino, namenjeno za obnovo populacije divjih ptic iz člena 6(2)(b), vključujejo naslednji stavek:

„Zdravstveno stanje živali iz te pošiljke je v skladu z Odločbo 2008/285/ES.“

Člen 8

Poročila

Portugalska predloži Komisiji poročilo o izvajanju načrta za cepljenje v nujnih primerih en mesec po datumu začetka uporabe te odločbe, četrtletna poročila pa nato pošilja Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Člen 9

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 19. marca 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(2)  UL L 274, 20.10.2005, str. 105. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/803/ES (UL L 323, 8.12.2007, str. 42).

(3)  UL L 246, 8.9.2006, str. 12.

(4)  The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2005) 266, 1–21; Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).

(7)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1394/2007 (UL L 324, 10.12.2007, str. 121).


Top