Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0034

Direktiva 2008/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

OJ L 81, 20.3.2008, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 88 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2014; razveljavil 32012L0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/34/oj

20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/65


DIREKTIVA 2008/34/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za prilagoditev prilog in sprejetje pravil za spremljanje skladnosti. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/96/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Ker je Komisija z Odločbo 2005/369/ES (6) določila podrobna pravila iz člena 7(3) Direktive 2002/96/ES, je primerno črtati navedbo roka 13. avgust 2004.

(6)

Direktivo 2002/96/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ker so spremembe Direktive 2002/96/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2002/96/ES se spremeni:

1.

drugi pododstavek člena 6(1) se nadomesti z naslednjim:

„Priloga II se lahko spremeni, z namenom da se vključijo druge tehnologije obdelave, ki zagotavljajo najmanj enako raven varstva zdravja ljudi in okolja. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

2.

drugi pododstavek člena 7(3) se nadomesti z naslednjim:

„Določijo se podrobna pravila za spremljanje skladnosti držav članic s cilji iz odstavka 2, vključno s podrobnimi opisi materialov. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

3.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku

Sprejmejo se vse spremembe, ki so potrebne za prilagoditev člena 7(3), Priloge IB (zlasti z namenom, da se morebiti dodajo svetilke v gospodinjstvih, žarnice z žarilno nitko in fotonapetostni proizvodi, tj. sončni kolektorji), Priloge II (zlasti ob upoštevanju novega tehnološkega razvoja v zvezi z obdelavo OEEO), in prilog III in IV znanstvenemu in tehničnemu napredku. Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Preden se priloge spremenijo, se Komisija med drugim posvetuje s proizvajalci električne in elektronske opreme, z osebami, ki reciklirajo, izvajalci obdelave in okoljskimi organizacijami ter zvezami delojemalcev in potrošnikov.“;

4.

člen 14(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

5.

v Prilogi II se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

V skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3) Komisija prioritetno oceni, ali je treba spremeniti navedbe glede plošč s tiskanim vezjem v prenosnih telefonih in prikazovalnikov s tekočimi kristali.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/108/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  Odločba Komisije 2005/369/ES z dne 3. maja 2005 o določitvi pravil za spremljanje skladnosti držav članic in vzpostavitvi oblik podatkov za namene Direktive 2002/96/ES (UL L 119, 11.5.2005, str. 13).


Top