Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0033

Direktiva 2008/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

OJ L 81, 20.3.2008, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 115 - 117

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/33/oj

20.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 81/62


DIREKTIVA 2008/33/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da bi bilo treba nekatere ukrepe sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z njegovim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s členom 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se regulativni postopek s pregledom uporabljal zanje.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za spremembo prilog, da se določijo nekatere tehnične zahteve in pravila nadzorovanja. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/53/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Ker je Komisija z odločbami 2002/151/ES (6), 2005/293/ES (7) in 2003/138/ES (8) določila izvedbene določbe iz členov 5(5), 7(2) in 8(2) Direktive 2000/53/ES, je primerno črtati ustrezna sklicevanja na roke iz teh členov, torej 21. oktober 2001, 21. oktober 2002 in 21. oktober 2001.

(6)

Direktivo 2000/53/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ker so spremembe Direktive 2000/53/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek v odboru, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2000/53/ES se spremeni:

1.

v členu 4(2) se točka (b) spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Priloga II se redno spreminja glede na tehnični in znanstveni napredek, zato da se:“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz točk (i) do (iv), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

2.

člen 5(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da njihovi pristojni organi vzajemno priznajo in sprejmejo potrdila o uničenju, ki jih izdajo druge države članice v skladu z odstavkom 3.

V ta namen se določijo minimalne zahteve za potrdilo o uničenju. Navedeni ukrep, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

3.

v členu 6 se doda naslednji odstavek:

„6.   Priloga I se spreminja glede na tehnični in znanstveni napredek. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

4.

tretji pododstavek člena 7(2) se nadomesti z naslednjim:

„Določijo se podrobna pravila, potrebna za nadzorovanje skladnosti držav članic s cilji iz prvega pododstavka. Pri predlaganju teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil. Ta podrobna pravila, namenjena spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

5.

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Določijo se standardi iz odstavka 1. Pri predlaganju teh standardov Komisija upošteva delo, ki na tem področju poteka v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi pri tem delu sodeluje. Navedeni ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3).“;

6.

v členu 9(1) se doda naslednji pododstavek:

„Oblike preglednic za podatkovne baze se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2).“;

7.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive 75/442/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(3)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2005/673/ES (UL L 254, 30.9.2005, str. 69).

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(5)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(6)  Odločba Komisije 2002/151/ES z dne 19. februarja 2002 o minimalnih zahtevah za potrdilo o uničenju, izdano v skladu s členom 5(3) Direktive 2000/53/ES (UL L 50, 21.2.2002, str. 94).

(7)  Odločba Komisije 2005/293/ES z dne 1. aprila 2005 o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES (UL L 94, 13.4.2005, str. 30).

(8)  Odločba Komisije 2003/138/ES z dne 27. februarja 2003 o določitvi šifrirnih standardov sestavnih delov in materialov za vozila v skladu z Direktivo 2000/53/ES (UL L 53, 28.2.2003, str. 58).


Top