Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0022

Direktiva 2008/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

OJ L 76, 19.3.2008, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 168 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/22/oj

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/50


DIREKTIVA 2008/22/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 44 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo zanje mogoče uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Komisiji bi bilo treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2004/109/ES, da se pojasnijo tehnični vidiki nekaterih opredelitev iz navedene direktive, predvsem največja dolžina običajnega kratkega obdobja poravnave, koledar trgovalnih dni, okoliščine, v katerih bi oseba morala vedeti za pridobitev ali odsvojitev glasovalnih pravic, in pogoji neodvisnosti, ki jih morajo spoštovati ustvarjalci trga, družbe za upravljanje; da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih; da se pojasni narava revizorskega pregleda, da se opredeli minimalna vsebina zgoščenega niza posameznih računovodskih izkazov; da se nadalje opredelijo postopki za obveščanje in razkritje pomembnega lastniškega deleža pa tudi postopki za posredovanje predpisanih informacij pristojnemu organu izdajateljeve matične države članice; da se opredelijo minimalni standardi za razširjanje predpisanih informacij in za vzpostavitev mehanizmov shranjevanja. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/109/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2004/109/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v izjavi glede Sklepa 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba v Direktivi 2004/109/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija bi morala v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2004/109/ES bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2004/109/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2004/109/ES se spremeni:

1.

Člen 2(3) se nadomesti z:

„3.   Da bi lahko upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotavljala enotno uporabo odstavka 1, Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) in (2a) sprejme izvedbene ukrepe v zvezi z opredelitvami iz odstavka 1.

Komisija zlasti:

(a)

za namene odstavka 1(i)(ii) določi postopke, po katerih lahko izdajatelj izbere matično državo članico;

(b)

za namene izbire matične države članice iz odstavka 1(i)(ii) po potrebi prilagodi triletno obdobje v zvezi z izdajateljevim zgodovinskim zapisom poslovanja glede na nove zahteve zakonodaje Skupnosti glede sprejema v trgovanje na reguliranem trgu; in

(c)

za namene odstavka 1(1) določi okviren seznam sredstev, ki ne spadajo med elektronska sredstva, ob upoštevanju Priloge V k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (7) v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2).

Ukrepi iz točk (a) in (b) drugega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

2.

Člen 5(6) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

tretji pododstavek se nadomesti z:

„Ukrepi iz točke (a) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2). Ukrepi iz točk (b) in (c), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Kjer je ustrezno, lahko Komisija prilagodi petletno obdobje iz odstavka 1. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

3.

Člen 9(7) se nadomesti z:

„7.   Komisija sprejme izvedbene ukrepe z namenom, da se upošteva tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovi enotna uporaba odstavkov 2, 4, in 5. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Komisija podrobno določi največjo dolžino ‚kratkega obdobja poravnave‘ iz odstavka 4 tega člena, kakor tudi ustrezne nadzorne mehanizme pristojnih organov matične države članice. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).

Poleg tega lahko Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 27(2) sestavi seznam primerov iz odstavka 2 tega člena.“

4.

Člen 12(8) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

5.

Člen 13(2) se spremeni:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

6.

Členi 14(2), 17(4) in 18(5) se spremenijo:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji stavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

7.

Člen 19(4) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega in drugega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

8.

Člen 21(4) se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se črta besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

9.

Člen 23 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

za prvim pododstavkom se vstavi naslednji pododstavek:

„V kontekstu točke (ii) prvega pododstavka Komisija sprejme tudi izvedbene ukrepe za oceno standardov, ki veljajo za izdajatelje iz več kot ene države. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„V kontekstu prejšnjega pododstavka Komisija sprejme tudi izvedbene ukrepe za vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti za računovodske standarde, ki veljajo za izdajatelje iz več kot ene države. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(b)

odstavek 5 se spremeni:

(i)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 27(2)“;

(ii)

doda se naslednji stavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“;

(c)

v odstavku 7 se doda naslednji pododstavek:

„Komisija sprejme tudi izvedbene ukrepe za vzpostavitev splošnih meril enakovrednosti iz prvega pododstavka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 27(2a).“

10.

Člen 27 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih ter Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 390, 31.12.2004, str. 38.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.

(7)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).“


Top