Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0011

Direktiva 2008/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (Besedilo velja za EGP)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 232 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; implicitno zavrnjeno 32017R1129

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/11/oj

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/37


DIREKTIVA 2008/11/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. marca 2008

o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 44 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa, da bi bilo treba sprejeti nekatere ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(2)

Sklep 1999/468/ES je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, ki je uvedel regulativni postopek s pregledom za sprejetje ukrepov splošnega obsega, namenjenih spreminjanju nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, med drugim s črtanjem nekaterih takih določb ali z dopolnjevanjem akta z novimi nebistvenimi določbami.

(3)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi bilo mogoče zanje uporabiti regulativni postopek s pregledom.

(4)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje Direktive 2003/71/ES, da se upošteva tehnični razvoj na finančnih trgih in zagotovi enotna uporaba navedene direktive. Navedeni ukrepi so namenjeni prilagajanju opredelitev in natančni opredelitvi ali dopolnitvi določb Direktive 2003/71/ES s specifikacijo oblike in vsebine prospekta. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/71/ES z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(5)

Direktiva 2003/71/ES je določila časovno omejitev v zvezi z izvedbenimi pooblastili Komisije. Evropski parlament, Svet in Komisija so v skupni izjavi o Sklepu 2006/512/ES navedli, da Sklep 2006/512/ES določa zadovoljivo horizontalno rešitev za zahteve Evropskega parlamenta o nadzorovanju izvajanja aktov, sprejetih po postopku soodločanja, in da bi bilo treba temu ustrezno Komisiji podeliti izvedbena pooblastila brez časovne omejitve. Evropski parlament in Svet sta tudi izjavila, da bosta poskrbela za čim hitrejše sprejetje predlogov za razveljavitev določb v aktih, ki predvidevajo časovno omejitev za prenos izvedbenih pooblastil Komisiji. Po uvedbi regulativnega postopka s pregledom je treba v Direktivi 2003/71/ES črtati določbo o časovni omejitvi.

(6)

Komisija mora v rednih razmakih ocenjevati delovanje določb o izvedbenih pooblastilih, ki so ji podeljena, da Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči presojo o tem, ali so obseg teh pooblastil in postopkovne zahteve, ki so naložene Komisiji, ustrezni, in ali zagotavljajo učinkovitost in demokratično odgovornost.

(7)

Direktivo 2003/71/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ker so spremembe Direktive 2003/71/ES s to direktivo tehnične narave in zadevajo le postopek odbora, ni treba, da jih države članice prenesejo v nacionalno zakonodajo. Določbe v ta namen torej niso potrebne –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 2003/71/ES se spremeni:

1.

členi 2(4), 4(3), 5(5), 7(1), 8(4), 11(3), 13(7), 14(8) in 15(7) se spremenijo:

(a)

črta se besedilo „v skladu s postopkom iz člena 24(2)“;

(b)

doda se stavek:

„Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(2a).“;

2.

člen 20(3) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.   Za zagotovitev enotne uporabe te direktive Komisija sprejme izvedbene ukrepe za uvedbo splošnih meril enakovrednosti, ki bodo temeljili na zahtevah iz členov 5 in 7. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 24(2a).

Na podlagi zgoraj omenjenih meril lahko Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 24(2) sprejme izvedbene ukrepe z navedbo, da tretja država zagotavlja enakovrednost prospektov, ki se v navedeni državi pripravljajo, s to direktivo zaradi svoje notranje zakonodaje ali prakse ali postopkov, ki temeljijo na mednarodnih standardih, ki so jih določile mednarodne organizacije, vključno s standardi razkritja IOSCO.“;

3.

člen 24 se spremeni:

(a)

vstavi se odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„3.   Komisija do 31. decembra 2010 in nato najmanj vsaka 3 leta pregleda določbe o svojih izvedbenih pooblastilih in Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o delovanju teh pooblastil. Poročilo obravnava zlasti vprašanje, ali naj Komisija predlaga spremembe k tej direktivi, da se tako zagotovi ustrezen obseg izvedbenih pooblastil, ki so podeljena Komisiji. Zaključek o tem, ali je sprememba potrebna, spremlja podrobna obrazložitev. Če je to potrebno, je poročilu priložen zakonodajni predlog, ki spreminja določbe, ki Komisiji podeljujejo izvedbena pooblastila.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. marca 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  UL C 161, 13.7.2007, str. 45.

(2)  UL C 39, 23.2.2007, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 3. marca 2008.

(4)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


Top