Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0259

Uredba Komisije (ES) št. 259/2008 z dne 18. marca 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; razveljavil 32014R0908

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 259/2008

z dne 18. marca 2008

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti točke 8b člena 42 Uredbe,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 države članice zagotovijo naknadno letno objavo imen upravičencev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v nadaljevanju imenovanih sklada, ter zneskov, ki jih vsak upravičenec prejme iz posameznega sklada.

(2)

Namen objave, ki mora biti v skladu z informacijami iz poslovnih knjig in evidenc plačilnih agencij in se mora nanašati le na plačila, prejeta v preteklem poslovnem letu, je povečati preglednost glede uporabe skladov in izboljšati njihovo dobro finančno poslovodenje. Da se ti cilji dosežejo, je treba informacije do roka 30. aprila predstaviti javnosti jasno, usklajeno in tako, da jih je enostavno najti. Glede izdatkov, ki jih je imel EKSRP med 1. januarjem in 15. oktobrom 2007, je treba določiti poseben datum za objavo.

(3)

V ta namen je treba določiti minimalne zahteve glede vsebine objave. V teh zahtevah se ne sme zahtevati več, kot je v demokratični družbi potrebno za dosego zastavljenih ciljev.

(4)

Objavo informacij je treba izvesti prek interneta na podlagi iskalnega orodja, ki omogoča uporabo širši javnosti. Iskalno orodje bi moralo omogočiti iskanje na podlagi določenih meril, rezultat iskanja pa bi moral biti predstavljen na enostavno dostopen način.

(5)

Informacije o upravičencih bi morale biti objavljene čim prej po zaključku poslovnega leta, da se zagotovi preglednost za javnost. Države članice bi tudi morale imeti dovolj časa, da opravijo potrebno delo. Ker za dosego cilja preglednosti ni treba, da informacije ostanejo na voljo neomejen čas, je treba določiti smiselno obdobje razpoložljivosti objavljenih informacij.

(6)

Zagotavljanje dostopnosti teh informacij za javnost povečuje preglednost glede porabe sredstev Skupnosti v skupni kmetijski politiki in izboljšuje finančno poslovodenje teh sredstev, zlasti s krepitvijo javne kontrole porabljenega denarja. Zaradi izredno velikega pomena zastavljenih ciljev je glede na načelo sorazmernosti in zahtevo po varovanju osebnih podatkov upravičeno, da se zagotovi splošna objava zadevnih informacij, saj se s tem ne razkrije več, kot je potrebno v demokratični družbi in kot je potrebno za preprečevanje nepravilnosti.

(7)

Da so upoštevane zahteve glede varovanja podatkov, je treba upravičence do sredstev iz skladov obvestiti o objavi njihovih podatkov že pred objavo. Upravičence bi bilo treba o tem obvestiti na formularjih za zahtevke za pomoč ali v trenutku, ko se podatki zberejo kako drugače. Poleg tega bi morali biti upravičenci obveščeni o svojih pravicah iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (2) ter o postopkih, ki se lahko uporabljajo za uveljavljanje teh pravic. Če upravičencev ni mogoče v trenutku zbiranja osebnih podatkov obvestiti o objavi podatkov o odhodkih v poslovnih letih 2007 in 2008, bi jih bilo treba kljub temu obvestiti v razumnem roku pred dejansko objavo.

(8)

Zaradi preglednosti bi bilo treba upravičence sredstev iz skladov tudi obvestiti, da zaradi varovanja finančnih interesov Skupnosti lahko njihove osebne podatke obdelujejo revizijski in preiskovalni organi Skupnosti in držav članic. O tem bi jih bilo treba obvestiti istočasno kot o objavi in o pravicah posameznikov.

(9)

Da bi bil javnosti olajšan dostop do objavljenih podatkov, bi morala Komisija zagotoviti spletno stran, ki bi vsebovala povezave na spletne strani držav članic, na katerih so informacije na voljo. Glede na različne organizacijske strukture v državah članicah bi morale te same določiti, kateri organ je zadolžen za vzpostavitev in vzdrževanje njihove spletne strani in za objavljanje podatkov.

(10)

Ker člen 2 Uredbe (ES) št. 1437/2007 določa, da se člen 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005, vstavljen z Uredbo (ES) št. 1437/2007, nanaša na odhodke EKJS, ki so nastali od 16. oktobra 2007 naprej, in odhodke EKSRP, ki so nastali od 1. januarja 2007 naprej, je treba tudi izvedbena pravila uporabljati za isto časovno obdobje.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina prijave

1.   Objava iz člena 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 vsebuje naslednje informacije:

(a)

ime in priimek, kadar so upravičenci fizične osebe;

(b)

celotno pravno ime, kadar so upravičenci pravne osebe;

(c)

celotno ime združenja, kakršno je registrirano ali drugače uradno priznano, kadar so upravičenci združenja fizičnih ali pravnih oseb brez lastne pravne osebnosti;

(d)

občina, v kateri upravičenec prebiva ali je registriran, in poštna številka ali del poštne številke, ki določa občino, kadar je ta poštna številka na voljo;

(e)

za Evropski kmetijski jamstveni sklad, v nadaljevanju EKJS, znesek neposrednih plačil v smislu člena 2(d) Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki ga je vsak upravičenec prejel v zadevnem poslovnem letu;

(f)

za EKJS znesek plačil, ki niso tista iz točke (e) in ki jih je prejel vsak upravičenec v zadevnem poslovnem letu;

(g)

za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v nadaljevanju EKSRP, celotni znesek javnih sredstev, ki jih je prejel vsak upravičenec v zadevnem poslovnem letu in ki obsega prispevek Skupnosti in tudi nacionalni prispevek;

(h)

vsota zneskov iz točk (e), (f) in (g), ki jih je prejel vsak upravičenec v zadevnem poslovnem letu;

(i)

valuta teh zneskov.

2.   Države članice lahko objavijo informacije, ki so podrobnejše od tistih iz odstavka 1.

Člen 2

Oblika objave

Informacije iz člena 1 se za vsako državo članico objavijo na eni sami spletni strani in so dostopne z iskalnim orodjem, ki uporabnikom omogoča iskanje upravičencev po imenu, občini, prejetih zneskih iz točk (e), (f), (g) in (h) člena 1 ali kombinaciji teh meril in pridobitev ustreznih informacij kot eno samo zbirko podatkov.

Člen 3

Datum objave

1.   Informacije, navedene v členu 1, se objavijo vsako leto najpozneje 30. aprila za preteklo poslovno leto.

2.   Za odhodke EKSRP, izplačane med 1. januarjem in 15. oktobrom 2007, se informacije objavijo do 30. septembra 2008, če EKSRP zadevni državi članici do tega datuma povrne odhodke. V nasprotnem primeru se informacije objavijo skupaj z informacijami za poslovno leto 2008.

3.   Informacije ostanejo na voljo na spletni strani dve leti po datumu njihove začetne objave.

Člen 4

Informacije o upravičencih

1.   Države članice obvestijo upravičence, da bodo njihovi podatki objavljeni v skladu z Uredbo (ES) št. 1290/2005 in to uredbo in da jih lahko obdelujejo revizijski in preiskovalni organi Skupnosti in držav članic z namenom varovanja finančnih interesov Skupnosti.

2.   V primeru osebnih podatkov se informacije, navedene v odstavku 1, zagotovijo v skladu z zahtevami Direktive 95/46/ES, pri čemer morajo biti upravičenci obveščeni o svojih pravicah, ki jih imajo kot prizadete osebe v skladu z navedeno direktivo in o postopkih, ki se nanašajo na uveljavljanje teh pravic.

3.   Informacije iz odstavkov 1 in 2 se dostavijo upravičencem tako, da se vključijo na formularje za zahtevke za sredstva iz EKJS in EKSRP, ali pa na drug način v trenutku zbiranja podatkov.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se informacije o podatkih, povezanih s plačili, prejetimi v poslovnih letih 2007 in 2008, dostavljajo najmanj štiri tedne pred datumom njihove objave.

Člen 5

Sodelovanje med Komisijo in državami članicami

1.   Komisija v okviru svojega osrednjega internega naslova vzpostavi in vzdržuje spletno stran Skupnosti, ki vsebuje povezave na spletne strani držav članic. Komisija zagotavlja posodobitve internetnih povezav v skladu z informacijami, ki jih pošljejo države članice.

2.   Vsaka država članica pošlje Komisiji internetni naslov svoje spletne strani, takoj ko se ta vzpostavi, ter naknadne spremembe svoje spletne strani, ki vplivajo na dostop do nje s spletne strani Skupnosti.

3.   Države članice imenujejo organ, ki je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani, navedene v členu 2. Vsaka država članica obvesti Komisijo o imenu in naslovu tega organa.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za odhodke EKJS, nastale od 16. oktobra 2007 naprej, in odhodke EKSRP, nastale od 1. januarja 2007 naprej.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. marca 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1437/2007 (UL L 322, 7.12.2007, str. 1).

(2)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


Top