Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0247

Uredba Sveta (ES) št. 247/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode ( Uredba o enotni SUT )

OJ L 76, 19.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 17 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/247/oj

19.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/1


UREDBA SVETA (ES) št. 247/2008

z dne 17. marca 2008

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pomoč za predelavo kratkih lanenih vlaken in konopljenih vlaken, ki ne vsebujejo več kot 7,5 % nečistoč in pezdirja, se uporablja do konca tržnega leta 2007/2008. Vendar pa bi bilo treba ob upoštevanju ugodnih trendov na trgu za te vrste vlaken, ki so vključena v sedanjo shemo pomoči, in zaradi prispevanja k utrjevanju inovativnih proizvodov in njihovih prodajnih trgov uporabo te pomoči podaljšati do konca tržnega leta 2008/2009.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 1673/2000 z dne 27. julija 2000 o skupni tržni ureditvi za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (1), je določila povečanje stopnje pomoči za predelavo dolgih lanenih vlaken od tržnega leta 2008/2009 dalje. Uredba (ES) št. 1673/2000 je bila nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 od tržnega leta 2008/2009. Določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 so bile oblikovane glede na določbe Uredbe (ES) št. 1673/2000, kot bi se te uporabljale od navedenega tržnega leta, in so tako določile pomoč na predvideni stopnji. Ker se pomoč za predelavo kratkih vlaken ohrani do konca tržnega leta 2008/2009, bi bilo treba pomoč za predelavo dolgih lanenih vlaken za navedeno dodatno leto, do konca tržnega leta 2007/2008, ohraniti na stopnji, ki je bila do sedaj predvidena z Uredbo (ES) št. 1673/2000.

(3)

Za pospeševanje proizvodnje visokokakovostnih kratkih lanenih in konopljenih vlaken se pomoč dodeli za vlakna, ki vsebujejo največ 7,5 % nečistoč in pezdirja. Vendar pa lahko države članice odstopajo od te meje in dodelijo pomoč za predelavo kratkih lanenih vlaken, ki vsebujejo med 7,5 % in 15 % nečistoč in pezdirja, ter konopljenih vlaken, ki vsebujejo med 7,5 % in 25 % nečistoč in pezdirja. Ker je ta možnost na voljo samo do konca tržnega leta 2007/2008, je državam članicam treba podaljšati možnost odstopanja od te meje še za eno tržno leto.

(4)

Zaradi razvoja novih prodajnih trgov je treba zajamčiti minimalno stopnjo oskrbe s surovinami. Treba je torej podaljšati obdobje uporabe nacionalnih zajamčenih količin, da se še naprej zagotovi primerna stopnja proizvodnje v vsaki državi članici.

(5)

Z dodatno pomočjo se je podpirala tradicionalna proizvodnja lanu v nekaterih regijah na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji. Za nadaljnje omogočanje postopnega prilagajanja kmetijskih struktur novim tržnim razmeram je treba to prehodno pomoč podaljšati do konca tržnega leta 2008/2009.

(6)

Uredbo (ES) št. 1234/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1234/2007 se spremeni:

1.

naslov pododdelka II oddelka I poglavja IV naslova I dela II se nadomesti z naslednjim:

„Pododdelek II

Lan in konoplja, gojena za vlakna“;

2.

člen 91 se spremeni:

(a)

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjima pododstavkoma:

„1.   Pomoč za predelavo lana, gojenega za dolga vlakna, se dodeli odobrenim primarnim predelovalcem na podlagi količin vlaken, ki so dejansko pridobljena iz slame, za katero je bila s kmetom sklenjena prodajna pogodba.

V tržnem letu 2008/2009 se pod istimi pogoji pomoč dodeli tudi za predelavo lana, gojenega za kratka lanena vlakna, in konoplje, gojene za vlakna.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za namen tega pododdelka ‚odobreni primarni predelovalec‘ pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na njihov pravni status ali pravni status njihovih članov v nacionalni zakonodaji, ki jo je pristojni organ države članice pooblastil na območju, kjer ležijo njeni objekti za proizvodnjo lanenih ali konopljenih vlaken.“;

3.

člen 92(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Znesek pomoči za predelavo iz člena 91 se določi:

(a)

za dolga lanena vlakna:

na 160 EUR na tono za tržno leto 2008/2009,

na 200 EUR na tono od tržnega leta 2009/2010 dalje;

(b)

za kratka lanena vlakna in konopljena vlakna, ki ne vsebujejo več kot 7,5 % nečistoč in pezdirja, na 90 EUR na tono za tržno leto 2008/2009.

Vendar se lahko države članice ob upoštevanju tradicionalnih trgov odločijo, da dodelijo pomoč tudi:

(a)

za kratka lanena vlakna, katerih odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 15 %;

(b)

za konopljena vlakna, katerih odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 25 %.

V primerih iz drugega pododstavka država članica dodeli pomoč za količino, ki ni večja od proizvedene količine, na podlagi 7,5 % nečistoč in pezdirja.“;

4.

člen 94 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za dolga lanena vlakna, za katera se lahko dodeli pomoč, se določi maksimalna zajamčena količina 80 878 ton za tržno leto. Navedena količina se razdeli med določene države članice v obliki nacionalnih zajamčenih količin v skladu s točko A.I Priloge XI.“;

(b)

za odstavkom 1 se vstavi naslednji odstavek:

„1a.   Za kratka lanena vlakna in konopljena vlakna, za katera se lahko dodeli pomoč, se določi maksimalna zajamčena količina 147 265 ton za tržno leto 2008/2009. Navedena količina se razdeli med določene države članice v obliki nacionalnih zajamčenih količin v skladu s točko A.II Priloge XI.“;

(c)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Vsaka država članica lahko prenese del svoje nacionalne zajamčene količine iz odstavka 1 v nacionalno zajamčeno količino iz odstavka 1a in obratno.

Prenosi iz prvega pododstavka se izvedejo na podlagi protivrednosti ene tone dolgih lanenih vlaken za 2,2 toni kratkih lanenih vlaken in konopljenih vlaken.

Pomoč za predelavo se dodeli le za količine iz odstavkov 1 oziroma 1a, prilagojene v skladu s prvima dvema pododstavkoma tega odstavka.“;

5.

za členom 94 se vstavi naslednji člen:

„Člen 94a

Dodatna pomoč

V tržnem letu 2008/2009 se dodatna pomoč dodeli odobrenemu primarnemu predelovalcu za površine za pridelovanje lanu v conah I in II, kot so navedene v točki A.III Priloge XI, in katerih proizvodnja slame je predmet:

(a)

kupoprodajne pogodbe ali obveznosti iz člena 91(1) in

(b)

pomoči za predelavo v dolga vlakna.

Znesek dodatne pomoči je 120 EUR na hektar za cono I in 50 EUR na hektar za cono II.“;

6.

Priloga XI se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 193, 29.7.2000, str. 16. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).


PRILOGA

Točka A Priloge XI se nadomesti z naslednjim:

„A.I

Razdelitev maksimalnih zajamčenih količin za dolga lanena vlakna med državami članicami iz člena 94(1):

Belgija

13 800

Bolgarija

13

Češka

1 923

Nemčija

300

Estonija

30

Španija

50

Francija

55 800

Latvija

360

Litva

2 263

Nizozemska

4 800

Avstrija

150

Poljska

924

Portugalska

50

Romunija

42

Slovaška

73

Finska

200

Švedska

50

Združeno kraljestvo

50

A.II

Razdelitev maksimalnih zajamčenih količin za tržno leto 2008/2009 za kratka lanena in konopljena vlakna med državami članicami iz člena 94(1a):

Količina iz člena 94(1a) se razdeli v obliki:

(a)

nacionalnih zajamčenih količin naslednjim državam članicam:

Belgija

10 350

Bolgarija

48

Češka

2 866

Nemčija

12 800

Estonija

42

Španija

20 000

Francija

61 350

Latvija

1 313

Litva

3 463

Madžarska (1)

2 061

Nizozemska

5 550

Avstrija

2 500

Poljska

462

Portugalska

1 750

Romunija

921

Slovaška

189

Finska

2 250

Švedska

2 250

Združeno kraljestvo

12 100

(b)

5 000 ton, ki se za tržno leto 2008/2009 razdelijo v nacionalnih zajamčenih količinah med Dansko, Irsko, Grčijo, Italijo in Luksemburgom. Taka razdelitev se določi na podlagi območij, ki so bila del ene od pogodb ali obveznosti iz člena 91(1).

A.III

Cone, upravičene do pomoči iz člena 94a

Cona I

1.

Teritorij Nizozemske.

2.

Naslednje belgijske občine: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (razen Vladslo in Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (samo Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne in Zuienkerke.

Cona II

1.

Belgijska območja, razen cone I.

2.

Naslednja francoska območja:

departma Nord,

okrožja Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer in kanton Marquise v departmaju Pas-de-Calais,

okrožji Saint-Quentin in Vervins v departmaju Aisne,

okrožje Charleville-Mézires v departmaju Ardennes.“


(1)  Nacionalna zajamčena količina, ki je določena za Madžarsko, se nanaša le na konopljena vlakna.


Top