Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1522

Uredba Komisije (ES) št. 1522/2007 z dne 19. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003

OJ L 335, 20.12.2007, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1522/oj

20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1522/2007

z dne 19. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) ter zlasti členov 54(5) in 145(d) in (d)d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 795/2004 (2) uvaja pravila za izvajanje sheme enotnega plačila od leta 2005.

(2)

Uredba (ES) št. 1782/2003, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1182/2007 (3), ki določa posebna pravila za sektor sadja in zelenjave, opredeljuje pravila za nevezano podporo in za vključitev podpore za sadje in zelenjavo v shemo enotnega plačila. Zato je treba sprejeti ustrezna podrobna pravila. Ta podrobna pravila morajo slediti istim smernicam kot tista, ki so določena v Uredbi (ES) št. 795/2004 glede oljčnega olja, tobaka, bombaža, hmelja, sladkorne pese, sladkornega trsa, cikorije in banan.

(3)

V členu 2 Uredbe (ES) št. 795/2004 je treba natančneje opredeliti pojem drevesnic.

(4)

Člen 21 Uredbe (ES) št. 795/2004 določa podrobna pravila za kmete, ki so vlagali v proizvodne zmogljivosti ali so dolgoročno zakupili zemljišča. Navedene določbe je treba prilagoditi, da se upošteva poseben položaj kmetov v sektorju sadja in zelenjave, ki so izvedli take naložbe ali so sklenili take dolgoročne zakupne pogodbe pred začetkom veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007.

(5)

Države članice, ki so vstopile v Skupnost po 1. maju 2004, so vzpostavile identifikacijski sistem za enote rabe ali poljine v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1782/2003. Po prehodu s starega na novi identifikacijski sistem se zaradi tehničnih težav lastnosti nekaterih enot rabe ali poljin iz leta 2003 ne odražajo točno v novem identifikacijskem sistemu. Da bi v tem kontekstu poenostavili uporabo opredelitve „hektar, upravičen do pravice za praho“ iz člena 54(2) navedene uredbe v vseh navedenih državah članicah, bi bilo treba te države članice pooblastiti, da lahko brez poseganja v člen 33 Uredbe (ES) št. 795/2004 odstopajo od sklicevanja na datum za oddajo zahtevka za pomoč na površino, ki ga določa prvi pododstavek člena 54(2), če zagotovijo, da se celotna kmetijska površina, upravičena do pravic za praho, ne bo povečala. Člen 32 Uredbe (ES) št. 795/2004 je treba ustrezno spremeniti. Ker so začele nekatere od navedenih držav članic izvajati shemo enotnega plačila 1. januarja 2007, to odstopanje velja od tega datuma dalje.

(6)

Za kmete, ki so jim bile pravice do plačila že dodeljene, so jih kupili ali prejeli do zadnjega datuma za oddajo zahtevkov za določitev pravic do plačila za leto izračuna zneskov in upravičenih hektarjev, kot določa točka M Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1782/2003, se vrednost in število pravic do plačila ponovno izračuna na podlagi referenčnih zneskov in števila hektarjev, ki izhajajo iz vključitve v sektor sadja in zelenjave. Pri tem izračunu se ne sme upoštevati pravic do plačila za praho in pravic, za katere veljajo posebni pogoji.

(7)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003 je treba nacionalno rezervo dopolniti z linearnim znižanjem vseh referenčnih zneskov. Treba je vzpostaviti pravila za obrazložitev, kako naj države članice ravnajo glede vključitve referenčnega zneska za sadje in zelenjavo v vzdrževanje nacionalne rezerve.

(8)

Države članice, ki uporabljajo regionalni model iz člena 59(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1782/2003, je treba pooblastiti za določitev števila pravic do plačila na kmeta, ki so posledica vključitve hektarjev za sadje in zelenjavo.

(9)

Določiti je treba datum, do katerega morajo države članice Komisiji poslati informacije v zvezi z možnostmi, ki jih predvideva člen 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(10)

Uredbo (ES) št. 795/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 795/2004 se spremeni:

1.

člen 2 se spremeni:

(a)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

‚trajni nasad‘ pomeni nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar ter niso trajni travniki, ki so na istem zemljišču najmanj pet let in ki dajejo večkratne pridelke, vključno z drevesnicami in panjevci kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), razen večletnih rastlin in drevesnic le-teh“;

(b)

za točko (k) se doda naslednja točka:

„(l)

‚Drevesnice‘ so tiste, za katere velja opredelitev iz točke G/5 Priloge I k Uredbi Komisije 2000/115/ES (4) o opredelitvah značilnosti raziskovanj, seznamu kmetijskih pridelkov, izjemah pri opredelitvah ter regijah in okoliših glede raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev.

2.

člen 21 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Za naložbe v sektorju sadja in zelenjave je datum iz prvega pododstavka 1. november 2007.“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Za naložbe v sektorju sadja in zelenjave je datum iz prvega pododstavka 1. november 2007.“;

(c)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

„Za dolgoročne zakupe v sektorju sadja in zelenjave je datum iz prvega pododstavka 1. november 2007.“;

3.

v členu 32(4) se doda naslednji pododstavek:

„Brez poseganja v člen 33 te uredbe, v primerih, ko nove države članice v smislu člena 2(g) Uredbe (ES) št. 1782/2003 naletijo na tehnične težave pri določanju meja nekaterih enot rabe ali poljin zaradi prehoda z identifikacijskega sistema za enote rabe ali poljine, ki je obstajal na datum, določen v členu 54(2) navedene uredbe, na identifikacijski sistem za enote rabe ali poljine, določen v členu 20 navedene uredbe, lahko te države članice odstopajo od prvega pododstavka odstavka 2 člena 54 Uredbe (ES) št. 1782/2003 z namenom, da se za sklicevanje na datum, ki je določen za zahtevke za pomoč na površino za leto 2003, določi 30. junij 2006. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje bistvenega povečanja skupnega zemljišča, upravičenega do plačil za praho. Vendar pa lahko Bolgarija in Romunija za ta datum določita 30. junij 2007.“;

4.

pred poglavjem 7 se vstavi poglavje 6c:

„POGLAVJE 6C

VKLJUČITEV SEKTORJA SADJA IN ZELENJAVE V SHEMO ENOTNEGA PLAČILA

Člen 48f

Splošna pravila

1.   Zaradi določitve zneska in pravic do plačila v okviru vključevanja sektorja sadja in zelenjave v shemo enotnega plačila se člena 37 in 43 Uredbe (ES) št. 1782/2003 uporabljata v skladu s pravili iz člena 48g te uredbe ter, v primeru, da je država članica izkoristila možnost, predvideno v členu 59 Uredbe (ES) št. 1782/2003, tudi iz člena 48h te uredbe.

2.   Brez poseganja v člen 12(1) Uredbe (ES) št. 795/2004 lahko države članice 1. januarja 2008 začnejo določati kmete, upravičene do plačil, da bi določile pravice do plačila, ki izhajajo iz vključitve sektorja sadja in zelenjave v shemo enotnega plačila.

3.   Po potrebi se člen 41(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 uporablja za vrednost vseh pravic do plačila, ki obstajajo pred vključitvijo podpore za sadje in zelenjavo ter za referenčne zneske za podporo za sadje in zelenjavo.

4.   Odstotek znižanja, ki ga določi država članica v skladu s členom 42(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se uporablja za referenčne zneske za sadne in zelenjavne proizvode, ki se vključijo v shemo enotnega plačila.

5.   Petletno obdobje iz člena 42(8) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se ne začne znova uporabljati za pravice do plačila iz nacionalne rezerve, katerih znesek je bil ponovno izračunan ali povečan v skladu s členoma 48g in 48h te uredbe.

6.   Za namen uporabe člena 7(1), členov 12 do 17 ter členov 20 in 27 te uredbe v zvezi s sektorjem sadja in zelenjave, se za prvo leto uporabe sheme enotnega plačila šteje leto, v katerem država članica določi zneske in upravičene hektarje iz točke M Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1782/2003, pri čemer se upošteva možnost triletnega prehodnega obdobja iz tretjega odstavka navedene točke.

Člen 48g

Posebna pravila

1.   Če kmet do zadnjega dneva za oddajo zahtevkov za določitev pravic do plačila, določenega v skladu s členom 12 te uredbe, nima pravic do plačila ali ima samo pravice za praho ali pravice, za katere veljajo posebni pogoji, prejme pravice do plačila, ki se izračunajo v skladu s členoma 37 in 43 Uredbe (ES) št. 1782/2003 za sadje in zelenjavo.

Prvi pododstavek se uporablja tudi, kadar je kmet zakupil pravice do plačila med prvim letom uporabe sheme enotnega plačila in letom vključitve v sektor sadja in zelenjave.

2.   Če so bile kmetu do zadnjega dneva za oddajo vlog za določitev pravic do plačila v skladu s členom 12 te uredbe dodeljene pravice do plačila ali je slednje kupil ali prejel, se vrednost in število njegovih pravic do plačila ponovno izračunata na naslednji način:

(a)

število pravic do plačila je enako številu pravic do plačila, ki jih že ima, h katerim se prišteje število hektarov, določenih v skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1782/2003 za sadje in zelenjavo, krompir za prehrano ter drevesnice;

(b)

vrednost dobimo tako, da seštevek vrednosti pravic do plačila, ki jih že ima, in referenčnega zneska, izračunanega v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1782/2003 za sadje in zelenjavo, delimo s številom, izračunanim na način, predviden v točki (a) tega odstavka.

Pri izračunu iz tega odstavka se ne sme upoštevati pravic do plačila za praho in pravic, za katere veljajo posebni pogoji.

3.   Pravice do plačila, dane v zakup pred datumom za predložitev vlog v okviru sheme enotnega plačila v skladu s členom 12, se upoštevajo pri izračunu iz odstavka 2. Vendar se pravice do plačila, dane v zakup pred 15. majem 2004 z uporabo pogodbene klavzule iz člena 27, pri izračunu iz odstavka 2 tega člena upoštevajo samo, če je pogoje zakupa možno prilagoditi.

Člen 48h

Regionalno izvajanje

1.   Če je država članica izkoristila možnost, predvideno v členu 59(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003, je število pravic do plačila, ki jih prejmejo kmetje, enako številu novih upravičenih hektarjev za sadje in zelenjavo, krompir za prehrano ter drevesnice v skladu s členom 59(4) navedene Uredbe.

Vrednost pravic do plačila se izračuna v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 59 ter v skladu z odstavkom 3 člena 63 navedene uredbe.

Prvo leto uporabe v skladu s členom 59(4) navedene uredbe bo 2008.

2.   Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 lahko države članice določijo dodatno število pravic do plačila na kmeta na osnovi objektivnih kriterijev v skladu s točko M Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 za sadje in zelenjavo, krompir za prehrano ter drevesnice.“;

5.

pred členom 50 se vstavi člen 49b:

„Člen 49b

Vključitev sadja in zelenjave

Države članice Komisiji najpozneje do 1. novembra 2008 sporočijo, kakšno odločitev so sprejele v zvezi z možnostmi iz člena 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003, razčlenjeno po proizvodih, letih in, kjer je to potrebno, regijah.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2008. Člen 1(3) se uporablja od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1276/2007 (UL L 284, 30.10.2007, str. 11).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 608/2007 (UL L 141, 2.6.2007, str. 31).

(3)  UL L 273, 17.10.2007, str. 1.

(4)  UL L 38, 12.2.2000, str. 1.“;


Top