Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1520

Uredba Komisije (ES) št. 1520/2007 z dne 19. decembra 2007 o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi (Besedilo velja za EGP )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 134 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1520/oj

20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1520/2007

z dne 19. decembra 2007

o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) ter zlasti členov 3 in 9d(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za vloge za izdajo dovoljenja za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Vloge za izdajo dovoljenj za dodatke, navedene v prilogah k tej uredbi, so bile predložene pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe o navedenih vlogah, predvidene v členu 4(4) Direktive 70/524/EGS, so bile Komisiji posredovane pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Navedene vloge se torej še naprej obravnava v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) je bila prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 879/2004 (3) za krave molznice. Predloženi so bili novi podatki v podporo vlogi za dovoljenje brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov za krave molznice. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje izpolnjeni pogoji iz člena 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je opredeljen v Prilogi I k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(6)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) je bila prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 1801/2003 (4) za purane za pitanje. V podporo vlogi za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje izpolnjeni pogoji iz člena 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je opredeljen v Prilogi II k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(7)

Uporaba pripravka mikroorganizma Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) je bila prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004 (5) za pse. V podporo vlogi za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje izpolnjeni pogoji iz člena 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je opredeljen v Prilogi III k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(8)

Uporaba pripravka mikroorganizma Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) je bila prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 2154/2003 (6) za kokoši nesnice. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje izpolnjeni pogoji iz člena 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je opredeljen v Prilogi IV k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(9)

Uporaba encimskega pripravka iz endo-1,4-beta-glukanaze EC 3.2.1.4, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), je bila prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 (7) za pujske. Predloženi so bili novi podatki v podporo vlogi za dovoljenje brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek. Ocena kaže, da so za tako dovoljenje izpolnjeni pogoji iz člena 3(a) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljen v Prilogi V k tej uredbi, dovoliti brez časovne omejitve.

(10)

Ocena teh vlog je pokazala, da je treba predpisati nekatere postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz prilog. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (8).

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kakor je opredeljeno v Prilogi I, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kakor je opredeljeno v Prilogi II, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kakor je opredeljeno v Prilogi III, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 4

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kakor je opredeljeno v Prilogi IV, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 5

Pripravek, ki spada v skupino „Encimi“, kakor je opredeljeno v Prilogi V, se dovoli brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 162, 30.4.2004, str. 65.

(4)  UL L 264, 15.10.2003, str. 16.

(5)  UL L 243, 15.7.2004, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1812/2005 (UL L 291, 5.11.2005, str. 18).

(6)  UL L 324, 11.12.2003, str. 11.

(7)  UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

(8)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 27.6.2007, str. 21).


PRILOGA I

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Pripravek Saccharomyces cerevisiae z vsebnostjo najmanj:

v prahu, sferičnih in ovalnih granulah:

1 × 109 CFU/g dodatka

Krave molznice

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Količina Saccharomyces cerevisiae v dnevnem obroku ne sme preseči 8,4 × 109 CFU na 100 kg telesne teže do 600 kg. Nad 600 kg se doda 0,9 × 109 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže.

Brez časovne omejitve


PRILOGA II

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium z vsebnostjo najmanj:

 

Prah in granulirana oblika:

3,5 × 1010 CFU/g dodatka

 

Prevlečena oblika:

2,0 × 1010 CFU/g dodatka

 

v tekoči obliki:

1 × 1010 CFU/ml dodatka

Purani za pitanje

1 × 107

1,0 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Uporablja se lahko v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: diklazuril, halofuginon, lasalocid-natrij, amonijev maduramicin, natrijev monenzin, robenidin.

Brez časovne omejitve


PRILOGA III

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium z vsebnostjo najmanj:

 

Prah in granulirana oblika:

3,5 × 1010 CFU/g dodatka

 

Prevlečena oblika:

2,0 × 1010 CFU/g dodatka

 

v tekoči obliki:

1 × 1010 CFU/ml dodatka

Psi

1 × 109

3,5 × 1010

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve


PRILOGA IV

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Pripravek iz Lactobacillus acidophilus, ki vsebuje najmanj:

50 × 109 CFU/g dodatka

Kokoši nesnice

1 × 109

1 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve


PRILOGA V

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Pripravek iz endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), z najmanjšo aktivnostjo:

 

v trdni obliki: 2 000 CU (1)/g

 

v tekoči obliki: 2 000 CU/ml

Pujski (odstavljeni)

350 CU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 350–1 000 CU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma betaglukani), npr. z vsebnostjo več kakor 40 % ječmena.

4.

Za odstavljene pujske do približno 35 kg.

Brez časovne omejitve


(1)  1 CU je količina encima, ki sprosti 0,128 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,5 in 30 °C.


Top