Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1454

Uredba Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode

OJ L 325, 11.12.2007, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 70 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1454/oj

11.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/69


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1454/2007

z dne 10. decembra 2007

o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (2) ter zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (3) ter zlasti člena 15(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (4) ter zlasti člena 33(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in ustreznimi členi drugih uredb o skupni ureditvi trgov za kmetijske proizvode se lahko razlika med kotacijami ali cenami na svetovnem trgu in v Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode krije z izvoznimi nadomestili v obsegu, potrebnem za omogočanje izvoza teh proizvodov v okviru omejitev, ki so posledica sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(2)

Da se zagotovi čim učinkovitejša poraba razpoložljivih sredstev ter povečata preglednost in konkurenčnost med izvozniki, ki so pripravljeni sodelovati v sistemu nadomestil, lahko Komisija določi nadomestila z razpisnim postopkom za proizvode, za katere je bil že prej določen ta postopek.

(3)

Uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za uporabo javnega razpisa za izvozna nadomestila za nekatere skupne ureditve trga določajo različna postopkovna pravila za ponudbe, ki se nanašajo na izvozna nadomestila.

(4)

Da bi poenostavili in izboljšali učinkovitost mehanizmov upravljanja in nadzora, je treba določiti skupna pravila za upravljanje razpisnih postopkov za izvozna nadomestila.

(5)

Da se zmanjša upravna obremenitev za podjetja in nacionalne organe, mora biti razpisni postopek organiziran skupaj s postopkom za izvozno dovoljenje, potem ko je ponudba izbrana, pa mora biti varščina ob predložitvi ponudbe hkrati varščina za dovoljenje.

(6)

Ponudbe morajo vsebovati vse informacije, potrebne za njihovo ocenitev, zagotoviti pa je treba tudi komunikacijo med državami članicami in Komisijo.

(7)

Varščina mora zagotoviti, da se sprejete količine izvozijo na podlagi dovoljenja, izdanega v skladu z razpisom. Zato je treba sprejeti določbe o sprostitvi in zasegu varščine, vložene v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (5).

(8)

Na podlagi prejetih ponudb se lahko določi najvišje izvozno nadomestilo. Vendar se lahko na trgu zgodi, da zaradi gospodarskih in drugih vidikov ni mogoče sprejeti nobene od prejetih ponudb.

(9)

Izkušnje so pokazale, da je treba določiti določbe, ki preprečujejo predložitev netočnih dokumentov. Zato je treba uvesti ustrezen sistem sankcij in določiti primere, v katerih se sankcije ne uporabijo.

(10)

Za izvozna nadomestila iz te uredbe je treba uporabiti uredbi Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (6) in (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (7).

(11)

Zaradi sprejetja skupnih pravil je treba uredbi Komisije (EGS) št. 584/75 z dne 6. marca 1975 o določitvi podrobnih pravil za uporabo javnega razpisa za izvozna nadomestila za riž (8) in (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (9) razveljaviti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa skupna pravila za organizacijo in upravljanje razpisnih postopkov za določitev zneska izvoznih nadomestil za proizvode iz naslednjih sektorjev:

(a)

mleko in mlečni proizvodi;

(b)

žita;

(c)

riž;

(d)

sladkor.

Velja brez poseganja v odstopanja in posebne določbe iz uredb Komisije o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za kmetijske proizvode iz prvega pododstavka.

2.   Za namene uporabe te uredbe „pristojni organi držav članic“ pomenijo službe ali organe, ki jih države članice akreditirajo kot plačilne agencije, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (10).

3.   Razen če ta uredba ne določa drugače, se uporabljata Uredbi (ES) št. 800/1999 in (ES) št. 1291/2000.

Člen 2

Uvedba razpisnega postopka

1.   Razpisni postopek za vsak zadevni proizvod se uvede z Uredbo Komisije, v nadaljnjem besedilu „Uredba o uvedbi razpisnega postopka“, v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in ob upoštevanju ustreznih členov drugih uredb o skupni ureditvi trgov za zadevne kmetijske proizvode.

2.   Uredba o uvedbi razpisnega postopka vsebuje naslednje informacije:

(a)

proizvode, ki jih zajema razpis, z ustreznimi oznakami KN;

(b)

obdobje, ki ga zajema razpis („razpisno obdobje“), in različna podobdobja, v katerih se lahko vložijo ponudbe;

(c)

datum začetka in konca obdobja, v katerem je mogoče vložiti ponudbe;

(d)

po potrebi skupno količino, ki jo zajema razpis;

(e)

najmanjšo količino, ki jo mora predvideti vsaka ponudba;

(f)

znesek varščine;

(g)

po potrebi namembni kraj, kamor je treba izvoziti proizvode;

(h)

pristojni organ držav članic, pri katerem se ponudbe vložijo.

3.   Informacije iz odstavka 2(b), (d) in (h) se lahko objavijo v Uradnem listu Evropske unije z obvestilom o razpisu.

4.   Od začetka veljavnosti Uredbe o uvedbi razpisnega postopka ali objave obvestila o javnem razpisu do prvega roka za predložitev ponudb mora preteči najmanj šest dni.

Člen 3

Predložitev ponudb in zahtevek za izvozna dovoljenja

1.   Podjetja, ki so za namene DDV ustanovljena in registrirana v Skupnosti, vložijo ponudbe pristojnim organom držav članic, ki so navedeni v Uredbi o uvedbi razpisnega postopka ali obvestilu o javnem razpisu.

2.   Ponudbe se vložijo skupaj z izpolnjenim obrazcem za zahtevek za izvozno dovoljenje iz Uredbe (ES) št. 1291/2000.

3.   Ponudbe se lahko vložijo po elektronski poti z uporabo metode, ki jo zadevne države članice dajo na voljo podjetjem. Pristojni organi držav članic lahko zahtevajo, da je k elektronski ponudbi priložen napreden elektronski podpis v skladu s členom 2(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES (11). V vseh drugih primerih pristojni organi zahtevajo elektronski podpis, ki daje funkcionalno enaka zagotovila kot podpis, z uporabo enakih pravil in pogojev, ki so opredeljeni z določbami Komisije o elektronskih in digitalnih dokumentih iz Sklepa Komisije št. 2004/563/ES, Euratom (12), in njegovih izvedbenih določb (13).

4.   V primeru uporabe člena 2(2)(g) vsebuje zahtevek za dovoljenje navedbo namembnih krajev iz Uredbe o uvedbi razpisnega postopka.

5.   Ponudba je veljavna, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

navedba sklica na Uredbo o uvedbi razpisnega postopka in zadnjega roka za predložitev ponudb za podobdobje v rubriki 20 zahtevka za dovoljenje;

(b)

v rubriki 4 zahtevka za dovoljenje navedba identifikacijskih podatkov ponudnika: ime, naslov in registracijsko številko DDV;

(c)

v rubriki 16 zahtevka za dovoljenje navedba oznake KN proizvoda;

(d)

po potrebi upoštevanje najmanjše in največje količine, navedene v Uredbi o uvedbi razpisnega postopka;

(e)

v rubriki 20 zahtevka za dovoljenje navedba ponujenega izvoznega nadomestila na enoto v eurih in centih;

(f)

v rubrikah 17 in 18 zahtevka za dovoljenje navedba količine proizvodov za izvoz;

(g)

v rubriki 7 zahtevka za dovoljenje določitev namembnega kraja izvoza v primeru uporabe člena 2(2)(g);

(h)

ponudnik mora položiti varščino pred iztekom podobdobja za predložitev v skladu z določbami iz naslova III Uredbe (ES) št. 2220/85 in z odstopanjem od člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000, v istem obdobju pa mora predložiti tudi dokaz o tem;

(i)

ponudba razen pogojev, ki so navedeni v tem odstavku, ne sme vključevati nobenih drugih pogojev, ki jih uvaja ponudnik;

(j)

ponudba se predloži v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri se ponudba vloži.

6.   Razpisna varščina je hkrati varščina za izvozno dovoljenje.

7.   Ponudbe se po predložitvi ne umaknejo ali spreminjajo.

Člen 4

Pregledovanje ponudb

1.   Pristojni organi držav članic pregledajo ponudbe na podlagi elementov iz člena 3(5). Preverijo zlasti pravilnost teh informacij in se odločijo o veljavnosti ponudb.

2.   Osebe, pooblaščene za sprejetje in preverjanje ponudb, nepooblaščenim osebam ne smejo razkriti nobenih podrobnosti, povezanih s tem.

3.   Če je ponudba neveljavna, pristojni organi držav članic o tem obvestijo ponudnika.

Člen 5

Obveščanje Komisije o ponudbah

1.   Pristojni organi držav članic obvestijo Komisijo o vseh veljavnih ponudbah.

2.   Obvestila ne vsebujejo podatkov iz člena 3(5)(b).

3.   Obvestila se pošljejo v elektronski obliki v skladu z metodo, o kateri Komisija obvesti države članice, in v opredeljenem obdobju, določenem v uredbah Komisije o uvedbi zadevnega razpisnega postopka.

Oblika in vsebina obvestil se določita na podlagi vzorcev, ki jih da Komisija na voljo državam članicam. Ti vzorci se ne uporabljajo, dokler ni o tem obveščen pristojni upravljalni odbor.

4.   Države članice obvestijo Komisijo o ničnih zahtevkih v roku iz odstavka 3.

Člen 6

Odločba na podlagi ponudb

1.   Na podlagi ponudb, priglašenih v skladu s členom 5(1), se Komisija v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in ob upoštevanju ustreznih členov drugih uredb o skupni ureditvi trgov za zadevne kmetijske proizvode odloči:

(a)

da ne bo določila najvišjega nadomestila ali

(b)

da bo določila najvišje nadomestilo.

2.   Kadar so vložene ponudbe na ravni najvišjega nadomestila, lahko Komisija v primeru uporabe člena 2(2)(d) določi koeficient za dodelitev razpisnih količin.

3.   Odločba o nadomestilih se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Odločitve o ponudbah in izdaja izvoznih dovoljenj

1.   Če je določen najvišji znesek izvoznega nadomestila v skladu s členom 6(1), pristojni organi držav članic sprejmejo ponudbe, ki so enake ali nižje od najvišjega nadomestila. Vse druge ponudbe se zavrnejo.

2.   Če nadomestilo ni določeno, se vse ponudbe zavrnejo.

Pristojni organi držav članic ne sprejmejo ponudb, ki niso bile priglašene v skladu s členom 5(1).

3.   Pristojni organi držav članic sprejmejo odločitve iz odstavka 1 po objavi Odločbe Komisije o nadomestilih iz člena 6(1).

4.   Pristojni organ države članice najpozneje peti delovni dan po začetku veljavnosti Odločbe Komisije o določitvi najvišjega nadomestila izda uspešnim ponudnikom izvozna dovoljenja za sprejeto količino, pri čemer je navedeno nadomestilo v ponudbi. V primeru uporabe člena 2(2)(g) vsebuje dovoljenje navedbo namembnih krajev iz Uredbe o uvedbi razpisa.

5.   Z odstopanjem od člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 začne izvozno dovoljenje veljati na dan izdaje.

Člen 8

Pravice in obveznosti uspešnih ponudnikov

1.   Uspešni ponudniki imajo pravico dobiti izvozno dovoljenje za sprejeto količino in izvozno nadomestilo v skladu z Odločbo iz člena 7(3).

2.   Uspešni ponudniki morajo sprejeto količino izvoziti v obdobju veljavnosti dovoljenja in jo po potrebi dostaviti v namembni kraj iz člena 2(2)(g).

Člen 9

Sprostitev in zaseg varščine

1.   Glavna zahteva v smislu člena 20(1) Uredbe (EGS) št. 2220/85 je v obdobju veljavnosti dovoljenja izvoziti sprejeto količino. Če Uredba o uvedbi razpisnega postopka določa posebni namembni kraj, kot je določeno v členu 2(2)(g) te uredbe, se uporablja člen 35(5) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

2.   Varščina se sprosti, če:

(a)

je ponudba neveljavna ali zavrnjena;

(b)

je izpolnjena obveznost iz člena 8(2);

(c)

v primeru uporabe člena 6(2) znesek sproščene varščine ustreza količini, ki ni bila sprejeta.

3.   Varščina se razen v primeru višje sile zaseže, kadar obveznost iz člena 8(2) ni izpolnjena.

Člen 10

Izterjava nadomestil in sankcije

1.   Brez poseganja v poglavje 2 naslova IV Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999, kadar se ugotovi, da dokument, ki ga predloži ponudnik za dodelitev pravic na podlagi te uredbe, vsebuje napačne informacije, in kadar so napačne informacije ključne za dodelitev te pravice, pristojni organi države članice izključijo ponudnika iz sodelovanja v sistemu odobritve izvoznih nadomestil na podlagi razpisnega postopka v zvezi s proizvodi iz zadevnega razpisnega postopka za obdobje enega leta od izdaje končne upravne odločbe o ugotovitvi nepravilnosti.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja, če vlagatelj pristojnim organom zadovoljivo dokaže, da okoliščine iz uvodnega stavka odstavka 1 niso nastale zaradi njegove hude malomarnosti, ali če dokaže, da so nastale zaradi višje sile ali očitne napake.

3.   Države članice Komisijo obvestijo o primerih uporabe odstavka 1. Komisija da te informacije na voljo drugim državam članicam.

Člen 11

Razveljavitve

Uredba (EGS) št. 584/75 se razveljavi.

Uredba (ES) št. 580/2004 se razveljavi s 1. julijem 2008.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Velja za ponudbe, ki so bile odprte po datumu začetka veljavnosti te uredbe, ne glede na drugi pododstavek člena 11.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1152/2007 (UL L 258, 4.10.2007, str. 3).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6).

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(4)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1260/2007 (UL L 283, 27.10.2007, str. 1).

(5)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(6)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1001/2007 (UL L 226, 30.8.2007, str. 9).

(7)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006.

(8)  UL L 61, 7.3.1975, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1948/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 18).

(9)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 128/2007 (UL L 41, 13.2.2007, str. 6).

(10)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(11)  UL L 13, 19.1.2000, str. 12.

(12)  UL L 251, 27.7.2004, str. 9.

(13)  Dokument SEC(2005) 1578.


Top