Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0329

Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

OJ L 88, 29.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 1033–1043 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 38 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; razveljavil 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/oj

29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/1


UREDBA SVETA (ES) št. 329/2007

z dne 27. marca 2007

o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN je 14. oktobra 2006 sprejel Resolucijo 1718 (2006), v kateri je obsodil jedrski poskus, ki ga je 9. oktobra 2006 izvedla Demokratična ljudska republika Koreja (v nadaljnjem besedilu „Severna Koreja“); ugotovil je, da sta mednarodni mir in varnost resno ogrožena ter vsem državam članicam Združenih narodov naložil, naj sprejmejo vrsto omejevalnih ukrepov.

(2)

Skupno stališče 2006/795/SZVP predvideva izvajanje omejevalnih ukrepov iz Resolucije 1718 (2006), zlasti pa prepoved izvoza blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevala k severnokorejskim programom, povezanim z jedrskim orožjem, drugimi orožji za množično uničevanje ali balističnimi raketami, in zagotavljanja s tem povezanih storitev, prepoved nabave blaga in tehnologije iz Severne Koreje, prepoved izvoza luksuznega blaga v Severno Korejo ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov oseb, subjektov in organov, ki so vključeni v navedene severnokorejske programe ali tem programom zagotavljajo podporo.

(3)

Ti ukrepi spadajo v okvir Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti.

(4)

Ta uredba odstopa od veljavne zakonodaje Skupnosti s splošnimi pravili glede izvoza v tretje države in uvoza iz njih, še zlasti od Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (2); ta uredba bi morala zajeti večino tega blaga in tehnologije.

(5)

Primerno je pojasniti postopek, ki ga je treba uporabiti za pridobitev dovoljenja za izvoz blaga in tehnologije ter za zagotavljanje zadevne tehnične pomoči.

(6)

Zaradi učinkovitosti je smiselno, da se Komisija pooblasti za objavo seznama blaga in tehnologije, ki ga bo sprejel Odbor za sankcije ali Varnostni svet ZN ter po potrebi za vključitev referenčnih številk iz kombinirane nomenklature, kot je navedena v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3).

(7)

Komisija bi prav tako morala biti pooblaščena za spremembo seznama luksuznega blaga, če bi to bilo potrebno zaradi opredelitev ali smernic, ki bi jih Odbor za sankcije objavil v prid lažjemu izvajanju omejitev glede luksuznega blaga, in sicer ob upoštevanju seznamov luksuznega blaga, ki jih pripravijo drugi pristojni organi.

(8)

Zaradi učinkovitosti bi Komisija morala imeti pooblastilo tudi za spremembo seznama oseb, subjektov in organov, katerih sredstva in gospodarske vire je treba zamrzniti, in sicer na podlagi določitev bodisi Odbora za sankcije bodisi Varnostnega sveta Združenih narodov.

(9)

Države članice morajo določiti kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe. Predvidene kazni morajo biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne.

(10)

Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„Odbor za sankcije“ pomeni: Odbor Varnostnega sveta ZN, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 12 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1718 (2006);

2.

„Severna Koreja“ pomeni Demokratična ljudska republika Koreja;

3.

„tehnična pomoč“ pomeni vsakršno tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preskušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodila, nasveta, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi ustne oblike pomoči;

4.

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(c)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(f)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine; ter

(g)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov.

5.

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

6.

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

7.

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko;

8.

„ozemlje Skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo, našteto v Prilogi I, ne glede na to, ali izvira iz Skupnosti, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v ali za uporabo v Severni Koreji;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točke (a).

2.   V Prilogo I se vključijo vsi drugi izdelki, materiali, oprema, blago in tehnologija, vključno s programsko opremo, ki glede na opredelitev v Uredbi (ES) št. 1334/2000 spadajo med blago z dvojno rabo in ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugimi orožji za množično uničevanje ali balističnimi raketami, kakor določi Odbor za sankcije Varnostnega sveta ZN. Vanjo se ne vključi blago in tehnologija s Skupnega seznama vojaškega blaga EU (4).

3.   Blago in tehnologijo iz Priloge I je prepovedano kupovati, uvažati ali prevažati ne glede na to, ali zadevni izdelek izvira iz Severne Koreje ali ne.

Člen 3

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, ki se navezuje na blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge I, ter na zagotavljanje, proizvodnjo, vzdrževanje in uporabo blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali naštetega v Prilogi I kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za tamkajšnjo uporabo;

(b)

neposredno ali posredno financirati ali zagotavljati finančno pomoč, ki se navezuje na blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz Priloge I, med drugim zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja, v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za tamkajšnjo uporabo;

(c)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk (a) in (b).

2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za nebojna vozila, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v Severni Koreji.

Člen 4

Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati luksuzno blago iz Priloge III Severni Koreji;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz točke (a).

Člen 5

1.   Če se v posebnem primeru oceni, da je potrebno odstopanje od člena 2(1)(a) ali člena 3(1)(a) ali (b) ali člena 4(a), lahko zadevni prodajalec, dobavitelj, prenašalec, izvoznik ali izvajalec storitev pri pristojnih organih držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II predloži ustrezno utemeljeno prošnjo. Država članica, ki prejme prošnjo, pri Varnostnemu svetu ZN vloži prošnjo za posebno odobritev, če šteje, da bi bilo takšno odstopanje upravičeno.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh prošnjah za odobritev, predloženih Varnostnemu svetu ZN v skladu z odstavkom 1.

3.   Pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, lahko odobrijo prodajo, dobavo, prenos, izvoz ali zagotavljanje tehnične pomoči pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, če Varnostni svet ZN odobri prošnjo za posebno odobritev.

Člen 6

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, z njimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi IV, se zamrznejo. Priloga IV vključuje osebe, subjekte in organe, ki jih v skladu z odstavkom 8(d) Resolucije Varnostnega sveta ZN 1718 (2006) določi Odbor za sankcije oziroma Varnostni svet ZN.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi IV, niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 ali 2.

Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, potem ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi IV, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev; ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ter

pod pogojem, da je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in o svoji nameri za izdajo dovoljenja ter Odbor za sankcije ni nasprotoval odločitvi v roku petih delovnih dni od prejema obvestila.

2.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da je država članica o tej odločitvi obvestila Odbor za sankcije in da jo je navedeni Odbor odobril.

3.   Zadevne države članice obvestijo ostale države članice in Komisijo o vseh odobritvah, dovoljenih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 8

Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne pravice do zadržanja, določene pred 14. oktobrom 2006, ali da so bile sodne, upravne ali arbitražne razsodbe izdane pred tem datumom;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takim zadržanjem, ali so priznani kot veljavni v taki sodbi, v mejah veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

zadržanje ali razsodba ni v korist osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi IV;

(d)

priznavanje zadržanja ali sodbe ni v nasprotju z javno politiko zadevne države članice;

(e)

država članica je o zadržanju ali sodbi obvestila Odbor za sankcije.

Člen 9

1.   Člen 6(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Skupnosti, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

2.   Člen 6(2) se ne uporabi za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil na podlagi pogodb, sporazumov ali obveznosti, sklenjenih ali nastalih pred 14. oktobrom 2006,

če so te obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 6(1).

Člen 10

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom držav članic kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale uresničevanje te uredbe, denimo račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 6, ter posredujejo te informacije Komisiji, neposredno ali prek zadevnih držav članic;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II, pri vsakem preverjanju teh podatkov.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo zadevnim državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 11

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja z razpoložljivimi sredstvi ali gospodarskimi viri, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki jo izvaja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 12

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, ki jih prejmejo, zlasti informacije v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju in v zvezi s sodbami, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 13

Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi odločitev, ki jih je sprejel bodisi Odbor za sankcije bodisi Varnostni svet Združenih narodov, in po potrebi dodajanje referenčnih številk iz kombinirane nomenklature, kakor je določena v Prilogi I Uredbe (EGS) št. 2658/87;

(b)

spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice;

(c)

spremembe Priloge III, da se izboljša ali prilagodi seznam vanjo vključenega blaga, v skladu z opredelitvami ali smernicami, ki bi jih objavil Odbor za sankcije, in ob upoštevanju seznamov, ki jih pripravijo drugi pristojni organi, ali za dodajanje referenčnih številk iz kombinirane nomenklature iz Priloge I Uredbe (EGS) št. 2658/87, če je to potrebno ali primerno;

(d)

spremembe Priloge IV na podlagi odločitev, ki jih je sprejel bodisi Odbor za sankcije bodisi Varnostni svet Združenih narodov; ter

(e)

spremembe Priloge I ali IV na podlagi odločitev, ki jih sprejme Svet na podlagi Skupnega stališča 2006/795/SZVP.

Člen 14

1.   Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve te uredbe in sprejmejo ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 15

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge II.

2.   Države članice nemudoma po začetku veljavnosti te uredbe uradno obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih, kakor tudi o kakršnih koli poznejših spremembah.

Člen 16

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.

Člen 17

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  UL L 322, 22.11.2006, str. 32.

(2)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 394/2006 (UL L 74, 13.3.2006, str. 1).

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 129/2007 (UL L 56, 23.2.2007, str. 1).

(4)  Veljavna različica seznama je objavljena na strani 58 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

Blago in tehnologija iz členov 2 in 3

A.

Blago

(bo pravočasno dopolnjeno)

B.

Tehnologija

(bo pravočasno dopolnjeno)


PRILOGA II

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 5, 7, 8, 10 in 15 in naslov za uradno obveščanje Evropske Komisije

 

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BOLGARIJA

(bo pravočasno izpolnjeno)

 

ČEŠKA REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIJA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRČIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ŠPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRSKA

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKA

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AVSTRIJA

(bo pravočasno izpolnjeno)

 

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAŠKA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVEDSKA

(bo pravočasno izpolnjeno)

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji:

Evropska komisija

GD za zunanje odnose

Direktorat A. Obvladovanje kriz in usklajevanje politike na področju SZVP

Enota A2. Krizno upravljanje in preprečevanje konfliktov

CHAR 12/106

B-1049 Bruselj (Belgija)

Elektronska pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Telefaks: (32 2) 299 08 73


PRILOGA III

Luksuzno blago iz člena 4

1.

Čistopasemski konji

2.

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

3.

Gomoljike in pripravki iz njih

4.

Visokokakovostna vina (vključno s penečimi vini), žganja in druge alkoholne pijače

5.

Visokokakovostne cigare in cigarilosi

6.

Luksuzni parfumi, toaletne vodice in kozmetika, vključno z izdelki za lepotenje in ličenje

7.

Visokokakovostni usnjeni izdelki, sedlarski izdelki in izdelki za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki

8.

Visokokakovostna oblačila, oblačilni dodatki in čevlji (ne glede na material)

9.

Ročno vozlane preproge, ročno tkana prekrivala in tapiserije

10.

Biseri, dragi in poldragi kamni, izdelki iz biserov, nakit, zlatnina in srebrnina

11.

Kovanci in bankovci, ki niso zakonito plačilno sredstvo

12.

Jedilni pribor iz plemenitih kovin ali prevlečen ali navaljan s slojem plemenite kovine

13.

Visokokakovostni namizni pribor iz porcelana, lončeni ali keramični izdelki ali izdelki iz fine lončenine

14.

Visokokakovostni stekleni izdelki iz svinčevega kristalnega stekla

15.

Visokokakovostne elektronske naprave za domačo uporabo

16.

Visokokakovostne električne/elektronske ali optične naprave za snemanje in predvajanje zvoka in slike

17.

Luksuzna vozila za prevoz oseb po kopnem, zraku ali morju ter dodatna oprema in nadomestni deli zanje

18.

Luksuzna ure in ročne ure ter deli zanje

19.

Visokokakovostni glasbeni instrumenti

20.

Umetniški predmeti, zbirke in starine

21.

Izdelki in oprema za smučanje, golf, potapljanje in vodne športe

22.

Izdelki in oprema za biljard, kegljanje na avtomatskem kegljišču, kazinske igre in igre, ki se poženejo s kovanci ali z bankovci


PRILOGA IV

Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 6

A.

Fizične osebe

(bo pravočasno dopolnjeno)

B.

Pravne osebe, subjekti in organi

(bo pravočasno dopolnjeno)


Top