EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0172

2007/172/ES: Sklep Komisije z dne 19. marca 2007 o ustanovitvi skupine koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij

OJ L 79, 20.3.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 367–368 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/172/oj

20.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/38


SKLEP KOMISIJE

z dne 19. marca 2007

o ustanovitvi skupine koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij

(2007/172/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1)(c) Pogodbe je Evropski skupnosti in državam članicam dal nalogo, da odpravijo ovire za prost pretok oseb in storitev. Za državljane držav članic prost pretok pomeni zlasti možnost opravljati poklic kot samozaposlena oseba ali kot uslužbenec v državi članici, ki ni tista, v kateri so si pridobili svoje poklicne kvalifikacije. Poleg tega je cilj člena 47 Pogodbe zagotoviti prost pretok povsem usposobljenih strokovnjakov na poklicnih področjih, urejenih glede na kvalifikacije.

(2)

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) je bila sprejeta, da se zagotovi prost pretok povsem usposobljenih strokovnjakov, kadar je dostop do poklica po državah članicah urejen glede na kvalifikacije. Navedena direktiva združuje petnajst obstoječih direktiv in ima za cilj poenostaviti obstoječe režime priznavanja ter dodatno poenostaviti začasno zagotavljanje storitev. Za izvajanje navedene direktive in razvoj notranjega trga, na katerem so poklici urejeni glede na kvalifikacije, bo Komisija morda morala uporabiti strokovno znanje strokovnjakov iz svetovalnega organa.

(3)

Zato je primerno ustanoviti skupino strokovnjakov na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij ter opredeliti njene naloge in njeno sestavo.

(4)

Ta skupina strokovnjakov bi morala pomagati razvijati notranji trg na področju poklicev, urejenih glede na kvalifikacije.

(5)

Skupina koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij bi morala biti sestavljena iz nacionalnih koordinatorjev, ki jih imenujejo države članice v skladu z Direktivo 2005/36/ES. V skladu z omenjeno direktivo je naloga teh koordinatorjev spodbujati enotno uporabo omenjene direktive in zbirati vse informacije, pomembne za njeno uporabo.

(6)

Za člane skupine je treba določiti pravila o razkrivanju informacij brez poseganja v Pravilnik Komisije o varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (2).

(7)

Osebne podatke, povezane s člani skupine, je treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (3)

SKLENILA:

Člen 1

Skupina koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij

Skupina koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij, v nadaljevanju „skupina“, se ustanovi z začetkom veljavnosti od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Naloge

Skupina ima naslednje naloge:

(a)

vzpostaviti sodelovanje med organi držav članic in Komisijo pri vprašanjih, povezanih s priznavanjem poklicnih kvalifikacij;

(b)

spremljati razvoj politik, ki imajo vpliv na poklice, urejene glede na kvalifikacije;

(c)

olajšati izvajanje Direktive 2005/36/ES, zlasti s pripravo zadevnih dokumentov, na primer razlagalnih smernic;

(d)

zagotavljati izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področjih, omenjenih v prejšnjih točkah.

Člen 3

Posvetovanje

Komisija se lahko posvetuje s skupino o kateri koli zadevi, povezani z izvajanjem Direktive 2005/36/ES, in na splošno o zadevah, povezanih z razvojem notranjega trga na področju poklicev, urejenih glede na kvalifikacije.

Člen 4

Sestava – imenovanje

1.   Člani skupine so koordinatorji, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 56(4) Direktive 2005/36/ES.

Države članice imenujejo toliko nadomestnih članov za člane skupine, kot je samih članov. Nadomestni člani vedno nadomeščajo člane, ki so odsotni.

2.   Člani in nadomestni člani skupine ostanejo na svojih položajih do zamenjave.

3.   Imena članov se zbirajo, upravljajo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje

1.   Skupini predseduje Komisija.

2.   Skupina lahko v soglasju s Komisijo ustanovi podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog in pristojnosti, ki jih določi skupina. Take podskupine se razpustijo takoj, ko opravijo svoje naloge.

3.   Predstavnik Komisije lahko zaprosi strokovnjake ali opazovalce s posebnim strokovnim znanjem o temi dnevnega reda, da sodelujejo pri delu skupine ali v razpravah ali delu kake podskupine, če je po mnenju Komisije to potrebno ali koristno.

Kot opazovalci so lahko povabljeni zlasti predstavniki držav članic Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

4.   Informacije, dobljene s sodelovanjem v razpravah ali delu skupine ali podskupine, se ne smejo razkriti, če se po mnenju Komisije nanašajo na zaupne zadeve.

5.   Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija. Komisija zagotovi tajniške storitve.

Sestankov skupine in njenih podskupin se lahko udeležujejo zainteresirani uradniki Komisije.

6.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija.

7.   Komisija lahko objavi, tudi na internetu, vsak povzetek, sklep, delni sklep ali delovni dokument skupine v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta.

Člen 6

Povračilo stroškov

Komisija v zvezi z dejavnostmi skupine povrne potne stroške za največ enega člana ali nadomestnega člana na državo članico v skladu s pravili Komisije o nadomestilu za zunanje strokovnjake.

Člani/nadomestni člani, strokovnjaki in opazovalci za svoje storitve niso plačani.

Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna, ki ga skupini dodeli pristojni oddelek Komisije.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/100/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 141).

(2)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/548/ES, Euratom (UL L 215, 5.8.2006, str. 38).

(3)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Top