Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0021

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2005/760/ES glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in uvozom ptic, razen perutnine, v Skupnost (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6969) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 7, 12.1.2007, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 30–31 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 268 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 268 - 269

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; implicitno zavrnjeno 32007R0318

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/21(1)/oj

12.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2005/760/ES glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in uvozom ptic, razen perutnine, v Skupnost

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6969)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/21/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, ter o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (2) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (3) in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu aviarne influence v jugovzhodni Aziji leta 2004, ki jo je povzročil visoko patogeni sev virusa, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi s to boleznijo. Navedeni ukrepi so vključevali zlasti Odločbo Komisije 2005/760/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih pri uvozu ptic v ujetništvu v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah (4). Odločba Komisije 2005/760/ES se uporablja do 31. decembra 2006.

(2)

Svet za zdravje in zaščito živali (AHAW) Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je 27. oktobra 2006 sprejel znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje in dobro počutje živali, povezanih z uvozom divjih ptic, razen perutnine, v Skupnost. Mnenje je uradno na razpolago od 14. novembra 2006.

(3)

V mnenju je navedenih več področij, na katerih bi izboljšave bistveno zmanjšale kakršno koli ugotovljeno tveganje za zdravje, povezano z uvozom ptic, razen perutnine. V mnenju je zlasti izpostavljeno tveganje širjenja virusnih bolezni, kot sta aviarna influenca in atipična kokošja kuga, z uvozom ptic, razen perutnine, navedena pa so tudi možna orodja in možnosti, ki lahko zmanjšajo kakršno koli ugotovljeno tveganje za zdravje živali, povezano z uvozom teh ptic. Na podlagi tega znanstvenega mnenja se bo oblikovala prihodnja politika EU na področju zdravja in dobrega počutja živali v povezavi s tem uvozom, zato je pomembno, da se primerno oceni znanstveni prispevek, ki ga je prejela Komisija, in sicer tako, da se pazljivo preučijo sklepi in priporočila iz navedenega mnenja z namenom vzpostaviti celovit sistem za ta uvoz.

(4)

Ob upoštevanju ukrepov iz Odločbe 2005/760/ES je Komisija začela ocenjevati navedeno mnenje nemudoma po njegovi objavi, prva analiza mnenja in možnih sprememb navedenih ukrepov pa je bila opravljena na sestanku delovne skupine strokovnjakov v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali dne 14. novembra 2006 ter na sestanku Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali dne 27. novembra 2006. Glede na trenutno stanje zdravja živali po vsem svetu v zvezi z aviarno influenco in z namenom omogočiti državam članicam – kot so izrazile na sestanku 27. novembra 2006 – in Komisiji v tesnem sodelovanju z državami članicami, da dokončajo to ocenitev in pripravijo potrebne ukrepe, pa morajo omejitve iz Odločbe 2005/760/ES ostati veljavne za krajše prehodno obdobje.

(5)

Odločbo 2005/760/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 6 Odločbe 2005/760/ES se datum „31. decembra 2006“ nadomesti z „31. marca 2007“.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1). Popravljena različica UL L 191, 28.5.2004, str. 1.

(4)  UL L 285, 28.10.2005, str. 60. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/862/ES.


Top