Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1885

Uredba Komisije (ES) št. 1885/2006 z dne 19. decembra 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za manioko s poreklom iz Tajske v letu 2007

OJ L 364, 20.12.2006, p. 57–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 813–823 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 204 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 204 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1885/oj

20.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 364/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1885/2006

z dne 19. decembra 2006

o odprtju in upravljanju tarifne kvote Skupnosti za manioko s poreklom iz Tajske v letu 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV(6) GATT (1), in zlasti člena 1(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Med večstranskimi trgovinskimi pogajanji v okviru Svetovne trgovinske organizacije se je Skupnost za štiriletno obdobje zavezala odpreti tarifne kvote, omejene na 21 milijonov ton proizvodov s poreklom iz Tajske, uvrščenih v oznake KN 0714 10 10, 0714 10 91 in 0714 10 99, ob zmanjšanju carin na 6 %. To kvoto odpre in upravlja Komisija.

(2)

Ohranjati je treba sistem upravljanja, ki zagotavlja, da se lahko v okviru te kvote uvaža le proizvode s poreklom iz Tajske. Izdaja uvoznega dovoljenja mora biti zaradi tega še naprej pogojena s predložitvijo izvoznega dovoljenja, izdanega s strani tajskih oblasti, na podlagi vzorca, ki ga je Tajska uradno sporočila Komisiji.

(3)

Ker se je uvoz zadevnih proizvodov na trg Skupnosti običajno upravljal na podlagi koledarskega leta, je treba ta sistem ohraniti. Zaradi tega je treba odpreti kvoto za leto 2007.

(4)

Uvoz proizvodov, ki so uvrščeni pod oznake KN 0714 10 10, 0714 10 91 in 0714 10 99, je pogojen s predložitvijo uvoznega dovoljenja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (2), in z Uredbo Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o določitvi posebnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (3).

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (4), se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja tarifnih kvot, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti pravila glede zahtevkov, statusa vlagatelja in izdaje dovoljenj. Ta uredba omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote in se uporablja ne glede na dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih predvidevajo sektorska pravila.

(6)

Glede na predhodne izkušnje in ob upoštevanju, da koncesija Skupnosti predvideva za štiri leta skupno količino 21 000 000 ton z letnim maksimumom 5 500 000 ton, je priporočljivo obdržati ukrepe, ki pod nekaterimi pogoji olajšujejo sprostitev v prost promet količin proizvodov, ki prekoračujejo količine, navedene v uvoznih dovoljenjih, ali dopuščajo, da se razlika med količino, navedeno v uvoznih dovoljenjih, in manjšo, dejansko uvoženo količino, prenese naprej.

(7)

Zaradi pravilne uporabe sporazuma je potreben strog in sistematičen nadzor, pri katerem se upoštevajo informacije o tajskih izvoznih dovoljenjih in postopkih tajskih oblasti za izdajo izvoznih dovoljenj.

(8)

Kadar zahtevane količine presegajo razpoložljive količine, je treba predvideti mehanizem zmanjšanja količin, da se ne preseže letne predvidene količine.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

ODPIRANJE KVOT

Člen 1

1.   Za proizvode s poreklom iz Tajske, uvrščene v oznake KN 0714 10 10, 0714 10 91 in 0714 10 99, se odpre uvozna tarifna kvota za 5 500 000 ton manioke za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007.

V okviru te kvote se veljavna carinska stopnja določi na 6 % ad valorem.

Zaporedna številka kvote je 09.4008.

2.   Za proizvode iz odstavka 1 velja režim, predviden s to uredbo, pod pogojem da so uvoženi na podlagi uvoznih dovoljenj, izdanih ob upoštevanju predložitve izvoznega dovoljenja v Skupnost, ki ga izdajo Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand (v nadaljevanju „izvozno dovoljenje“).

3.   Določbe iz uredb (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006 se uporabijo, razen če ni drugače določeno s to uredbo.

POGLAVJE II

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 2

1.   Izvozno dovoljenje se sestavi v izvirniku in najmanj eni kopiji na podlagi obrazca iz Priloge I.

Velikost obrazca je približno 210 × 297 milimetrov. Izvirnik se sestavi na belem papirju z ozadjem s tiskanim vzorcem „guilloche“ rumene barve, tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

2.   Izvozno dovoljenje se izpolni v angleškem jeziku.

3.   Izvirnik in kopije izvoznega dovoljenja se izpolnijo s pisalnim strojem ali ročno. V zadnjem primeru se izpolnijo s črnilom in z velikimi črkami.

4.   Na vsakem izvoznem dovoljenju mora biti navedena vnaprej natisnjena zaporedna številka; v zgornjem delu mora biti navedena tudi številka dovoljenja. Na kopijah so navedene enake številke kakor na izvirniku.

Člen 3

1.   Izvozno dovoljenje je veljavno 120 dni od datuma izdaje. Datum izdaje dovoljenja se vključi v obdobje veljavnosti tega dovoljenja.

Dovoljenje je veljavno le ob pravilni izpolnitvi različnih rubrik in ustrezni potrditvi v skladu z odstavkom 2. V rubriki „shipped weight“ je treba v celoti izpisati količino in jo navesti tudi v številkah.

2.   Izvozno dovoljenje se ustrezno potrdi, če je v njem naveden datum izdaje in ima žig organa izdaje dovoljenja in podpis pooblaščene osebe ali pooblaščenih oseb.

POGLAVJE III

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 4

Zahtevki za uvozna dovoljenja za proizvode, ki so uvrščeni pod oznake KN 0714 10 10, 0714 10 91 in 0714 10 99 s poreklom iz Tajske, se skupaj z izvirnikom izvoznega dovoljenja predložijo pristojnim organom držav članic.

Izvirnik izvoznega dovoljenja shrani organ, ki izdaja izvozna dovoljenja. Če pa se zahtevek za uvozno dovoljenje nanaša le na del količine, navedene na izvoznem dovoljenju, organ za izdajo dovoljenj na izvirniku navede količino, za katero je bil izvirnik uporabljen, in ga potem, ko ga opremi z žigom, vrne zadevni stranki.

Za izdajo uvoznega dovoljenja se upošteva le količina, navedena v rubriki „shipped weight“ izvoznega dovoljenja.

Člen 5

Ob ugotovitvi, da so dejansko raztovorjene količine v pošiljki večje od skupne številčne navedbe na uvoznem dovoljenju ali uvoznih dovoljenjih za to pošiljko, pristojni organi, ki so izdali uvozno dovoljenje ali uvozna dovoljenja, na zahtevo uvoznika v elektronski obliki sporočijo Komisiji za vsak posamezen primer in čim prej številko ali številke tajskih izvoznih dovoljenj, številko ali številke uvoznih dovoljenj, preseženo količino in ime ladje.

Komisija naveže stike s tajskimi organi zaradi priprave novih izvoznih dovoljenj.

Pred pripravo novih dovoljenj se presežne količine v skladu s to uredbo ne smejo sprostiti v prost promet, razen ob predložitvi novih uvoznih dovoljenj za zadevne količine.

Nova uvozna dovoljenja se izdajo v skladu s pogoji iz člena 10.

Člen 6

Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 5 in ob ugotovitvi, da dejansko raztovorjene količine v dani pošiljki ne prekoračujejo količin iz predloženega uvoznega dovoljenja ali predloženih uvoznih dovoljenj za več kot 2 %, pristojni organi države članice, v kateri se blago sprosti v prost promet, na zahtevo uvoznika odobrijo sprostitev v prost promet presežnih količin s plačilom carine največ 6 % ad valorem in proti plačilu varščine s strani uvoznika v znesku, ki je enak razliki med dajatvijo, določeno v skupni carinski tarifi, in plačano dajatvijo.

Varščina se sprosti ob predložitvi dodatnega uvoznega dovoljenja za zadevne količine pri pristojnih organih države članice, v kateri se blago sprosti v prost promet. Za dodatna dovoljenja varščina iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 ali člena 8 te uredbe ni potrebna.

Dodatna uvozna dovoljenja se izdajo v skladu s pogoji iz člena 10 in ob predložitvi enega ali več novih izvoznih dovoljenj, ki jih izdajo tajski organi.

V rubriko 20 dodatnih uvoznih dovoljenj se vnese enega od naslednjih navedb iz Priloge II.

Razen v primerih višje sile varščina zapade za količine, za katere dodatno uvozno dovoljenje ni predloženo v roku štirih mesecev od datuma prejema deklaracije o sprostitvi v prost promet, navedene v prvem pododstavku. Varščina zlasti zapade za količine, za katere v skladu s členom 10(1) ni bilo izdano nobeno dodatno uvozno dovoljenje.

Potem ko je pristojni organ vnesel količino dodatnega uvoznega dovoljenja in vnos dovoljenj ter je bila varščina iz prvega pododstavka sproščena, se dovoljenje nemudoma vrne organu izdaje.

Člen 7

Zahtevki za uvozna dovoljenja v okviru te uredbe se lahko predložijo v vseh državah članicah, izdana dovoljenja pa so veljavna na celotnem območju Skupnosti.

Četrta alinea prvega pododstavka člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja za uvoz, izveden na podlagi te uredbe.

Člen 8

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 znaša v tej uredbi predvidena varščina, ki se nanaša na uvozna dovoljenja, 5 EUR na tono.

Člen 9

1.   Rubrika 8 zahtevka za uvozna dovoljenja in dovoljenja samega je označena z navedbo „Tajska“.

2.   Uvozna dovoljenja vsebujejo:

(a)

v rubriki 24 eno od navedb iz Priloge III;

(b)

v rubriki 20 naslednje podatke:

(i)

ime ladje, navedene v tajskem izvoznem dovoljenju;

(ii)

številko in datum tajskega izvoznega dovoljenja.

3.   Uvozno dovoljenje se lahko sprejme kot dokazilo k deklaraciji o sprostitvi v prost promet le, če je prikazano, zlasti s kopijo tovornega lista, ki jo predloži zadevna stranka, da so bili proizvodi, za katere je bil vložen zahtevek za sprostitev v prost promet, pripeljani v Skupnost z ladjo, navedeno v uvoznem dovoljenju.

4.   Ob upoštevanju člena 6 te uredbe in z odstopanjem od člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, količina, sproščena v prost promet, ne sme prekoračiti količine, navedene v rubrikah 17 in 18 uvoznega dovoljenja. V ta namen se v rubriko 19 navedenega dovoljenja vpiše številka 0.

Člen 10

1.   Kadar zahtevki za dovoljenja presegajo količino iz člena 1, Komisija določi koeficient dodelitve, ki se uporabi za zahtevane količine, ali pa se odloči, da zahtevke zavrne.

2.   Uvozna dovoljenja se izdajo na peti delovni dan po dnevu vložitve zahtevka, razen če Komisija sprejme ukrepe v skladu z odstavkom 1.

3.   V primeru določitve koeficienta dodelitve po odstavku 1 je zahtevke mogoče umakniti v roku desetih delovnih dni po datumu objave tega koeficienta.

V primeru umaknitve zahtevkov se dodeljena dovoljenja v skladu z odstavkom 2 vrnejo.

Ob umiku zahtevkov se sprosti varščina. Varščina se prav tako sprosti za zavrnjene zahtevke.

4.   Če pogoji, ki urejajo izdajo uvoznega dovoljenja, niso bili izpolnjeni, lahko Komisija po potrebi in po posvetovanju s tajskimi oblastmi sprejme ustrezne ukrepe.

Člen 11

Z odstopanjem od člena 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003 se zadnji dan obdobja veljavnosti uvoznega dovoljenja ujema z zadnjim dnevom veljavnosti ustreznega izvoznega dovoljenja z dodatkom 30 dni. Toda v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1301/2006 ta zadnji dan veljavnosti ne sme biti poznejši od 31. decembra 2007.

Člen 12

1.   Države članice sporočijo Komisiji samo po elektronski pošti preko obrazcev, ki jih da na voljo Komisija, in pod določenimi pogoji uveljavljenega informacijskega sistema Komisije vsak delovni dan za vsak zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja naslednje informacije:

(a)

količino, za katero je bil vložen zahtevek za vsako uvozno dovoljenje, po potrebi z navedbo „dodatno uvozno dovoljenje“;

(b)

številko predloženega izvoznega dovoljenja, ki je navedena v zgornji rubriki dovoljenja;

(c)

datum izdaje izvoznega dovoljenja;

(d)

skupno količino, za katero je bilo izdano izvozno dovoljenje.

2.   Najpozneje do konca prvih šestih mesecev leta 2008 pošljejo organi, pristojni za izdajo uvoznih dovoljenj, Komisiji v elektronski obliki, pod pogoji v odstavku 1, celoten seznam neprevzetih količin, potrjenih na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, ime ladje in številko prevozne pogodbe v Evropsko skupnost ter številke zadevnih izvoznih dovoljenj.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(3)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006.

(4)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

:

v bolgarščini

:

Допълнителна лицензия, член 6 от Регламент (ЕО) № 1885/2006,

:

v španščini

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 1885/2006,

:

v češčini

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 1885/2006,

:

v danščini

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1885/2006, artikel 6,

:

v nemščini

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1885/2006,

:

v estonščini

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 1885/2006 artikkel 6,

:

v grščini

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1885/2006,

:

v angleščini

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 1885/2006,

:

v francoščini

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 1885/2006, article 6,

:

v italijanščini

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1885/2006 articolo 6,

:

v latvijščini

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 1885/2006 6. pants,

:

v litovščini

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 1885/2006 6 straipsnio,

:

v madžarščini

:

Kiegészítő engedély, 1885/2006/EK rendelet 6. cikk,

:

v nizozemščini

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1885/2006,

:

v poljščini

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6,

:

v portugalščini

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1885/2006,

:

v romunščini

:

Licenţă pentru cantitatea excedentară, articolul 6 din Regulamentul nr. 1885/2006,

:

v slovaščini

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 1885/2006,

:

v slovenščini

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 1885/2006,

:

v finščini

:

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 1885/2006 6 artikla,

:

v švedščini

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 1885/2006.


PRILOGA III

:

v bolgarščini

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 1885/2006],

:

v španščini

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 1885/2006],

:

v češčini

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 1885/2006),

:

v danščini

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 1885/2006),

:

v nemščini

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1885/2006),

:

v estonščini

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 1885/2006),

:

v grščini

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1885/2006],

:

v angleščini

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 1885/2006),

:

v francoščini

:

Droits de douane limités á 6 % ad valorem [règlement (CE) no 1885/2006],

:

v italijanščini

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 1885/2006],

:

v latvijščini

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 1885/2006),

:

v litovščini

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 1885/2006),

:

v madžarščini

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (1885/2006/EK rendelet),

:

v nizozemščini

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1885/2006),

:

v poljščini

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006),

:

v portugalščini

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 1885/2006],

:

v romunščini

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 1885/2006),

:

v slovaščini

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 1885/2006),

:

v slovenščini

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 1885/2006),

:

v finščini

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 1885/2006),

:

v švedščini

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 1885/2006).


Top