Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0923

2006/923/ES: Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, ki so nastali na Portugalskem, za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6433)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 42–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 811–816 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/923/oj

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o finančnem prispevku Skupnosti za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, ki so nastali na Portugalskem, za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6433)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/923/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti člena 23(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES je finančni prispevek Skupnosti lahko dodeljen državam članicam za kritje izdatkov, ki se neposredno nanašajo na potrebne ukrepe, sprejete ali načrtovane za boj proti škodljivim organizmom, vnesenim iz tretjih držav ali drugih območij v Skupnosti, za izkoreninjenje, ali če to ni mogoče, preprečevanje njihovega širjenja.

(2)

Na podlagi odločb Komisije 2001/811/ES (2), 2002/889/ES (3), 2003/787/ES (4) in 2004/772/ES (5) je bil Portugalski že odobren finančni prispevek Skupnosti za ukrepe, namenjene za nadzor borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., v nadaljevanju „PWN“, za najdaljše možno obdobje 1999–2003. Od začetka leta 2003 je Portugalska izvedla „srednjeročni načrt izkoreninjenja“, da bi nadzirala širjenje PWN s ciljem njegovega izkoreninjenja.

(3)

Vendar člen 23(6) Direktive 2000/29/ES predvideva možnost izvajanja dodatnih ukrepov, kadar so ti potrebni za boj proti PWN.

(4)

Portugalska je aprila 2006 Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljevanju „Odbor“) predložila pregled rezultatov akcije za pregled in nadzor, ki je bila na razmejenem območju za PWN na Portugalskem opravljena med 1. novembrom 2005 in 1. aprilom 2006. Rezultati so pokazali, da se je kljub sprejetim ukrepom v preteklih letih območje, kjer je prisoten PWN, znatno razširilo.

(5)

Komisija in Odbor sta sklenila, da mora Portugalska srednjeročni načrt izkoreninjenja spremeniti in da so potrebni nujni ukrepi, vključno z intenzivnejšo akcijo pregleda in ponovno opredelitvijo razmejenega območja.

(6)

Portugalska je maja 2006 Komisiji predložila akcijski načrt z ukrepi, predvidenimi za boj proti nadaljnjemu širjenju PWN (6). Ti ukrepi so vključevali posodobljeno razmejitev razmejenega območja, izkoreninjenje vseh propadajočih dreves na navedenem območju, stalno spremljanje in vzpostavitev ovire brez dreves gostiteljic vektorja borove ogorčice, to je „golosek“, ki naj bi ustavil širjenje PWN v druge države članice ter jih zavaroval pred velikimi izgubami borovega gozda in možnimi trgovinskimi omejitvami tretjih držav. Ta načrt podrobno določa dele ozemlja, kjer se bo nahajal golosek. Odbor je julija 2006 potrdil končno različico tega akcijskega načrta.

(7)

Portugalska je julija 2006 predstavila program dodatnih ukrepov za PWN in oceno proračuna v zvezi s tem programom, da bi prejela finančni prispevek Skupnosti. Različni deli portugalskega ozemlja, kjer je treba izvajati ukrepe in ki predstavljajo geografsko območje, upravičeno do finančnega prispevka Skupnosti, so določeni v zgoraj omenjenem akcijskem načrtu.

(8)

Program, ki ga je predložila Portugalska, je Komisiji omogočil natančno in obsežno analizo položaja, pri čemer je Komisija sklenila, da so pogoji za odobritev finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določeno v členu 23(6) Direktive, izpolnjeni. Finančni prispevek Skupnosti je treba odobriti za izdatke v okviru programa, ki izboljšuje fitosanitarno zaščito ostalega ozemlja Skupnosti pred nadaljnjim širjenjem PWN z razmejenega območja. Naveden prispevek je treba zato odobriti za vse ukrepe, ki so neposredno povezani z vzpostavitvijo goloseka kot območja brez gostiteljev vektorjev PWN.

(9)

Finančni prispevek Skupnosti na splošno ne sme kriti več kot 50 % upravičenih izdatkov. Vendar je lahko navedeni prispevek višji, kadar so takšni dodatni ukrepi oblikovani za zaščito ozemlja Skupnosti, ki ni ozemlje zadevne države članice. Glede na velik pomen PWN za iglaste rastline in gozd, hitro širjenje bolezni, bližino druge države članice okuženemu območju ter možni vpliv na evropsko gozdarstvo in mednarodno trgovino z lesom je navedeni pogoj v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na vzpostavitev goloseka, kakor je predvideno v akcijskem načrtu Portugalske, izpolnjen. Zato je primerno, da se finančni prispevek Skupnosti dodeli v višini 75 %.

(10)

V skladu s členom 3(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (7) je treba ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin financirati iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za namene finančnega nadzora teh ukrepov se uporabljajo členi 9, 36 in 37 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(11)

Ukrepi v zvezi z vzpostavitvijo goloseka kot območja brez gostiteljev vektorjev PWN morajo biti v skladu z veljavno okoljevarstveno zakonodajo Skupnosti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Načelo

Dodelitev finančnega prispevka Skupnosti za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, nastalih na Portugalskem v zvezi z dodatnimi ukrepi, namenjenimi boju proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., navedenimi v Prilogi I in sprejetimi v okviru akcijskega načrta, ki ga je predlagala Portugalska, kakor je določeno v členu 23(6) Direktive 2000/29/ES, se odobri.

Člen 2

Znesek finančnega prispevka Skupnosti in upravičeni ukrepi

Skupni najvišji finančnega prispevka Skupnosti iz člena 1 je 8 417 848,95 EUR.

Upravičeni izdatki in najvišji finančni prispevek Skupnosti so določeni v Prilogi I.

Člen 3

Predplačilo

V roku 30 dni od sprejetja te odločbe se plača predplačilo v višini 2 000 000 EUR.

Člen 4

Plačilo preostanka finančnega prispevka Skupnosti

Preostanek finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določen v Prilogi I, se izplača pod naslednjimi pogoji:

(a)

na podlagi poročil o tehničnem napredku, ki jih mora Portugalska Komisiji predložiti 15. januarja in 15. aprila 2007, in inšpekcijskih obiskov, ki jih opravi Urad Komisije za prehrano in veterinarstvo, se lahko sklene, da je Portugalska najpozneje do 31. marca 2007 ukrepe iz Priloge I za izpolnitev ciljev iz člena 1 ustrezno izvedla; in

(b)

je Portugalska Komisiji najpozneje do 31. avgusta 2007 predložila uradni zahtevek za nakazilo, skupaj s finančnim poročilom in končnim tehničnim poročilom iz člena 5.

Člen 5

Dokazila

Portugalska dokazilo o sprejetih ukrepih in nastalih izdatkih predloži v obliki:

(a)

končnega tehničnega poročila, ki prikazuje izvedbo vseh ukrepov iz Priloge I in ustrezni datum njihovega zaključka;

(b)

finančnega poročila, predloženega v obliki iz Priloge II, ki prikazuje izdatke v zvezi z različnimi ukrepi, za katere se zahteva finančni prispevek Skupnosti, skupaj z ustrezno dokumentacijo, kot so računi ali potrdila.

Člen 6

Odsotnost prekomernih nadomestil

Izdatki, ki so nastali na Portugalskem, za ukrepe iz Priloge I ne smejo privesti do nobenih prekomernih nadomestil za lastnike dreves. Nadomestilo temelji na vrednosti lesa, ki bi jo lahko lastnik dosegel neposredno pred začetkom izvajanja ukrepov na goloseku.

Člen 7

Znižanje finančnega prispevka Skupnosti

1.   Kadar obstajajo dokazi, da ukrepi iz Priloge I najpozneje do 31. marca 2007 niso bili ustrezno izvedeni, se stopnja finančnega prispevka Skupnosti v zvezi z delom upravičenih izdatkov, ki jih to poznejše izvajanje ukrepov zadeva, zniža na raven, določeno v naslednji razpredelnici:

Število dni zamude z začetkom 1. aprila 2007

Stopnja finančnega prispevka Skupnosti

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 ali več

0 %

2.   Če zahtevek za nakazilo in spremna poročila iz člena 4(b) ne bodo predložena najpozneje do 31. avgusta 2007, se brez poseganja v odstavek 1 finančni prispevek Skupnosti zniža za 25 % za vsak koledarski mesec zamude.

Člen 8

Skladnost z drugimi politikami Skupnosti

Portugalska zagotovi izvajanje dodatnih ukrepov iz člena 1 v skladu z veljavno okoljevarstveno zakonodajo Skupnosti.

Člen 9

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).

(2)  UL L 306, 23.11.2001, str. 25.

(3)  UL L 311, 14.11.2002, str. 16.

(4)  UL L 293, 11.11.2003, str. 13.

(5)  UL L 341, 17.11.2004, str. 27.

(6)  Ti ukrepi so bili določeni v Uredbi Portugalske št. 103/2006 z dne 6. februarja 2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 815/2006 z dne 16. avgusta 2006.

(7)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).


PRILOGA I

Finančni prispevek Skupnosti za leti 2006 in 2007 za različne ukrepe programa za nadzor borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., ki ga je predložila Portugalska

(EUR)

Lokacija

Ukrep

Upravičeni izdatki

Najvišji finančni prispevek Skupnosti

(s stopnjo sofinanciranja v višini 75 %)

Golosek (1)

Pregledi PWN na območju goloseka

156 000

117 000

Sečnja in odvoz vseh dreves gostiteljic vektorja PWN

4 666 666

3 499 999,5

Odstranjevanje lubja z vseh dreves gostiteljiv vektorja PWN

300 000

225 000

Odlaganje drevesnega lubja

700 000

525 000

Nadomestilo za vrednost lesa (2)

4 666 666

3 499 999,5

Preoblikovanje namenskega informacijskega sistema za golosek

200 000

150 000

Vmesna vsota

 

10 689 332

8 016 999

Delna vsota

Usklajevalne dejavnosti (3)

534 466,6

400 849,95

Skupaj

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Skupni najvišji finančni prispevek Skupnosti

8 417 848,95


(1)  3 km široko območje na zunanji meji razmejenega območja, kakor je določeno v Odločbi Komisije 2006/133/ES (UL L 52, 23.2.2006, str. 34).

(2)  Nadomestilo lastniku zemljišča za vrednost njegovega lesa, ker so posekana drevesa zdrava in postanejo last družb, ki ta drevesa posekajo.

(3)  Pavšal (5 %) za usklajevalne dejavnosti.


PRILOGA II

FINANČNO POROČILO O STROŠKIH

PROGRAM PORTUGALSKE ZA NADZOR BOROVE OGORČICE ZA OBDOBJE 2006–2007

RAZMEJENO OBMOČJE – GOLOSEK

Ukrep 1: Dejavnosti pregleda na območju goloseka

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 2: Sečnja in odvoz dreves

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 3: Odstranjevanje lubja z dreves

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 4: Odlaganje drevesnega lubja

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 5: Nadomestilo za vrednost lesa

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 6: Preoblikovanje informacijskega sistema

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Skupaj

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 7: Usklajevalne dejavnosti

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Skupaj

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Top