Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006H0794

Priporočilo Komisije z dne 16. novembra 2006 o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov v živilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5425) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 322, 22.11.2006, p. 24–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 600–607 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/794/oj

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/24


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 16. novembra 2006

o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov v živilih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5425)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/794/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih (1) določa zgornje mejne vrednosti za dioksine ter vsoto dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB) v živilih.

(2)

V Evropski skupnosti je treba zbrati zanesljive podatke o prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB v najširšem izboru živil, da se pridobi jasno sliko o časovnih gibanjih prisotnosti teh snovi v živilih.

(3)

Priporočilo Komisije 2006/88/ES z dne 6. februarja 2006 o zmanjšanju prisotnosti dioksinov, furanov in PCB v krmi in živilih (2) državam članicam priporoča, da v skladu s Priporočilom Komisije 2004/705/ES (3) izvajajo naključno spremljanje prisotnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in, če je mogoče, dioksinom nepodobnih PCB v živilih.

(4)

Priporočilo 2004/705/ES državam članicam priporoča najmanjšo pogostnost vzorcev, letno analiziranih za različne vrste živil, in obliko poročanja rezultatov za spremljanje prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB v živilih. Za nove države članice, ki so se Evropski skupnosti pridružile 1. maja 2004, je bila predvidena prehodna ureditev.

(5)

Primerno je, da se z upoštevanjem pridobljenih izkušenj sedanji program spremljanja spremeni. Zato je treba Priporočilo 2004/705/ES nadomestiti z novim priporočilom.

(6)

Pomembno je, da se podatki, zbrani na podlagi tega priporočila, redno posredujejo Komisiji. Komisija bo zagotovila zbiranje navedenih podatkov v podatkovno zbirko. Prav tako je treba predložiti podatke iz zadnjih let, ki so bili pridobljeni z analizno metodo, skladno z zahtevami, določenimi v Direktivi Komisije 2002/69/ES z dne 30. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor dioksinov in določevanje dioksinom podobnih PCB v živilih (4), in ki odražajo ravni prisotnosti teh snovi –

PRIPOROČA:

1.   da države članice izvajajo od leta 2007 do 31. decembra 2008 spremljanje prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB) v živilih na podlagi priporočene najmanjše pogostnosti vzorcev, analiziranih letno, kot je predvideno v preglednici Priloge I;

2.   da države članice, če je možno, v istih vzorcih izvajajo tudi analize za dioksinom nepodobne PCB;

3.   da države članice Komisiji redno posredujejo podatke, katerih vsebina in oblika sta predvideni v Prilogi II, za ureditev v podatkovno zbirko. Primerno je, da se predložijo tudi podatki iz zadnjih let, ki so bili pridobljeni z analizno metodo skladno z zahtevami, določenimi v Direktivi 2002/69/ES, in ki odražajo ravni prisotnosti teh snovi.

Priporočilo 2004/705/ES se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno priporočilo štejejo kot sklicevanja na to priporočilo.

V Bruslju, 16. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 199/2006 (UL L 32, 4.2.2006, str. 34).

(2)  UL L 42, 14.2.2006, str. 26.

(3)  UL L 321, 22.10.2004, str. 45.

(4)  UL L 209, 6.8.2002, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/44/ES (UL L 113, 20.4.2004, str. 17).


PRILOGA I

Preglednica

:

Pregled priporočenega najmanjšega števila vzorcev živil, ki jih je treba analizirati vsako leto. Porazdelitev vzorcev temelji na proizvodnji v vsaki državi. Posebna pozornost je namenjena živilom, za katera se pričakuje, da je raven prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB raznolika. To še zlasti velja za ribe.


Proizvodi, vključno s predelanimi proizvodi

Ribogojstvo

(*)

Prostoživeče ujete ribe

(**)

Meso

(***)

Mleko

(****)

Jajca

(*****)

Drugo

(******)

Skupaj

Št. vzorcev

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgija

4

8

18

8

7

7

52

Danska

4

20

14

7

4

6

55

Nemčija

16

28

55

34

25

36

194

Grčija

6

8

14

8

4

7

47

Španija

26

36

36

13

24

21

156

Francija

25

30

55

28

28

27

193

Irska

8

15

15

7

5

4

54

Italija

22

24

46

20

26

26

164

Luksemburg

2

3

6

3

3

3

20

Nizozemska

7

18

26

13

20

8

92

Avstrija

3

3

15

8

6

7

43

Portugalska

4

12

12

6

5

6

45

Finska

4

10

10

6

4

6

40

Švedska

4

12

10

6

4

6

42

Združeno kraljestvo

15

30

40

19

20

20

144

Češka

6

3

11

5

5

5

35

Estonija

2

6

7

3

2

4

24

Ciper

2

6

4

3

2

3

20

Latvija

2

6

7

3

2

4

24

Litva

2

6

7

3

2

4

24

Madžarska

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Poljska

10

18

25

13

16

20

102

Slovenija

2

3

7

3

2

4

21

Slovaška

2

3

7

3

2

4

21

Bolgarija

4

3

9

5

5

4

30

Romunija

6

3

11

9

9

10

48

Islandija

3

69

7

3

2

3

87

Norveška

54

94

11

3

4

4

170

Skupaj

250

483

500

250

250

267

2 000

Opombe k preglednici

Številke v preglednici pomenijo minimalno število vzorcev. Države članice so pozvane, da odvzamejo več vzorcev.

(*)

:

Ribogojstvo

:

Vzorce za ribe iz ribogojstva je treba razdeliti po vrstah sorazmerno s proizvodnjo. Kot vodilo se lahko uporabijo podatki o proizvodnji rib in ribiških proizvodov, ki so razdeljeni po vrstah in so na voljo v brošuri „Dejstva in številke o SRP – osnovni podatki o skupni ribiški politikii“ (1), Evropske skupnosti, 2006, in karta „Ribogojstvo v Evropski uniji“ (2). Posebno pozornost je treba nameniti ostrigam, klapavicam in jeguljam.

(**)

:

Prostoživeče ujete ribe

:

Vzorce za prostoživeče ujete ribe je treba razdeliti po vrstah sorazmerno z ulovom. Kot vodilo se lahko uporabijo podatki o proizvodnji rib in ribiških proizvodov, ki so razdeljeni po vrstah in so na voljo v brošuri „Dejstva in številke o SRP – osnovni podatki o skupni ribiški politiki“, Evropske skupnosti, izdaja 2006. Posebno pozornost je treba nameniti prostoživečim ujetim jeguljam.

(***)

:

Meso

:

Poleg mesa in mesnih proizvodov goveda, prašičev, perutnine in ovac, bi moralo večje število vzorcev obsegati tudi konjsko meso, meso severnih jelenov, koz, kuncev in divjačine.

(****)

:

Mleko

:

Velik delež vzorcev mleka mora predstavljati mleko s kmetij (predvsem kravje mleko). Primerno je, da se poleg kravjega mleka odvzamejo tudi vzorci drugega mleka in mlečnih proizvodov (kozje mleko itd.).

(*****)

:

Jajca

:

Posebno pozornost je treba nameniti jajcem kokoši v prosti reji, odvzamejo pa naj se tudi jajca rac, gosi in prepelic.

(******)

:

Drugo

:

V tej kategoriji je treba posebno pozornost nameniti:

prehranskim dopolnilom (zlasti tistim na osnovi ribjega olja),

živilom za dojenčke in majhne otroke,

živilom, ki izvirajo iz regij, kjer je zaradi npr. poplav prišlo do sprememb pogojev za proizvodnjo, ki bi lahko vplivale na koncentracijo dioksina in dioksinu podobnih PCB v živilskih proizvodih v regiji.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_sl.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_en.pdf


PRILOGA II

A.   Pojasnila k obrazcu za rezultate analiz dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB ter drugih PCB v živilih

1.   Splošni podatki o analiziranih vzorcih

Oznaka vzorca: identifikacijska koda vzorca

Država: ime države članice, kjer se je izvajalo spremljanje

Leto: leto, ko se je spremljanje izvajalo

Proizvod: analizirano živilo – čim bolj natančno opišite živilo

Faza trženja: kraj, kjer je bil proizvod (vzorec) odvzet

Tkivo: analizirani del proizvoda

Podajanje rezultatov: Rezultati se podajajo na osnovi, ki je bila uporabljena za mejne vrednosti. V primeru analize dioksinu nepodobnih polikloriranih bifenilov je zelo priporočljivo podajanje vrednosti na isti osnovi.

Vrsta vzorčenja: naključno vzorčenje – lahko se predložijo tudi rezultati analiz ciljanega vzorčenja, vendar mora biti jasno navedeno, da je vzorčenje ciljano in da ne odraža nujno običajnih ravni prisotnosti

Število podvzorcev: Če je analizirani vzorec združen vzorec, je treba navesti število podvzorcev (število posameznih vzorcev). Če rezultat analize temelji le na enem vzorcu, navedite 1. Število delnih vzorcev v združenem vzorcu lahko varira, zato navedite ta podatek za vsak vzorec.

Metoda proizvodnje: običajna/ekološka (čim bolj natančno)

Območje: Če je ustrezno, navedite območje ali pokrajino, kjer je bil vzorec odvzet, če je možno, navedite, ali gre za ruralno območje, urbano območje, industrijski predel, pristanišče, odprto morje idr. Npr. Bruselj – urbano območje, Sredozemlje – odprto morje

Če je bil vzorec odvzet iz živila, proizvedenega v regijah, ki jih je prizadela poplava, je še posebej pomembno, da območje jasno navedete.

Vsebnost maščobe (%): odstotek vsebnosti maščobe v vzorcu

Vsebnost vlage (%): odstotek vsebnosti vlage v vzorcu (če je podatek na voljo).

2.   Splošne informacije o uporabljeni analizni metodi

Analizna metoda: navedite uporabljeno metodo

Stanje akreditacije: navedite, ali je analizna metoda akreditirana

Negotovost pri meritvah: meja odločitve ali odstotek razširjene merilne negotovosti analizne metode

Metoda ekstrakcije lipidov: navedite uporabljeno metodo ekstrakcije lipidov za določitev vsebnosti maščobe v vzorcu

3.   Rezultati analize

Dioksini, furani, dioksinom podobni PCB: rezultati za vsak kongener se navedejo v ppt – pikogram/gram (pg/g)

Dioksinom nepodobni PCB: rezultati za vsak kongener se navedejo v ppb – nanogram/gram ali mikrogram/kilogram (ng/g ali μg/kg).

MKD: Meja količinske določljivosti v pg/g (za dioksine, furane in dioksinom podobne PCB) ali μg/kg – ng/g (za dioksinom nepodobne PCB)

Za kongenerje, ki so bili analizirani, vendar so bile vrednosti pod MKD (mejo količinske določljivosti), se rezultat navaja kot < MKD (MKD se navede kot vrednost).

Za kongenerje PCB, ki so bili analizirani poleg PCB-6 in dioksinom podobnih PCB, je treba dodati številko kongenerja PCB, npr. 31, 99, 110 itd. Če je vzorec analiziran za več kongenerjev PCB, kot je označenih vrstic, dodajte nove vrstice na koncu obrazca.

4.   Splošne opombe k preglednici

Poročanje o deležu izkoristka

Poročanje o deležu izkoristka ni obvezno, če ti deleži za posamezne kongenerje znašajo med 60 in 120 %. Če je delež izkoristka za nekatere posamezne kongenerje zunaj navedenega območja, je poročanje o tem deležu obvezno.

Poročanje o MKD

Poročanje o MKD se ne zahteva, vendar je treba v stolpcu za rezultate o nekvantificiranih kongenerjih poročati kot < MKD (dejanska številka).

Poročanje o vrednosti toksičnih ekvivalentov (TEQ) za posamezne kongenerje

Stolpec za vrednosti TEQ za posamezne kongenerje ni obvezen.

B.   Obrazec za poročanje o specifičnih analitskih rezultatih kongenerjev dioksinov, furanov, dioksinom podobnih PCB in drugih PCB v živilih

Image

Image

Image


Top