Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0704

2006/704/ES: Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2006 o omejeni objavi sklicevanja na standard EN 848-3:1999 Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Frezalni stroji za enostransko obdelavo z vrtečim se orodjem – 3. del: Vrtalno-frezalni računalniško krmiljeni stroji v skladu z Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4901) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 291, 21.10.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 306–308 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 216 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 124 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/704/oj

21.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. oktobra 2006

o omejeni objavi sklicevanja na standard EN 848-3:1999 „Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Frezalni stroji za enostransko obdelavo z vrtečim se orodjem – 3. del: Vrtalno-frezalni računalniško krmiljeni stroji“ v skladu z Direktivo 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4901)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/704/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih (1) in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju mnenja stalnega odbora, ustanovljenega v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil o storitvah informacijske družbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kadar nacionalni standard, ki prenaša usklajeni standard, na katerega je bilo sklicevanje objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, zajema eno ali več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, določenih v Prilogi I k Direktivi 98/37/ES, se za stroj, izdelan v skladu s tem standardom, domneva, da izpolnjuje bistvene zahteve v zvezi s tem.

(2)

Sklicevanje na standard EN 848-3:1999 v zvezi z varnostjo lesnoobdelovalnih strojev, ki ga je sprejel Evropski odbor za standardizacijo (CEN) 1. julija 1999, je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Po uradnem ugovoru, ki ga je vložila Švedska, je Komisija z Odločbo 2002/1002/ES (4) sklenila, da sklicevanja na standard EN 848-3:1999 ne bo umaknila iz Uradnega lista Evropske unije. Zato je standard EN 848-3:1999 še naprej ustvarjal domnevo o skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevami, določenimi v Direktivi 98/37/ES.

(4)

V zvezi z uradnim ugovorom, ki ga je vložila Švedska, je Komisija pooblastila Evropsko organizacijo za standardizacijo (CEN), da do 1. januarja 2005 spremeni standard EN 848-3:1999, tako da se nameni posebna pozornost tveganju, da kosi lesa odletijo, in namestitvi zaščitnih elementov za večjo varnost.

(5)

Na podlagi člena 6(1) Direktive 98/37/ES je Nemčija 28. julija 2005 vložila uradni ugovor v zvezi s standardom EN 848-3:1999.

(6)

Po preučitvi standarda EN 848-3:1999 je Komisija ugotovila, da ta ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev 1.1.2(a) (Načela vgraditve varnosti), 1.3.2 (Tveganje loma med obratovanjem), 1.3.3 (Tveganje zaradi padcev ali odletavanja predmetov) in 1.4.1 (Splošne zahteve za varovala in zaščitne naprave) iz Priloge I k Direktivi 98/37/ES. Specifikacije EN 848-3:1999 v odstavkih 1 do 6 klavzule 5.2.7.1.2(b) v zvezi z značilnostmi in izbiro materialov za varovalne zavese, zlasti lamelne zavese, niso ustrezne, da bi preprečile predvidljivo odletavanje delov orodij.

(7)

CEN še ni spremenil standarda EN 848-3:1999, kakor je zahtevano v mandatu za standardizacijo št. 311, ki mu je bil dodeljen v zvezi z Direktivo 98/37/ES.

(8)

Do spremembe standarda EN 848-3:1999 je treba zaradi varnosti in pravne varnosti objavi sklicevanja na standard EN 848-3:1999 v Uradnem listu Evropske unije priložiti ustrezno opozorilo. Države članice dodajo enako opozorilo v svoje nacionalne standarde, ki prevzemajo standard EN 848-3:1999.

(9)

Sklicevanje na standard EN 848-3:1999 se zato ustrezno nadomesti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Objava sklicevanja na standard EN 848-3:1999 „Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Frezalni stroji za enostransko obdelavo z vrtečim se orodjem – 3. del: Vrtalno-frezalni računalniško krmiljeni stroji“ v Uradnem listu Evropske unije se nadomesti z besedilom, določenim v Prilogi.

Člen 2

Ko države članice v skladu s členom 5(2) Direktive 98/37/ES objavijo sklicevanje na nacionalni standard, ki prenaša usklajeni standard EN 848-3:1999, k navedeni objavi priložijo opozorilo, ki je enako opozorilu iz Priloge k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 207, 23.7.1998, str. 1. Direktiva, kakor je spremenjena z Direktivo 98/79/ES (UL L 331, 7.12.1998, str. 1).

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL C 110, 15.4.2000, str. 38.

(4)  UL L 349, 24.12.2002, str. 103.


PRILOGA

„(Objava naslovov in sklicevanj na usklajene standarde v okviru direktive)

ESO (1)

Sklicevanje in naslov usklajenega standarda

(in referenčni dokument)

Prva objava v UL

Sklicevanje na nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

Opomba 1

CEN

EN 848-3:1999

Varnost lesnoobdelovalnih strojev – Frezalni stroji za enostransko obdelavo z vrtečim se orodjem – 3. del: Vrtalno-frezalni računalniško krmiljeni stroji

15.4.2000

 

Opozorilo: Ob upoštevanju značilnosti in izbire materialov za varovalne zavese, zlasti lamelne zavese, se ta objava ne nanaša na odstavke 1 do 6 klavzule 5.2.7.1.2(b) tega standarda, katerega uporaba ne ustvarja domneve o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami 1.3.2, 1.3.3 in 1.4.1 Priloge I k Direktivi 98/37/ES v povezavi z bistveno zdravstveno in varnostno zahtevo 1.1.2(a) navedene priloge.

Opomba 1

Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica (‘dow‚), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba uporabnike teh standardov opozoriti, da je v nekaterih izjemnih primerih postopek lahko drugačen.

Opomba 2.1

Področje uporabe novega (ali spremenjenega) standarda ostaja enako kot pri nadomeščenem standardu. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Direktive.

Opomba 3

V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nova citirana sprememba. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih prejšnjih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Direktive.

Opomba 4

Domneva o skladnosti za izdelek se doseže s skladnostjo z zahtevami dela 1 in ustreznega dela 2, kadar je ta del 2 tudi naveden v UL v okviru Direktive 98/37/ES.

OPOMBA:

Vse informacije v zvezi z razpoložljivostjo standardov so na voljo pri evropskih organizacijah za standardizacijo ali pri nacionalnih organih za standardizacijo, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta, spremenjeni z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicevanj v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Ta seznam nadomešča vse prejšnje sezname, objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Komisija zagotovi posodabljanje tega seznama.

Več informacij o usklajenih standardih najdete na spletni strani: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropska organizacija za standardizacijo:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 550 08 11; telefaks (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel. (32-2) 519 68 71; telefaks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; telefaks (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str.18.“


Top