Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0068

Sklep Skupnega odbora EGP št. 68/2006 z dne 2 junija 2006 o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

OJ L 245, 7.9.2006, p. 22–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 398–442 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 068 P. 46 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 068 P. 46 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 050 P. 171 - 186

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/68(2)/oj

7.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/22


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 68/2006

z dne 2. junija 2006

o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XVI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 81/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Direktivo 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (2), kakor je bila popravljena z UL L 358, 3.12.2004, str. 35, je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (3), kakor je bila popravljena z UL L 351, 26.11.2004, str. 44, je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2004 z dne 28. oktobra 2004 o spremembah Direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih mejnih vrednosti uporabe za postopke za oddajo naročil (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Odločbo Komisije 2005/15/ES z dne 7. januarja 2005 o pogojih uporabe postopka, predvidenega v členu 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (5), je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Direktivo Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in Priloge VIII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (7) je treba vključiti v Sporazum.

(8)

Direktiva 2004/17/ES razveljavlja Direktivo Sveta 93/38/EGS (8), ki je vključena v Sporazum, in ki jo je posledično treba črtati iz Sporazuma.

(9)

Direktiva 2004/18/ES razveljavlja direktivi Sveta 93/36/EGS (9) in 93/37/EGS (10), ki sta vključeni v Sporazum, in ki ju je posledično treba črtati iz Sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XVI k Sporazumu, vključno z dodatki 1 do 14 k tej prilogi, se spremenijo, kakor je opredeljeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 1874/2004 in št. 1564/2005, direktiv 2004/17/ES, kakor je bila popravljena z UL L 358, 3.12.2004, str. 35, 2004/18/ES, kakor je bila popravljena z UL L 351, 26.11.2004, str. 44, in 2005/51/ES, ter Odločbe 2005/15/ES, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po zadnjem uradnem obvestilu Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (*).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. junija 2006

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

R. WRIGHT


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 38.

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1. Popravljena v UL L 358, 3.12.2004, str. 35.

(3)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Popravljena v UL L 351, 26.11.2004, str. 44.

(4)  UL L 326, 29.10.2004, str. 17.

(5)  UL L 7, 11.1.2005, str. 7.

(6)  UL L 257, 1.10.2005, str. 1.

(7)  UL L 257, 1.10.2005, str. 127.

(8)  UL L 199, 9.8.1993, str. 84.

(9)  UL L 199, 9.8.1993, str. 1.

(10)  UL L 199, 9.8.1993, str. 54.

(*)  Navedene so ustavne zahteve.


PRILOGA

Priloga XVI (Javna naročila) k Sporazumu, vključno z dodatki 1 do 14 k tej prilogi, se spremeni, kakor je določeno v naslednjih členih:

Člen 1

V odstavku 1 Sektorskih prilagoditev se besedilo „Direktiv 93/36/EGS, 93/37/EGS in 93/38/EGS“ nadomesti z besedilom „Direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES“.

Člen 2

Točka 2 (Direktiva Sveta 93/37/EGS) se nadomesti z naslednjim:

„2.

32004 L 0018: Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114), kakor je bila popravljena v UL L 351, 26.11.2004, str. 44, in spremenjena z:

32004 R 1874: Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2004 z dne 28. oktobra 2004 (UL L 326, 29.10.2004, str. 17),

32005 L 0051: Direktivo Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 (UL L 257, 1.10.2005, str. 127).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Direktive, ki se jih razlaga z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

V členu 10 se besedilo ‚člen 296 Pogodbe’ razume kot ‚člen 123 Sporazuma EGP’;

(b)

Prilogi III in V sta dopolnjeni z dodatki 1 do 3 k tej prilogi.

(c)

Lihtenštajn bo sprejel zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v roku 18 mesecev po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora, ki bo vključil Direktivo 2004/18/ES v Sporazum EGP.“

Člen 3

Točka 3 (Direktiva Sveta 93/36/EGS) se črta.

Člen 4

Točka 4 (Direktiva Sveta 93/38/EGS) se nadomesti z naslednjim:

„4.

32004 L 0017: Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1), kakor je bila popravljena v UL L 358, 3.12.2004, str. 35, in spremenjena z:

32004 R 1874: Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2004 z dne 28. oktobra 2004 (UL L 326, 29.10.2004, str. 17),

32005 L 0051: Direktivo Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 (UL L 257, 1.10.2005, str. 127).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Direktive, ki se jih razlaga z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

v členu 58(1) se izraz ‚Skupnost ni sklenila’ razlaga kot ‚Skupnost v zvezi s subjekti Skupnosti ali države Efte v zvezi s subjekti držav Efte niso sklenile’;

(b)

v členu 58(1) se izraz ‚podjetja Skupnosti’ razlaga kot ‚podjetja Skupnosti v zvezi s sporazumi Skupnosti ali podjetja držav Efte v zvezi s sporazumi držav Efte’;

(c)

v členu 58(1) se besedilo ‚Skupnosti ali njenih držav članic do tretjih držav’ razlaga kot ‚niti Skupnosti ali njenih držav članic do tretjih držav niti držav Efte do tretjih držav’;

(d)

v členu 58(4) se besedilo ‚z Odločbo Sveta’ razlaga kot ‚z Odločbo v okviru splošnega postopka odločanja, določenega v Sporazumu EGP’;

(e)

Člen 58(5) se razlaga kot:

‚5.   V okviru splošnih institucionalnih določb Sporazuma EGP se predložijo letna poročila o napredku v večstranskih ali dvostranskih pogajanjih glede dostopa podjetij iz Skupnosti in Efte na trge tretjih držav na področjih, ki so vključena v to direktivo, o morebitnih rezultatih teh pogajanj, in tudi o dejanskem izvajanju vseh sklenjenih sporazumov. Ob upoštevanju takšnega razvoja se lahko v okviru splošnega postopka odločanja, določenega v Sporazumu EGP, določbe iz tega člena spremenijo’;

(f)

da bi se naročnikom v EGP omogočila uporaba člena 58(2) in 58(3), naročniki zagotovijo, da dobavitelji, ki delujejo na svojih ozemljih, določijo poreklo izdelkov v njihovih javnih naročilih za nabavo blaga v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o ustanovitvi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1);

(g)

za doseganje čim večje konvergence se člen 58 v okviru EGP uporablja pod pogojem, da:

učinkovanje odstavka (3) ne posega v obstoječo stopnjo liberalizacije v zvezi s tretjimi državami,

pogodbenice tesno sodelujejo v pogajanjih s tretjimi državami. Uporaba te ureditve se skupno pregleda;

(h)

Člen 59 se ne uporablja;

(i)

Priloge I do X so dopolnjene z dodatki 2 do 13 k tej prilogi;

(j)

Lihtenštajn sprejme zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v roku 18 mesecev po začetku veljavnosti sklepa Skupnega odbora, ki bo vključil Direktivo 2004/17/ES v Sporazum EGP.“

Člen 5

V točki 5b (Direktiva Sveta 92/50/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32004 L 0018: Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 (UL L 134, 30.4.2004, str. 1), kakor je bila popravljena v UL L 351, 26.11.2004, str. 44.“

Člen 6

Za točko 6a (Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednje:

„6b.

32005 D 0015: Odločba Komisije 2005/15/ES z dne 7. januarja 2005 o pogojih uporabe postopka, predvidenega v členu 30 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 7, 11.1.2005, str. 7).

6c.

32005 R 1564: Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 257, 1.10.2005, str. 1).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe te uredbe, ki se razlagajo z naslednjo prilagoditvijo:

V Lihtenštajnu izraz ‚Rahmenvereinbarung’ ustreza izrazu ‚Rahmenübereinkunft’, izraz ‚Bietergemeinschaft’ izrazu ‚Arbeitsgemeinschaft’, izraz ‚Bieter’ izrazu ‚Offertsteller’ in izraz ‚Angebot’ izrazu ‚Offerte’.“

Člen 7

7. Dodatki 1 do 14 se nadomestijo z:

Dodatek 1

SEZNAMI SUBJEKTOV IN KATEGORIJ SUBJEKTOV JAVNEGA PRAVA IZ DRUGEGA PODODSTAVKA ČLENA 1(9) DIREKTIVE 2004/18/ES

I.   Na ISLANDIJI:

Centralne nabavne organizacije, ki niso industrijskega ali trgovinskega značaja in so zakonsko urejene z lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 52/1970 in lög um opinber innkaup nr. 52/1997, međ síđari breytingum in reglugerđ nr. 302/1996.

Subjekti

Ríkiskaup (državni trgovinski center),

Framkvæmdasýslan (vladne gradbene pogodbe),

Vegagerđ ríkisins (uprava za javne ceste),

Siglingastofnun (islandska pomorska uprava).

Kategorije

Sveitarfélög (občine).

II.   V LIHTENŠTAJNU:

Die öffentlich-rechtlichen Verwaltungseinrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene (organi, institucije in ustanove, ki jih ureja javno pravo in so ustanovljene na državni ali na občinski ravni).

III.   Na NORVEŠKEM:

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer eller virksomheter som ikke har en industriell eller kommersiell karakter (javne organizacije oziroma organizacije ali podjetja pod javnim nadzorom, ki niso industrijskega ali trgovinskega značaja)

Subjekti

Norsk Rikskringkasting (norveško združenje za radiofuzijo),

Norges Bank (centralna banka),

Statens lånekasse for utdanning (državni posojilni sklad za izobraževanje),

Statistisk sentralbyrå (centralni urad za statistiko),

Den norske stats Husbank (norveška državna stanovanjska banka),

Norges forskningsråd (norveški raziskovalni svet),

Statens Pensjonskasse (norveški javni pokojninski sklad).

Kategorije

Statsbedrifter i henhold til lov om statsforetak (LOV 1991-08-30 71) (državna podjetja),

statsbanker (državne banke),

universiteter og høyskoler i henhold til lov om universiteter og høyskoler (LOV 1995-05-12 (univerze).

Dodatek 2

CENTRALNI VLADNI ORGANI

ISLANDIJA

Ríkisreknar innkaupastofnanir eđa fyrirtæki sem eru ekki á sviđi iđnađar eđa viđskipta og heyra undir lög um opinber innkaup nr. 94/2001, međ síđari breytingum. (Javne organizacije oziroma organizacije ali podjetja pod javnim nadzorom, ki niso industrijskega ali trgovinskega značaja in sodijo na področje uporabe Zakona o javnih naročilih št. 94/2001).

Ríkiskaup (državni trgovinski center),

Framkvæmdasýslan (vladne gradbene pogodbe),

Vegagerđ ríkisins (uprava za javne ceste).

LIHTENŠTAJN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein

NORVEŠKA

Statsministerens kontor

Urad ministrskega predsednika

Regjeringsadvokaten

Državni tožilec za civilne zadeve

Arbeids- og sosialdepartementet

Ministrstvo za delo in socialne zadeve

Aetat Arbeidsdirektoratet

Direkcija za delo

Arbeidstilsynet

Direkcija za inšpekcijo dela

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Državni zavod za medicino dela

Rikstrygdeverket

Državna uprava za zavarovanje

Statens institutt for rusmiddelforskning

Državni zavod za raziskave na področju alkohola in drog

Barne- og familiedepartementet

Ministrstvo za otroke in družino

Barneombudet

Varuh pravic otrok

Forbrukerombudet

Varuh pravic potrošnikov

Forbrukerrådet

Potrošniški svet

Markedsrådet

Svet za trge

Likestillingsombudet

Varuh pravic do enakih možnosti

Likestillingssenteret

Norveški center za enakost med spoloma

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen

Državni urad za otroke, mladino in družino

Statens institutt for forbruksforskning

Državni zavod za raziskave potrošnje

Finansdepartementet

Ministrstvo za finance

Kredittilsynet

Norveška komisija za bančništvo, zavarovanje in vrednostne papirje

Skattedirektoratet

Direkcija za davke

Oljeskattekontoret

Urad za davke na nafto

Toll- og avgiftsdirektoratet

Direkcija za carine in trošarine

Fiskeri- og kystdepartementet

Ministrstvo za ribištvo in obalne zadeve

Fiskeridirektoratet

Direkcija za ribištvo

Havforskningsinstituttet

Zavod za pomorske raziskave

Kystdirektoratet

Direkcija za obalo

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Nacionalni zavod za raziskave prehrane in morskih sadežev

Forsvarsdepartementet

Ministrstvo za obrambo

Forsvarets Militære Organisasjon (FMO)

Norveške oborožene sile

Forsvarsbygg (FB)

Norveška gradbena služba za obrambne namene

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Norveški raziskovalni zavod za obrambo

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Urad za državno varnost

Helse- og omsorgsdepartementet

Ministrstvo za zdravje in storitve zdravstvenega varstva

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norveški zavod za javno zdravje

Sosial- og helsedirektoratet

Direkcija za socialne in zdravstvene zadeve

Norsk pasientskadeerstatning

Norveški sistem za nadomestila bolnikom

Pasientskadenemndas sekretariat

Svet za nadomestila bolnikom zaradi poškodb

Bioteknologinemndas sekretariat

Norveški biotehnološki svetovalni odbor

Statens helsetilsyn

Norveški odbor za zdravje

Statens legemiddelverk

Norveška agencija za zdravila

Statens strålevern

Državni urad za varstvo pred sevanjem

Justis- og politidepartementet

Ministrstvo za pravosodje (in policijo)

Brønnøysundregisterene

Centralni register Brønnøysund

Datatilsynet

Inšpektorat za podatke

Direktoratet for sivilt beredskap

Direktorat za civilno zaščito in ukrepanje v kriznih razmerah

Riksadvokaten

Generalni javni tožilec

Statsadvokatembetene

Urad okrožnih javnih tožilcev

Politiet

Policija

Kommunal- og regionaldepartementet

Ministrstvo za lokalno upravo in regije

Arbeidsdirektoratet

Direkcija za delo

Arbeidsforskningsinstituttet

Raziskovalni zavod za delo

Direktoratet for arbeidstilsynet

Norveška direkcija za inšpekcijo dela

Direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Direkcija za varstvo pred požari in eksplozijami

Produkts- og elektrisitetstilsynet

Norveška direkcija za varnost izdelkov in elektrike

Produktregisteret

Register izdelkov

Statens bygningstekniske etat

Državni urad za gradbeno tehnologijo in upravo

Utlendingsdirektoratet

Direkcija za priseljevanje

Kultur- og kirkedepartementet

Ministrstvo za kulturo in cerkvene zadeve

Bispedømmerådene

Škofijski sveti

Kirkerådet

Državni svet norveške cerkve

Eierskapstilsynet

Norveška uprava za lastništvo medijev

Norsk filmfond

Norveški filmski sklad

Norsk filminstitutt

Norveški filmski inštitut

Norsk filmutvikling

Norveški inštitut za razvoj filma

Statens filmtilsyn

Norveški urad za klasifikacijo filma

Statens medieforvaltning

Organ za sredstva javnega obveščanja

Norsk kulturråd

Norveški kulturni svet

Norsk språkråd

Norveški svet za jezik

Riksarkivet

Norveški državni arhiv

Statsarkivene

Državni arhivi

Rikskonsertene

Norveški zavod za promocijo koncertov

ABM-utvikling

Norveški urad za arhive, knjižnice in muzeje

Bunad- og folkedraktrådet

Državni svet za ljudsko nošo

Nasjonalbiblioteket

Norveška narodna knjižnica

Norsk lokalhistorisk institutt

Norveški zavod za krajevno zgodovino

Riksutstillinger

Norveška državna organizacija za potujoče razstave

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg

Državna ustanova za umetnost in javne

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norveška knjižnica za govoreče knjige in publikacije v Braillovi pisavi

Arkeologisk museum i Stavanger

Arheološki muzej, Stavanger

Lotteritilsynet

Norveška uprava za loterijo

Landbruks- og matdepartementet

Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano

Statens dyrehelsetilsyn

Državni urad za zdravje živali

Jordskifterettene

Norveški uradi za komasacijo

Statens landbrukstilsyn

Državne kmetijske inšpekcijske službe

Norsk institutt for jord- og skogforskning

Norveški katastrski urad

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Norveški raziskovalni zavod za kmetijsko gospodarstvo

Planteforsk

Norveški raziskovalni zavod za poljščine

Reindriftsforvaltningen

Norveška uprava za rejo severnih jelenov

Norsk institutt for skogforskning

Norveški raziskovalni zavod za gozdove

Mattilsynet

Norveški urad za varno hrano

Statens landbruksforvaltning

Norveški urad za kmetijstvo

Veterinærinstituttet

Norveški državni veterinarski zavod

Miljøverndepartementet

Ministrstvo za okolje

Direktoratet for naturforvaltning

Direkcija za varstvo narave

Norsk kulturminnefond

Norveški sklad za dediščino

Norsk polarinstitutt

Norveški zavod za polarne raziskave

Produktregisteret

Register izdelkov

Riksantikvaren

Direkcija za kulturno dediščino

Statens forurensningstilsyn

Državni urad za nadzor onesnaževanja

Statens kartverk

Državni urad za kartografijo

Moderniseringsdepartementet

Ministrstvo za modernizacijo

Datatilsynet

Inšpektorat za podatke

Fylkesmannsembetene

Okrajni guvernerji

Konkurransetilsynet

Norveški urad za konkurenco

Statens forvaltningstjeneste

Vladne upravne službe

Statens Pensjonskasse

Norveški pokojninski sklad na področju javnih storitev

Statsbygg

Direkcija za javne gradnje in javno lastnino

Nærings- og handelsdepartementet

Ministrstvo za trgovino in industrijo

Bergvesenet

Služba za rudnike

Justervesenet

Norveška služba za meteorologijo in akreditacijo

Norges geologiske undersøkelse

Geološke raziskave Norveške

Statens Veiledningskontor for oppfinnere

Norveški državni urad za svetovanje iznajditeljem

Sjøfartsdirektoratet

Norveška uprava za pomorstvo

Skipsregistrene

Norveški mednarodni ladijski register

Styret for det industrielle rettsvern

Norveški patentni urad

Olje- og energidepartementet

Ministrstvo za nafto in energijo

Norges vassdrags- og energidirektorat

Direkcija za vodne vire in vodno energijo

Oljedirektoratet

Norveška direkcija za nafto

Samferdselsdepartementet

Ministrstvo za promet in komunikacije

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Norveški odbor za preiskovanje nesreč

Jernbaneverket

Norveška uprava državnih železnic

Luftfartstilsynet

Urad za civilno letalstvo

Post- og teletilsynet

Norveški urad za pošto in telekomunikacije

Statens jernbanetilsyn

Norveški inšpektorat za železnice

Statens vegvesen

Uprava za javne ceste

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ministrstvo za šolstvo in raziskeve

Det norske meteorologiske institutt

Norveški meteorološki inštitut

Lærarutdanningsrådet

Svet za usposabljanje učiteljev

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norveški zavod za mednarodne zadeve

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Norveški zavod za izobraževanje odraslih

Riksbibliotektjenesten

Državni urad za raziskovalne in strokovne knjižnice

Samisk utdanningsråd

Samisk Utdanningsråd

Utenriksdepartementet

Ministrstvo za zunanje zadeve

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Norveška agencija za sodelovanje na področju razvoja

Stortinget

Stortinget (Parlament)

Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen

Varuh pravic na področju javne uprave

Riksrevisjonen

Urad za revizijo

Domstolene

Sodišča

Dodatek 3

SEZNAM PROIZVODOV IZ ČLENA 7 DIREKTIVE 2004/18/EC GLEDE NA NAROČILA, KI JIH ODDAJO NAROČNIKI NA PODROČJU OBRAMBE

ISLANDIJA

LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA

Javna naročila subjektov na področju obrambe (označeni z ‚*’ v Prilogi IV Direktive 2004/18/ES) zajemajo:

Poglavje 25:

Sol; žveplo; zemljenine in kamen; sadra, apno in cement

Poglavje 26:

Kovinske rude, žlindra in pepel

Poglavje 27:

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi, nastali pri njihovi destilaciji; bituminozne snovi; mineralni voski,

 

razen:

 

ex 27.10 posebni motorni bencini

Poglavje 28:

Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov in izotopov,

 

razen:

 

ex 28.09 razstreliva

 

ex 28.13 razstreliva

 

ex 28.14 solzilec

 

ex 28.28 razstreliva

 

ex 28.32 razstreliva

 

ex 28.39 razstreliva

 

ex 28.50 strupeni proizvodi

 

ex 28.51 strupeni proizvodi

 

ex 28.54 razstreliva

Poglavje 29:

Organski kemijski proizvodi,

 

razen:

 

ex 29.03 razstreliva

 

ex 29.04 razstreliva

 

ex 29.07 razstreliva

 

ex 29.08 razstreliva

 

ex 29.11 razstreliva

 

ex 29.12 razstreliva

 

ex 29.13 strupeni proizvodi

 

ex 29.14 strupeni proizvodi

 

ex 29.15 strupeni proizvodi

 

ex 29.21 strupeni proizvodi

 

ex 29.22 strupeni proizvodi

 

ex 29.23 strupeni proizvodi

 

ex 29.26 razstreliva

 

ex 29.27 strupeni proizvodi

 

ex 29.29 razstreliva

Poglavje 30:

Farmacevtski izdelki

Poglavje 31:

Gnojila

Poglavje 32:

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve in druga barvila, premazna sredstva in laki, kiti, polnila in druge tesnilne mase, črnila

Poglavje 33:

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

Poglavje 34:

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje in čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in ‚zobarski voski’

Poglavje 35:

Beljakovinske snovi; lepila; encimi

Poglavje 37:

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

Poglavje 38:

Razni proizvodi kemijske industrije,

 

razen:

 

ex 38.19 strupeni proizvodi

Poglavje 39:

Umetne smole in plastične mase, celulozni estri in etri, izdelki iz njih,

 

razen:

 

ex 39.03 razstreliva

Poglavje 40:

Kavčuk, sintetični kavčuk, faktis in izdelki iz njih,

 

razen:

 

ex 40.11 neprebojne pnevmatike

Poglavje 41:

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

Poglavje 42:

Izdelki iz usnja; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

Poglavje 43:

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

Poglavje 44:

Les in lesni izdelki; oglje

Poglavje 45:

Pluta in izdelki iz plute

Poglavje 46:

Izdelki iz slame, esparta in drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki

Poglavje 47:

Materiali za proizvodnjo papirja

Poglavje 48:

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

Poglavje 49:

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti

Poglavje 65:

Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli

Poglavje 66:

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, biči, korobači in njihovi deli

Poglavje 67:

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; lasuljarski izdelki

Poglavje 68:

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude in podobnih materialov

Poglavje 69:

Keramični izdelki

Poglavje 70:

Steklo in stekleni izdelki

Poglavje 71:

Biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih; imitacija nakita

Poglavje 73:

Železo in jeklo in izdelki iz železa in jekla

Poglavje 74:

Baker in bakreni izdelki

Poglavje 75:

Nikelj in nikljevi izdelki

Poglavje 76:

Aluminij in aluminijasti izdelki

Poglavje 77:

Magnezij in berilij ter magnezijevi in berilijevi izdelki

Poglavje 78:

Svinec in svinčeni izdelki

Poglavje 79:

Cink in cinkovi izdelki

Poglavje 80:

Kositer in kositrni izdelki

Poglavje 81:

Druge navadne kovine, ki se uporabljajo v metalurgiji, in izdelki iz njih

Poglavje 82:

Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice, iz navadnih kovin; njihovi deli,

 

razen:

 

ex 82.05 orodje

 

ex 82.07 orodje, deli

Poglavje 83:

Razni proizvodi iz navadnih kovin

Poglavje 84:

Kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli,

 

razen:

 

ex 84.06 motorji

 

ex 84.08 drugi motorji

 

ex 84.45 stroji

 

ex 84.53 digitalni stroji za avtomatsko obdelavo podatkov

 

ex 84.55 deli strojev iz tarifne številke 84.53

 

ex 84.59 jedrski reaktorji

Poglavje 85:

Električni stroji in oprema; njihovi deli,

 

razen:

 

ex 85.13 telekomunikacijska oprema

 

ex 85.15 oddajniki

Poglavje 86:

Železniške in tramvajske lokomotive, vozni park in njihovi deli,

 

razen:

 

ex 86.02 oklepne lokomotive, električne

 

ex 86.03 druge oklepne lokomotive

 

ex 86.05 oklepni vagoni

 

ex 86.06 vagoni za popravila

 

ex 86.07 vagoni

Poglavje 87:

Vozila, razen železniških in tramvajskih vozil ter njihovi deli,

 

razen:

 

ex 87.01 traktorji

 

ex 87.02 vojaška vozila

 

ex 87.03 samonakladalna vozila za prevoz pokvarjenih vozil

 

ex 87.08 tanki in druga oklepna vozila

 

ex 87.09 motorna kolesa

 

ex 87.14 priklopniki

Poglavje 89:

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije,

 

razen:

 

ex 89.01A bojne ladje

Poglavje 90:

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli,

 

razen:

 

ex 90.05 daljnogledi

 

ex 90.13 razni inštrumenti, laserji

 

ex 90.14 telemetri

 

ex 90.28 električni in elektronski merilni inštrumenti

 

ex 90.11 mikroskopi

 

ex 90.17 medicinski instrumenti

 

ex 90.18 aparati za mehanoterapijo

 

ex 90.19 ortopedski pripomočki

 

ex 90.20 rentgenske naprave

Poglavje 91:

Izdelava ročnih ur in ur

Poglavje 92:

Glasbeni instrumenti; aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka in slike; deli in pribor za te izdelke

Poglavje 94:

Pohištvo in deli pohištva; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki,

 

razen:

 

ex 94.01A letalski sedeži

Poglavje 95:

Izdelki iz materialov za rezljanje ali oblikovanje

Poglavje 96:

Metle, krtače, čopiči za puder in sita

Poglavje 98:

Razni proizvodi

Dodatek 4

NAROČNIKI IZ TRANSPORTNEGA SEKTORJA IN SEKTORJA ZA DISTRIBUCIJO PLINA ALI TOPLOTNE ENERGIJE

ISLANDIJA

Orkuveita Reykjavíkur (Energetika Rejkjavik), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Regionalno ogrevanje Suđurnes), lög nr. 10/2001.

Drugi subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali distribuirajo električno energijo v skladu z Orkulög nr. 58/1967.

LIHTENŠTAJN

Liechtensteinische Gasversorgung.

NORVEŠKA

Subjekti, ki prenašajo ali distribuirajo toploto v skladu z Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m av 29.06.1990 nr. 50 (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven) or lov om felles regler for det indre marked for naturgass (LOV 2002-06-28 61).

Dodatek 5

NAROČNIKI IZ SEKTORJEV ZA PROIZVODNJO, PRENOS ALI DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

ISLANDIJA

Landsvirkjun (Državna elektrogospodarska družba), lög nr. 42/1983.

Landsnet (Icegrid), lög nr. 75/2004.

Rafmagnsveitur ríkisins (Državna dela v zvezi z električno energijo), lög nr. 58/1967.

Orkuveita Reykjavíkur (Energetika Rejkjavik), lög nr. 139/2001.

Hitaveita Suđurnesja (Regionalno ogrevanje Suđurnes), lög nr. 10/2001.

Orkubú Vestfjarđa (Elektrogospodarska družba Vestfjord), lög nr. 40/2001.

Drugi subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali distribuirajo električno energijo v skladu z Orkulög nr. 58/1967.

LIHTENŠTAJN

Liechtensteinische Kraftwerke.

NORVEŠKA

Subjekti, ki proizvajajo, prenašajo ali distribuirajo električno energijo v skladu z Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. I), or Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) or Energiloven (LOV 1990–06-29 50) or Lov om vassdrag og grunnvann (LOV 2000-11-24 82).

Dodatek 6

NAROČNIKI IZ SEKTORJEV ZA PROIZVODNJO, PREVOZ ALI DISTRIBUCIJO PITNE VODE

ISLANDIJA

Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu z Lög nr. 32/2004, um vatnsveitur sveitarfélaga.

LIHTENŠTAJN

Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland.

Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.

NORVEŠKA

Subjekti, ki proizvajajo ali distribuirajo vodo v skladu s Forskrift om Drikkevann og vannforsyning (FOR 2001-12-04 Nr 1372).

Dodatek 7

NAROČNIKI NA PODROČJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

ISLANDIJA

LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA

Subjekti, ki delujejo v skladu z Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Dodatek 8

NAROČNIKI NA PODROČJU MESTNEGA ŽELEZNIŠKEGA, TRAMVAJSKEGA, TROLEJBUSNEGA ALI AVTOBUSNEGA PROMETA

ISLANDIJA

Strætó bs. (Storitve mestnega avtobusnega prevoza Rejkjavik).

Druge storitve v avtobusnem prometu, ki jih ponujajo občine.

Subjekti, ki delujejo v skladu z Lög nr. 73/2001, um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi.

LIHTENŠTAJN

Liechtenstein Bus Anstalt (Avtobusni prevoz Lihtenštajn).

NORVEŠKA

Subjekti, ki delujejo v skladu z Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).

Dodatek 9

NAROČNIKI NA PODROČJU POŠTNIH STORITEV

ISLANDIJA

Subjekti, ki delujejo v skladu z Lög nr. 19/2002, um póstþjónustu.

LIHTENŠTAJN

Liechtensteinische Post AG.

NORVEŠKA

Subjekti, ki delujejo v skladu z Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (LOV 1996–11–29 73).

Dodatek 10

NAROČNIKI IZ SEKTORJEV ZA ISKANJE IN ČRPANJE NAFTE IN PLINA

ISLANDIJA

LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA

Naročniki v skladu z Lov om petroleumsvirksomhet (LOV 1996-11-29 72) (Zakon o nafti) in predpisi v skladu z Zakonom o nafti ali z Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde (LOV 1973-05-04 21).

Dodatek 11

NAROČNIKI IZ SEKTORJEV ZA ISKANJE IN IZKOPAVANJE PREMOGA ALI DRUGIH TRDNIH GORIV

ISLANDIJA

LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA

Dodatek 12

NAROČNIKI NA PODROČJU POMORSKIH PRISTANIŠČ ALI PRISTANIŠČ NA CELINSKIH VODAH ALI DRUGIH TERMINALNIH KAPACITET

ISLANDIJA

Siglingastofnun Íslands (Islandska pomorska uprava).

Drugi subjekti, ki delujejo v skladu s Hafnalög nr. 23/1994.

LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA

Subjekti, ki delujejo v skladu s Havneloven (LOV 1984-06-08 51).

Dodatek 13

NAROČNIKI NA PODROČJU LETALIŠKIH ZMOGLJIVOSTI

ISLANDIJA

Flugmálastjórn Íslands (Direktorat za civilno letalstvo).

LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA

Subjekti, ki zagotavljajo letališko infrastrukturo v skladu z Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).

Dodatek 14

DRŽAVNI ORGANI, NA KATERE SE LAHKO NASLOVIJO ZAHTEVE ZA UPORABO SPRAVNEGA POSTOPKA IZ ČLENA 9 DIREKTIVE SVETA 92/13/EGS

ISLANDIJA

Fjármálaráđuneytiđ (Ministrstvo za finance).

LIHTENŠTAJN

Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Vlada Kneževine Lihtenštajn).

NORVEŠKA

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (Ministrstvo za vladno upravo in reforme).


Top