Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0183

2006/183/ES: Odločba Komisije z dne 28. februarja 2006 o spremembi Odločbe 2006/7/ES glede razširitve seznama držav in podaljšanja obdobja uporabe Odločbe (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 619) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 65, 7.3.2006, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 355–356 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 137 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 137 - 139
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 101 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/183/oj

7.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. februarja 2006

o spremembi Odločbe 2006/7/ES glede razširitve seznama držav in podaljšanja obdobja uporabe Odločbe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 619)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/183/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri perutnini in ostalih pticah, ki povzroča smrt in motnje, ki lahko hitro dobijo epizootske razsežnosti ter lahko predstavljajo resno nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine. Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni lahko prenese z mednarodno trgovino z živo perutnino in perutninskimi proizvodi, vključno z neobdelanim perjem.

(2)

Po izbruhu zelo resne epidemije aviarne influence, ki jo je decembra 2003 v mnogih državah v jugovzhodni Aziji povzročil visoko patogeni sev virusa aviarne influence H5N1, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi z aviarno influenco, ob upoštevanju, da lahko ta bolezen predstavlja resno tveganje za javno zdravje.

(3)

V skladu z Odločbo Komisije 2006/7/ES z dne 9. januarja 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z uvozom perja iz nekaterih tretjih držav (2), je uvoz neobdelanega perja in delov neobdelanih peres iz večih tretjih držav začasno ustavljen. Navedene tretje države so naštete v Prilogi k Odločbi 2006/7/ES. Navedena odločba se uporablja do 30. aprila 2006.

(4)

Število tretjih držav, kjer je izbruhnila aviarna influenca ali kjer obstaja sum izbruhov aviarne influence, je v zadnjem času naraslo. Zdi se, da se je bolezen razširila v navedene države prek ptic selivk.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v svojem Znanstvenem mnenju o zdravju in dobrem počutju živali z vidikov aviarne influence, sprejetem 13. in 14. septembra 2005, sklenila, da je treba zaradi zmanjšanja možne nevarnosti širitve tako nizko patogenega kot visoko patogenega virusa aviarne influence preko perja, perje primerno obdelati, preden se z njim trguje. To mnenje je bilo dano preden je visoko patogeni virus aviarne influence H5N1 pokazal nagnjenost k širitvi na svetovni ravni.

(6)

Glede na mnenje Evropske agencije za varnost hrane in trenutno izredno stanje namerava Komisija znova proučiti obstoječe stalne ukrepe Skupnosti v zvezi z uvozom perja, zlasti ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (3) glede določitve zahtev, ki dovoljujejo uvoz stranskih živalskih proizvodov iz tretjih držav na tak način, da ne pomenijo tveganja za zdravje ljudi ali živali. Poglavje VIII Priloge VIII k navedeni uredbi določa zahteve o dajanju perja in delov peres v promet. Vendar je za popolno uskladitev na tem področju na ravni Skupnosti treba sprejeti določbe tudi za zdravstvena spričevala za uvoz perja in delov peres ter sezname tretjih držav, iz katerih države članice lahko odobrijo uvoz navedenih stranskih živalskih proizvodov.

(7)

Zaradi hitrega širjenja visoko patogenega virusa aviarne influence H5N1 v zadnjih mesecih, zaradi tveganja vnosa aviarne influence v Skupnost preko neobdelanega perja, za povečano varovanje zdravja posameznikov, ki se ukvarjajo z uvoznimi pošiljkami neobdelanega perja, in do revizije poglavja VIII Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 je treba Odločbo 2006/7/ES izvajati do 31. julija 2006. Zaradi visoko patogene aviarne influence je tudi primerno, da se začasno ustavi uvoz neobdelanega perja in delov peres iz vseh tretjih držav, brez poseganja v katere koli druge že veljavne uvozne omejitve Skupnosti.

(8)

Odločbo 2006/7/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/7/ES se spremeni:

1.

V členu 4 se datum „30. aprila 2006“ nadomesti z datumom „31. julija 2006“.

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 5, 10.1.2006, str. 17.

(3)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 208/2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 25).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2006/7/ES se nadomesti z naslednjim besedilom:

„PRILOGA

Države iz členov 1 in 2 te odločbe:

 

Vse tretje države“.


Top