Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0389

Uredba Sveta (ES) št. 389/2006 z dne 27. februarja 2006 o oblikovanju instrumenta finančne podpore za spodbujanje gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru in o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

OJ L 65, 7.3.2006, p. 5–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 292–295 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 147 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 147 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 78 - 81

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/389/oj

7.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/5


UREDBA SVETA (ES) št. 389/2006

z dne 27. februarja 2006

o oblikovanju instrumenta finančne podpore za spodbujanje gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru in o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je večkrat poudaril, da daje odločno prednost pristopu ponovno združenega Cipra. Do sedaj še ni bila dosežena celovita rešitev.

(2)

Svet je 26. aprila 2004 glede na to, da je turška skupnost na Cipru jasno izrazila željo po prihodnosti v Evropski uniji, priporočil, da se sredstva, rezervirana za severni del Cipra, v primeru rešitve ciprskega vprašanja uporabijo za odpravo izolacije te skupnosti in lažjo ponovno združitev Cipra s spodbujanjem gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru, pri čemer se posebna pozornost nameni gospodarskemu povezovanju otoka in izboljšanju stikov med obema skupnostma in z EU.

(3)

Po pristopu Cipra je uporaba pravnega reda Skupnosti odložena v skladu s členom 1(1) Protokola št. 10 k Aktu o pristopu iz leta 2003 na tistih območjih Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper (v nadaljnjem besedilu „območja“).

(4)

V skladu s členom 3(1) Protokola št. 10 nobena določba tega protokola ne izključuje ukrepov za spodbujanje gospodarskega razvoja območij.

(5)

Pri ukrepih, financiranih po tej uredbi, gre za ukrepe posebnega in prehodnega značaja, namenjene zlasti pripravi na prevzem pravnega reda Skupnosti oziroma olajšanju njegove polne uporabe na območjih po rešitvi ciprskega vprašanja.

(6)

Da bi se finančna podpora dodelila na čimbolj učinkovit in hiter način, je zaželeno, da se omogoči neposredna dodelitev pomoči prejemnikom.

(7)

Da bi se pomoč zagotovilo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, mora imeti Komisija možnost prenosa izvajanja pomoči iz te uredbe na Evropsko agencijo za obnovo. Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 2667/2000 (1).

(8)

Pri razvijanju in prestrukturiranju infrastrukture, zlasti na področjih energije in prometa, okolja, telekomunikacij ter oskrbe z vodo, je treba, kjer je mogoče, upoštevati načrtovanje za celotni otok.

(9)

Pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo po tej uredbi, je treba upoštevati pravice fizičnih in pravnih oseb, vključno s posestjo in lastninsko pravico.

(10)

Nobena določba v tej uredbi ne pomeni priznavanja nobene druge javne oblasti na območjih razen Vlade Republike Ciper.

(11)

V skladu s členom 2 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2) je treba ukrepe za izvajanje te uredbe sprejeti z uporabo upravljalnega postopka, predvidenega v členu 4 tega sklepa.

(12)

Izvajanje te uredbe v skladu z zgoraj navedenim prispeva k doseganju ciljev Skupnosti, vendar v Pogodbi za sprejetje te uredbe niso določena nobena druga pooblastila, razen tistih iz člena 308 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošni cilj in upravičenci

1.   Skupnost zagotovi pomoč za olajšanje ponovne združitve Cipra, tako da spodbuja gospodarski razvoj turške skupnosti na Cipru, pri čemer namenja posebno pozornost gospodarskemu povezovanju otoka, izboljšanju stikov med obema skupnostma in z EU ter spodbuja pripravo na prevzem pravnega reda Skupnosti.

2.   Pomoči bodo med drugim deležni lokalni organi, zadruge in predstavniki civilne družbe, zlasti organizacije socialnih partnerjev, organizacije za podporo podjetništva, organi, ki opravljajo naloge v splošnem interesu območij, lokalne ali tradicionalne skupnosti, društva, fundacije, neprofitne organizacije, nevladne organizacije ter fizične in pravne osebe.

3.   Odobritev takšne pomoči ne pomeni priznavanja nobene druge javne oblasti na območjih razen Vlade Republike Ciper.

Člen 2

Cilji

Pomoč se uporablja med drugim za doseganje naslednjih ciljev:

pospeševanje socialnega in gospodarskega razvoja, vključno s prestrukturiranjem, zlasti v zvezi z razvojem podeželja, razvojem človeških virov in regionalnim razvojem,

razvoj in prestrukturiranje infrastrukture, zlasti na področjih energije in prometa, okolja, telekomunikacij in oskrbe z vodo,

sprava, ukrepi za krepitev zaupanja in podpiranje civilne družbe,

približevanje turške skupnosti na Cipru Uniji, med drugim z informacijami o političnem in pravnem redu Evropske unije, spodbujanjem medsebojnih stikov med ljudmi in štipendijami Skupnosti,

priprava pravnih besedil, usklajenih s pravnim redom Skupnosti, s čimer bo zagotovljena njihova neposredna uporaba po začetku veljavnosti celovite ureditve ciprskega vprašanja,

priprava na izvajanje pravnega reda Skupnosti po koncu odloga njegove uporabe v skladu s členom 1 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu.

Člen 3

Upravljanje pomoči

1.   Za upravljanje pomoči je odgovorna Komisija.

2.   Komisiji pomaga odbor iz člena 9(1) Uredbe (EGS) št. 3906/89 (3), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

3.   Odbor poda svoje mnenje o osnutkih sklepov o financiranju, če presegajo 5 milijonov EUR. Komisija lahko brez pridobitve mnenja odbora odobri sklepe o financiranju v zvezi s podpornimi dejavnostmi iz člena 4(3) te uredbe in spremembe sklepov o financiranju, ki so v skladu s ciljem programa in ne presegajo 15 % finančnega okvira takšnega sklepa o financiranju.

4.   Če se v skladu z odstavkom 3 Komisija ne posvetuje z odborom glede sklepov o financiranju, ga mora o sklepu obvestiti najpozneje en teden po njegovem sprejetju.

5.   Za namene te uredbe se upravljalni postopek, določen v členu 4 Sklepa 1999/468/ES, uporablja v skladu s členom 7(3) navedenega sklepa.

Člen 4

Vrste pomoči

1.   Pomoč v okviru te uredbe je med drugim lahko namenjena financiranju naročil, nepovratnih sredstev, vključno s subvencioniranjem obrestnih mer, in posebnih posojil, garancij za posojila ter finančne pomoči.

2.   Pomoč se lahko v celoti financira iz proračuna, če je to upravičeno in potrebno za dosego ciljev te uredbe.

3.   Pomoč se zlasti lahko uporabi tudi za kritje stroškov podpornih dejavnosti, kot so predhodne in primerjalne študije, usposabljanje, dejavnosti, povezane s pripravo, ocenjevanjem, upravljanjem, izvajanjem, spremljanjem, nadziranjem in oceno pomoči, dejavnosti, povezane s potrebami obveščanja in razpoznavnosti, ter za kritje stroškov pomožnega osebja, najemanja prostorov in nabave opreme.

Člen 5

Izvajanje pomoči

1.   Ukrepi po tej uredbi se izvajajo v skladu s pravili, določenimi v naslovu IV dela 2 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4). Vse posamezne pravne zaveze v zvezi s pomočjo po tej uredbi se prevzamejo najpozneje tri leta po datumu proračunske obveznosti.

2.   Brez poseganja v kakršen koli sklep, sprejet v skladu s členom 2(5) Uredbe (ES) št. 2667/2000, se lahko Komisija v okviru omejitev, določenih v členu 54 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, odloči zaupati naloge javne oblasti, zlasti naloge izvajanja, Evropski agenciji za obnovo ali drugim telesom s seznama v členu 54(2) omenjene uredbe. Izbirna merila za telesa s seznama v členu 54(2)(c) so naslednja:

mednarodni ugled,

skladnost z mednarodno priznanimi sistemi upravljanja in nadzora, ter

nadzor s strani javnega organa države članice ali mednarodne organizacije/institucije.

3.   Ukrepi po tej uredbi se lahko izvajajo z deljenim upravljanjem v skladu s pravili, določenimi v naslovih I in II dela 2 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Člen 6

V členu 2 Uredbe (ES) št. 2667/2000 se spremeni, kakor sledi:

„5.   Komisija lahko Agenciji zaupa izvajanje pomoči za spodbujanje gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 389/2006 z dne 27. februarja 2006 o oblikovanju instrumenta finančne podpore za spodbujanje gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru in o spremembah Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo (5).

Člen 7

Varstvo pravic fizičnih in pravnih oseb

1.   Komisija pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo po tej uredbi, zagotovi spoštovanje pravic fizičnih ali pravnih oseb, vključno s posestjo in lastninsko pravico. Komisija v tej zvezi deluje v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.

2.   Komisija predloži vsak osnutek sklepa o financiranju, ki bi lahko vplival na premoženjske pravice, odboru iz člena 3(2) dva meseca pred sprejetjem sklepa o financiranju, da bi tako državam članicam omogočila posredovanje informacij o morebitnih kršitvah premoženjskih pravic.

Člen 8

Zaščita finančnih interesov Skupnosti

1.   Komisija zagotovi, da so pri izvajanju ukrepov, ki se financirajo po tej uredbi, finančni interesi Skupnosti zaščiteni pred goljufijami, korupcijo in drugimi nepravilnostmi v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (6), Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (7), in v skladu z Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (8).

2.   Za ukrepe Skupnosti, ki se financirajo po tej uredbi, pojem nepravilnosti iz člena 1(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95 pomeni vsako kršenje določb zakonodaje Skupnosti ali vsako kršitev pogodbene obveznosti kot posledice dejanja ali opustitve dejanja gospodarskega subjekta, ki zaradi neupravičene postavke odhodkov škodljivo vpliva ali bi lahko škodljivo vplivala na splošni proračun Skupnosti ali proračunska sredstva, s katerimi upravljajo Skupnosti.

3.   V vseh dogovorih z upravičenci mora biti izrecno določeno, da sta Komisija in Računsko sodišče pooblaščena za izvajanje revizije na podlagi dokumentacije in na kraju samem pri vseh pogodbenih izvajalcih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Skupnosti. Ti dogovori tudi izrecno pooblaščajo Komisijo za izvajanje pregledov in inšpekcij na kraju samem v skladu s postopkovnimi določbami Uredbe (Euratom, ES) št. 2185/96.

4.   V vseh pogodbah, sklenjenih zaradi izvajanja pomoči, so Komisiji in Računskemu sodišču med izvajanjem pogodb in po njem zagotovljene pravice iz odstavka 3.

Člen 9

Sodelovanje na razpisih za naročila in v pogodbah o nepovratnih sredstvih

1.   Sodelovanje na razpisih za oddajo naročil ali v pogodbah o nepovratnih sredstvih, ki se financirajo po tej uredbi, je odprto za:

vse fizične ali pravne osebe držav članic Evropske unije,

vse fizične osebe, ki so državljani druge države članice Evropskega gospodarskega prostora, ali pravne osebe, ki imajo tam sedež,

vse fizične osebe, ki so državljani držav kandidatk za pristop k Evropski uniji, ali pravne osebe, ki imajo tam sedež.

2.   Sodelovanje na razpisih za oddajo naročil ali v pogodbah o nepovratnih sredstvih, ki se financirajo po tej uredbi, je odprto za vse fizične osebe, ki so državljani držav, ki niso zajete z odstavkom 1, ali za vse pravne osebe, ki imajo tam sedež, če je bil na podlagi vzajemnosti vzpostavljen dostop do njihove zunanje pomoči.

3.   Sodelovanje na razpisih za oddajo naročil ali v pogodbah o nepovratnih sredstvih, ki se financirajo po tej uredbi, je odprto za mednarodne organizacije.

4.   Vse blago in materiali, ki se nabavijo v okviru pogodbe, ki se financira po tej uredbi, morajo biti po poreklu s carinskega območja Skupnosti, območij ali države, ki je v skladu z odstavkoma (1) in (2) lahko upravičena do pomoči.

5.   Komisija lahko v ustrezno utemeljenih primerih in za vsak primer posebej dovoli sodelovanje fizičnih in pravnih oseb iz drugih držav ali nabavo blaga in materialov po poreklu iz drugih držav.

Člen 10

Poročanje

Komisija pošlje vsako leto Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju pomoči Skupnosti v okviru tega instrumenta. Poročilo zajema informacije o ukrepih, financiranih med letom, in ugotovitve spremljanja ter oceno rezultatov, doseženih pri izvajanju pomoči.

Člen 11

Rešitev ciprskega vprašanja

V primeru celovite rešitve ciprskega vprašanja Svet na podlagi predloga Komisije soglasno odloči o potrebnih prilagoditvah te uredbe.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 306, 7.12.2000, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2068/2004 (UL L 358, 3.12.2004, str. 2).

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 3906/89 z dne 18. decembra 1989 o gospodarski pomoči določenim državam Srednje in Vzhodne Evrope (UL L 375, 23.12.1989, str. 11). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2004 (UL L 389, 30.12.2004, str. 1).

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 65, 7.3.2006, str. 5.“

(6)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

(7)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(8)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.


Top