Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0320

Uredba Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

OJ L 58, 28.2.2006, p. 42–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 29–55 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 118 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 118 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 54 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; razveljavil 32015R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/320/oj

28.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 58/42


UREDBA SVETA (ES) št. 320/2006

z dne 20. februarja 2006

o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 36 in tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi razvoja v Skupnosti in na mednarodni ravni se industrija sladkorja v Skupnosti spoprijema s strukturnimi težavami, ki bi lahko resno ogrozile konkurenčnost in celo preživetje industrije kot celote. S temi težavami se ni mogoče učinkovito spoprijeti z uporabo instrumentov za upravljanje trga, kot so določeni v skupni tržni ureditvi za sladkor. Da bi sistem Skupnosti za proizvodnjo in trženje sladkorja uskladili z mednarodnimi zahtevami in zagotovili njegovo konkurenčnost v prihodnosti, bi bilo treba uvesti temeljit proces prestrukturiranja, ki bi privedel do občutnega zmanjšanja nedobičkonosne proizvodne zmogljivosti v Skupnosti. V ta namen bi bilo treba kot predpogoj za začetek izvajanja učinkovite nove skupne tržne ureditve za sladkor ustanoviti ločeno in neodvisno začasno shemo za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti. Po tej shemi bi bilo treba zmanjšati kvote tako, da se upoštevajo upravičeni interesi industrije sladkorja, pridelovalcev sladkorne pese in cikorije ter potrošnikov v Skupnosti.

(2)

Za financiranje ukrepov prestrukturiranja industrije sladkorja Skupnosti bi bilo treba ustanoviti začasni sklad za prestrukturiranje. Zaradi dobrega finančnega poslovodenja bi moral biti sklad del Jamstvenega oddelka EKUJS, urejati pa bi ga morali postopki in mehanizmi iz Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (3), ter od 1. januarja 2007 del Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, ustanovljenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (4).

(3)

Ker so najbolj oddaljene regije trenutno predmet razvojnih programov, katerih cilj je izboljšanje njihove konkurenčnosti pri proizvodnji surovega sladkorja in proizvodnji surovega trsnega sladkorja v razmerju do tretjih držav, za katere ne velja začasni znesek za prestrukturiranje, bi morala biti podjetja iz najbolj oddaljenih regij izvzeta s področja uporabe te uredbe.

(4)

Ukrepe za prestrukturiranje, predvidene v tej uredbi, bi bilo treba financirati z zbiranjem začasnih zneskov od tistih proizvajalcev sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki bodo na koncu imeli koristi od procesa prestrukturiranja. Ker ta sredstva ne bodo sodila med dajatve, ki so običajne v okviru skupne tržne ureditve za sladkor, se izkupiček iz teh začasnih zneskov šteje za „namenski prejemek“, kot je predviden v Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5).

(5)

V obliki ustrezne pomoči za prestrukturiranje bi bilo treba uvesti pomembno ekonomsko spodbudo, da bi se podjetja za proizvodnjo sladkorja z najnižjo produktivnostjo odpovedala svoji kvotni proizvodnji. V ta namen bi bilo treba vzpostaviti pomoč za prestrukturiranje, ki bi ustvarila spodbudo za opustitev kvotne proizvodnje sladkorja in odpoved zadevnim kvotam ter hkrati omogočila ustrezno upoštevanje socialnih in okoljskih obveznosti, povezanih z opustitvijo proizvodnje. Pomoč bi morala biti na voljo v obdobju štirih tržnih let, s ciljem, da se proizvodnja zmanjša na obseg, potreben za doseganje uravnoteženega stanja na trgu v Skupnosti.

(6)

Za podporo pridelovalcem sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, ki morajo opustiti proizvodnjo zaradi zaprtja tovarn, ki so jim prej dobavljali surovine, bi moral biti del pomoči za prestrukturiranje na voljo tem pridelovalcem, pa tudi upravljavcem strojev, ki so na podlagi pogodb delali za te pridelovalce, s čimer se jim nadomesti izgube, povzročene zaradi teh zaprtij, in zlasti izgubo vrednosti naložb v specializirane stroje.

(7)

Ker so vplačila zneska za prestrukturiranje v začasni sklad za prestrukturiranje razporejena v določenem časovnem obdobju, bi bilo treba tudi izplačila pomoči za prestrukturiranje časovno razporediti.

(8)

Odločitev o podelitvi pomoči za prestrukturiranje bi morala sprejeti zadevna država članica. Podjetja, ki so se pripravljena odreči kvotam, bi morala tej državi članici predložiti prošnjo, v kateri bi državi članici predložila vse potrebne informacije, ki bi državi članici omogočile sprejetje odločitve glede pomoči. Države članice bi morale imeti možnost postaviti določene socialne in okoljske zahteve, zato da bi se upoštevale posebnosti predloženega primera, če te zahteve ne omejujejo izvedbe procesa prestrukturiranja.

(9)

Prošnja za pomoč za prestrukturiranje bi morala vključevati načrt prestrukturiranja. Ta načrt bi moral zadevni državi članici zagotoviti vse pomembne tehnične, socialne, okoljske in finančne informacije, potrebne za sprejem odločitve o podelitvi pomoči za prestrukturiranje. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za ustrezen nadzor nad izvajanjem vseh elementov prestrukturiranja.

(10)

V regijah, ki jih zadeva proces prestrukturiranja, se lahko izkaže, da je primerno spodbujanje razvoja alternativ pridelovanju sladkorne pese in sladkornega trsa ter proizvodnji sladkorja. V ta namen bi morale države članice imeti možnost dodelitve določenega dela denarja, ki je na razpolago iz sklada za prestrukturiranje, za ukrepe diverzifikacije. Ti ukrepi, oblikovani v okviru nacionalnega programa prestrukturiranja, imajo lahko podobno obliko kot ukrepi, ki jih podpira Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (6), ali ukrepi, ki so v skladu s pravom Skupnosti o državni pomoči.

(11)

Da bi pospešili proces prestrukturiranja, bi bilo treba povečati pomoč, ki je na razpolago za diverzifikacijo, če opuščene kvote presežejo določene ravni.

(12)

Stalne rafinerije bi morale imeti možnost prilagoditve svojega položaja prestrukturiranju industrije sladkorja. Prilagoditev bi morala biti podprta s pomočjo iz sklada za prestrukturiranje, pod pogojem, da država članica odobri poslovni načrt, v katerem je predvidena prilagoditev. Zadevne države članice bi morale poskrbeti za pravično porazdelitev razpoložljive pomoči med stalne rafinerije na svojem ozemlju.

(13)

Pod pogojem, da je ta pomoč vključena v nacionalni program prestrukturiranja, bi bilo treba nekatere specifične okoliščine v določenih državah članicah urediti s pomočjo iz sklada za prestrukturiranje.

(14)

Glede na to, da bo njegovo financiranje potekalo tri leta, sklad za prestrukturiranje ne razpolaga že od začetka z vsemi potrebnimi finančnimi sredstvi. Zato bi bilo treba oblikovati pravila o omejitvi podeljevanja pomoči.

(15)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(16)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti za sprejemanje potrebnih ukrepov za reševanje specifičnih praktičnih problemov v nujnih primerih.

(17)

Sklad za prestrukturiranje bo financiral ukrepe, ki zaradi narave mehanizma za prestrukturiranje ne spadajo v kategorije odhodkov iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005. Navedeno uredbo bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Začasni sklad za prestrukturiranje

1.   Ustanovi se začasni sklad za prestrukturiranje industrije sladkorja v Evropski skupnosti (v nadaljnjem besedilu „sklad za prestrukturiranje“).

Sklad za prestrukturiranje je del Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Od 1. januarja 2007 je del Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS).

2.   Sklad za prestrukturiranje financira odhodke za ukrepe, določene v členih 3, 6, 7, 8 in 9.

3.   Začasni znesek za prestrukturiranje iz člena 11 je prejemek, dodeljen skladu za prestrukturiranje v skladu s členom 18(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Vsak znesek, ki je v skladu za prestrukturiranje na voljo po financiranju odhodkov iz odstavka 2, se dodeli EKJS.

4.   Ta uredba se ne uporablja za najbolj oddaljene regije iz člena 299(2) Pogodbe.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1)

„izoglukoza“ pomeni proizvod, pridobljen iz glukoze ali njenih polimerov z vsebnostjo najmanj 10 % fruktoze po teži v suhem stanju;

2)

„inulinski sirup“ pomeni proizvod, neposredno pridobljen s hidrolizo inulina ali oligofruktoz, ki vsebuje najmanj 10 % fruktoze v suhem stanju v prosti obliki ali v obliki saharoze in je izražen kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze;

3)

„panožni sporazum“ pomeni:

(a)

sporazum, sklenjen na ravni Skupnosti pred sklenitvijo kakršne koli dobavne pogodbe, med skupino nacionalnih organizacij podjetij na eni strani in skupino nacionalnih organizacij prodajalcev na drugi,

(b)

sporazum, sklenjen pred sklenitvijo kakršne koli dobavne pogodbe, med podjetji ali organizacijo podjetij, priznanimi v zadevni državi članici na eni strani in združenjem prodajalcev, priznanim v državi članici na drugi,

(c)

če ne obstaja sporazum iz točk (a) ali (b), zakon o podjetjih in zakon o zadrugah, če urejata dobavo sladkorne pese s strani delničarjev ali članov podjetja ali zadruge, ki proizvaja sladkor,

(d)

če ne obstaja sporazum iz točk (a) ali (b), ureditve, ki so obstajale pred sklenitvijo kakršne koli dobavne pogodbe, če prodajalci, ki sprejemajo ureditev, dobavijo vsaj 60 % od skupne količine pese, ki jo je kupilo podjetje za proizvodnjo sladkorja v eni ali več tovarnah;

4)

„tržno leto“ pomeni obdobje, ki se začne 1. oktobra in konča 30. septembra naslednjega leta. Izjemoma se tržno leto 2006/2007 začne 1. julija 2006;

5)

„stalna rafinerija“ pomeni proizvodni obrat:

–katerega edina dejavnost je prečiščevanje uvoženega surovega trsnega sladkorja

ali

ki je v tržnem letu 2004/2005 prečistil najmanj 15 000 ton uvoženega surovega trsnega sladkorja;

6)

„kvota“ pomeni vsako kvoto za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, dodeljeno podjetju v skladu s členi 7(2), 8(1), 9(1) in 9(2) ter členom 11 Uredbe (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (8).

Člen 3

Pomoč za prestrukturiranje

1.   Vsako podjetje, ki proizvaja sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup, ki mu je bila kvota dodeljena do 1. julija 2006, je upravičeno do pomoči za prestrukturiranje na tono opuščene kvote, pod pogojem, da v enem od tržnih let 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010:

(a)

opusti kvoto, ki jo je podelilo eni ali več svojih tovarn in v celoti odstrani proizvodne zmogljivosti zadevnih tovarn ali

(b)

opusti kvoto, ki jo je podelilo eni ali več svojih tovarn, delno odstrani proizvodne zmogljivosti zadevnih tovarn in mesta proizvodnje ter preostalih proizvodnih zmogljivosti zadevnih tovarn ne uporablja za proizvodnjo proizvodov, ki jih zajema skupna tržna ureditev za sladkor,

ali

(c)

opusti del kvote, ki jo je podelilo eni ali več svojih tovarn, in proizvodnih zmogljivosti zadevnih tovarn ne uporablja za prečiščevanje surovega sladkorja.

Ta pogoj se ne uporablja za:

edino predelovalno tovarno v Sloveniji in

za edino tovarno za predelavo sladkorne pese na Portugalskem,

ki obstajata na dan 1. januarja 2006.

Za namene tega člena se odstranitev proizvodnih zmogljivosti v tržnem letu 2005/2006 šteje kot odstranitev proizvodnih zmogljivosti v tržnem letu 2006/2007.

2.   Pomoč za prestrukturiranje se podeli za tržno leto, za katero so kvote opuščene v skladu z odstavkom 1, ter le za količino kvot, ki so bile opuščene in ne prerazporejene.

Kvota se lahko opusti le po posvetovanjih, izvedenih v okviru ustreznih panožnih sporazumov.

3.   Popolna odstranitev proizvodnih zmogljivosti zahteva:

(a)

dokončno in popolno ustavitev proizvodnje sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa v zadevnih proizvodnih zmogljivostih,

(b)

zaprtje tovarne ali tovarn in odstranitev njihovih proizvodnih zmogljivosti v roku iz točke (d) člena 4(2)

in

(c)

vzpostavitev dobrih okoljskih pogojev na mestu tovarne in pomoč pri prerazporeditvi delovne sile v roku iz točke (f) člena 4(2). Države članice lahko od podjetij iz odstavka 1 zahtevajo, da prevzamejo obveznosti, ki presegajo minimalne predpisane zahteve v skladu s pravom Skupnosti. Vendar pa take obveznosti ne omejujejo delovanja sklada za prestrukturiranje kot instrumenta.

4.   Delna odstranitev proizvodnih zmogljivosti zahteva:

(a)

dokončno in popolno ustavitev zadevne proizvodnje sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa v zadevnih proizvodnih zmogljivostih,

(b)

odstranitev proizvodnih zmogljivosti, ki se ne bodo uporabljale za novo proizvodnjo in so bile namenjene in uporabljane za proizvodnjo proizvodov pod (a), v roku iz točke (e) člena 4(2)

(c)

vzpostavitev dobrih okoljskih pogojev na mestu tovarne in pomoč pri prerazporeditvi delovne sile v roku iz točke (f) člena 4(2). Države članice lahko od podjetij iz odstavka 1 zahtevajo, da prevzamejo obveznosti, ki presegajo minimalne predpisane zahteve v skladu s pravom Skupnosti. Vendar pa take obveznosti ne omejujejo delovanja sklada za prestrukturiranje kot instrumenta.

5.   Znesek pomoči za prestrukturiranje na tono opuščene kvote je:

(a)

v primeru iz točke (a) odstavka 1:

730,00 EUR za tržno leto 2006/2007,

730,00 EUR za tržno leto 2007/2008,

625,00 EUR za tržno leto 2008/2009,

520,00 EUR za tržno leto 2009/2010;

(b)

v primeru iz točke (b) odstavka 1:

547,50 EUR za tržno leto 2006/2007,

547,50 EUR za tržno leto 2007/2008,

468,75 EUR za tržno leto 2008/2009,

390,00 EUR za tržno leto 2009/2010;

(c)

v primeru iz točke (c) odstavka 1:

255,50 EUR za tržno leto 2006/2007,

255,50 EUR za tržno leto 2007/2008,

218,75 EUR za tržno leto 2008/2009,

182,00 EUR za tržno leto 2009/2010.

6.   Znesek najmanj 10 % ustrezne pomoči za prestrukturiranje, določene v odstavku 5, je prihranjen za:

pridelovalce sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, ki so te proizvode dobavili v obdobju neposredno pred tržnim letom iz odstavka 2 za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa v okviru ustrezne opuščene kvote

in

upravljavce strojev, ki so fizične osebe ali podjetja in ki so delali na podlagi pogodbe s svojimi kmetijskimi stroji za pridelovalce, za proizvode in v obdobju iz prve alinee.

Po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi države članice določijo ustrezen odstotek iz prvega pododstavka, pod pogojem, da je zagotovljeno ekonomsko zdravo ravnotežje med elementi načrta prestrukturiranja iz člena 4(3).

Države članice pomoč podeljujejo na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, pri tem pa upoštevajo izgube, nastale zaradi procesa prestrukturiranja.

Znesek, ki izhaja iz uporabe prvega in drugega pododstavka, se odšteje od ustreznih zneskov iz odstavka 5.

Člen 4

Prošnja za pomoč za prestrukturiranje

1.   Prošnje za pomoč za prestrukturiranje se predložijo zadevni državi članici do 31. januarja neposredno pred tržnim letom, v katerem bo kvota opuščena.

Vendar se prošnje za tržno leto 2006/2007 predložijo do 31. julija 2006.

2.   Prošnje za pomoč za prestrukturiranje vključujejo:

(a)

načrt prestrukturiranja;

(b)

potrditev, da je bil načrt prestrukturiranja pripravljen v posvetovanju s pridelovalci sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije;

(c)

zavezo o opustitvi ustrezne kvote v zadevnem tržnem letu;

(d)

v primeru iz člena 3(1)(a), zavezo o popolni odstranitvi proizvodnih zmogljivosti v roku, ki ga določi zadevna država članica;

(e)

v primeru iz člena 3(1)(b), zavezo o delni odstranitvi proizvodnih zmogljivosti v roku, ki ga določi zadevna država članica, in o neuporabi mesta proizvodnje ter preostalih proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo proizvodov, ki jih zajema skupna tržna ureditev za sladkor;

(f)

v primerih iz člena 3(1)(a) in člena 3(1)(b), zavezo o izpolnitvi zahtev iz člena 3(3)(c) in člena 3(4)(c) v roku, ki ga določi zadevna država članica;

(g)

v primeru iz člena 3(1)(c), če je to primerno, zavezo o neuporabi proizvodnih zmogljivosti za prečiščevanje surovega sladkorja.

Spoštovanje zavez iz točk (c) do (g) je pogojeno z odločitve o podelitvi pomoči iz člena 5(1).

3.   Načrt prestrukturiranja iz odstavka 2(a) vključuje vsaj naslednje elemente:

(a)

predstavitev predvidenih namenov in dejavnosti, ki dokazuje zdravo ekonomsko ravnotežje med njimi ter njihovo skladnost s cilji sklada za prestrukturiranje in politike za razvoj podeželja v zadevni regiji, kot jih je odobrila Komisija,

(b)

pomoč, ki se podeli pridelovalcem sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije ter po potrebi upravljavcem strojev v skladu s členom 3(6),

(c)

popoln tehnični opis zadevnih proizvodnih zmogljivosti,

(d)

poslovni načrt, v katerem so podrobno opredeljeni način, časovni razpored in stroški zaprtja tovarne ali tovarn ter popolna ali delna odstranitev proizvodnih zmogljivosti,

(e)

morebitne načrtovane naložbe,

(f)

socialni načrt, v katerem so podrobno opredeljene dejavnosti, načrtovane zlasti v zvezi s prekvalificiranjem, prerazporejanjem in predhodno upokojitvijo zadevne delovne sile, ter po potrebi posebne nacionalne zahteve, določene v skladu s členom 3(3)(c) ali členom 3(4)(c),

(g)

okoljski načrt, v katerem so podrobno opredeljene dejavnosti, načrtovane zlasti v zvezi z predpisanimi okoljskimi obveznostmi ter po potrebi posebne nacionalne zahteve, določene v skladu s členom 3(3)(c) ali členom 3(4)(c),

(h)

finančni načrt, v katerem so podrobno opredeljeni vsi stroški v zvezi z načrtom prestrukturiranja.

Člen 5

Odločitev o pomoči za prestrukturiranje in nadzor

1.   Države članice odločijo o podelitvi pomoči za prestrukturiranje do konca februarja neposredno pred tržnim letom iz člena 3(2). Vendar se odločitev za tržno leto 2006/2007 sprejme najpozneje do 30. septembra 2006.

2.   Pomoč za prestrukturiranje se podeli, če je država članica po natančnem preverjanju ugotovila, da:

prošnja vsebuje vse elemente iz člena 4(2);

načrt prestrukturiranja vsebuje elemente iz člena 4(3);

so ukrepi in dejavnosti, opisani v načrtu prestrukturiranja, v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo;

in

so na podlagi informacij, ki jih je posredovala Komisija, v skladu za prestrukturiranje na razpolago potrebni finančni viri.

3.   Če se ne upošteva enega ali več pogojev iz prvih treh alinej odstavka 2, se prošnja za pomoč za prestrukturiranje vrne prosilcu. Prosilca se obvesti o pogojih, ki niso bili spoštovani. Prosilec lahko nato svojo prošnjo umakne ali dopolni.

4.   Ne glede na obveznosti nadzora iz Uredbe (ES) št. 1290/2005 država članica spremlja, nadzoruje in preverja izvajanje pomoči za prestrukturiranje, ki jo je odobrila.

Člen 6

Pomoč za diverzifikacijo

1.   Pomoč za ukrepe diverzifikacije v regijah, ki jih je prizadelo prestrukturiranje industrije sladkorja, se lahko v enem od tržnih let 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 podeli v vseh državah članicah za kvote za sladkor, ki so jih opustila podjetja s sedežem v tej državi članici.

2.   Celotni znesek pomoči, ki je na razpolago državi članici, se določi na podlagi:

109,50 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2006/2007;

109,50 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2007/2008;

93,80 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2008/2009;

78,00 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2009/2010.

3.   Države članice, ki se odločijo za podelitev pomoči za diverzifikacijo iz odstavka 1 ali za prehodno pomoč iz člena 9, oblikujejo nacionalne programe prestrukturiranja, v katerih so podrobno opredeljeni ukrepi diverzifikacije, ki jih je treba sprejeti v zadevnih regijah, ter o teh programih obvestijo Komisijo.

4.   Ne glede na odstavek 5 morajo za upravičenost do pomoči iz odstavka 1 ukrepi diverzifikacije ustrezati enemu ali več ukrepom, ki so predvideni v okviru osi 1 in osi 3 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Države članice določijo merila za razlikovanje med ukrepi, za katere se pomoč za diverzifikacijo lahko podeli v okviru ukrepov, za katere se podpora Skupnosti lahko podeli na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Pomoč iz odstavka 1 ni višja od zgornjih mej za prispevek EKSRP, določenih v členu 70(3)(a) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

5.   Ukrepi diverzifikacije, ki se razlikujejo od ukrepov, predvidenih v okviru osi 1 in osi 3 Uredbe (ES) št. 1698/2005, so upravičeni do pomoči iz odstavka 1, če so v skladu z merili iz člena 87(3) Pogodbe ter zlasti z intenzivnostjo pomoči in merili za upravičenost do pomoči iz smernic Komisije o državni pomoči v kmetijskem sektorju.

6.   Države članice ne podeljujejo nacionalne pomoči za ukrepe diverzifikacije iz tega člena. Če pa bi zgornje meje iz tretjega pododstavka odstavka 4 omogočale podelitev pomoči za diverzifikacijo v višini 100 % upravičenih izdatkov, zadevne države članice prispevajo vsaj 20 % upravičenih izdatkov. V tem primeru se členi 78, 88 in 89 Pogodbe ne uporabljajo.

Člen 7

Dodatna pomoč za diverzifikacijo

1.   Skupni znesek pomoči, ki je državi članici na razpolago v skladu s členom 6(2), se poveča za:

50 %, potem ko je bilo opuščenih najmanj 50 %, vendar manj kot 75 % nacionalne kvote za sladkor, kot je za to državo članico določena v Prilogi III Uredbe (ES) št. 318/2006;

dodatnih 25 %, potem ko je bilo opuščenih najmanj 75 %, vendar manj kot 100 % nacionalne kvote za sladkor, kot je za to državo članico določena v Prilogi III Uredbe (ES) št. 318/2006;

dodatnih 25 %, potem ko je bila nacionalna kvota za sladkor, kot je za to državo članico določena v Prilogi III Uredbe (ES) št. 318/2006, v celoti opuščena.

Vsako povečanje je na razpolago v tržnem letu, v katerem količina opuščene nacionalne kvote za sladkor doseže 50, 75 oziroma 100 %.

2.   Zadevna država članica odloči, ali se pomoč, ki ustreza povečanju iz odstavka 1, podeli za ukrepe diverzifikacije iz člena 6(1) in/ali pridelovalcem sladkorne pese ali sladkornega trsa, ki so opustili proizvodnjo v regijah, prizadetih zaradi prestrukturiranja. Pomoč pridelovalcem se podeli na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril.

Člen 8

Prehodna pomoč stalnim rafinerijam

1.   Prehodna pomoč se stalnim rafinerijam podeli zato, da se jim omogoči prilagoditev prestrukturiranju industrije sladkorja v Skupnosti.

2.   V ta namen je za skupaj štiri tržna leta 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 na voljo znesek 150 milijonov EUR.

Znesek iz prvega pododstavka se razdeli na naslednji način:

94,3 milijonov EUR za stalne rafinerije v Združenem kraljestvu,

24,4 milijonov EUR za stalne rafinerije na Portugalskem,

5,0 milijonov EUR za stalne rafinerije na Finskem,

24,8 milijonov EUR za stalne rafinerije v Franciji,

1,5 milijona EUR za stalne rafinerije v Sloveniji.

3.   Pomoč se podeli na podlagi poslovnega načrta, odobrenega s strani države članice, ki je ureja prilagoditev položaja zadevne stalne rafinerije prestrukturiranju industrije sladkorja.

Države članice pomoč podelijo na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril.

Člen 9

Prehodna pomoč nekaterim državam članicam

V okviru nacionalnega programa prestrukturiranja iz člena 6(3):

(a)

se pomoč v višini največ 9 milijonov EUR podeli v Avstriji za naložbe v zbiralne centre sladkorne pese in drugo logistično infrastrukturo, potrebno zaradi prestrukturiranja;

(b)

se pomoč v višini največ 5 milijonov EUR podeli na Švedskem v neposredno ali posredno korist pridelovalcem sladkorne pese v Gotlandu in Ölandu, ki opustijo pridelavo sladkorja v okviru nacionalnega procesa prestrukturiranja.

Člen 10

Finančne omejitve

1.   Vsaka pomoč iz členov 3, 6, 7, 8 in 9, za katero se zaprosi za tržna leta 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, se podeli le v mejah sredstev, ki so na razpolago v skladu za prestrukturiranje.

2.   Če na podlagi prošenj, ki so bile predložene za določeno tržno leto in so bile odobrene s strani zadevne države članice, skupni znesek pomoči, ki naj bi se jo podelilo, presega omejitev za to tržno leto, podelitev pomoči temelji na kronološkem vrstnem redu vlaganja prošenj za pomoč (po načelu „kdor prvi pride, prvi melje“).

3.   Pomoči iz členov 6, 7, 8 in 9 so neodvisne od pomoči iz člena 3.

4.   Pomoč za prestrukturiranje iz člena 3 se izplača v dveh obrokih:

40 % v mesecu juniju tržnega leta iz člena 3(2)

in

60 % v mesecu februarju naslednjega tržnega leta.

Vendar se Komisija lahko odloči in razdeli obrok iz druge alinee na dve izplačili:

prvo izplačilo v mesecu februarju naslednjega tržnega leta

in

drugo izplačilo kasneje, potem ko so potrebna finančna sredstva vplačana v sklad za prestrukturiranje.

5.   Komisija lahko odloči, da odloži izplačilo pomoči iz členov 6, 7, 8 in 9, dokler v sklad za prestrukturiranje niso vplačana potrebna finančna sredstva.

Člen 11

Začasni znesek za prestrukturiranje

1.   Začasni znesek za prestrukturiranje plačujejo na tržno leto na tono kvote tista podjetja, ki jim je bila kvota dodeljena.

Kvote, ki jih je podjetje od danega tržnega leta opustilo v skladu s členom 3(1), niso zavezane plačilu začasnega zneska za prestrukturiranje za to tržno leto in naslednja tržna leta.

2.   Začasni znesek za prestrukturiranje za sladkor in inulinski sirup znaša:

126,40 EUR na tono kvote za tržno leto 2006/2007,

173,8 EUR na tono kvote za tržno leto 2007/2008,

113,3 EUR na tono kvote za tržno leto 2008/2009.

Začasni znesek za prestrukturiranje na tržno leto za izoglukozo znaša 50 % zneskov, določenih v prvem pododstavku.

3.   Države članice so odgovorne Skupnosti, da se začasni znesek za prestrukturiranje pobira na njihovem ozemlju.

Države članice plačajo začasni znesek za prestrukturiranje v sklad za prestrukturiranje v dveh obrokih:

60 % do 31. marca zadevnega tržnega leta

in

40 % do 30. novembra naslednjega tržnega leta.

4.   Če začasni znesek za prestrukturiranje ni plačan pred rokom zapadlosti, Komisija po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade odšteje vsoto, ki ustreza neplačanemu znesku za prestrukturiranje, od mesečnih predplačil na podlagi odhodkov, ki jih je izvršila zadevna država članica, iz členov 14(1) in 15(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005. Pred sprejetjem odločitve dá Komisija državi članici možnost, da v roku dveh tednov predloži njene ugotovitve. Določbe člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 2040/2000 (9) se ne uporabljajo.

5.   Skupni znesek začasnih zneskov za prestrukturiranje, ki se jih je treba plačati v skladu z odstavkom 3, država članica razporedi med podjetja na svojem ozemlju glede na dodeljeno kvoto v zadevnem tržnem letu.

Podjetja plačajo začasne zneske za prestrukturiranje v dveh obrokih:

60 % do konca februarja zadevnega tržnega leta

in

40 % do 31. oktobra naslednjega tržnega leta.

Člen 12

Podrobna pravila

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe in zlasti glede zahtev iz člena 3 in ukrepov, potrebnih za razrešitev prehodnih težav, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13 Uredbe (ES) št. 1258/1999 ali, od 1. januarja 2007 dalje, iz člena 41(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Člen 13

Specifični ukrepi

Ukrepi, ki so v nujnih primerih potrebni in upravičeni za rešitev specifičnih praktičnih problemov, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13 Uredbe (ES) št. 1258/1999 ali, od 1. januarja 2007 dalje, iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Takšni ukrepi lahko odstopajo od nekaterih delov te uredbe, vendar samo v tolikšni meri in tako dolgo, kolikor je nujno potrebno.

Člen 14

Spremembe Uredbe (ES) št. 1290/2005

Uredba (ES) št. 1290/2005 se spremeni:

1)

v členu 3(1) se doda naslednja točka:

„(e)

začasno pomoč za prestrukturiranje, pomoč za diverzifikacijo, dodatno pomoč za diverzifikacijo in prehodno pomoč iz členov 3, 6, 7, 8 in 9 Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (10).

2)

v členu 34:

(a)

se v odstavku 1 doda naslednja točka:

„(c)

začasni zneski za prestrukturiranje, pobrani v skladu z Uredbo (ES) št. 320/2006.“

(b)

v odstavku 2 se besede „Zneski iz odstavka 1(a) in (b)“ nadomestijo z „Zneski iz odstavka 1(a), (b) in (c)“;

(c)

se doda naslednji odstavek:

„3.

Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo za namenske prejemke iz odstavka 1 tega člena.“

.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006. Vendar se člena 12 in 13 uporabljata od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 2006.

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Mnenje z dne 19. januarja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 26. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1290/2005 (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

(4)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  Glej stran 1 tega uradnega lista

(9)  UL L 244, 29.9.2000, str. 27

(10)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.“


Top