Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006Q0025

2006/25/ES,Euratom: Sklep Komisije z dne 23. decembra 2005 o spremembi njenega notranjega poslovnika

OJ L 19, 24.1.2006, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 76–78 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 95 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 95 - 97
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 86 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/25(1)/oj

24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/20


SKLEP KOMISIJE

z dne 23. decembra 2005

o spremembi njenega notranjega poslovnika

(2006/25/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 218(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 131 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe –

SKLENILA:

Člen 1

Poslovniku Komisije (1) se kot priloga dodajo določbe Komisije o vzpostavitvi splošnega sistema za hitro opozarjanje „ARGUS“, katerih besedilo je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.

V Bruslju, 23. decembra 2005

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 308,8.12.2000, str. 26. Poslovnik Komisije, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije 2005/960/ES, Euratom (UL L 347, 30.12.2005, str. 83).


PRILOGA

DOLOČBE KOMISIJE O VZPOSTAVITVI SPLOŠNEGA SISTEMA ZA HITRO OPOZARJANJE „ARGUS“

Ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je, da Komisija vzpostavi splošni sistem za hitro opozarjanje, imenovan ARGUS, z namenom povečanja svoje sposobnosti, da se v okviru svojih pristojnosti hitro, učinkovito in usklajeno odzove na večsektorske krize, ki vključujejo več področij politike in zahtevajo ukrepanje na ravni Skupnosti, ne glede na njihov vzrok.

(2)

Sistem mora najprej temeljiti na notranjem komunikacijskem omrežju, ki bi generalnim direktoratom in službam Komisije omogočal izmenjavo ključnih informacij v primeru krize.

(3)

Na podlagi pridobljenih izkušenj in tehnološkega napredka bo sistem ponovno pregledan, da se zagotovi povezava in uskladitev obstoječih specializiranih omrežij.

(4)

Treba je določiti ustrezen postopek usklajevanja za sprejemanje odločitev ter upravljanje hitrega, usklajenega in skladnega odzivanja Komisije na večjo večsektorsko krizo ter hkrati zagotavljati zadostno mero prožnosti in prilagodljivosti na posebne potrebe in okoliščine v okviru določene krize ter upoštevati obstoječe instrumente politike, ki so bili vzpostavljeni za odzivanje na določene krize.

(5)

Sistem mora upoštevati posebne značilnosti, strokovno znanje in izkušnje, ureditve ter področje pristojnosti vsakega izmed obstoječih sektorskih sistemov za hitro opozarjanje, ki jih je vzpostavila Komisija in ki njeni službi omogočajo, da se odzove na določene krize na različnih področjih delovanja Skupnosti, pa tudi splošno načelo subsidiarnosti.

(6)

Ker je obveščanje ključni element kriznega upravljanja, je treba posebno pozornost nameniti obveščanju javnosti in učinkovitemu sporazumevanju z državljani prek tiska in različnih sredstev obveščanja ter kontaktnih točk Komisije v Bruslju in/ali drugem primernem kraju.

Člen 1

Sistem ARGUS

1.   Vzpostavlja se splošni sistem za hitro opozarjanje in odzivanje, imenovan ARGUS, z namenom povečanja sposobnosti Komisije, da zagotovi hiter, učinkovit in usklajen odziv v primeru večsektorske krize, ki vključuje več področij politike in zahteva ukrepanje na ravni Skupnosti, ne glede na njen vzrok.

2.   Sistem ARGUS vključuje:

(a)

notranje komunikacijsko omrežje;

(b)

poseben postopek usklajevanja, ki ga je treba sprožiti v primeru večje večsektorske krize.

3.   Te določbe ne posegajo v Sklep Komisije 2003/246/ES, Euratom o operativnih postopkih za krizno upravljanje.

Člen 2

Informacijsko omrežje sistema ARGUS

1.   Notranje komunikacijsko omrežje je stalna platforma, ki generalnim direktoratom in službam Komisije omogoča, da si v realnem času izmenjujejo pomembne informacije o nastajajočih večsektorskih krizah ali o predvidljivih ali neposrednih nevarnostih takih kriz ter usklajujejo ustrezno odzivanje v okviru področja pristojnosti Komisije.

2.   Poglavitni člani omrežja so: Generalni sekretariat, GD za informiranje, vključno s službo predstavnika za tisk, GD za okolje, GD za zdravje in varstvo potrošnikov, GD za pravosodje, svobodo in varnost, GD za zunanje odnose, GD za humanitarno pomoč, GD za kadrovske zadeve in administracijo, GD za trgovino, GD za informatiko, GD za obdavčenje in carinsko unijo, Skupno raziskovalno središče in pravna služba.

3.   Kateri koli generalni direktorat ali služba Komisije se lahko na svojo zahtevo vključi v omrežje pod pogojem, da izpolnjuje minimalne zahteve iz odstavka 4.

4.   Generalni direktorati in službe, ki so člani omrežja, imenujejo korespondenta za ARGUS in vzpostavijo ustrezni sistem stalne pripravljenosti, ki službi omogoča, da je hitro dosegljiva in da se v primeru krize hitro odzove, ter upravičuje njeno ukrepanje. Sistem bo zasnovan tako, da bo omogočal izvajanje teh ukrepov v okviru obstoječe razporeditve človeških virov.

Člen 3

Postopek usklajevanja v primeru večje krize

1.   V primeru večje večsektorske krize, predvidljive ali neposredne nevarnosti take krize se lahko predsednik na lastno pobudo po tem, ko je bil obveščen, ali na zahtevo člana Komisije odloči, da sproži poseben postopek usklajevanja. Predsednik bo tudi sprejel odločitev o dodelitvi politične odgovornosti za odziv Komisije na krizo. Odgovornost bo bodisi prevzel nase ali jo dodelil članu Komisije.

2.   Takšna odgovornost bo vključevala vodenje in usklajevanje odzivanja na krizo, zastopanje Komisije pred drugimi institucijami in prevzemanje odgovornosti za obveščanje javnosti. To ne vpliva na obstoječe pristojnosti in pooblastila v okviru kolegija.

3.   Generalni sekretariat bo pod vodstvom predsednika ali člana Komisije, kateremu je bila dodeljena odgovornost, vzpostavil posebno operativno strukturo za krizno upravljanje, imenovano odbor za krizno usklajevanje, ki je opisana v členu 4.

Člen 4

Odbor za krizno usklajevanje

1.   Odbor za krizno usklajevanje je posebna operativna struktura za krizno upravljanje, ustanovljena za vodenje in usklajevanje odzivanja na krize, ki združuje predstavnike vseh pomembnih generalnih direktoratov in služb Komisije. Praviloma so generalni direktorati in službe iz člena 2(2) zastopani v odboru za krizno usklajevanje, skupaj z drugimi generalnimi direktorati in službami, ki jih zadeva določena kriza. Odbor za krizno usklajevanje bo uporabljal obstoječe vire in sredstva služb.

2.   Odboru za krizno usklajevanje predseduje namestnik generalnega sekretarja, ki je zlasti odgovoren za usklajevanje politike.

3.   Odbor za krizno usklajevanje bo zlasti ocenjeval in spremljal potek razmer, opredeljeval vprašanja in možnosti za odločanje in ukrepanje, zagotavljal izvajanje odločitev in ukrepov ter skladnost in doslednost odzivanja.

4.   Odločitve, dogovorjene v okviru odbora za krizno usklajevanje, bodo sprejete na podlagi običajnih postopkov odločanja Komisije, izvajali pa jih bodo generalni direktorati in sistemi za hitro opozarjanje.

5.   Službe Komisije bodo vestno zagotavljale vodenje nalog, povezanih z odzivanjem v okviru svojega področja pristojnosti.

Člen 5

Priročnik za operativne postopke

Priročnik za operativne postopke bo določal podrobne postopke za izvajanje tega sklepa.

Člen 6

Komisija bo pregledala ta sklep ob upoštevanju pridobljenih izkušenj in tehnološkega napredka najpozneje eno leto po začetku njegove veljavnosti in po potrebi sprejela dodatne ukrepe v zvezi z delovanjem sistema ARGUS.


Top