Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0826

Skupni Ukrep Sveta 2005/826/SZVP z dne 24. novembra 2005 o ustanovitvi policijske svetovalne skupine EU (EUPAT) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

OJ L 307, 25.11.2005, p. 61–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 78–81 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/826/oj

25.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 307/61


SKUPNI UKREP SVETA 2005/826/SZVP

z dne 24. novembra 2005

o ustanovitvi policijske svetovalne skupine EU (EUPAT) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14, tretjega odstavka člena 25, člena 26 in člena 28(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Ohridskim okvirnim sporazumom prispevek Unije temelji na širokem pristopu z dejavnostmi, namenjenimi celotnemu obsegu vidikov pravne države, skupaj s programi za vzpostavljanje institucij in policijskimi dejavnostmi, ki bi se morale medsebojno dopolnjevati in podpirati. Dejavnosti Unije, ki jih med drugim podpirajo programi Skupnosti za vzpostavljanje institucij po Uredbi CARDS, bodo prispevale k utrjevanju miru v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, kot tudi k dosežkom skupne politike Unije v tej regiji, predvsem k procesu stabilizacije in pridruževanja.

(2)

Unija je imenovala posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU), da bi prispevala k utrjevanju mirnega političnega procesa in polnemu izvajanju Ohridskega okvirnega sporazuma, da bi pomagala zagotoviti skladnost zunanje politike EU ter zagotovila koordinacijo prizadevanj mednarodne skupnosti pri izvajanju in trajnosti tega okvirnega sporazuma.

(3)

Resolucija Varnostnega sveta ZN 1371 (2001), sprejeta 26. septembra 2001, pozdravlja Okvirni sporazum in podpira prizadevanja, med drugim tudi s strani EU, za njegovo polno izvajanje.

(4)

Zaradi ohranjanja in doseganja pomembnih rezultatov, ki so bili v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji doseženi s precejšnjimi prizadevanji in sredstvi EU, je EU okrepila svojo vlogo pri vzdrževanju reda, da bi tako še bolj prispevala k ohranjanju stabilnosti, ki bi vladi Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije omogočila izvajanje Ohridskega okvirnega sporazuma.

(5)

Varnostne razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji se od spopada v letu 2001 izboljšujejo. V letu 2005 se je stabilnost še okrepila. Narejeni so bili koraki za pripravo in izvajanje ključnih reform iz Ohridskega okvirnega sporazuma ter vložena prizadevanja za obravnavo drugih prednostnih reform, vključno na področju pravne države. Nadaljnja zavzetost EU na področju političnih prizadevanj in virov bo kljub temu pripomogla k dodatnemu utrjevanju stabilnosti tako v državi kot tudi na tem območju.

(6)

Oblasti Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije so 16. septembra 2003 povabile EU, naj prevzame večjo vlogo pri ohranjanju reda in pripravi policijsko misijo EU (EUPOL Proxima).

(7)

Skupni ukrep Sveta 2003/681/SZVP (1) je ustanovil misijo EUPOL Proxima za obdobje 12 mesecev, od 15. decembra 2003 do 14. decembra 2004. Skupni ukrep Sveta 2004/789/SZVP (2) je podaljšal misijo EUPOL Proxima za obdobje 12 mesecev, od 15. decembra 2004 do 14. decembra 2005.

(8)

Med posvetovanji z EU je vlada Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije navedla, da bo pod določenimi pogoji pozdravila predlog, da policijska svetovalna skupina EU premosti čas med koncem EUPOL Proxima in načrtovanim projektom, ki ga financira CARDS in katerega cilj je zagotoviti tehnično pomoč na terenu.

(9)

V skladu s smernicami zasedanja Evropskega sveta v Nici dne 7. in 9. decembra 2000 bi moral ta skupni ukrep določati vlogo Generalnega sekretarja/Visokega predstavnika (GS/VP) v skladu s členoma 18 in 26 Pogodbe pri izvajanju ukrepov iz okvira političnega nadzora in strateškega usmerjanja, ki ju izvaja Politični in varnostni odbor (PVO).

(10)

Člen 14(1) Pogodbe poziva, naj se navede referenčni finančni znesek za celotno obdobje izvajanja skupnega ukrepa. Navedba zneskov, ki naj bi se financirali iz proračuna Skupnosti, odraža voljo zakonodajne oblasti in je odvisna od razpoložljivosti odobrenih pravic za prevzem obveznosti za zadevno proračunsko leto.

(11)

V čim večjem obsegu bi bilo treba uporabiti preostalo opremo iz drugih operativnih dejavnosti EU, zlasti EUPOL Proxima, pri čemer je treba upoštevati operativne potrebe in načela dobrega finančnega poslovodenja.

(12)

EUPAT bo svojo nalogo opravljal v razmerah, v katerih ni zagotovljena pravna država in ki se lahko poslabšajo, kar bi lahko škodilo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Cilj

1.   Evropska unija ustanavlja policijsko svetovalno skupino EU (EUPAT) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za obdobje od 15. decembra 2005 do 14. junija 2006.

2.   Cilj EUPAT je nadaljnja podpora razvoju učinkovite in profesionalne policijske službe, ki temelji na evropskih policijskih standardih.

Člen 2

Naloge

EUPAT v skladu s cilji Ohridskega okvirnega sporazuma v sodelovanju z ustreznimi organi ter v širšem okviru prizadevanj za vzpostavitev pravne države nadalje podpira razvoj učinkovite in profesionalne policijske službe, ki temelji na evropskih policijskih standardih, in sicer v tesnem usklajevanju s Komisijo, predvsem z namenom izvedbe ustreznih programov Skupnosti za izgradnjo institucij in kot dopolnitev dvostranskih programov OVSE. Pod vodstvom PPEU in v partnerstvu z vladnimi organi države gostiteljice policijski strokovnjaki EU spremljajo policijo te države in ji nudijo mentorstvo v zvezi s prednostnimi vprašanji na področju obmejne policije, javnega reda in miru, zagotavljanja reda in odgovornosti, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Dejavnosti EUPAT so osredotočene na srednje in višje ravni upravljanja.

V ta namen EUPAT posveča posebno pozornost:

splošni izvedbi policijske reforme na terenu,

sodelovanju med policijo in sodstvom,

profesionalnim standardom/notranji kontroli.

Člen 3

Faza načrtovanja

1.   V pripravah na ustanovitev EUPAT policijski vodja misije EUPOL Proxima na podlagi dela misije in smernic PVO izdela splošni načrt in pripravi vse tehnične instrumente, potrebne za izvajanje ustanovitve EUPAT.

2.   V ta namen se sedanji vodja misije po potrebi posvetuje in usklajuje s Komisijo in OVSE v Skopju ter z vlado Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

Člen 4

Struktura

1.   EUPAT sestavljajo naslednji elementi:

(a)

glavni štab v Skopju, ki ga sestavljajo vodja EUPAT in osebje, kot je določeno v splošnem načrtu;

(b)

osrednja enota za razvrščanje na ravni ministrstva za notranje zadeve;

(c)

mobilne enote na območju Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije na ustreznih ravneh.

2.   Ti elementi so nadalje razčlenjeni v splošnem načrtu.

Člen 5

Vodja EUPAT in osebje

1.   Vodja EUPAT je odgovoren za upravljanje in usklajevanje dejavnosti EUPAT.

2.   Vodja EUPAT opravlja tekoče upravljanje EUPAT in je odgovoren za osebje in disciplinske zadeve. Pri začasno dodeljenih uslužbencih disciplinske ukrepe izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ EU.

3.   Vodja EUPAT podpiše pogodbo s Komisijo.

4.   Policiste začasno dodelijo države članice. Obdobje začasne dodelitve je 6 mesecev z začetkom 15. decembra 2005. Vsaka država članica pokrije stroške v zvezi z začasno dodeljenimi policisti, skupaj s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, stroški za pot v Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in nazaj ter nadomestili, razen dnevnih nadomestil.

5.   Mednarodno civilno osebje in lokalno osebje EUPAT zaposluje po potrebi na pogodbeni podlagi.

6.   Države članice ali institucije Skupnosti lahko prav tako, če je potrebno, začasno dodelijo mednarodno civilno osebje za šest mesecev z začetkom 15. decembra 2005. Vsaka država članica ali institucija EU pokrije stroške v zvezi z začasno dodeljenim osebjem, skupaj s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, stroški za pot v Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in nazaj ter nadomestili, razen dnevnih nadomestil.

7.   Vsi strokovnjaki v EUPAT izvajajo naloge in ukrepajo v izključnem interesu podpornega ukrepa EU ter ostajajo podrejeni državi članici ali instituciji Skupnosti, ki jih je poslala. Vso osebje spoštuje načela glede varnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3) (v nadaljevanju „Predpisi Sveta o varovanju tajnosti“).

8.   Člani EUPAT z ustreznimi ukrepi zagotavljajo razpoznavnost ukrepanja EU.

Člen 6

Struktura poveljevanja

1.   EUPAT ima kot del širših prizadevanj EU za vzpostavitev pravne države v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji enotno strukturo poveljevanja.

2.   PVO zagotavlja politični nadzor in strateško usmeritev.

3.   GS/VP usmerja vodjo EUPAT prek PPEU.

4.   Vodja EUPAT vodi EUPAT in opravlja tekoče upravljanje.

5.   Vodja EUPAT poroča GS/VP prek PPEU.

6.   PPEU poroča Svetu prek GS/VP.

Člen 7

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO v okviru odgovornosti Sveta zagotavlja politični nadzor in strateško usmeritev EUPAT.

2.   Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnosti za imenovanje vodje EUPAT na predlog GS/VP ter za odobritev in spremembo splošnega načrta in strukture poveljevanja. Svet, ki mu pomaga GS/VP, odloči o ciljih in prenehanju EUPAT.

3.   PPEU vodji EUPAT zagotavlja lokalne politične smernice. PPEU zagotavlja usklajevanje z drugimi udeleženci EU ter odnose z organi države gostiteljice in mediji.

4.   PVO v rednih presledkih prejema poročila od vodje EUPAT v zvezi s potekom podpornega ukrepa. PVO lahko po potrebi na svoja zasedanja povabi vodjo EUPAT.

5.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu.

Člen 8

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov EUPAT znaša 1,5 milijona EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za splošni proračun EU, z izjemo, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti.

3.   Vodja EUPAT izčrpno poroča Komisiji, ki ga tudi nadzoruje v zvezi z dejavnostmi, ki jih vodja EUPAT izvaja v okviru svoje pogodbe.

4.   Finančna ureditev spoštuje operativne zahteve EUPAT, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih skupin.

5.   Odhodki so upravičeni od dne začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

Člen 9

Usklajenost z dejavnostmi Skupnosti

Svet in Komisija v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljata usklajenost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in drugimi zunanjepolitičnimi dejavnostmi Skupnosti v skladu z drugim odstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija si za to prizadevata v medsebojnem sodelovanju.

Člen 10

Posredovanje tajnih podatkov

1.   GS/VP se pooblašča, da NATU/KFORJU in tretjim stranem v skladu s Predpisi Sveta o varovanju tajnosti, povezanim s tem skupnim ukrepom, posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje „CONFIDENTIEL UE“, ki so nastali za namene podpornega ukrepa.

2.   GS/VP se prav tako pooblašča, da v skladu z operativnimi potrebami misije tajne podatke in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so nastali za namene podpornega ukrepa, v skladu s Predpisi Sveta o varovanju tajnosti posreduje OVSE. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

3.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe se GS/VP prav tako pooblašča, da v skladu s Sporazumom med Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Evropsko unijo o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij (4) državi gostiteljici posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje „CONFIDENTIEL UE“, ki so nastali za namene podpornega ukrepa.

4.   GS/VP se pooblašča, da tretjim stranem, povezanim s tem skupnim ukrepom EU, posreduje dokumente, ki niso razvrščeni kot tajni, o razpravah Sveta glede podpornega ukrepa in za katere velja obveznost varovanja poklicne tajnosti v skladu s členom 6(1) Sklepa Sveta 2004/338/ES, Euratom, z dne 22. marca 2004 o sprejetju poslovnika Sveta (5).

Člen 11

Status osebja EUPAT

1.   Sklenejo se potrebni dogovori za razširitev Sporazuma med Evropsko unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o statusu in dejavnostih Policijske misije Evropske unije (EUPOL Proxima) v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (6) na EUPAT.

2.   Država članica ali institucija Skupnosti, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za vse zahtevke v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanje nanašajo. Država ali institucija Skupnosti je odgovorna za morebitne tožbe zoper dodeljenemu članu osebja.

Člen 12

Začetek veljavnosti in trajanje

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se do 14. junija 2006.

Člen 13

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

I. LEWIS


(1)  UL L 249, 1.10.2003, str. 66. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2004/87/SZVP (UL L 21, 28.1.2004, str. 31).

(2)  UL L 348, 24.11.2004, str. 40.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2005/57/ES (UL L 193, 23.7.2005, str. 31).

(4)  UL L 94, 13.4.2005, str. 39.

(5)  UL L 106, 15.4.2004, str. 22. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2004/701/ES, Euratom (UL L 319, 20.10.2004, str. 15).

(6)  Sklep Sveta 2004/75/SZVP (UL L 16, 23.1.2004, str. 65).


Top