Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

Uredba Komisije (ES) št. 388/2005 z dne 8. marca 2005 o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2006 o prehodu iz dela v upokojitev, kot predvideva Uredba Sveta (ES) št. 577/98, in spremembi Uredbe (ES) št. 246/2003

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 388/2005

z dne 8. marca 2005

o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2006 o prehodu iz dela v upokojitev, kot predvideva Uredba Sveta (ES) št. 577/98, in spremembi Uredbe (ES) št. 246/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1), in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 246/2003 z dne 10. februarja 2003 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2004 do 2006, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (2), vključuje priložnostni modul za prehod iz dela v upokojitev.

(2)

Za spremljanje napredka proti skupnim ciljem Strategije zaposlovanja Skupnosti in ciljem odprte metode koordinacije na področju pokojnin, ki jo je uvedel Evropski svet v Laeknu decembra 2001, je potreben izčrpen in primerljiv sklop podatkov o prehodu iz dela v upokojitev. Oba procesa poudarjata spodbujanje aktivnega staranja in podaljšanje delovnega življenja kot prednostni nalogi pri ukrepih, zlasti s smernico 5 Zaposlitvenih smernic 2003 „Povečanje ponudbe dela in spodbujanje aktivnega staranja“, kot jih je Svet sprejel 22. julija 2003 (3), in s ciljem 5 procesa upokojevanja, kot je bil oblikovan v Skupnem poročilu o ciljih in načinu dela na področju pokojnin, ki ga je odobril Svet v Laeknu 14. in 15. decembra 2001 ter v Skupnem poročilu Komisije in Sveta o ustreznih in trajnih pokojninah, ki ga je sprejel Svet v Bruslju 20. in 21. marca 2003.

(3)

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1145/2002/ES (4) z dne 10. junija 2002 o spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja se od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 izvajajo dejavnosti Skupnosti v zvezi z analizami, raziskavami in sodelovanjem med državami članicami na področju zaposlovanja in trga dela, pri čemer je eden od ciljev teh dejavnosti razvijati, slediti in ovrednotiti evropsko strategijo zaposlovanja z močnim poudarkom na prihodnosti.

(4)

Prav tako je nujno posodobiti specifikacije vzorca iz oddelka 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 246/2003, da se čim bolj poveča možnost analize na podlagi vzorca za priložnostni modul.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podroben seznam podatkov, ki jih je treba zbrati v letu 2006 v okviru priložnostnega modula o prehodu iz dela v upokojitev, je opredeljen v Prilogi.

Člen 2

V oddelku 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 246/2003 se točka „Vzorec“ nadomesti z naslednjim:

„Vzorec: ciljno starostno skupino za vzorec za ta modul sestavljajo osebe, stare od 50 do 69 let. Celoten sklop spremenljivk za raziskavo delovne sile se zbere za podvzorec, ki se uporablja za priložnostni modul. Če je vzorčna enota posameznik, niso potrebni nobeni podatki o drugih članih gospodinjstva.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2257/2003 (UL L 336, 23.12.2003, str. 6).

(2)  UL L 34, 11.2.2003, str. 3.

(3)  UL L 197, 5.8.2003, str. 13.

(4)  UL L 170, 29.6.2002, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Specifikacije priložnostnega modula za leto 2006 o prehodu iz dela v upokojitev

1.

Zadevne države članice in regije: vse

2.

Spremenljivke imajo naslednje šifre:

Številčenje spremenljivk raziskave delovne sile v stolpcu „Filter“ (C11/14, C24 in C67/70) se nanaša na Uredbo Komisije (ES) št. 1575/2000.


Stolpec

Šifra

Opis

Filter

240

 

Oseba dela s skrajšanim delovnim časom zaradi približevanja polni upokojitvi

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 in (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da, v postopnem sistemu upokojevanja/delni upokojitvi

2

Da, toda ne v postopnem sistemu upokojevanja/delni upokojitvi

3

Ne, toda to načrtuje v naslednjih 5 letih

4

Ne in tega ne načrtuje v naslednjih 5 letih/tega ni storila

5

Ne in nima načrtov za naslednjih 5 let ali načrti niso pomembni

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

241/242

 

Načrtovana starost za prenehanje vsakršnega plačanega dela ali dela v pridobitniške namene

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

50–93

Dvomestne številke

94

Nima točnega načrta, toda namerava pred 60. letom

95

Nima točnega načrta, toda namerava med 60. in 64. letom

96

Nima točnega načrta, toda namerava v 65. letu ali pozneje ali namerava delati čim dlje

97

Nima točnega načrta in tudi ne ve, kdaj bo prenehala

98

Je že prenehala z vsakršnim plačanim delom ali delom v pridobitniške namene

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

243

 

Status takoj po zadnji zaposlitvi ali samostojni dejavnosti

Vsi, ki so stari 50 – 69, in C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49

1

Brezposeln

2

Upokojen ali predčasno upokojen

3

Dolgotrajno bolan ali invaliden

4

Drugo

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

244

 

Glavni razlog za upokojitev ali predčasno upokojitev

C243 = 2

1

Izguba zaposlitve

2

Dopolnjena predpisana starost za upokojitev

3

Osebno zdravje ali invalidnost

4

Skrb za drugo/e osebo/e

5

Problemi z zaposlitvijo

6

Ugodni finančni pogoji za prenehanje z delom

7

Drugi razlogi za prenehanje dela kot prejšnje šifre

8

Drugo

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

245

 

Gibljivejši delovni čas bi v preteklosti/danes prispeval, da bi oseba delala dlje

Vsi, ki so stari 50 – 69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

246

 

Več možnosti za razvoj spretnosti in znanj bi v preteklosti/danes prispevalo, da bi oseba delala dlje

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

247

 

Boljša varnost in/ali zdravje na delovnem mestu bi v preteklosti/danes prispevala, da bi oseba delala dlje

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

248/249

 

Starost, pri kateri je oseba začela prejemati individualno starostno pokojnino

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

 

2 števki

97

Ne prejema individualne starostne pokojnine, čeprav je do nje upravičena

98

Ni/še ni upravičena do individualne starostne pokojnine

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

250

 

Oseba prejema individualno pokojnino ali individualne dajatve, razen starostne pokojnine in dajatev za brezposelnost, kot so invalidska pokojnina, pokojnina za primer bolezni ali nadomestilo iz sistema za predčasno upokojitev

Vsi, ki so stari 50–69, in C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49

1

Da, invalidska pokojnina ali pokojnina za primer bolezni

2

Da, nadomestilo iz sistema za predčasno upokojitev

3

Da, drugi individualni prejemek, ki ni uvrščen drugje

4

Da, kombinacija šifer 1, 2 ali 3

5

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

251

 

Glavna finančna spodbuda za daljše delo

Vsi, ki so stari 50–69, in C24 = 1, 2 ter C248/249 < 98

1

Za povečanje upravičenosti do starostne pokojnine

2

Za zagotovitev zadostnega dohodka gospodinjstva

3

Ni finančne spodbude

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

252/253

 

Število let, porabljenih za plačano delo ali delo v pridobitniške namene (med delovnim življenjem)

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

 

2 števki

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

254/259

 

Ponderirani faktor za modul za raziskavo delovne sile za leto 2006 (neobvezno)

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

0000–9999

Stolpci 254–257 vsebujejo cele številke

00–99

Stolpci 258–259 vsebujejo decimalne številke


Top