Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0048

2005/48/ES: Sklepa Sveta z dne 22. decembra 2004 o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgubo pri posojilih za določene vrste projektov v Rusiji, Ukrajini, Moldaviji in Belorusiji

OJ L 21, 25.1.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 68–69 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/48(1)/oj

25.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/11


SKLEPA SVETA

z dne 22. decembra 2004

o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgubo pri posojilih za določene vrste projektov v Rusiji, Ukrajini, Moldaviji in Belorusiji

(2005/48/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 181A Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V podporo Evropski sosedski politiki Evropske unije želi Svet Evropski investicijski banki (EIB) omogočiti dodeljevanje posojil za določene vrste projektov v Rusiji in zahodnih novih neodvisnih državah („WNIS“), to je Belorusiji, Moldaviji in Ukrajini.

(2)

V podporo pobudi Severne dimenzije, ki jo je uvedel Svet decembra 1999 v Helsinkih, je bil 6. novembra 2001 sprejet Sklep Sveta 2001/777/ES o jamstvu Skupnosti, ki se odobri Evropski investicijski banki zaradi izgub pri posebnem posojilnem poslu za izbrane okoljske projekte v ruskem delu bazena Baltskega morja v okviru Severne dimenzije (2).

(3)

Posojila EIB v okviru Sklepa 2001/777/ES se sedaj približujejo zgornji meji.

(4)

V okviru svojih zaključkov je Ekonomsko-finančni svet dne 25. novembra 2003 pristal na dodatno dodelitev posojil EIB Rusiji in državam WNIS, kot nadaljevanje Sklepa 2001/777/ES za projekte na področjih, na katerih ima EIB sorazmerno prednost in kjer še vedno obstaja povpraševanje po posojilih. Področja, na katerih naj bi EIB imela „sorazmerno prednost“, so: okolje, pa tudi promet, telekomunikacije in energetska infrastruktura s poudarkom na linijah čezevropskega omrežja („TEN“), ki imajo čezmejni pomen za državo članico.

(5)

Mandat dodeljevanja posojil bi moral na eni strani temeljiti na ustreznih pogojih, usklajenih z dogovori na visoki ravni EU o političnih in makroekonomskih vidikih ter ostalih mednarodnih finančnih institucij o sektorskih in projektnih vidikih, na drugi strani pa bi se moralo delo ustrezno porazdeliti med EIB in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBOR).

(6)

Financiranje EIB bi moralo potekati v skladu z običajnimi merili in postopki EIB, vključno s primernimi nadzornimi ukrepi, kot tudi s tem povezanimi ustreznimi pravili in postopki glede Računskega sodišča in OLAF, in sicer na način, ki podpira politiko Skupnosti. EIB in Komisija naj se redno posvetujeta ter tako zagotovita usklajenost prednostnih nalog in dejavnosti v obravnavanih državah in presodita napredek pri izpolnjevanju zadevnih ciljev politike Skupnosti.

(7)

Celovita presoja splošnega posojilnega mandata EIB za projekte izven Evropske unije, ki bo izvedena v decembru leta 2006, bo upoštevala tudi ta sklep –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Cilj

V skladu s svojimi običajnimi merili in v podporo zadevnim zunanjepolitičnim ciljem Skupnosti, Evropski investicijski banki (v nadaljevanju „EIB“) Skupnost odobri jamstvo za vsa neprejeta, zapadla plačila iz naslova odprtih posojil za investicijske projekte, izvedene v Rusiji in v zahodnih novih neodvisnih državah, to so Belorusija, Moldavija in Ukrajina.

Člen 2

Upravičeni projekti

Upravičeni projekti, ki imajo velik pomen za Evropsko unijo, se izvajajo v naslednjih sektorjih:

okolje,

promet, telekomunikacije in energetska infrastruktura s poudarkom na linijah čezevropskega omrežja („TEN“), ki imajo čezmejni pomen za državo članico.

Člen 3

Zgornja meja in pogoji

1.   Celotna zgornja meja odprtih posojil znaša 500 milijonov EUR.

2.   EIB se odobri izjemno 100 % jamstvo Skupnosti, s katerim krije celoten znesek dodeljenih posojil v okviru tega sklepa in vse s tem povezane zneske.

3.   Projekti, financirani iz posojil, ki jih krije to jamstvo, morajo izpolnjevati naslednja merila:

(a)

upravičenost v skladu s členom 2;

(b)

sodelovanje in, če je to primerno, sofinanciranje EIB z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami, zato da se zagotovijo razumljiva delitev tveganj in ustrezni pogoji za projekte.

Na podlagi medsebojno dogovorjenega načina si EIB in EBOR delo ustrezno razdelita in o tem poročata v skladu s členom 5. Predvsem mora EIB izkoristiti izkušnje EBOR v Rusiji in državah WNIS.

Člen 4

Upravičenost posameznih držav

Posamezne države postanejo upravičene v okviru zgornje meje, kadar izpolnijo ustrezne pogoje, usklajene z dogovori na visoki ravni med Evropsko unijo in obravnavano državo o političnih in makroekonomskih vidikih. Komisija naj določi, kdaj določena država izpolnjuje ustrezne pogoje, in o tem obvesti EIB.

Člen 5

Poročanje

Komisija vsako leto obvesti Evropski parlament in Svet o poslovanju s posojili, izvedenem v okviru tega sklepa, in istočasno predloži oceno o izvajanju tega sklepa in povezovanju med mednarodnimi finančnimi institucijami, ki sodelujejo v projektih.

Te informacije naj vključujejo tudi oceno o tem, kako posojila v okviru tega sklepa prispevajo k uresničevanju zadevnih zunanjepolitičnih ciljev Skupnosti.

Za namene prvega in drugega odstavka EIB priskrbi Komisiji ustrezne informacije.

Člen 6

Trajanje

Jamstvo krije posojila sklenjena do 31. januarja 2007.

Če po preteku tega obdobja posojila, ki jih odobri EIB, ne dosežejo splošne zgornje meje iz člena 3(1), se obdobje samodejno podaljša za šest mesecev.

Člen 7

Končne določbe

1.   Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

2.   EIB in Komisija oblikujeta pogoje, na podlagi katerih se jamstvo odobri.

V Bruslju, 22. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

C. VEERMAN


(1)  Mnenje, podano dne 14. decembra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 292, 9.11.2001, str. 41.


Top