Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0914

2004/914/ES: Odločba Komisije z dne 16. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2003/858/ES glede uvoza živih rib in proizvodov iz ribogojstva za nadaljnjo predelavo ali neposredno prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4560)Besedilo velja za EGP.

OJ L 385, 29.12.2004, p. 60–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 245–266 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 202 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 202 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; implicitno zavrnjeno 32088R1251

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/914/oj

29.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/60


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. decembra 2004

o spremembi Odločbe 2003/858/ES glede uvoza živih rib in proizvodov iz ribogojstva za nadaljnjo predelavo ali neposredno prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4560)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/914/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti členov 20(1) in 21(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2003/858/ES z dne 21. novembra 2003 o pogojih zdravstvenega varstva živali in zahtevah za spričevala za uvoz živih rib, njihovih iker in zaroda, namenjenih za gojenje, ter živih rib in proizvodov iz ribogojstva, namenjenih za prehrano ljudi (2), določa posebne pogoje za zdravstveno varstvo živali pri uvozu živih rib in določenih proizvodov iz ribogojstva v Skupnost iz tretjih držav.

(2)

Opredelitev „gojenja“ v Odločbi 2003/858/ES je privedla do različnih razlag o področju uporabe te odločbe. Zaradi jasnosti je treba to opredelitev natančneje določiti.

(3)

Zahteve, določene z Direktivo Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (3), se uporabljajo tudi za žive ribe, uvožene za prehrano ljudi. Člen 4 Odločbe 2003/858/ES je treba zaradi jasnosti ustrezno spremeniti.

(4)

Uvozne zahteve za ribje proizvode za nadaljnjo predelavo, določene v Odločbi 2003/858/ES, je treba uporabljati samo za vrste, dovzetne za bolezni iz seznama II Priloge A k Direktivi 91/67/EGS ali bolezni, ki se štejejo za eksotične v Skupnosti. Izkušnje so pokazale, da te zahteve z besedilom člena 5.2 niso jasno opisane, zato je treba člen zaradi razjasnitve dopolniti.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 282/2004 z dne 18. februarja 2004, ki uvaja dokument za izjavo o živalih, ki vstopajo v Skupnost (4) iz tretjih držav, in ki uvaja dokument za veterinarske preglede teh živali, je nadomestila Odločbo 92/527/ES (5). Če so žive ribe namenjene gojenju ali obnovi zaroda, je treba uporabiti nadzorni postopek iz člena 8 Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (6) ter uradni veterinar mora ustrezno izpolniti enotni veterinarski vstopni dokument iz Uredbe Komisije (ES) št. 282/2004.

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 136/2004 z dne 22. januarja 2004 o postopkih za veterinarske preglede proizvodov, uvoženih iz tretjih držav, na mejnih kontrolnih točkah Skupnosti (7) je nadomestila Odločbo 93/13/ES (8). Kadar so določeni proizvodi iz ribogojstva namenjeni za nadaljnjo predelavo v Skupnosti, je treba izvesti nadzorni postopek iz člena 8 Direktive 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (9), in uporabiti skupni veterinarski vstopni dokument iz Uredbe Komisije (ES) št. 136/2004, ki ga ustrezno izpolni uradni veterinar.

(7)

Postopke izdaje spričeval, določene v členu 7 Odločbe 2003/858/ES, je treba ustrezno spremeniti, Prilogo VI pa črtati.

(8)

Zaradi poenostavitve in razjasnitve je treba uskladiti navedbe o vzorcih spričeval, določenih v Prilogah k Odločbi 2003/858/EC, z navedbami o vzorcih spričeval, določenih v skladu z Direktivo Sveta 91/493/EGS. Priloge II, III, IV in V k Odločbi 2003/858/ES je treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/858/ES se spremeni:

1.

Besedilo iz člena 2(2)(g) se nadomesti z:

„(g)

‚gojenje‘ je reja vodnih živali v ribogojnici.“

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Pogoji, povezani z uvozom živih rib iz ribogojstva za prehrano ljudi

Države članice dovolijo uvoz živih rib iz ribogojstva, namenjenih za neposredno prehrano ljudi ali nadaljnjo predelavo pred porabo, na svoje ozemlje, samo če:

(a)

riba izvira iz tretjih držav, ki so odobrene v členu 11 Direktive 91/493/EGS, in izpolnjuje zahteve javnega zdravja, ki so določene v tej direktivi; in

(b)

pošiljka ustreza pogojem, določenim v členu 3(1); ali

(c)

se ribe pošljejo neposredno v odobreno uvozno središče za zakol in evisceracijo.“

3.

Besedilo iz člena 5(2) se nadomesti z:

„2.   Države članice zagotovijo, da predelava ribjih proizvodov iz ribogojstva iz ribjih vrst, dovzetnih za EHN, ISA, VHS in IHN, poteka v odobrenem uvoznem središču, razen če:

(a)

je riba eviscerirana pred odpremo v Evropsko skupnost; ali

(b)

ima kraj porekla v tretji državi zdravstveni status, kar zadeva EHN, ISA, VHS in IHN, ki je enakovreden statusu kraja, kjer bodo ribji proizvodi predelani.“

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Pogoji, povezani z uvozom ribjih proizvodov iz ribogojstva za neposredno prehrano ljudi

Države članice dovolijo uvoz ribjih proizvodov iz ribogojstva, namenjenih za neposredno prehrano ljudi, na svoje ozemlje, samo če:

(a)

riba izvira iz tretjih držav in obratov, odobrenih po členu 11 Direktive 91/493/EGS, in izpolnjuje zahteve javnega zdravja, določene v navedeni direktivi; in

(b)

pošiljka sestoji iz ribjih proizvodov, primernih za prodajo na drobno restavracijam ali neposredno potrošnikom brez nadaljnje predelave; in je označena v skladu z določbami Direktive Sveta 91/493/ES; in

(c)

pošiljka ustreza jamstvom, kot so določena v veterinarskem spričevalu, ki je sestavljeno v skladu z vzorcem v Prilogi V, ob upoštevanju pojasnjevalnih opomb v Prilogi III.“

5.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Nadzorni postopki

1.   Žive ribe, njihove ikre in zarod, uvoženi za gojenje, in žive ribe iz ribogojstva, uvožene za obnavljanje ribje populacije v gojitvenih loviščih, so veterinarsko pregledane na mejnih kontrolnih točkah v državi članici prihoda v skladu s členom 8 Direktive 91/496/EEC, enotni veterinarski vstopni dokument iz Uredbe Komisije (ES) št. 282/2004 pa se ustrezno izpolni.

2.   Žive ribe in proizvodi iz ribogojstva, uvoženi za neposredno prehrano ljudi ali za nadaljnjo predelavo pred porabo, so veterinarsko pregledani na mejni kontrolni točki v državi članici prihoda v skladu s členom 8 Direktive 97/78/ES, skupni veterinarski vstopni dokument iz Uredbe (ES) št. 136/2004 pa se ustrezno izpolni.“

6.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Preprečevanje kontaminacije naravnih voda

1.   Države članice zagotovijo, da uvožene žive ribe iz ribogojstva, namenjene za prehrano ljudi, niso izpuščene v naravne vode na njihovem ozemlju.

2.   Države članice zagotovijo, da uvoženi proizvodi iz ribogojstva, namenjeni za prehrano ljudi, ne kontaminirajo naravnih voda na njihovem ozemlju.

3.   Države članice zagotovijo, da transportna voda iz uvoženih pošiljk ne kontaminira naravnih voda na njihovem ozemlju.“

7.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

8.

Priloga III se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej odločbi.

9.

Priloga IV se nadomesti z besedilom v Prilogi III k tej odločbi.

10.

Priloga V se nadomesti z besedilom v Prilogi IV k tej odločbi.

11.

Priloga VI se črta.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 324, 11.12.2003, str. 37. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/454/ES (UL L 156, 30.4.2004, str. 29).

(3)  UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(4)  UL L 49, 19.2.2004, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 585/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 17).

(5)  UL L 332, 18.11.1992, str. 22.

(6)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pogojih pristopa (UL L 236, 23.9.2003, str. 346).

(7)  UL L 21, 28.1.2004, str. 11.

(8)  UL L 9, 15.1.1993, str. 33.

(9)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA I

„PRILOGA II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

„PRILOGA III

POJASNJEVALNE OPOMBE

(a)

Spričevala izdelajo pristojni organi v državi izvoznici, temeljijo pa na ustreznem vzorcu iz prilog II, IV ali V k tej odločbi, ob upoštevanju namembnega kraja in porabe rib ali proizvodov po vnosu v ES.

(b)

Ob upoštevanju statusa namembnega kraja v zvezi z virusno hemoragično septikemijo (VHS), infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN), spomladansko viremijo krapov (SVC), bakterijskim nefritisom (BKD), kužno nekrozo trebušne slinavke (IPN) in zajedavcem Gyrodactylus salaris (G. salaris) v državi članici ES je treba v spričevalo vključiti ustrezne posebne dodatne zahteve.

(c)

Izvirnik vsakega spričevala je sestavljen iz ene strani, natisnjene dvostransko, ali, če se zahteva več strani, je sestavljen tako, da vse strani tvorijo nedeljivo celoto.

Na desni na vrhu vsake strani je oznaka ‚izvirnik‘ in posebna kodna številka, ki jo dodeli pristojni organ. Vse strani spričevala so oštevilčene – (številka strani) od (skupnega števila strani).

(d)

Izvirnik spričevala in oznake, omenjene v vzorcu, so sestavljeni v vsaj enem od uradnih jezikov države članice ES, v kateri bo opravljena inšpekcija na mejni točki, ter v jeziku namembne države članice ES. Vendar lahko te države članice dopustijo uporabo drugih jezikov, ki jih spremlja uradni prevod.

(e)

Spričevalo, izdano za žive ribe, njihove ikre in zarod mora biti izpolnjeno na dan nakladanja pošiljke za izvoz v ES. Izvirnik spričevala mora biti ožigosan z uradnim žigom in podpisan s strani uradnega inšpektorja, ki ga določi pristojni organ. Pristojni organ države izvoznice mora pri tem zagotoviti, da se spoštujejo načela certificiranja, ki so usklajena z načeli, določenimi v Direktivi Sveta 96/93/ES.

Žig, razen reliefni žig, in podpis morata biti v barvi, ki se razlikuje od barve tiskanja.

(f)

Zaradi identifikacije vsebine pošiljke se lahko spričevalu dodajo dodatne strani; te strani se obravnavajo kot sestavni del izvirnika in so na vsaki strani ožigosane in podpisane s strani uradnega inšpektorja, ki dokument potrjuje.

(g)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko, dokler ta ne prispe na mejno kontrolno točko ES.

(h)

Spričevalo, izdano za žive ribe, njihove ikre in zarod, velja 10 dni od datuma izdaje. V primeru prevoza z ladjo se čas veljavnosti podaljša za čas potovanja po morju.

(i)

Žive ribe, njihove ikre in zarod se ne prevažajo skupaj z drugimi ribami, ikrami ali zarodom, ki niso namenjene v ES ali ki imajo nižji zdravstveni status. Poleg tega se ne smejo prevažati pod drugimi pogoji, ki bi utegnili spremeniti njihov zdravstveni status.

(j)

Morebitna prisotnost patogenov v vodi je bistvenega pomena za ugotavljanje zdravstvenega statusa živih rib, iker in zaroda. Uradnik, pristojen za izdajanje spričeval, bi moral zato upoštevati naslednje:

 

‚Kraj porekla‘ mora navajati kraj ribogojnice, na kateri so bile vzgojene ribe, ikre ali zarod, preden so dosegle komercialno velikost, ustrezno za pošiljko iz tega spričevala.“


PRILOGA III

„PRILOGA IV

Image

Image


PRILOGA IV

„PRILOGA V

Image


Top