Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_385_R_0050_01

2004/912/: 2004/912/ES:
Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti
Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

OJ L 385, 29.12.2004, p. 50–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

29.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/50


SKLEP SVETA

z dne 25. oktobra 2004

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

(2004/912/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 94 v povezavi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17(2) Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, določa, da Švica in, kjer je to ustrezno, Skupnost učinkovito izvajata in uporabljata ta sporazum od 1. januarja 2005.

(2)

V skladu s členom 18(1) je uporaba Sporazuma pogojena s tem, da nekatera odvisna ali pridružena ozemlja držav članic ter Združene države Amerike, Andora, Lihtenštajn, Monako in San Marino sprejmejo in izvajajo ukrepe, ki so v skladu ali so enakovredni tistim iz Direktive ali Sporazuma. Če se pogodbenici vsaj šest mesecev pred datumom iz člena 17(2) (1. januar 2005) ne odločita, da bo pogoj izpolnjen, v skladu s členom 18(2) soglasno sprejmeta nov datum za namene člena 17(2). Nobena izmed teh odločitev ni bila sprejeta.

(3)

Vse zadevne tretje države do 1. januarja 2005 ne bodo mogle izvajati ukrepov iz člena 18(1). Poleg tega bo Švica lahko izvajala in uporabljala ta sporazum od 1. julija 2005 le pod pogojem, da bodo do navedenega datuma izpolnjene švicarske ustavne zahteve. Kaže, da bodo vse tretje države in vsa odvisna ali pridružena ozemlja iz odstavka 1 člena 18 Sporazuma lahko izpolnila pogoje, določene v navedenem odstavku, do 1. julija 2005.

(4)

V skladu s členom 18(2) Sporazuma je treba zato 1. julij 2005 sprejeti kot novi datum za namene člena 17(2) Sporazuma.

(5)

Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki določa nov datum začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(-e), pooblaščene(-ih) za podpis sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

R. VERDONK


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o datumu začetka uporabe Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti. Sporazum, ki ga bosta pogodbenici ratificirali ali odobrili v skladu z lastnimi postopki, se bo uporabljal od datuma, določenega v skladu s postopkom iz člena 18(2) Sporazuma.

Člen 18(2) določa, da se pogodbenici v medsebojnem soglasju najmanj šest mesecev pred datumom iz člena 17(2) Sporazuma (1. januar 2005) odločita, ali bodo pogoji, določeni v členu 18(1) Sporazuma, izpolnjeni, in če se ne odločita, da bodo pogoji izpolnjeni, soglasno sprejmeta nov datum začetka uporabe Sporazuma.

Člen 18(1) določa, da se Sporazum uporablja pod pogojem, da odvisna ali pridružena ozemlja držav članic iz poročila Ekonomsko-finančnega Sveta Evropskemu svetu v Santa Marii da Feira dne 19. in 20. junija 2000, kot tudi Združene države Amerike, Andora, Lihtenštajn, Monako in San Marino sprejmejo in izvajajo ukrepe, ki so v skladu ali so enakovredni tistim iz Direktive ali Sporazuma, z izjemo člena 15 Sporazuma, in predvidijo iste datume začetka izvajanja.

Iz pogajanj, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, je bilo razumeti, da bo v skladu s členom 17(2) Sporazuma Švicarska konfederacija Sporazum lahko začela uporabljati šele s 1. julijem 2005, in sicer pod pogojem, da bodo do tega datuma izpolnjene švicarske ustavne zahteve.

Prosim vas za potrditev, da je 1. julij 2005 za vas sprejemljiv kot novi datum začetka uporabe Sporazuma v skladu s členom 18(2) Sporazuma in da bo švicarska vlada storila vse, kar je v njenih močeh, za zagotovitev upoštevanja tega datuma. Prosim vas tudi za potrditev, da Švicarska konfederacija soglaša, da so na podlagi informacij, danih med pogajanji, ki so potekala 21. junija 2004, in brez poseganja v naslednji odstavek, pogoji iz člena 18(1) izpolnjeni.

Sprejemam, da je Švica obvezana od 1. julija 2005 uporabljati določbe Sporazuma samo v primeru, da vse države članice EU in vse države in ozemlja iz člena 18(1) Sporazuma uporabljajo tam omenjene ukrepe za obdavčevanje prihrankov od istega datuma. Isti pogoj se uporablja tudi za vsako od držav članic EU.

Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja,

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti. Sporazum, ki ga bosta pogodbenici ratificirali ali odobrili v skladu z lastnimi postopki, se bo uporabljal od datuma, določenega v skladu s postopkom iz člena 18(2) Sporazuma.

Člen 18(2) določa, da se pogodbenici v medsebojnem soglasju najmanj šest mesecev pred datumom iz člena 17(2) Sporazuma (1. januar 2005) odločita, ali bodo pogoji, določeni v členu 18(1) Sporazuma, izpolnjeni, in če se ne odločita, da bodo pogoji izpolnjeni, soglasno sprejmeta nov datum začetka uporabe Sporazuma.

Člen 18(1) določa, da se Sporazum uporablja pod pogojem, da odvisna ali pridružena ozemlja držav članic iz poročila Ekonomsko-finančnega Sveta Evropskemu svetu v Santa Marii da Feira dne 19. in 20. junija 2000, kot tudi Združene države Amerike, Andora, Lihtenštajn, Monako in San Marino sprejmejo in izvajajo ukrepe, ki so v skladu ali so enakovredni tistim iz Direktive ali Sporazuma, z izjemo člena 15 Sporazuma, in predvidijo iste datume začetka izvajanja.

Iz pogajanj, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, je bilo razumeti, da bo v skladu s členom 17(2) Sporazuma Švicarska konfederacija Sporazum lahko začela uporabljati šele s 1. julijem 2005, in sicer pod pogojem, da bodo do tega datuma izpolnjene švicarske ustavne zahteve.

Prosim vas za potrditev, da je 1. julij 2005 za vas sprejemljiv kot novi datum začetka uporabe Sporazuma v skladu s členom 18(2) Sporazuma in da bo švicarska vlada storila vse, kar je v njenih močeh, za zagotovitev upoštevanja tega datuma. Prosim vas tudi za potrditev, da Švicarska konfederacija soglaša, da so na podlagi informacij, danih med pogajanji, ki so potekala 21. junija 2004, in brez poseganja v naslednji odstavek, izpolnjeni pogoji iz člena 18(1).

Sprejemam, da je Švica obvezana od 1. julija 2005 uporabljati določbe Sporazuma samo v primeru, da vse države članice EU in vse države in ozemlja iz člena 18(1) Sporazuma uporabljajo tam omenjene ukrepe za obdavčevanje prihrankov od istega datuma. Isti pogoj se uporablja tudi za vsako od držav članic EU.

Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja,“.

Na podlagi pogajanj, ki so potekala med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, lahko potrdim, da Švicarska konfederacija soglaša s 1. julijem 2005 kot novim datumom uporabe prej omenjenega sporazuma, pod pogojem, da bodo do tega datuma izpolnjene švicarske ustavne zahteve. Potrjujem, da bo švicarska vlada storila vse, kar je v njenih močeh, za zagotovitev upoštevanja tega datuma.

S pridržkom tehničnega preverjanja informacij, danih med pogajanji, ki so potekala 21. junija 2004, s strani mojih služb, kar bom na podlagi končnih različic ustreznih sporazumov potrdil pred podpisom Sporazuma, potrjujem, da Švicarska konfederacija soglaša s tem, da bodo, brez poseganja v naslednji odstavek, izpolnjeni pogoji iz člena 18(1).

Soglašam s tem, da je Švica obvezana od 1. julija 2005 uporabljati določbe Sporazuma samo v primeru, da vse države članice EU in vse države in ozemlja iz člena 18(1) Sporazuma uporabljajo tam omenjene ukrepe za obdavčevanje prihrankov od istega datuma. Sprejemam, da se isti pogoj uporablja tudi za vsako od držav članic EU.

Sprejmite izraze našega globokega spoštovanja,

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


Top