Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2121

Uredba Komisije (ES) št. 2121/2004 z dne 13. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1727/1999 o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari in Uredbe (ES) št. 2278/1999 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka

OJ L 367, 14.12.2004, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1737

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2121/oj

14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2121/2004

z dne 13. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1727/1999 o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari in Uredbe (ES) št. 2278/1999 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 z dne 17. novembra 2003 o spremljanju gozdov in medsebojnih okoljskih vplivih v Skupnosti (1) in zlasti člena 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2152/2003 velja od 1. januarja 2003 in služi kot podlaga za nadaljevanje ukrepov s celovitim pristopom, ki so bili predhodno izvedeni v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3528/86 z dne 17. novembra 1986 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka (2) in Uredbo Sveta (EGS) št. 2158/92 z dne 23. julija 1992 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari (3). Poleg tega je bila Uredba (ES) št. 2152/2003 izdana zaradi nadaljevanja spremljanja, povezanega z onesnaženostjo zraka in gozdnimi požari, ter preučitve nadaljnjega razvoja programa v prihodnosti, z namenom reševanja novih okoljskih vprašanj, pomembnih za Skupnost.

(2)

Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 2152/2003 določa, da se dejavnosti, predvidene v členih 4, 5, 6(2) in (3) ter 7(2) Uredbe, izvajajo v okviru nacionalnih programov, ki jih države članice pripravijo za obdobje dveh let. V skladu s členom 8(5) se Komisija na podlagi predloženih nacionalnih programov ali na podlagi kakršnih koli odobrenih prilagoditev teh nacionalnih programov odloči o finančnih prispevkih k upravičenim stroškom.

(3)

Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 2152/2003 zahteva, da države članice imenujejo organe, pristojne za upravljanje dejavnosti, vključene v odobrene nacionalne programe. S tem ta uredba izrecno prenese naloge izvrševanja na nacionalne organe.

(4)

Ker ni Uredbe Komisije o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 2152/2003, se še vedno uporabljajo določbe naslednjih uredb, v kolikor niso v nasprotju z Uredbo (ES) št. 2152/2003: določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 1696/87 z dne 10. junija 1987 o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka (popisi, omrežje, poročila) (4), Uredbe Komisije (ES) št. 804/94 z dne 11. aprila 1994 o podrobnejših pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 v zvezi z informacijskimi sistemi za gozdne požare (5), Uredbe Komisije (ES) št. 1091/94 z dne 29. aprila 1994 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka (6), Uredbe Komisije (ES) št. 1727/1999 (7) in Uredbe Komisije (ES) št. 2278/1999 (8).

(5)

Vendar bi bilo treba nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1727/1999 in Uredbe (ES) št. 2278/1999 uskladiti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (9), in zlasti s členom 54(2)(c) in členom 56 Uredbe, in z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (10).

(6)

Predhodna analiza je pokazala, da prenos nalog izvrševanja proračuna v skladu s členom 54(2)(c) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 na nacionalne javne organe ali osebe zasebnega prava ustreza zahtevam dobrega finančnega poslovodenja in zagotavlja skladnost z načelom nediskriminacije in preglednosti ukrepov Skupnosti.

(7)

Merila za izbor organov, pristojnih za to, da jih imenujejo države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 2152/2003, je treba vključiti v Uredbo (ES) št. 1727/1999 in (ES) št. 2278/1999, skupaj z določbami o skladnosti z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja in popolnem spoštovanju načel nediskriminacije in preglednosti.

(8)

Uredbo (ES) št. 1727/1999 in Uredbo (ES) št. 2278/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (ES) št. 1727/1999 se vstavi naslednji člen 2a:

„Člen 2a

1.   Pristojni organi, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 14 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 (11) zato, da upravljajo dejavnosti, vključene v odobrene nacionalne programe, ravnajo v skladu s pravili, določenimi v Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (12) in Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (13), kakor tudi v skladu z določbami te uredbe.

2.   Organi iz odstavka 1, v nadaljnjem besedilu ‚pristojni organi‘, zlasti ustrezajo vsaj naslednjim merilom:

(a)

so nacionalni organi javnega sektorja ali osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, če zanje velja pravo ene od držav članic;

(b)

dajo primerna finančna jamstva, ki jih po možnosti izda javna oblast, zlasti za celotno vračilo zneskov, dolgovanih Komisiji;

(c)

delujejo v skladu z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja;

(d)

zagotovijo preglednost nalog, ki jih izvajajo v skladu s členom 56(1)(a) do (e) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

3.   Poleg izpolnjevanja meril, določenih v odstavku 2, morajo osebe zasebnega prava iz točke (a) navedenega odstavka predložiti dokazila o naslednjem:

(a)

njihovi tehnični in strokovni sposobnosti, na podlagi dokumentarnih dokazil o izobrazbi in strokovni usposobljenosti članov njihovega vodstvenega osebja;

(b)

njihovi poslovni in finančni sposobnosti, na podlagi ustreznega bančnega izpiska, dokazila o zavarovanju odgovornosti ali državnega jamstva, bilance stanja ali izvlečka iz bilanc stanja, ki zajemajo najmanj zadnji dve leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun, kadar pravo družb države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, zahteva objavo bilance stanja;

(c)

njihovi pristojnosti po nacionalnem pravu za opravljanje nalog izvrševanja proračuna, izkazani na primer z dokumentarnimi dokazili o njihovem vpisu v trgovinski ali poslovni register, izjavo pod prisego ali potrdilom, članstvom v določeni organizaciji, izrecnim pooblastilom ali vpisom v register zavezancev za DDV;

(d)

da niso v katerem od položajev, naštetih v členih 93 in 94 Uredbe (ES) št. 1605/2002.

4.   Komisija s pristojnimi organi sklene sporazum v skladu s členom 56 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 ter členi 35 in 41 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

5.   Pristojni organi izvajajo redne preglede, da zagotovijo pravilno izvajanje ukrepov, ki se financirajo na podlagi Uredbe (ES) št. 2152/2003. Sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi začnejo sodni pregon za izterjavo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev.

6.   Pristojni organi predložijo Komisiji kakršne koli informacije, ki jih Komisija zahteva. Komisija izvede dokumentarne preglede in preglede na kraju samem, da preveri obstoj, ustreznost in pravilno delovanje, v skladu s pravili dobrega finančnega poslovodenja.

7.   Pristojni organi so posrednik, kateremu se plača prispevek Skupnosti in ki hrani računovodske izkaze ter evidenco prejema in plačila teh prispevkov v podporo nacionalnih programov, vključno z vsemi računi in dokumenti s podobno dokazno vrednostjo v podporo neposrednih in posrednih stroškov programa.“

Člen 2

Uredba (ES) št. 2278/1999 se spremeni, kakor sledi. Vstavi se naslednji člen 2a:

„Člen 2a

1.   Pristojni organi, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 14 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 (14) zato, da upravljajo dejavnosti, vključene v odobrene nacionalne programe, ravnajo v skladu s pravili, določenimi v Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (15) in Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (16), kakor tudi z določbami, predvidenimi v tej uredbi.

2.   Organi iz odstavka 1, v nadaljnjem besedilu ‚pristojni organi‘, zlasti ustrezajo vsaj naslednjim merilom:

(a)

so nacionalni organi javnega sektorja ali osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, če zanje velja pravo ene od držav članic;

(b)

dajo primerna finančna jamstva, ki jih po možnosti izda javna oblast, zlasti za celotno vračilo zneskov, dolgovanih Komisiji;

(c)

delujejo v skladu z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja;

(d)

zagotovijo preglednost nalog, ki jih izvajajo v skladu s členom 56(1)(a) do (e) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

3.   Poleg izpolnjevanja meril, določenih v odstavku 2, morajo osebe zasebnega prava iz točke (a) navedenega odstavka predložiti dokazila o naslednjem:

(a)

njihovi tehnični in strokovni sposobnosti, na podlagi dokumentarnih dokazil o izobrazbi in strokovni usposobljenosti članov njihovega vodstvenega osebja;

(b)

njihovi poslovni in finančni sposobnosti, na podlagi ustreznega bančnega izpiska, dokazila o zavarovanju odgovornosti ali državnega jamstva, bilance stanja ali izvlečka iz bilanc stanja, ki zajemajo najmanj zadnji dve leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun, kadar pravo družb države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, zahteva objavo bilance stanja;

(c)

njihovi pristojnosti po nacionalnem pravu za opravljanje nalog izvrševanja proračuna, izkazani na primer z dokumentarnimi dokazili o njihovem vpisu v trgovinski ali poslovni register, izjavo pod prisego ali potrdilom, članstvom v določeni organizaciji, izrecnim pooblastilom ali vpisom v register zavezancev za DDV;

(d)

da niso v katerem od položajev, naštetih v členih 93 in 94 Uredbe (ES) št. 1605/2002.

4.   Komisija s pristojnimi organi sklene sporazum v skladu s členom 56 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 ter členi 35 in 41 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

5.   Pristojni organi izvajajo redne preglede, da zagotovijo pravilno izvajanje ukrepov, ki se financirajo na podlagi Uredbe (ES) št. 2152/2003. Sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi začnejo sodni pregon za izterjavo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev.

6.   Pristojni organi predložijo Komisiji kakršne koli informacije, ki jih Komisija zahteva. Komisija izvede dokumentarne preglede in preglede na kraju samem, da preveri obstoj, ustreznost in pravilno delovanje, v skladu s pravili dobrega finančnega poslovodenja.

7.   Pristojni organi so posrednik, kateremu se plača prispevek Skupnosti in ki hrani računovodske izkaze ter evidenco prejema in plačila teh prispevkov v podporo nacionalnih programov, vključno z vsemi računi in dokumenti s podobno dokazno vrednostjo v podporo neposrednih in posrednih stroškov programa.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 788/2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 17).

(2)  UL L 326, 21.11.1986, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 804/2002 (UL L 132, 17.5.2002, str. 1).

(3)  UL L 217, 31.7.1992, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2002 (UL L 132, 17.5.2002, str. 3).

(4)  UL L 161, 22.6.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2278/1999 (UL L 279, 29.10.1999, str. 3).

(5)  UL L 93, 12.4.1994, str. 11.

(6)  UL L 125, 18.5.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2278/1999 (UL L 279, 29.10.1999, str. 3).

(7)  UL L 203, 3.8.1999, str. 41.

(8)  UL L 279, 29.10.1999, str. 3.

(9)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(10)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(11)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1.

(12)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(13)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1..

(14)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1.

(15)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(16)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.


Top