Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2117

Uredba Sveta (ES) št. 2117/2004 z dne 7. decembra 2004 o podaljšanju opustitve protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

OJ L 367, 14.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 55–57 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2117/oj

14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/3


UREDBA SVETA (ES) št. 2117/2004

z dne 7. decembra 2004

o podaljšanju opustitve protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 14(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Z Odločbo 2730/2000/ESPJ (2) je Komisija uvedla dokončno protidampinško dajatev za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm („koks 80 +“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“), ki je uvrščen pod oznako KN ex 2704 00 19 (oznaka TARIC 2704001910), v višini 32,6 EUR na tono.

(2)

Z Odločbo 2004/264/ES (3) („Odločba“) je Komisija opustila dokončno protidampinško dajatev za obdobje devetih mesecev z učinkom od 20. marca 2004.

B.   RAZLOGI ZA PODALJŠANJE OPUSTITVE

(3)

Člen 14(4) osnovne uredbe predvideva možnost opustitve protidampinških ukrepov v interesu Skupnosti na podlagi tega, da so se razmere na trgu začasno spremenile do te mere, da se škoda zaradi take opustitve verjetno ne bi ponovila. Protidampinški ukrepi se lahko z odločbo Komisije opustijo za obdobje devetih mesecev. Člen 14(4) nadalje določa, da je mogoče opustitev dodatno podaljšati za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta, če se Svet na predlog Komisije tako odloči.

(4)

Po opustitvi dokončne protidampinške dajatve z Odločbo je Komisija v skladu z uvodno izjavo (15) Odločbe nadaljevala s spremljanjem tržnih razmer v zvezi s koksom 80 +. Poleg analize uvoza iz LRK je bil vsem zadevnim strankam poslan vprašalnik, ki je zahteval podatke o proizvodnji, obsegu prodaje ter cenah na trgu Skupnosti in donosnosti za 2003 in prvih šest mesecev 2004.

(5)

Odgovore sta posredovali industrija pritožnika in predelovalna industrija. Sodelovali so štirje proizvajalci Skupnosti: trije iz EU-15 (industrija pritožnika) in eden iz Poljske. Sodelovalo je tudi dvanajst podjetij, ki zastopajo industrijo kamene volne in livarsko industrijo.

(6)

Glede obsega uvoza v Skupnost iz LRK je bilo ugotovljeno, da se je obseg uvoza zadevnega proizvoda v prvih šestih mesecih 2004 v primerjavi z enakim obdobjem v 2003 zmanjšal za 4 %. Vendar se na podlagi izkušenj iz preteklih let zdi, da je običajno uvoz večji v drugi polovici leta. V tem primeru primerjava obsega uvoza med obdobjem od januarja do junija 2004 in zadnjimi šestimi meseci 2003 dejansko kaže zmanjšanje za 11 %.

(7)

V zvezi s cenami se je povprečna cena koksa 80 + v prvih šestih mesecih leta 2004 v primerjavi s povprečno ceno v 2003 povečala za 107 %. Povprečna cena na enoto je v letu 2003 znašala 124 EUR na tono in v prvih šestih mesecih 2004 256 EUR na tono. V prvih petih mesecih 2004 je bilo opaziti rahlo povečanje, s 110 EUR na 140 EUR, junija je cena narasla na 403 EUR.

(8)

Med prvotno preiskavo sta bili glavni tekmici LRK Poljska in Češka. Po podatkih Eurostata je znašal skupni uvoz iz teh dveh držav 924 602 ton v primerjavi s 318 005 tonami uvoza iz LRK v letu 2003. Ti državi sta sedaj del industrije Skupnosti in njuni podatki so bili upoštevani.

(9)

Proizvodnja proizvajalcev Skupnosti (EU-15) se je povečala s 442 397 ton v 2003 na ocenjenih 543 920 ton v 2004, t.j. za 23 %. Hkrati se je obseg prodaje povečal za 35 % in cene za 8 %. Videti je, da je začela industrija Skupnosti razmeroma dobro okrevati po preteklih škodljivih razmerah, saj je znašal povprečni dobiček leta 2003 8,5 % in konec junija 2004 12,4 %.

(10)

V novih državah članicah EU je proizvodnja koksa 80 + osredotočena predvsem na Poljskem in Češkem. Eden od poljskih proizvajalcev je sodeloval v tem postopku. Proizvodnja EU-25 med sodelujočimi gospodarskimi družbami se je od leta 2003 do 2004 povečala za 30 %. Hkrati se je obseg prodaje povečal za 39 % in prodajne cene za 12 %. Povprečni dobiček za proizvajalce EU-25 je znašal 13 % v 2003 in 19,1 % v 2004.

(11)

Cene koksa 80 +, ki ga je predelovalna industrija uvozila iz LRK, so se zvišale s 143 EUR/t v 2003 na 255 EUR/t v 2004 (april–junij), t. j. za 78 %. Obseg kitajskega koksa, ki so ga kupili ti uporabniki, se je s 158 730 ton v 2003 zmanjšal na ocenjeno količino 65 114 ton v 2004, t. j. za 59 %.

(12)

Uporabniki še vedno menijo, da dobava koksa 80 + ne zadostuje povpraševanju na trgu Skupnosti, kljub bistvenemu povečanju proizvodnje in prodaje industrije Skupnosti. Poleg tega zavzemajo stališče, da kitajski koks 80 + ni na voljo v dovolj velikih količinah in je še ta na voljo po zelo visokih cenah.

C.   SKLEP

(13)

Iz zgoraj navedenega je videti, da je trg v enakem položaju kot takrat, ko so bili ukrepi opuščeni. Glede na začasno spremembo razmer na trgu in zlasti glede na visoko raven cen zadevnega proizvoda, ki so bistveno višje od škodljive ravni, ugotovljene v prvotni preiskavi, skupaj s pomanjkanjem dobave koksa 80 + se šteje, da se škoda, povzročena industriji Skupnosti z uvozom koksa 80 + iz LRK v sedanjih okoliščinah dejansko verjetno ne bo ponovila in da bi bilo podaljšanje opustitve v interesu Skupnosti. Tako ostajajo pogoji za opustitev izpolnjeni.

(14)

Glede na zgoraj navedene ugotovitve se predlaga, da se opustitev protidampinške dajatve na uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm podaljša za nadaljnje obdobje enega leta v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe.

(15)

Treba je opozoriti, da bo ob izteku podaljšanja te opustitve veljavna protidampinška dajatev prenehala veljati, razen če se vloži zahteva za pregled zaradi izteka ukrepa.

(16)

Vse zainteresirane stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in preudarkih, ki so privedli do tega sklepa. Ker je trg s koksom zelo nestalen, je industrija Skupnosti zahtevala podaljšanje opustitve protidampinške dajatve, omejeno na 9 mesecev. V tej zvezi se je štelo, da krajše obdobje ne bi bilo primerno, saj je na podlagi člena 14(4) osnovne uredbe ukrepe kadar koli in po posvetovanju mogoče obnoviti, če razlog za opustitev ne obstaja več.

(17)

V obdobju opustitve bo Komisija nadaljevala s spremljanjem razvoja uvoza koksa 80 + v Skupnost –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opustitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ, se podaljša do 15. decembra 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

G. ZALM


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 316, 15.12.2000, str. 30. Odločba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 997/2004 (UL L 183, 20.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 81, 19.3.2004, str. 89.


Top