Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0101

Direktiva 2004/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega protokolaBesedilo velja za EGP

OJ L 338, 13.11.2004, p. 18–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 61 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 61 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 80 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/101/oj

13.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/18


DIREKTIVA 2004/101/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 27. oktobra 2004

o spremembah Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti glede na projektne mehanizme iz Kjotskega protokola

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/87/ES (3) vzpostavlja sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov v Skupnosti („sistem Skupnosti“), da bi pospešila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način, ob priznanju, da bo treba dolgoročno zmanjšati emisije toplogrednih plinov za približno 70 % glede na ravni iz leta 1990. Njen namen je prispevati k izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in njenih držav članic, da zmanjšajo antropogene emisije toplogrednih plinov po Kjotskem protokolu, ki je bil odobren z Odločbo 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti, in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (4).

(2)

Direktiva 2003/87/ES navaja, da bo priznavanje dobropisov iz projektno osnovanih mehanizmov za izpolnjevanje obveznosti od leta 2005 dalje povečalo stroškovno učinkovitost pri doseganju zmanjševanja globalnih emisij toplogrednih plinov ter da naj se uredi z določbami o povezanosti projektno osnovanih mehanizmov po Kjotu, vključno s Skupnim izvajanjem (JI) in Mehanizmom čistega razvoja (CDM), s sistemom Skupnosti.

(3)

Navezovanje projektno osnovanih mehanizmov po Kjotu na sistem Skupnosti, ob hkratnem varovanju lastne okoljske celovitosti, ponuja priložnost za uporabo emisijskih dobropisov, izhajajočih iz projektnih dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz členov 6 in 12 Kjotskega protokola, zaradi izpolnjevanja obveznosti držav članic iz člena 12(3) Direktive 2003/87/ES. Rezultat tega bo večja raznolikost stroškovno ugodnih možnosti za skladno ravnanje v okviru sistema Skupnosti, kar bo privedlo do zmanjšanja skupnih stroškov ravnanja, skladnega s Kjotskim protokolom, ob hkratnem izboljšanju likvidnosti trga Skupnosti s pravicami do emisije toplogrednih plinov. S spodbujanjem povpraševanja po dobropisih JI bodo podjetja Skupnosti vlagala v razvoj in prenašanje najsodobnejše okoljsko ustrezne tehnologije ter znanja in izkušenj. Prav tako se bo spodbujalo povpraševanje po dobropisih CDM, s čimer bodo pomoči pri doseganju svojih trajnostnih razvojnih ciljev deležne države v razvoju, ki gostijo projekte CDM.

(4)

Poleg tega, da Skupnost in njene države članice ter podjetja in posamezniki izven sistema Skupnosti uporabljajo projektno osnovane mehanizme po Kjotu, je treba te mehanizme navezati na sistem Skupnosti na način, združljiv z Okvirno konvencijo združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in Kjotskim protokolom in poznejšimi odločitvami, sprejetimi na njuni podlagi, kot tudi s cilji in ustrojem sistema Skupnosti in določbami iz Direktive 2003/87/ES.

(5)

Države članice lahko dovolijo upravljavcem, da v sistemu Skupnosti uporabljajo potrjena zmanjšanja emisij (CER) od leta 2005 in enote zmanjšanja emisije (ERU) od leta 2008. Uporaba CER in ERU s strani upravljavcev od leta 2008 je lahko dovoljena do odstotka dodelitve za posamezno napravo, ki ga določi vsaka država članica v svojem nacionalnem načrtu razdelitve pravic. Uporaba bo potekala tako, da se izda in takoj preda ena pravica v zamenjavo za en CER ali ERU. Pravica, izdana v zameno za CER ali ERU, bo enaka ustreznemu CER ali ERU.

(6)

Uredba Komisije o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov, ki bo sprejeta v skladu s členom 19(3) Direktive 2003/87/ES in členom 6(1) Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 280/2004/ES, z dne 11. februarja 2004, o mehanizmih spremljanja emisij toplogrednih plinov Skupnosti in izvajanja Kjotskega protokola (5), bo zagotovila ustrezne procese in postopke v sistemu registrov za uporabo CER v obdobju od 2005 do 2007 in v kasnejših obdobjih, in za uporabo ERU v obdobju od 2008 do 2012 in v kasnejših obdobjih.

(7)

Vsaka država članica se bo sama odločila o omejitvi uporabe CER in ERU iz naslova projektnih dejavnosti, ob upoštevanju ustreznih določil Kjotskega protokola in Marakeškega sporazuma, da tako izpolni zahteve teh določil in sicer, da mora uporaba mehanizmov dopolnjevati nacionalne ukrepe. Nacionalni ukrepi bodo tako predstavljali znatni dele prizadevanj.

(8)

V skladu z UNFCCC in s Kjotskim protokolom in poznejšimi odločitvami, sprejetimi na njuni podlagi, se morajo države članice vzdržati uporabe CER in EUR, ki jih pridobijo od jedrskih zmogljivosti za izpolnitev svojih obveznosti po členu 3(1) Kjotskega protokola in v skladu z Odločbo 2002/358/ES.

(9)

Sklepa 15/CP.7 in 19/CP.7, sprejeta na podlagi UNFCCC in Kjotskega sporazuma, poudarjata, da se mora okoljska celovitost doseči, med drugim, s pomočjo zanesljivih modalitet, pravil in smernic za mehanizme, in s pomočjo zanesljivih in jasnih načel in pravil, ki urejajo rabo zemljišč, spremembo namembnosti zemljišč in gozdarske dejavnosti, in da se upošteva problematika nestalnosti, dodatnosti, izpustov, negotovosti ter socioekonomski in okoljski učinki, vključno z učinki na biotsko raznovrstnost in naravne ekosisteme, povezane s projektnimi dejavnostmi pogozdovanja in vnovičnega pogozdovanja. Komisija mora v svojem pregledu Direktive 2003/87/ES leta 2006 upoštevati tehnična določila o začasnosti emisijskih dobropisov in omejitev na 1 % za upravičenost do rabe zemljišč, spremembe namembnosti zemljišč in gozdarskih projektnih dejavnosti, kot so določene s Sklepom 17/CP.7, kakor tudi določila, ki se nanašajo na rezultate ocene potencialne nevarnosti povezane z uporabo gensko spremenjenih organizmov in potencialno invazivnimi tujimi vrstami s projektnimi dejavnostmi pogozdovanja in vnovičnega pogozdovanja, da se upravljavcem dovoli uporaba CER in ERU iz naslova rabe zemljišč, spremembe namembnosti zemljišč in projektnih dejavnosti gozdarstva v sistemu Skupnosti od leta 2008, v skladu z odločitvami, sprejetimi na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola.

(10)

Da bi se izognili dvojnemu preštevanju, se CER in ERU ne bi smeli izdajati kot posledica projektnih dejavnosti znotraj Skupnosti, ki prav tako vodijo do zmanjšanja ali omejitve emisij iz naprav, ki jih zajema Direktiva 2003/87/ES, razen če se enako število pravic do emisije ne izbriše iz registrov držav članic, iz katerih ERU ali CER izhajajo.

(11)

V skladu z ustreznimi pogodbami o pristopu je treba pri določitvi izhodišč za projektne dejavnosti, ki se izvajajo v državah, ki pristopajo k Uniji, upoštevati pravni red Skupnosti.

(12)

Vsaka država članica, ki pooblasti zasebne ali javne subjekte za sodelovanje v projektnih dejavnostih, ostane odgovorna za izpolnjevanje svojih obveznosti po UNFCCC in Kjotskem protokolu in mora zato zagotoviti, da je njihovo sodelovanje v skladu z ustreznimi smernicami, modalitetami in postopki, ki so bili sprejeti v skladu z UNFCCC ali Kjotskim protokolom.

(13)

V skladu z UNFCCC, Kjotskim protokolom in morebitnimi pozneje sprejetimi odločitvami v zvezi z njunim izvajanjem, naj Komisija in države članice podprejo dejavnosti graditve lastnih zmogljivosti v državah v razvoju in v državah v gospodarski tranziciji, da bi jim tako pomagale v celoti izkoristiti JI in CDM v oporo pri njihovih strategijah trajnostnega razvoja. Komisija pa mora ta prizadevanja preveriti in o njih poročati.

(14)

Ustrezne kriterije in smernice za ugotovitev ali imajo projekti za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah negativne učinke na okolje ali družbo so opredelili Svetovna komisija za jezove, v svojem Poročilu novembra 2000: „Jezovi in razvoj. Nov okvir za odločanje“, OECD in Svetovna banka.

(15)

Ker je udeležba v projektnih dejavnostih JI in CDM prostovoljna, je treba družbene in okoljske obveznosti in odgovornosti podjetij razširiti v skladu z odstavkom 17 Načrta implementacije Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju. V tej zvezi je treba podjetja spodbuditi k izboljšanju družbenih in okoljskih rezultatov dejavnosti JI in CDM, v katerih so udeležena.

(16)

Informacije o projektnih dejavnostih, v katerih sodeluje država članica ali pa pooblaščeni zasebni ali javni subjekti, morajo biti dostopne javnosti v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (6).

(17)

Komisija lahko v svojih poročilih o trgovanju s pravicami do emisij in uporabi dobropisov iz naslova projektnih dejavnosti omeni učinke na elektroenergetski trg.

(18)

Po začetku veljavnosti Kjotskega protokola mora Komisija proučiti možnost sklepanja sporazumov z državami, navedenimi v Prilogi B Kjotskega protokola, ki bodo protokol ratificirale kasneje, da se tako omogoči priznanje pravic do emisije med sistemom Skupnosti in obveznimi sistemi trgovanja z emisijskimi toplogrednimi plini, ki določajo absolutno zgornjo mejo emisij v teh državah.

(19)

Ker cilja predlaganega ukrepa, to je povezave med projektno osnovanimi mehanizmi po Kjotu in sistemom Skupnosti, ni mogoče zadovoljivo doseči s posamičnim ukrepanjem držav članic in ga je torej glede na obseg in učinke tega ukrepa laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena, ta direktiva ne presega tega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(20)

Direktivo 2003/87/ES je zato treba temu ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2003/87/ES

Direktiva 2003/87/ES se spremeni, kakor sledi:

1.

V členu 3 se dodajo naslednje točke:

„(k)

‚Pogodbenica iz Priloge I’ pomeni pogodbenico s seznama v Prilogi I k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), kakor je določeno v členu 1(7) Kjotskega protokola, ki je ratificirala Kjotski protokol;

(l)

‚projektna dejavnost’ pomeni projektno dejavnost, ki jo odobri ena ali več pogodbenic iz Priloge I v skladu s členom 6 ali členom 12 Kjotskega protokola in odločitvami, sprejetimi na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola;

(m)

‚enota zmanjšanja emisij’ oz. ‚ERU’ pomeni enoto, izdano na podlagi člena 6 Kjotskega protokola in odločitev, sprejetih na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola;

(n)

‚potrjeno zmanjšanje emisije’ ali ‚CER’ pomeni enoto, izdano na podlagi člena 12 Kjotskega protokola in odločitev, sprejetih na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola.“

2.

Za členom 11 se vstavijo naslednji členi:

„Člen 11a

Uporaba CER in ERU iz projektnih dejavnosti v sistemu Skupnosti

1.   Ob upoštevanju odstavka 3 lahko v vsakem od obdobij iz člena 11(2) države članice dovolijo upravljavcem, da uporabljajo CER in ERU iz projektnih dejavnosti v sistemu Skupnosti do odstotka dodelitve pravic za posamezno napravo, ki ga določi vsaka država članica v svojem nacionalnem načrtu razdelitve za to obdobje. To se izvede tako, da država članica izda in takoj preda eno pravico v zameno za en CER ali ERU, ki ga ima ta upravljavec v nacionalnem registru svoje države članice.

2.   Ob upoštevanju odstavka 3 lahko v obdobju iz člena 11(1) države članice dovolijo upravljavcem uporabo CER iz naslova projektnih dejavnosti v sistemu Skupnosti. To se izvede tako, da država članica izda in takoj preda eno pravico v zameno za en CER. Države članice prekličejo CER, ki so jih uporabljali upravljavci med obdobjem iz člena 11(1).

3.   Vsi CER in EUR, ki so bili izdani in se uporabljajo v skladu z UNFCCC in Kjotskim protokolom in kasnejšimi odločitvami, sprejetimi na njuni podlagi, se lahko uporabljajo v sistemu Skupnosti:

(a)

razen ob priznavanju, da se morajo države članice, v skladu z UNFCCC in Kjotskim protokolom in poznejšimi odločitvami, sprejetimi na njuni podlagi, vzdržati uporabe CER in ERU, ki izhajajo iz jedrskih zmogljivosti, da bi izpolnile svoje obveznosti po členu 3(1) Kjotskega protokola in Odločbe 2002/358/ES, se morajo upravljavci vzdržati uporabe CER in ERU, ki izhajajo iz teh zmogljivosti v sistemu Skupnosti med obdobjem iz člena 11(1) in v prvih petih letih iz člena 11(2);

in

(b)

razen CER in ERU, iz dejavnosti rabe zemljišč, spreminjanja namembnosti zemljišč in gozdarstva.

Člen 11b

Projektne dejavnosti

1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi bila izhodišča za projektne dejavnosti, kakor so opredeljena s kasnejšimi odločitvami, sprejetimi na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola, ki so bile začete v državah, ki so z Unijo podpisale Pogodbo o pristopu, zagotovo v celoti skladna s pravnim redom Skupnosti, vključno z začasnimi odstopanji iz Pogodbe o pristopu.

2.   Razen če v odstavkih 3 in 4 ni predvideno drugače, države članice, ki gostijo projektne dejavnosti, zagotovijo, da se za zmanjšanja ali omejitve emisij toplogrednih plinov iz naprav, ki spadajo v področje uporabe te direktive, ERU in CER ne izdajajo.

3.   Do 31. decembra 2012 se za projektne dejavnosti JI in CDM, ki neposredno zmanjšajo ali omejijo emisije naprave, ki spada v področje uporabe te direktive, lahko izdaja ERU in CER samo, če upravljavec te naprave prekliče enako število pravic emisije.

4.   Do 31. Decembra 2012 se za projektne dejavnosti JI in CDM, ki posredno zmanjšajo ali omejijo emisije naprave, ki spada v področje uporabe te direktive, lahko izdaja ERU in CER samo, če se enako število pravic do emisije izbriše iz nacionalnega registra držav članic, iz katerih ERU ali CER izhajajo.

5.   Država članica, ki pooblasti zasebne ali javne subjekte za sodelovanje v projektnih dejavnostih, ostane odgovorna za izpolnjevanje svojih obveznosti po UNFCCC in Kjotskem protokolu in mora zagotoviti, da je njihovo sodelovanje v skladu z ustreznimi smernicami, modalitetami in postopki, ki so bili sprejeti v skladu z UNFCCC ali Kjotskim protokolom.

6.   V primeru projektnih dejavnosti za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah s splošno zmogljivostjo nad 20MW, države članice pri odobritvi teh projektnih dejavnosti zagotovijo, spoštovanje ustreznih mednarodnih kriterijev in smernic med razvojem omenjenih projektnih dejavnosti, vključno s kriteriji in smernicami iz Poročila Svetovne komisije za jezove novembra 2000: ‚Jezovi in razvoj. Nov okvir za odločanje’.

7.   Določbe za izvajanje odstavkov 3 in 4, zlasti v zvezi z izogibanjem dvojnega štetja, in vsa določila, potrebna za izvedbo odstavka 5, pri čemer pogodbenica gostiteljica izpolnjuje vse pogoje za izvedbo projektne dejavnosti JI se sprejmejo v skladu s členom 23(2).“

3.

Člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Dostop do informacij

Odločitve v zvezi z dodeljevanjem pravic do emisije, informacije o projektnih dejavnostih, v katerih je država članica udeležena ali pa za udeležbo pooblasti zasebne ali javne subjekte, in poročila o emisijah, ki so obvezna na podlagi dovoljenja za emisijo toplogrednih plinov in jih hranijo pristojni organi, so v skladu z Direktivo 2003/4/ES dostopni javnosti.“

4.

V členu 18 se doda naslednji pododstavek:

„Države članice predvsem zagotovijo usklajevanje med svojo kontaktno točko, pristojno za odobritev projektnih dejavnosti v skladu s členom 6(1)(a) Kjotskega protokola, ter svojim nacionalnim organom, pristojnim za izvajanje člena 12 Kjotskega protokola, ki sta imenovana v skladu z kasnejšimi odločitvami, sprejetimi na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola.“

5.

V členu 19(3) se doda naslednji stavek:

„Ta uredba vsebuje tudi določbe o uporabi in identifikaciji CER in ERU v sistemu Skupnosti ter o spremljanju ravni te uporabe.“

6.

Člen 21 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„V tem poročilu se posebna pozornost posveti podrobnostim ureditvi dodelitve pravic, uporabi ERU in CER v sistemu Skupnosti, upravljanju registrov, uporabi smernic za spremljanje in poročanje, preverjanju in zadevam v zvezi s skladnostjo z Direktivo ter morebitni fiskalni obravnavi pravic.“

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija organizira izmenjavo informacij med pristojnimi organi držav članic o spremembah v zvezi z dodeljevanjem, uporabo ERU in CER v sistemu Skupnosti, upravljanjem registrov, spremljanjem, poročanjem, preverjanjem in skladnostjo s to direktivo.“

7.

Za členom 21 se vstavi naslednji člen:

„Člen 21a

Podpora dejavnostim graditve lastnih zmogljivosti

V skladu z UNFCCC, Kjotskim protokolom in morebitnimi pozneje sprejetimi odločitvami v zvezi z njunim izvajanjem, si Komisija in države članice prizadevajo podpirati dejavnosti graditve lastnih zmogljivosti v državah v razvoju in v državah v gospodarski tranziciji, da bi jim tako pomagale v celoti izkoristiti JI in CDM v oporo pri njihovih strategijah trajnostnega razvoja ter da bi olajšale vključevanje subjektov v oblikovanje in izvajanje projektov JI in CDM.“

8.

Člen 30 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 2, se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

uporabo dobropisov iz naslova projektnih dejavnosti, vključno z zahtevo po uskladitvi dovoljene uporabe ERU in CER v sistemu Skupnosti;“

(b)

v odstavku 2 se dodajo naslednje točke:

„(l)

učinek projektnih mehanizmov na države gostiteljice, zlasti na njihove razvojne cilje, če so bile na podlagi JI in CDM odobrene projektne dejavnosti za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, katerih proizvodna zmogljivost presega 500 MW in imajo negativne okoljske ali družbene učinke, in učinek bodoče uporabe CER in ERU, ki izhaja iz teh projektnih dejavnosti za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah v sistemu Skupnosti;

(m)

podporo graditvi lastnih zmogljivosti v državah v razvoju in državah v gospodarski tranziciji;

(n)

modalitete in postopke za odobritev domačih projektnih dejavnosti s strani držav članic in za izdajo pravic do emisije glede na zmanjšanja ali omejitve emisij zaradi takih dejavnosti od leta 2008;

(o)

tehnične določbe v zvezi z začasnostjo dobropisov in omejitvijo na 1 % za upravičenost do rabe zemljišč, spremembe namembnosti zemljišč in gozdarskih projektnih dejavnosti, kakor so določene s Sklepom 17/CP.7, in določbe, ki se nanašajo na rezultate ocene potencialne nevarnosti povezane z uporabo gensko spremenjenih organizmov in potencialno invazivnih tujih vrst v projektnih dejavnostih pogozdovanja in vnovičnega pogozdovanja, da se upravljavcem dovoli uporaba CER in ERU iz naslova rabe zemljišč, spremembe namembnosti zemljišč in projektnih dejavnosti gozdarstva v sistemu Skupnosti od leta 2008, v skladu s odločitvami, sprejetimi na podlagi UNFCCC ali Kjotskim protokolom.“

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pred vsakim obdobjem iz člena 11(2) vsaka država članica v svojem nacionalnem načrtu razdelitve pravic objavi predvideno uporabo ERU in CER in odstotek dodelitve za posamezno napravo, do katerega lahko upravljavci uporabljajo ERU in CER v sistemu Skupnosti za to obdobje. Skupna uporaba ERU in CER mora biti v skladu z ustreznimi dodatnimi obveznostmi po Kjotskem protokolu in UNFCCC in odločitvami, sprejetimi na njuni podlagi.

Države članice v skladu s členom 3 Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 280/2004/ES z dne 11. februarja 2004 o mehanizmih spremljanja emisij toplogrednih plinov Skupnosti in izvajanja Kjotskega protokola (7) vsaki dve leti poročajo Komisiji v kolikšni meri nacionalni ukrepi dejansko pomenijo znatni del prizadevanj na nacionalni ravni, tako kot tudi do kolikšne mere uporaba projektnih mehanizmov dejansko dopolnjuje nacionalne ukrepe, in o razmerju med njima, v skladu z ustreznimi določili Kjotskega protokola in odločitvami, sprejetimi na njegovi podlagi. Komisija o tem poroča v skladu s členom 5 omenjene odločbe. V luči tega poročila Komisija, če je to primerno, predloži zakonodajne ali druge predloge, da se tako dopolnijo določila, ki so jih sprejele države članice, in se zagotovi, da uporaba teh mehanizmov dopolnjuje nacionalne ukrepe v Skupnosti.“

9.

V Prilogi III se doda naslednja točka:

„12.

Načrt določa največjo količino CER in ERU, ki jih upravljavci lahko uporabljajo v sistemu Skupnosti kot odstotek dodelitve pravic do emisije za vsako napravo. Odstotek mora biti v skladu z dodatnimi obveznostmi države članice, katere izhajajo iz Kjotskega protokola in odločitev, sprejetih na podlagi UNFCCC ali Kjotskega protokola.“

Člen 2

Izvajanje

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 13 novembra 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedilo predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 27. oktobra 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

A. NICOLAI


(1)  UL C 80, 30.3.2004, str. 61.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 13. septembra 2004 (še ni objavljen v Uradnem listu).

(3)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(4)  UL L 130, 15.5.2002, str. 1.

(5)  UL L 49, 19.2.2004, str. 1.

(6)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(7)  UL L 49, 19.2.2004, str. 1.


Top