EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1319

Uredba Komisije (ES) št. 1319/2004 z dne 16. julija 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 214/2001 o pogojih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o intervencijskih ukrepih na trgu posnetega mleka v prahu

OJ L 245, 17.7.2004, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 45–50 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 117 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 117 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1319/oj

17.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1319/2004

z dne 16. julija 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 214/2001 o pogojih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o intervencijskih ukrepih na trgu posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trgov s področja mleka in mlečnih izdelkov (1), še posebej člena 10,

sklenila:

(1)

Člen 7, odstavek 4 Uredbe (ES) št. 1255/1999 predvideva, da je prodaja posnetega mleka v prahu, ki ga je kupila intervencijska agencija, določena z najnižjo ceno in pod pogoji, ki preprečujejo, da bi bilo ravnovesje trga ogroženo, in ki zagotavljajo enakovreden dostop do proizvodov, ki so naprodaj, in enakovredno obravnavanje kupcev.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 214/2001 (2) predvideva med intervencijskimi ukrepi za prodajo posnetega mleka v prahu prodajo po določeni ceni.

(3)

Za zagotovitev dobrega upravljanja z intervencijskimi zalogami je treba nadaljevati s poznejšo prodajo posnetega mleka v prahu takoj, ko se pojavijo možnosti za prodajo. V ta namen je treba zamenjati sistem prodaje posnetega mleka v prahu, ki izhaja iz intervencijskih zalog po določeni ceni, z načinom prodaje prek razpisa, ki omogoča določanje prodajne cene v skladu s pogoji, ki veljajo na trgu.

(4)

Izkušnje so pokazale, da bi morala biti komunikacija med državami članicami in Komisijo hitrejša, zato da bi Komisija lahko spremljala razvoj količin posnetega mleka v prahu, ki so ponujene javni intervenciji in - če se tako primeri - da bi lahko tudi ustavila intervencijski nakup, ko količine dosežejo nivo, določen v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(5)

Posledično je treba spremeniti tudi Uredbo (ES) št. 214/2001.

(6)

Predvideni ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA TO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 214/2001 se spremeni tako, kot sledi:

(1)

V členu 1 je točka (c) nadomeščena z naslednjim besedilom:

„(c)

prodaja posnetega mleka v prahu iz javnih zalog v okviru stalnega razpisa;“

(2)

Poglavje II se spremeni tako, kot sledi:

(a)

razdelek 5 nadomesti naslednje besedilo:

„RAZDELEK 5

PRODAJA POSNETEGA MLEKA V PRAHU IZ JAVNIH ZALOG PREK RAZPISA

Člen 21

1.   Prodaja posnetega mleka v prahu, ki je bilo uskladiščeno pred 1. julijem 2002, se izvaja po postopku stalnega razpisa, ki ga objavi vsaka intervencijska agencija.

2.   Intervencijska agencija sestavi mnenje o stalnem razpisu, kjer sta navedena kraj in datum predstavitve ponudb. Za količine posnetega mleka v prahu, ki jih razpis zajema, intervencijska agencija drugim določi:

(a)

mesto skladišč, kjer bo uskladiščeno posneto mleko v prahu, namenjeno za prodajo;

(b)

količino posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo v vsakem skladišču.

Mnenje o stalnem razpisu je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije najmanj osem dni pred potekom prvega roka za vlogo ponudb.

3.   Intervencijska agencija posodablja in zainteresiranim na zahtevo daje na voljo seznam, v katerem so navedene oznake iz odstavka 2. Med drugim intervencijska komisija v obliki, ki jo predpisuje mnenje o stalnem razpisu, redno izdaja posodobljen seznam.

4.   Intervencijska agencija s potrebnimi določbami zainteresiranim omogoča:

(a)

da pred oddajo ponudbe na lastne stroške preverijo poskusni vzorec posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo;

(b)

da preverijo rezultate analiz, omenjenih v členu 2(2).

Člen 22

1.   Intervencijska agencija lahko med obdobjem potrjevanja stalnega razpisa razpiše delne razpise.

2.   Rok za oddajo ponudb za vsak delni razpis poteče ob 12. uri vsakega drugega in četrtega torka v mesecu (po bruseljskem času), razen drugega torka v avgustu in četrtega torka v decembru. Če je torek praznik, poteče rok zadnji predhodni delovni dan ob 12. uri (po bruseljskem času).

Člen 23

1.   Zainteresirani lahko v delnem razpisu sodelujejo s pisno vlogo, katere sprejem potrdi intervencijska agencija, ali pa s katerim koli pisnim telekomunikacijskim sredstvom, s potrdilom o sprejemu vloge.

Ponudbo sprejme intervencijska agencija, ki skrbi za posneto mleko v prahu.

2.   Ponudba naj vsebuje:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

zahtevano količino;

(c)

ponujeno ceno za 100 kg posnetega mleka v prahu, brez dajatev in notranjih obdavčitev za ceno iz skladišča, izraženo v evrih;

(d)

če se tako primeri – določbo, v kateri je navedeno, da je skladišče, v katerem je shranjeno posneto mleko v prahu, obenem tudi nadomestno skladišče.

3.   Vloga je veljavna le, če:

(a)

zadeva količino najmanj 10 ton, razen v primeru, ko je količina, ki je na voljo v skladišču, nižja od 10 ton;

(b)

je vlogi priložen pisni dokument, v katerem se ponudnik obveže, da bo spoštoval določbe te uredbe;

(c)

so predložena dokazila, da je ponudnik v državi članici, kjer je ponudba vložena, pred rokom za vlogo ponudb, omenjenih v členu 22(2), predložil razpisno varščino v višini 50 evrov za tono za zadevni delni razpis.

4.   Ponudbe ni mogoče umakniti po roku za oddajo, omenjenem v členu 22(2).

Člen 24

Kar zadeva razpisno varščino, predvideno v členu 23(3)(c), sta ohranitev ponudbe po preteku roka, omenjenega v členu 22(2) in plačilo cene pod pogoji, omenjenimi v členu 24f(2), glavni zahtevi v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.“

.

(b)

doda se razdelek 6:

„RAZDELEK 6

IZVEDBA RAZPISA

Člen 24a

1.   Države članice Komisiji na dan poteka roka, omenjenega v členu 22(2), posredujejo količine in cene, ki jih predlagajo ponudniki, pa tudi količino posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo.

Države članice te podatke z identifikacijsko oznako nosilca dejavnosti posredujejo Komisiji v obliki kodirane številke, ki je Komisija ne pozna. Če je en nosilec dejavnosti predložil več ponudb, naj bo to zabeleženo.

Če ni bila vložena nobena ponudba, države članice o tem v istem roku obvestijo Komisijo.

2.   Ob upoštevanju prejetih ponudb za vsak delni razpis Komisija po postopku, predvidenem v členu 42 Uredbe (ES) št. 1255/1999, določi najnižjo ceno za prodajo posnetega mleka v prahu. Cena je odvisna tudi od datuma začetka skladiščenja in lokacije uskladiščene količine posnetega mleka v prahu, ki je na voljo za prodajo.

Odločitev o odprtju razpisa se lahko tudi zavrne.

Odločba o delnem razpisu je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 24b

Ponudba je zavrnjena, če je ponujena cena nižja od najnižje cene.

Člen 24c

1.   Intervencijska agencija nadaljuje z dodeljevanjem razpisa ob upoštevanju pravil, predvidenih v odstavkih od 2 do 5.

2.   Posneto mleko v prahu je dodeljeno glede na datum začetka skladiščenja, od najstarejšega datuma naprej za vso količino, ki je na voljo v enem ali več skladiščih, ki jih določi nosilec dejavnosti.

3.   Ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če količina, ki je na voljo, še ni porabljena, je razpis za preostalo količino dodeljen drugim ponudnikom, od najvišje predlagane cene proti najnižji.

4.   V primeru, ko je sprejeta ponudba za določeno skladišče presegla količino posnetega mleka v prahu, ki je še na voljo, je ponudniku dodeljena le količina, ki je na voljo. Intervencijska agencija lahko ponudniku določi, če se slednji s tem strinja, druga skladišča, kjer mu je dodeljena manjkajoča količina.

5.   V primeru, ko je zaradi sprejema več ponudb, ki navajajo enako ceno za enako skladišče, presežena količina, ki je na voljo, se nadaljuje z dodeljevanjem razpisa z delitvijo količine, ki je na voljo, proporcionalno v skladu s številkami, ki so navedene v ponudbah.

V primeru, ko takšna delitev pripelje k zmanjšanju količin na manj kot 5 ton količine, se slednja dodeljuje z žrebanjem.

6.   Najkasneje tretji delovni dan tedna, ki sledi objavi odločbe, omenjene v členu 24a(2), države članice Komisiji posredujejo ime in naslove vsakega ponudnika, ki ustreza kodirani številki, omenjeni v členu 24a(1).

Člen 24d

Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz razpisa, niso prenosljive.

Člen 24e

1.   Vsakega ponudnika o izidu njegovega sodelovanja v delnem razpisu takoj obvesti intervencijska agencija.

Varščina iz člena 23(2)(c) se za ponudbe, ki niso zadržane, sprosti takoj.

2.   Ponudnik še pred prevzemom posnetega mleka v prahu in v roku, navedenem v členu 24f(2), plača intervencijski agenciji za vsako količino, ki jo namerava prevzeti, znesek, ki ustreza njegovi ponudbi.

Člen 24f

1.   Če je bilo plačilo, navedeno v členu 24e(2), izvršeno, intervencijska agencija izstavi potrdilo o prevzemu, ki vsebuje:

(a)

količino, za katero je bil plačan ustrezen znesek;

(b)

naslov skladišča, kjer je posneto mleko v prahu uskladiščeno;

(c)

zadnji rok za prevzem posnetega mleka v prahu.

2.   Ponudnik v obdobju naslednjih 30 dni po preteku roka, omenjenega v členu 22(2), prevzame posneto mleko v prahu, ki mu je bilo dodeljeno. Prevzem se lahko porazdeli na serije, od katerih ne sme nobena biti manjša od 5 ton. Če je količina v skladišču nižja od tega praga, se jo vsekakor lahko prevzame.

Razen v primeru višje sile, če se prevzem posnetega mleka v prahu ne izvede v roku omenjenem v prvi alinei, stroške skladiščenja prevzame ponudnik, vključno s prvim dnem po izteku omenjenega roka. Prav tako prevzame tveganja skladiščenja.

3.   Varščina, omenjena v členu 23(3)(c), se sprosti takoj, za količine, prevzete v roku, predpisanem v odstavku 2, prvi alinei tega člena.

V primeru višje sile, omenjene v drugi alinei odstavka 2, intervencijska agencija sprejme ukrepe, potrebne v skladu z danimi okoliščinami.“.

(3)

Člen 36 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 36

1.   Države članice Komisiji najkasneje vsak ponedeljek pred 15. uro (po bruseljskem času) posredujejo podatke o zadevnih količinah posnetega mleka v prahu v preteklem tednu:

(a)

o prodajni ponudbi v skladu s členom 5;

(b)

o pogodbi zaloge za lastno uporabo, v skladu s členom 28.

2.   Od trenutka ko je ugotovljeno da ponudbe, omenjene v členu 5, dosežejo 80 000 ton, se informacije, omenjene v odstavku 1(a) tega člena za količine posnetega mleka v prahu, ponujene prejšnji dan, sporočijo vsak dan do 15. ure (po bruseljskem času).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2131/2003 (UL L 320, 5.12.2003, str. 3).


Top