EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0778

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/778 z dne 16. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2014 v zvezi z upravljanjem nadzora sprememb (Besedilo velja za EGP.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 356–359 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/778/oj

27.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 139/356


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/778

z dne 16. maja 2019

o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2014 v zvezi z upravljanjem nadzora sprememb

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 5(11) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 19 Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (2) zahteva, da Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 5 Direktive (EU) 2016/797 na Komisijo naslovi priporočila za tehnične specifikacije za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) in njihovo revizijo ter zagotovi, da so TSI prilagojene tehničnemu napredku, tržnim trendom in socialnim zahtevam.

(2)

Člen 13 Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2017/1474 (3) zahteva, da se oddelek 7.2 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014 (4) (TSI za telematske aplikacije za tovorni promet) spremeni, da se določi spremenjen postopek nadzora sprememb za TSI za telematske aplikacije za tovorni promet.

(3)

V skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/796 je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo predloga priporočila v zvezi s spremembami oddelka 7.2 TSI za telematske aplikacije za tovorni promet.

(4)

Agencija je 20. aprila 2018 na Komisijo naslovila priporočilo o reviziji oddelka 7.2 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014.

(5)

Oddelek 7.2 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014 v zvezi s TSI za telematske aplikacije za tovorni promet bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Seznam ustreznih tehničnih dokumentov, navedenih v TSI za telematske aplikacije za tovorni promet, bi bilo treba posodobiti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so usklajeni z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 51(1) Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oddelek 7.2 Priloge k Uredbi (EU) št. 1305/2014 se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Dodatek I k Prilogi k Uredbi (EU) št. 1305/2014 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).

(3)  Delegirani sklep Komisije (EU) 2017/1474 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih ciljev za pripravo, sprejetje in pregled tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 210, 15.8.2017, str. 5).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1305/2014 z dne 11. decembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 62/2006 (UL L 356, 12.12.2014, str. 438).


PRILOGA I

Oddelek 7.2 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014 se nadomesti z naslednjim:

„7.2   Upravljanje sprememb

7.2.1   Postopek upravljanja sprememb

Postopki za upravljanje sprememb se oblikujejo zato, da se zagotovi ustrezna analiza stroškov in koristi spremembe ter nadzorovano izvajanje sprememb. Te postopke določi, uvede, podpira in upravlja Agencija ter obsegajo:

identifikacijo tehničnih omejitev, ki podpirajo spremembo,

izjavo, kdo prevzema odgovornost za postopke izvajanja sprememb,

validacijski postopek za spremembe, ki se bodo izvajale,

politiko upravljanja sprememb, izdajo, prehod in postopno uvedbo,

opredelitev odgovornosti za upravljanje podrobno opredeljenih specifikacij ter zagotavljanje njihove kakovosti in oblikovanje upravljanja.

Odbor za nadzor sprememb (CCB) sestavljajo Agencija, predstavniška telesa železniškega sektorja in države članice. Takšna organiziranost mora zagotoviti perspektivo sprememb, ki jih je treba uvesti, in skupno oceno njihovih posledic. CCB bo v končni fazi deloval pod pokroviteljstvom Agencije.

7.2.2   Posebni postopek upravljanja sprememb za dokumente, navedene v Dodatku I k tej uredbi

Upravljanje nadzora sprememb za dokumente, navedene v Dodatku I k tej uredbi, vzpostavi Agencija v skladu z naslednjimi merili:

1.

zahteve za spremembe, ki vplivajo na dokumente, se predložijo prek držav članic ali predstavniških teles železniškega sektorja, ki delujejo na evropski ravni, kot je opredeljeno v členu 38(4) Uredbe (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta (*1), ali prek usmerjevalnega odbora TSI TAF;

2.

zahteve za spremembe zbira in shranjuje Agencija;

3.

Agencija zahteve za spremembe predloži svoji odgovorni delovni skupini ERA, ki jih ovrednoti in po potrebi pripravi predlog, skupaj z ekonomsko oceno;

4.

nato Agencija vsako zahtevo za spremembo in ustrezni predlog predloži odboru za nadzor sprememb, ki zahtevo za spremembo potrdi, zavrne ali odloži;

5.

če zahteva za spremembo ni potrjena, Agencija organu, ki je spremembo zahteval, pošlje razlog za zavrnitev zahteve ali prošnjo za dodatne informacije o osnutku zahteve za spremembo;

6.

če je zahteva za spremembo potrjena, se tehnični dokument spremeni;

7.

če ni mogoče doseči soglasja o potrditvi zahteve za spremembo, Agencija Komisiji predloži priporočilo za posodobitev dokumentov, navedenih v Dodatku I, skupaj z osnutkom nove različice dokumenta, zahtevami za spremembe in njihovo ekonomsko oceno, ter te dokumente objavi na svoji spletni strani;

8.

nova različica tehničnega dokumenta s potrjenimi zahtevami za spremembe se objavi na spletni strani Agencije. Agencija obvešča države članice prek odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES;

9.

če bi zahteva za spremembo zahtevala spremembo pravnega besedila TSI TAF, Agencija Evropski komisiji pošlje zahtevo za revizijo TSI TAF in/ali za tehnično mnenje Agencije.

Kadar upravljanje nadzora sprememb vpliva na elemente, ki so v skupni rabi znotraj TSI TAP, je treba spremembe izvesti tako, da ostanejo skladne z uporabljeno TSI TAP, da se dosežejo optimalne sinergije.


(*1)  Uredba (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L 138, 26.5.2016, str. 1).“.“


PRILOGA II

Dodatek I k Prilogi k Uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014 se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek I

Seznam tehničnih dokumentov

Št.

Sklic

Naslov

1

ERA-TD-100

TSI TAF – PRILOGA A.5: ŠTEVILKE IN DIAGRAMI ZAPOREDJA V SPOROČILIH TSI TAF

2

ERA-TD-101

Priloga D.2: Dodatek A (Načrtovanje potovanja vagona/ILU)

3

ERA-TD-102

Priloga D.2: Dodatek B – Operativna podatkovna baza za vagone in intermodalne

enote (WIMO)

4

ERA-TD-103

Priloga D.2: Dodatek C – Referenčne datoteke

5

ERA-TD-104

Priloga D.2: Dodatek E – Skupni vmesnik

6

ERA-TD-105

Priloga D.2: Dodatek F – Vzorec podatkov in sporočil TSI TAF


Top