Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0777

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/777 z dne 16. maja 2019 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/880/EU (Besedilo velja za EGP.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 312–355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/oj

27.5.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 139/312


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/777

z dne 16. maja 2019

o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in o razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/880/EU

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 49(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Direktivi (EU) 2016/797 so pojasnjene vloge udeležencev v železniškem sektorju, predvsem prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev infrastrukture, v povezavi s pregledi, ki jih je treba opraviti pred uporabo dovoljenih vozil.

(2)

Register železniške infrastrukture bi moral zagotoviti preglednost značilnosti omrežja in bi se moral uporabljati kot referenčna podatkovna zbirka. Zlasti bi se moral uporabljati v kombinaciji z vrednostmi parametrov, evidentiranih v dovoljenju za dajanje vozil na trg, da bi se preverila tehnična združljivost vozila in poti.

(3)

Treba bi bilo posodobiti seznam parametrov registra železniške infrastrukture in skupni uporabniški vmesnik iz Izvedbenega sklepa Komisije 2014/880/EU (2), da bi se omogočilo preverjanje združljivosti vozila in poti. Sočasno bi morala spletna aplikacija registra infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: aplikacija RINF) zamenjati skupni uporabniški vmesnik.

(4)

Aplikacijo RINF bi morala vzpostaviti in upravljati Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija), poleg tega pa bi morala aplikacija zagotavljati dostop do evidence sredstev držav članic, v kateri so navedene vrednosti parametrov omrežja vsakega zadevnega podsistema ali dela podsistema. Države članice bi jo morale uporabljati zlasti za izpolnitev obveznosti objave iz člena 49(1) Direktive (EU) 2016/797, da bi se uporabnikom zagotovila enotna vstopna točka.

(5)

Podatke v zvezi s parametri iz preglednice v Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2014/880/EU je treba za celoten železniški sistem Unije zbrati in vključiti v register železniške infrastrukture do 16. marca 2019, v skladu s členom 5 navedenega sklepa. Podatke v zvezi z novimi parametri iz te uredbe bi bilo treba pravočasno zbrati in vključiti v register infrastrukture, da bi se dosegli cilji iz Direktive (EU) 2016/797, zlasti da bi se na podlagi aplikacije RINF omogočilo preverjanje združljivosti vozila in poti. Aplikacija RINF bi morala biti pripravljena za uporabo najpozneje ob začetku uporabe te uredbe, podatke v zvezi s parametri, pomembnimi za preverjanje združljivosti vozila in poti pa bi bilo treba zbrati in vključiti najpozneje do 16. januarja 2020 in takoj ko je izvedljivo.

(6)

Vsaka država članica bi morala imenovati nacionalni registracijski subjekt, ki bi bil odgovoren za usklajevanje predložitev in redno posodabljanje podatkov v tem registru infrastrukture.

(7)

Podatke v zvezi s svojim omrežjem bi morali zbirati upravljavci infrastrukture, ki bi morali tudi zagotoviti, da so podatki, predloženi registracijskim subjektom, popolni, dosledni, točni in posodobljeni.

(8)

Nadaljnji razvoj aplikacije RINF bi moral olajšati preverjanje združljivosti vozila in poti ter pripravo navodila o poti z informacijami iz aplikacije RINF. Agencija bi morala proučiti koristi in stroške dodatkov v aplikaciji RINF in jih uvesti, kot je ustrezno.

(9)

Agencija bi morala vzpostaviti navodila za uporabo, ki opisujejo in po potrebi pojasnjujejo zahteve iz te uredbe. Smernice bi bilo treba posodabljati, objavljati in javnosti zagotoviti brezplačno.

(10)

Agencija je 27. julija 2018 izdala priporočilo o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture za posodobitev funkcij registra infrastrukture v skladu z Direktivo (EU) 2016/797.

(11)

Izvedbeni sklep 2014/880/EU bi bilo zato treba razveljaviti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Skupne specifikacije za register infrastrukture

1.   Skupne specifikacije za register infrastrukture iz člena 49 Direktive (EU) 2016/797 so tiste, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Vsaka država članica zagotovi, da so vrednosti parametrov njenega železniškega omrežja računalniško podprte v elektronski aplikaciji, ki je v skladu s skupnimi specifikacijami iz te uredbe.

Člen 2

Aplikacija RINF

1.   Agencija vzpostavi in vzdržuje spletno aplikacijo (v nadaljnjem besedilu: aplikacija RINF), da deluje kot enotna vstopna točka za objavo informacij o infrastrukturi držav članic v skladu s členom 49 Direktive (EU) 2016/797.

2.   Aplikacije RINF se vzpostavi v skladu s Prilogo k tej uredbi.

3.   Agencija zagotovi, da aplikacija RINF začne delovati najpozneje do 16. junija 2019.

4.   Vsaka država članica zagotovi, da se potrebni podatki za njeno omrežje zberejo in vključijo v aplikacijo RINF do datumov, določenih v preglednici 1 v Prilogi.

5.   Vsaka država članica zagotovi, da so podatki v aplikaciji RINF posodobljeni v skladu s členom 5.

6.   Agencija vzpostavi skupino, sestavljeno iz predstavnikov nacionalnih registracijskih subjektov, ki usklajuje, spremlja in podpira vnos podatkov v aplikacijo RINF.

Člen 3

Prehodne določbe

1.   Roki za vnos podatkov v register infrastrukture, določeni v Izvedbenem sklepu 2014/880/EU in navedeni v Prilogi k tej uredbi, ostanejo veljavni.

2.   Države članice in Agencija zagotovijo, da podatki, ki se zberejo in vključijo v register infrastrukture v skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU, ostanejo na voljo in so dostopni prek aplikacije RINF.

Člen 4

Nacionalni registracijski subjekt

1.   Vsaka država članica imenuje nacionalni registracijski subjekt, odgovoren, da za svojo državo usklajuje zbiranje in vključevanje podatkov v aplikacijo RINF.

2.   Vsaka država članica najpozneje do 16. junija 2019 obvesti Agencijo o nacionalnem registracijskem subjektu, imenovanem v skladu z odstavkom 1, če navedeni subjekt ni organ, imenovan v skladu s členom 6(2) Izvedbenega sklepa 2014/880/EU.

3.   Od 1. januarja 2021 so upravljavci infrastrukture iz vsake države članice ob upoštevanju razvoja aplikacije RINF iz člena 6(1)(a) odgovorni za zbiranje in vključevanje podatkov v aplikacijo RINF.

Člen 5

Zbiranje podatkov

1.   Upravljavci infrastrukture zagotavljajo točnost, popolnost, doslednost in pravočasnost podatkov v aplikaciji RINF ter predložijo posodobljene podatke takoj, ko so ti podatki na voljo.

2.   Upravljavci infrastrukture do 31. decembra 2020 predložijo podatke registracijskim subjektom. Registracijski subjekti predložijo podatke v aplikacijo RINF najmanj vsak mesec, razen če ni treba posodobiti nobenih podatkov. V slednjem primeru registracijski subjekti obvestijo Agencijo, da podatkov ni treba posodobiti. Ena posodobitev sovpada z letno objavo programa omrežja.

3.   Od 1. januarja 2021 upravljavci infrastrukture ob upoštevanju razvoja aplikacije RINF iz člena 6(1)(a) predložijo podatke neposredno v aplikacijo RINF takoj, ko so ti podatki na voljo.

4.   Informacije v zvezi z infrastrukturami, ki začnejo obratovati po 16. juniju 2019, se v aplikacijo RINF predložijo pred začetkom obratovanja.

Člen 6

Nadaljnji razvoj

1.   Agencija ob upoštevanju rezultata analize stroškov in koristi aplikacijo RINF posodobi do 1. januarja 2021, da:

(a)

racionalizira postopek posodabljanja podatkov v aplikaciji RINF, da upravljavcem infrastrukture omogoči posodobitev informacij takoj, ko so na voljo;

(b)

izboljša opis omrežja, tako da točno prikaže njegovo geometrijo;

(c)

zagotovi informacije glede možnega usmerjanja v omrežju;

(d)

zagotovi sredstva za opozarjanje prevoznikov v železniškem prometu glede sprememb v aplikaciji RINF, ki so pomembne zanje.

2.   Agencija ob upoštevanju rezultata analize stroškov in koristi do 16. januarja 2022 posodobi aplikacijo RINF, da omogoči zbiranje in vključevanje informacij, potrebnih za navodilo o poti iz Dodatka D2 k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/773 (3). Vsaka država članica zagotovi, da njen register infrastrukture zagotavlja informacije, potrebne za navodilo o poti, eno leto po posodobitvi aplikacije RINF.

3.   Nadaljnji razvoj aplikacije RINF lahko ustvari podatkovni sistem, ki se vključuje v vse elektronske pretoke informacij v zvezi z železniškim omrežjem Unije.

Člen 7

Navodila za uporabo skupnih specifikacij

Agencija najpozneje do 16. junija 2019 objavi navodila za uporabo skupnih specifikacij za register infrastrukture (navodila za uporabo). Agencija skrbi za posodabljanje navodil za uporabo. Navodila za uporabo se sklicujejo na ustrezne določbe tehničnih specifikacij za interoperabilnost za vsak parameter.

Člen 8

Razveljavitev

Izvedbeni sklep 2014/880/EU se razveljavi.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. junija 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/880/EU z dne 26. novembra 2014 o skupnih specifikacijah za register železniške infrastrukture in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2011/633/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 489).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/773 z dne 16. maja 2019 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o razveljavitvi Sklepa Komisije 2012/757/EU (glej stran 5 tega Uradnega lista).


PRILOGA

1.   TEHNIČNO PODROČJE UPORABE

Te specifikacije zadevajo podatke o naslednjih strukturnih podsistemih železniškega sistema Unije:

(a)

podsistemu infrastruktura,

(b)

podsistemu energija,

(c)

podsistemu vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi.

2.   NAMEN

Glavni namen registra infrastrukture je, da se določijo pregledne značilnosti omrežja in da se uporablja kot referenčna podatkovna zbirka.

2.1   Postopki, ki jih mora podpirati register infrastrukture

Register infrastrukture podpira naslednje postopke:

(a)

preverjanje pred uporabo dovoljenih vozil v skladu s členom 23 Direktive (EU) 2016/797,

(b)

zasnovo mobilnih podsistemov,

(c)

preverjanje izvedljivosti železniških storitev,

(d)

objavo predpisov in omejitev izključno lokalne narave v skladu s členom 14(11) Direktive (EU) 2016/797,

(e)

verifikacijo tehnične združljivosti med fiksnimi napravami v skladu s členom 18(4)(b) Direktive (EU) 2016/797,

(f)

spremljanje napredka interoperabilnosti v železniškem sistemu Unije,

(g)

vzpostavitev programa omrežja v zvezi z naravo infrastrukture,

(h)

pripravo navodila o poti iz Dodatka D2 k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/773 v skladu s členom 6(2),

(i)

ponovno uporabo podatkov v registru infrastrukture pri drugih informacijskih orodjih.

2.2   Posebne zahteve za register infrastrukture

Register infrastrukture:

(a)

zagotovi vrednost parametrov, ki jih je treba uporabiti za preverjanje tehnične združljivosti med vozilom in potjo;

(b)

zagotovi ustrezne podatke za opredelitev značilnosti infrastrukture za predvideno področje uporabe in olajšanje zasnove tirnih vozil ter preverjanje izvedljivosti železniških storitev;

(c)

državam članicam omogoči, da v register infrastrukture vključijo izključno lokalne predpise in omejitve;

(d)

zagotovi ustrezne podatke za lažje preverjanje tehnične združljivosti med fiksnim podsistemom in omrežjem, v katerega se vključi, ter za spremljanje napredka interoperabilnosti železniških fiksnih naprav;

(e)

zagotovi informacije, potrebne za navodilo o poti;

(f)

omogoči uporabo registra infrastrukture kot referenčne podatkovne zbirke za program omrežja ali druga informacijska orodja.

3.   SKUPNE ZNAČILNOSTI

Značilnosti, navedene v tej prilogi, so skupne vsem registrom infrastrukture držav članic.

3.1   Opredelitev pojmov

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„odsek proge“ pomeni del proge med sosednjimi operativnimi točkami, ki je lahko sestavljen iz več tirov;

(2)

„operativna točka“ pomeni kakršno koli mesto za dajanje vlakov v obratovanje, kjer se lahko železniške storitve začnejo in končajo ali spremenijo pot ter kjer se lahko zagotavlja potniški ali tovorni promet, vključuje mesta na meji med državami članicami ali upravljavci infrastrukture;

(3)

„lokacijska točka“ pomeni katero koli določeno točko na tiru odseka proge, kjer se vrednost parametra spremeni;

(4)

„vozni tir“ pomeni kateri koli tir, ki se uporablja za premike vlaka, ne vključuje zank prehajanja in srečevanja na navadni progi ali tirnih povezavah, ki so potrebne le za obratovanje vlaka;

(5)

„stranski tir“ pomeni kateri koli tir znotraj operativne točke, ki se ne uporablja za operativno usmerjanje vlaka.

3.2   Struktura železniškega omrežja za register infrastrukture

3.2.1   Za namene registra infrastrukture vsaka država članica opiše svoje železniško omrežje po odsekih proge in operativnih točkah.

3.2.2   Postavke, ki jih je treba objaviti za „odsek proge“ in so povezane s podsistemi infrastruktura, energija ter vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi, se dodelijo infrastrukturnemu elementu vozni tir.

3.2.3   Postavke, ki jih je treba objaviti za „operativno točko“ in so povezane z infrastrukturnim podsistemom, se dodelijo infrastrukturnima elementoma „vozni tir“ in „stranski tir“.

3.3   Postavke za register infrastrukture

3.3.1   Postavke se objavijo v skladu s preglednico 1.

3.3.2   Navodila za uporabo registra infrastrukture iz člena 7 določajo posebno obliko in postopek upravljanja podatkov iz preglednice 1, ki so navedeni kot:

(a)

en ali več izborov s predhodno določenega seznama;

(b)

niz znakov ali predhodno določen niz znakov ali

(c)

število, navedeno v oglatem oklepaju.

3.3.3   Vrednost parametra se zagotovi, kadar ustreza osnovnemu parametru ali kadar ustrezna postavka obstaja na omrežju, opisanim v skladu z roki v preglednici 1.

Parametri, potrebni za preverjanje združljivosti vozila in poti, so označeni kot potrebni za združljivost poti („Potreben za ZP“) v skladu z Dodatkom D1 k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/773.

Vse informacije v zvezi s parametri so navedene v preglednici 1.

Če se preglednica 1 nanaša na dokument upravljavca infrastrukture, upravljavec infrastrukture ali nacionalni registracijski subjekt v skladu s členom 5 tak dokument predloži Agenciji v elektronski obliki. Dokumenti iz parametrov 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 in 1.1.1.3.11.3 se predložijo v dveh jezikih EU.

Preglednica 1

Postavke za register infrastrukture

Številka

Naslov

Navedba podatkov

Opredelitev

Osnovni parameter

Potreben za ZP

Rok, do kdaj je treba zagotoviti parameter

1

DRŽAVA ČLANICA

 

 

 

1.1

ODSEK PROGE

 

 

 

1.1.0.0.0

Splošne informacije

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Koda upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.0.0.0.2

Nacionalna identifikacija proge

Niz znakov

Enotna identifikacija proge ali enotna številka proge v državi članici.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.0.0.0.3

Operativna točka na začetku odseka proge

Predhodno določen niz znakov

Enotna identifikacija operativne točke na začetku odseka proge (število kilometrov narašča od začetne do končne operativne točke).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.0.0.0.4

Operativna točka na koncu odseka proge

Predhodno določen niz znakov

Enotna identifikacija operativne točke na koncu odseka proge (število kilometrov narašča od začetne do končne operativne točke).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.0.0.0.5

Dolžina odseka proge

Predhodno določen niz znakov

Dolžina med operativnima točkama na začetku in koncu odseka proge.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.0.0.0.6

Vrsta odseka proge

En izbor s predhodno določenega seznama:

običajni odsek proge/povezava

Vrsta odseka proge, ki izraža obseg predloženih podatkov in je odvisna od tega, ali povezuje operativne točke, ustvarjene z razdelitvijo velikega vozlišča na več operativnih točk, ali ne.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1

VOZNI TIR

 

 

 

1.1.1.0.0

Splošne informacije

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identifikacija tira

Niz znakov

Enotna identifikacija tira ali enotna številka tira znotraj odseka proge.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.0.0.2

Običajna smer vožnje

En izbor s predhodno določenega seznama:

N/O/B

Običajna smer vožnje je:

ista kot smer, določena z začetkom in koncem odseka proge: (N),

nasprotna smeri, določeni z začetkom in koncem odseka proge: (O),

obe smeri: (B).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1

Podsistem infrastruktura

 

 

 

1.1.1.1.1

Izjave o verifikaciji tira

 

 

 

1.1.1.1.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz tehničnih specifikacij za interoperabilnost (TSI), ki se uporabljajo za podsistem infrastruktura

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250 (1).

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.1.2

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU (2)) za tir v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem infrastruktura

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2

Parametri zmogljivosti

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Razvrstitev tira v okviru vseevropskega omrežja (TEN)

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba dela vseevropskega omrežja, ki mu pripada proga.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identiteta geografskega informacijskega sistema TEN (ID GIS)

Niz znakov

Navedba ID GIS dela podatkovne zbirke TEN-T, ki mu pripada tir.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.2.2

Kategorija proge

En izbor s predhodno določenega seznama

Razvrstitev proge v skladu s TSI infrastruktura iz Uredbe Komisije (EU) št. 1299/2014 (3).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.3

Del koridorja za železniški tovorni promet

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, ali je proga vključena v koridor za železniški tovorni promet.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.4

Možnost obremenitve

En izbor s predhodno določenega seznama

Kombinacija kategorije proge in hitrosti na najšibkejši točki tira.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.4.1

Nacionalna klasifikacija za možnost obremenitve

Niz znakov

Nacionalna klasifikacija za možnost obremenitve.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.4.2

Skladnost struktur z obremenitvenim modelom za visoke hitrosti (HSLM)

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Za odseke proge z največjo dovoljeno hitrostjo 200 km/h ali več.

Informacije glede postopka, ki ga je treba uporabiti za izvedbo dinamičnega preverjanja združljivosti.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.4.3

Železniška lokacija struktur, za katere se zahtevajo posebna preverjanja

Predhodno določen niz znakov:

[±NNNN.NNN] + [niz znakov]

Lokalizacija struktur, za katere se zahtevajo posebna preverjanja.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.4.4

Dokument s postopki za statična in dinamična preverjanja združljivosti poti

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture v dveh jezikih EU in hrani Agencija:

z natančnimi postopki za statična in dinamična preverjanja združljivosti poti

ali

z ustreznimi informacijami za izvajanje preverjanj določenih struktur.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.2.5

Največja dovoljena hitrost

[NNN]

Nazivna največja obratovalna hitrost na progi kot rezultat značilnosti podsistemov infrastruktura, energija ter vodenje-upravljanje in signalizacija, izražena v kilometrih na uro.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.6

Temperaturni razpon

En izbor s predhodno določenega seznama:

T1 (–25 do +40)

T2 (–40 do +35)

T3 (–25 do +45)

Tx (–40 do +50)

Temperaturni razpon za neomejen dostop do proge v skladu z evropskim standardom.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.7

Največja višina

[+/–][NNNN]

Najvišja točka odseka proge nad morsko gladino glede na vertikalni datum Normal Amsterdam's Peil (NAP).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.2.8

Obstoj neugodnih podnebnih razmer

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Podnebne razmere na progi so neugodne glede na evropski standard.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.3

Profil proge

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilni profil

En izbor s predhodno določenega seznama:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ne obstaja

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot so določeni v evropskem standardu.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.1.3.2

Večnacionalni profili

En izbor s predhodno določenega seznama:

G2/GB1/GB2/ne obstaja

Večnacionalni profil ali mednarodni profil, ki ni GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot je določen v evropskem standardu.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.1.3.3

Nacionalni profili

En izbor s predhodno določenega seznama

Nacionalni profil, kot je določen v evropskem standardu, ali drug lokalni profil.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.1.3.1.1

Profili

En izbor s predhodno določenega seznama

Profili, kot so določeni v evropskem standardu, ali drugi lokalni profili, vključno s spodnjim ali zgornjim delom.

V skladu s točko 7.3.2.2 Uredbe (EU) št. 1302/2014 odseki prog omrežja Združenega kraljestva (Velika Britanija) morda nimajo referenčnega profila.

X

X

16. januar 2020

1.1.1.1.3.1.2

Železniška lokacija določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja

Predhodno določen niz znakov:

[±NNNN.NNN] + [niz znakov]

Lokacija določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja zaradi odstopanj od profilov iz 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.3.1.3

Dokument s prečnim presekom določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture in hrani Agencija, s prečnim presekom določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja zaradi odstopanj od profilov iz 1.1.1.1.3.1.1. Po potrebi se lahko dokumentu s prečnim presekom priložijo navodila za preverjanje za posamezno točko.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.3.4

Standardna številka profila za kombinirani prevoz z zamenljivimi tovorišči

En izbor s predhodno določenega seznama

Šifriranje za kombinirani prevoz z zamenljivimi tovorišči, kot je določeno v objavi UIC Code (če proga spada v TEN).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.3.5

Standardna številka profila za kombinirani prevoz s polpriklopniki

En izbor s predhodno določenega seznama

Šifriranje za kombinirani prevoz s polpriklopniki, kot je določeno v objavi UIC Code (če proga spada v TEN).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.3.5.1

Posebne informacije

Niz znakov

Katere koli ustrezne informacije upravljavca infrastrukture v zvezi s profilom proge.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.3.6

Naklonski profil

Predhodno določen niz znakov:

[±NN.N] ([±NNNN.NNN],

ki se ponovi tolikokrat, kot je potrebno.

Zaporedje vrednosti naklonov in mest spremembe naklona.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.3.7

Najmanjši polmer horizontalnega loka zavoja

[NNNNN]

Polmer najmanjšega horizontalnega loka tira v metrih.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.4

Parametri tira

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Nazivna tirna širina

En izbor s predhodno določenega seznama

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/drugo

Vrednost, izražena v milimetrih, ki označuje tirno širino.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.4.2

Primanjkljaj nadvišanja

[+/–] [NNN]

Največji primanjkljaj nadvišanja, izražen v milimetrih, je razlika med uporabljenim nadvišanjem in višjim teoretičnim nadvišanjem, za katero je bila zasnovana proga.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.4.3

Nagib tirnice

[NN]

Kot, ki določa nagib glave tirnice glede na vozno površino.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.4.4

Obstoj tirne grede

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Določa, ali ima konstrukcija tira pragove nameščene v tirno gredo ali ne.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.5

Kretnice in križišča

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Skladnost obratovalnih vrednosti za kretnice in križišča s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Kretnice in križišča se vzdržujejo v skladu z obratovalno omejitvijo iz TSI.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.5.2

Najmanjši premer kolesa za nepremična dvojna srca kretnic

[NNN]

Največja nevodena dolžina nepremičnih dvojnih src kretnic temelji na najmanjšem premeru kolesa v obratovanju, izraženem v milimetrih.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.6

Odpor tira na dejanske obremenitve

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Največji pojemek vlaka

[N,N]

Omejitev za vzdolžni odpor tira, podana kot največji dovoljeni pojemek vlaka in izražena v metrih na sekundo na kvadrat.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.6.2

Uporaba zavor na vrtinčne tokove

En izbor s predhodno določenega seznama:

dovoljena/dovoljena pod pogoji/dovoljena le za zasilno zavoro/dovoljena pod pogoji le za zasilno zavoro/ni dovoljena

Navedba omejitev v zvezi z uporabo zavor na vrtinčne tokove.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.6.3

Uporaba magnetnih zavor

En izbor s predhodno določenega seznama:

dovoljena/dovoljena pod pogoji/dovoljena pod pogoji le za zasilno zavoro/dovoljena le za zasilno zavoro/ni dovoljena

Navedba omejitev v zvezi z uporabo magnetnih zavor.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.6.4

Dokument s pogoji za uporabo zavor na vrtinčne tokove

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture v dveh jezikih EU in hrani Agencija, s pogoji za uporabo zavor na vrtinčne tokove iz 1.1.1.1.6.2.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.6.5

Dokument s pogoji za uporabo magnetnih zavor

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture v dveh jezikih EU in hrani Agencija, s pogoji za uporabo magnetnih zavor iz 1.1.1.1.6.3.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7

Zdravje, varnost in okolje

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Prepovedana uporaba naprave za mazanje sledilnega venca

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je uporaba vgrajene naprave za mazanje sledilnega venca prepovedana.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.7.2

Obstoj nivojskih prehodov

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali na odseku proge obstajajo nivojski prehodi (vključno s prehodi za pešce).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.7.3

Dovoljeno pospeševanje blizu nivojskega prehoda

Niz znakov

Obstoj omejitve pospeševanja vlaka, če se ustavlja ali pridobiva hitrost blizu nivojskega prehoda, izražene s specifično referenčno krivuljo pospeška.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.7.4

Obstoj detektorja pregretosti ohišja osnega ležaja ob progi (HABD)

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Obstoj HABD ob progi

X

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.5

HABD ob progi skladen s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Specifično za francosko, italijansko in švedsko omrežje.

Detektor pregretosti ohišja osnega ležaja ob progi skladen s TSI.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.6

Identifikacija HABD ob progi

Niz znakov

Specifično za francosko, italijansko in švedsko omrežje.

Uporablja se, če HABD ob progi ni skladen s TSI; identifikacija detektorja pregretosti ohišja osnega ležaja ob progi.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.7

Ustvarjanje HABD ob progi

En izbor s predhodno določenega seznama

Specifično za francosko, italijansko in švedsko omrežje.

Generacija detektorja pregretosti ohišja osnega ležaja ob progi.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.8

Železniška lokacija HABD ob progi

Predhodno določen niz znakov:

[±NNNN.NNN] + [niz znakov]

Specifično za francosko, italijansko in švedsko omrežje.

Uporablja se, če HABD ob progi ni skladen s TSI; lokalizacija detektorja pregretosti ohišja osnega ležaja ob progi.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.9

Smer merjenja HABD ob progi

En izbor s predhodno določenega seznama:

N/O/B

Specifično za francosko, italijansko in švedsko omrežje.

Uporablja se, če HABD ob progi ni skladen s TSI; smer merjenja detektorja pregretosti ohišja osnega ležaja ob progi.

Če je smer merjenja:

ista kot smer, določena z začetkom in koncem odseka proge: (N),

nasprotna smeri, določeni z začetkom in koncem odseka proge: (O),

obe smeri: (B).

 

X

16. januar 2020

1.1.1.1.7.10

Zahtevani stalni rdeči luči

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Odseki, kjer se zahtevata dve stalni rdeči luči v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/773.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.7.11

Uvrstitev med tišje poti

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Spada med tišje poti v skladu s členom 5b Uredbe Komisije (EU) 1304/2014 (4).

X

 

1. januar 2021

1.1.1.1.8

Predor

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Oznaka upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.2

Identifikacija predora

Niz znakov

Enotna identifikacija predora ali enotna številka v državi članici

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.3

Začetek predora

Predhodno določen niz znakov:

[zemljepisna širina (NN.NNNN) + zemljepisna dolžina (±NN.NNNN) + km (±N NNN.NNN)]

Zemljepisne koordinate v decimalnih stopinjah in kilometrih proge na začetku predora.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.4

Konec predora

Predhodno določen niz znakov:

[zemljepisna širina (NN.NNNN) + zemljepisna dolžina (±NN.NNNN) + km (±N NNN.NNN)]

Zemljepisne koordinate v decimalnih stopinjah in kilometrih proge na koncu predora.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.5

ES-izjava o verifikaciji v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za železniški predor

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.6

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU) v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za železniški predor

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.7

Dolžina predora

[NNNNN]

Dolžina predora v metrih od vhodnega do izhodnega portala.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.8

Površina prečnega prereza

[NNN]

Najmanjša površina prečnega prereza predora v kvadratnih metrih

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.8.1

Skladnost predora s TSI infrastruktura

DA/NE

Skladnost predora s TSI infrastruktura pri največji dovoljeni hitrosti

X

 

1. januar 2021

1.1.1.1.8.8.2

Dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture, z natančnim opisom predora

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture in hrani Agencija, z natančnim opisom svetlega profila in geometrije predora.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.1.8.9

Obstoj načrta za ravnanje v izrednih razmerah

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja načrt za ravnanje v izrednih razmerah.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.10

Kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

En izbor s predhodno določenega seznama:

A/B/ne obstaja

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.1.8.11

Nacionalna kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

Niz znakov

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2

Podsistem energija

 

 

 

1.1.1.2.1

Izjave o verifikaciji tira

 

 

 

1.1.1.2.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem energija

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.1.2

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU) za tir v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem energija

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2

Sistem voznih vodov

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Vrsta sistema voznih vodov

En izbor s predhodno določenega seznama:

vozni vod (OCL)

tretja tirnica

četrta tirnica

ni elektrificiran

Navedba vrste sistema voznih vodov.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2.1.2

Sistem za oskrbo z energijo (napetost in frekvenca)

En izbor s predhodno določenega seznama:

AC 25 kV–50 Hz/

AC 15 kV–16,7 Hz/

DC 3 kV/

DC 1,5 kV/

DC (posebni primer FR)/

DC 750 V/

DC 650 V/

DC 600 V/

drugo

Navedba vlečnega napajalnega sistema (nazivna napetost in frekvenca)

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 za proge iz točke 7.4.2.2.1 Uredbe (EU) št. 1301/2014

[NNNNNN]

Specifično za francosko omrežje.

Najvišja nestalna napetost v skladu s standardom EN50163 za proge iz točke 7.4.2.2.1 Uredbe (EU) št. 1301/2014.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.2.2.2

Največji vlakovni tok

[NNNN]

Navedba največjega dovoljenega vlakovnega toka, izraženega v amperih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2.3

Največji tok v mirovanju na odjemnik toka

[NNN]

Navedba največjega dovoljenega vlakovnega toka v mirovanju za enosmerne sisteme, izraženega v amperih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2.4

Dovoljenje za regenerativno zaviranje

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE/samo če je vozilo zmožno zaznati ustavitev v sili v skladu z EN 50 388.

Navedba, ali je regenerativno zaviranje dovoljeno, ni dovoljeno ali je dovoljeno pod posebnimi pogoji.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2.5

Največja višina kontaktnega vodnika

[N,NN]

Navedba največje višine kontaktnega vodnika, izražene v metrih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.2.6

Najmanjša višina kontaktnega vodnika

[N,NN]

Navedba najmanjše višine kontaktnega vodnika, izražene v metrih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.3

Odjemnik toka

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Sprejete glave odjemnikov toka, skladne s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba glav odjemnikov toka, skladnih s TSI, ki se lahko uporabljajo.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.3.2

Sprejete druge glave odjemnikov toka

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba glav odjemnikov toka, ki se lahko uporabljajo.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.3.3

Zahteve glede števila dvignjenih odjemnikov toka in razmikov med njimi pri določeni hitrosti

Predhodno določen niz znakov:

[N] [NNN] [NNN]

Navedba največjega dovoljenega števila dvignjenih odjemnikov toka na vlak in najmanjšega razmika med središčnicama sosednjih glav odjemnikov toka, izraženega v metrih, pri določeni hitrosti.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.3.4

Dovoljeni material kontaktnih gibljivih vezi

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, kateri materiali kontaktnih gibljivih glav se lahko uporabljajo.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.4

Odseki ločevanja voznega voda

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Ločevanje faz

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja ločevanja faz in zahtevanih informacij.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informacije o ločevanju faz

Predhodno določen niz znakov

Navedba več zahtevanih informacij o ločevanju faz.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.4.2.1

Ločevanje sistemov

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja ločevanja sistemov

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informacije o ločevanju sistemov

Predhodno določen niz znakov

Navedba več zahtevanih informacij o ločevanju sistemov

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.4.3

Razdalja med tablo in koncem ločevanja faz

[N]

Specifično za preverjanje združljivosti poti v francoskem omrežju.

Razdalja med tablo, ki vozniku dovoljuje „dvig odjemnika toka“ ali „vklop odklopnika“, potem ko prevozi odsek ločevanja faz in konca ločevanja faz.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.2.5

Zahteve za tirna vozila

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Zahtevane omejitve toka ali električne energije na vozilu

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se zahteva funkcija omejitve toka ali električne energije na vozilih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.5.2

Dovoljena kontaktna sila

Niz znakov

Navedba dovoljene kontaktne sile, izražene v newtonih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.2.5.3

Zahtevana samodejna naprava za spuščanje

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se na vozilu zahteva samodejna naprava za spuščanje (ADD).

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3

Podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija

 

 

 

1.1.1.3.1

Izjave o verifikaciji tira

 

 

 

1.1.1.3.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2

Zaščitni sistem vlakov (ETCS), skladen s TSI

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Stopnja evropskega sistema za nadzor vlakov (European Train Control System – ETCS)

En izbor s predhodno določenega seznama

Stopnja aplikacije ETCS, povezana z opremo ob progi.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2.2

Osnovna konfiguracija ETCS

En izbor s predhodno določenega seznama

Osnovna konfiguracija ETCS, nameščenega ob progi.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2.3

Funkcija in-fill ETCS, potrebna za dostop do proge

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je iz varnostnih razlogov za dostop do proge zahtevana funkcija in-fill.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2.4

Funkcija in-fill ETCS, nameščena ob progi

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstaja/zanka/GSM-R in-fill/zanka in GSM-R in-fill

Informacije o nameščeni opremi ob progi, ki je sposobna prenašati informacije in-fill prek zanke ali globalnega sistema mobilnih komunikacij – železnica (GSM-R) za naprave stopnje 1.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2.5

Izvedena nacionalna aplikacija ETCS Packet 44

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se podatki za nacionalne aplikacije prenašajo med tirom in vlakom.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2.6

Obstoj obratovalnih omejitev ali pogojev

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstajajo omejitve ali pogoji zaradi delne usklajenosti s TSI vodenje-upravljanje in signalizacija iz Uredbe Komisije (EU) 2016/919 (5).

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.2.7

Neobvezne funkcije ETCS

Niz znakov

Neobvezne funkcije ETCS, ki lahko izboljšajo obratovanje na progi.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.3.2.8

Potrditev celovitosti vlaka iz vozila, potrebna za dostop do proge

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je iz varnostnih razlogov za dostop do proge zahtevana potrditev celovitosti vlaka iz vozila.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.2.9

Združljivost s sistemom ETCS

En izbor s predhodno določenega seznama

Zahteve ETCS, uporabljene za dokazilo o tehnični združljivosti.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.2.10

Različica ETCS M

En izbor s predhodno določenega seznama

Različica ETCS M v skladu s SRS 7.5.1.9.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R), skladen s TSI

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Različica GSM-R

En izbor s predhodno določenega seznama

Številka različice specifikacije v zvezi s funkcionalnimi zahtevami (FRS) in specifikacije v zvezi s sistemskimi zahtevami (SRS) GSM-R, nameščene ob progi.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.3.2

Število aktivnih mobilnih naprav GSM-R (EDOR) ali hkratnih komunikacijskih sej na vlaku za stopnjo 2 ali 3 ETCS, potrebnih za nemoteno prehajanje med radijskimi blokovnimi centri

En izbor s predhodno določenega seznama:

1/2

Število hkratnih komunikacijskih sej na vlaku za stopnjo 2 ali 3, potrebnih za nemoteno obratovanje vlaka. To je povezano z upravljanjem komunikacijskih sej s strani radijskih blokovnih centrov (RBC). Ni odločilno za varnost in ne zadeva interoperabilnosti.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.3.3

Neobvezne funkcije GSM-R

En izbor s predhodno določenega seznama

Uporaba neobveznih funkcij GSM-R, ki lahko izboljšajo obratovanje na progi. Namenjene so le za informativne namene in ne za merila za dostop do omrežja.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.3.3.1

Dodatne informacije o značilnostih omrežja

Niz znakov

Morebitne dodatne informacije o značilnostih omrežja ali ustrezen dokument, ki ga da na voljo upravljavec omrežja in hrani Agencija, npr. stopnja motenj, na podlagi katerih se izda priporočilo o dodatni zaščiti na vlaku.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS za ETCS

Izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je mogoče GPRS uporabiti za ETCS.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.3.3

Območje izvajanja GPRS

Niz znakov

Navedba območja, na katerem je mogoče GPRS uporabiti za ETCS.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.4

Uporaba skupine 555

Izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se uporablja skupina 555.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.3.5

Omrežja GSM-R, ki jih pokriva pogodba o gostovanju

En izbor s predhodno določenega seznama

Seznam omrežij GSM-R, ki jih pokriva pogodba o gostovanju.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.3.6

Obstoj gostovanja v javnih omrežjih

Izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Če je odgovor DA, navedite ime javnega omrežja:

Obstoj gostovanja v javnih omrežjih

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.7

Podrobnosti o gostovanju v javnih omrežjih

Niz znakov

Če je konfigurirano gostovanje v javnih omrežjih, navedite, v katerih omrežjih, za katere uporabnike in na katerih območjih.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3.8

Ni pokritosti GSMR

Izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, če ni pokritosti GSMR.

X

 

1. januar 2021

1.1.1.3.3. 9

Združljivost glasovnih storitev radijskega sistema

En izbor s predhodno določenega seznama

Zahteve za radio, uporabljene za dokazovanje tehnične združljivosti glasovnih storitev.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.3.10

Združljivost podatkovnih storitev radijskega sistema

En izbor s predhodno določenega seznama

Zahteve za radio, uporabljene za dokazovanje tehnične združljivosti podatkovnih storitev.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.4

Sistemi za zaznavanje vlaka, ki so v celoti skladni s TSI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Obstoj sistema za zaznavanje vlaka, ki je v celoti skladen s TSI:

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je nameščen kateri koli sistem za zaznavanje vlaka, ki je v celoti skladen s TSI vodenje-upravljanje in signalizacija, v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/919.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.5

Starejši zaščitni sistemi vlakov

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Obstoj drugih nameščenih zaščitnih, nadzornih in opozorilnih sistemov vlaka

Zaščitni sistem vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali so pri običajnem obratovanju ob progi nameščeni drugi zaščitni, nadzorni in opozorilni sistemi vlaka.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.3.5.2

Potreba po več kot enem zaščitnem, nadzornem in opozorilnem sistemu na vlaku

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, ali se zahteva več kot en zaščitni, nadzorni in opozorilni sistem na vlaku, ki deluje sočasno z drugimi sistemi.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.3.5.3

Starejši zaščitni sistem vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, kateri sistem razreda B je nameščen.

X

X

16. januar 2020

1.1.1.3.6

Starejši radijski sistemi

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Nameščeni drugi radijski sistemi (starejši radijski sistemi)

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba nameščenih starejših radijskih sistemov.

X

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7

Sistemi za zaznavanje vlaka, ki niso v celoti skladni s TSI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Vrsta sistema za zaznavanje vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

tirni tokokrog/detektor koles/zanka

Navedba vrst nameščenih sistemov za zaznavanje vlaka.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.1.2

Vrsta tirnih tokokrogov ali števcev osi, za katere so potrebna posebna preverjanja

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba vrst sistemov za zaznavanje vlaka, za katere so potrebna posebna preverjanja.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7.1.3

Dokument s postopki v zvezi z vrsto sistemov za zaznavanje vlaka iz 1.1.1.3.7.1.2

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture v dveh jezikih EU in hrani Agencija, z natančnimi postopki za posebno preverjanje sistemov za zaznavanje vlaka iz 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7.1.4

Odsek z omejitvijo zaznavanja vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Specifično za preverjanje združljivosti poti v francoskem omrežju.

Odseki z naslednjim:

tonažo, prepeljano prek posameznega tira, ki je manjša od 15 000 ton/dan/tir,

usmerjevalno postavljalnico,

45-sekundno zakasnitev za usmerjevalno postavljalnico,

napravo z najavo tirnega tokokroga,

odsotnostjo pedala za pomoč pri ranžiranju v običajni smeri vožnje za ireverzibilne dvotirne proge,

odsotnostjo pedala za pomoč pri ranžiranju ne glede na smer vožnje za enotirne proge in tire za dvosmerno vožnjo,

odsotnostjo mehanizma za najavo s pedalom,

45-sekundno zakasnitev za posebne naprave za ponastavitev najave.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.7.2.1

Skladnost največje dovoljene razdalje med dvema zaporednima osema s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

skladna s TSI/ni skladna s TSI

Navedba, ali je zahtevana razdalja skladna s TSI.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.2.2

Največja dovoljena razdalja med dvema zaporednima osema v primeru neskladnosti s TSI

[NNNNN]

Navedba največje dovoljene razdalje med dvema zaporednima osema v primeru neskladnosti s TSI, izražene v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.3

Najmanjša dovoljena razdalja med dvema zaporednima osema

[NNNN]

Navedba razdalje v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.4

Najmanjša dovoljena razdalja med prvo in zadnjo osjo

[NNNNN]

Navedba razdalje v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.5

Največja razdalja med koncem vlaka in prvo osjo

[NNNN]

Navedba največje razdalje med koncem vlaka in prvo osjo v milimetrih, ki se uporablja za obe strani (sprednjo in zadnjo) vozila ali vlaka.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.6

Najmanjša dovoljena širina kolesnega venca

[NNN]

Navedba širine v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.7

Najmanjši dovoljeni premer kolesa

[NNN]

Navedba premera kolesa v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.8

Najmanjša dovoljena debelina sledilnega venca

[NN,N]

Navedba debeline sledilnega venca v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.9

Najmanjša dovoljena višina sledilnega venca

[NN,N]

Navedba višine sledilnega venca v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.10

Največja dovoljena višina sledilnega venca

[NN,N]

Navedba višine sledilnega venca v milimetrih.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.11

Najmanjša dovoljena osna obremenitev

[NN,N]

Navedba obremenitve v tonah.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.3.7.11.1

Najmanjša dovoljena osna obremenitev glede na kategorijo vozila

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba obremenitve v tonah glede na kategorijo vozila.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.7.12

Skladnost pravil za brezkovinski prostor okrog koles s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.13

Skladnost pravil za kovinsko konstrukcijo vozila s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.14

Skladnost feromagnetnih značilnosti potrebnega materiala za kolesa s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladne s TSI/niso skladne s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.15.1

Skladnost največje dovoljene impedance med nasprotnima kolesoma kolesne dvojice s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

je skladna s TSI/ni skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.15.2

Največja dovoljena impedanca med nasprotnima kolesoma kolesne dvojice, kadar ni skladna s TSI

[N,NNN]

Vrednost največje dovoljene impedance v ohmih v primeru neskladnosti s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.16

Skladnost posipanja peska s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

je skladno s TSI/ni skladno s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI ali ne.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.3.7.17

Največja količina peska

En izbor s predhodno določenega seznama

Največja količina peska v 30 s v gramih, sprejeta na tiru.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.3.7.18

Strojevodja mora zaustaviti posipanje peska

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali se v skladu z navodili upravljavca infrastrukture zahteva možnost, da strojevodja aktivira/deaktivira naprave za posipanje peska ali ne.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.19

Skladnost pravil glede značilnosti peska s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.20

Obstoj pravil o mazanju sledilnega venca z vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstajajo pravila za aktivacijo ali deaktivacijo naprave za mazanje sledilnega venca.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.21

Skladnost pravil za uporabo kompozitnih zavornjakov s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.22

Skladnost pravil o pomožnih napravah za ranžiranje s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.7.23

Skladnost pravil o kombiniranju značilnosti tirnih vozil, ki vplivajo na ranžirno impedanco, s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali so pravila skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.8

Prehodi med sistemi

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Obstoj preklapljanja med različnimi zaščitnimi, nadzornimi in opozorilnimi sistemi med obratovanjem

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja preklapljanje med različnimi sistemi med obratovanjem.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.8.2

Obstoj preklapljanja med različnimi radijskimi sistemi

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali med obratovanjem obstaja preklapljanje med različnimi radijskimi sistemi, ni pa komunikacijskega sistema.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.9

Parametri v zvezi z elektromagnetnimi motnjami

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Obstoj in skladnost pravil za magnetna polja, ki jih oddaja vozilo, s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstajajo/so skladna s TSI/niso skladna s TSI

Navedba, ali obstajajo pravila in ali so skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.9.2

Obstoj in skladnost mejnih vrednosti harmoničnih nihanj v vlečnem toku vozil s TSI

En izbor s predhodno določenega seznama:

ne obstajajo/so skladne s TSI/niso skladne s TSI

Navedba, ali obstajajo pravila in ali so skladna s TSI.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.10

Sistem ob progi za poslabšane razmere

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Stopnja ETCS za poslabšane razmere

En izbor s predhodno določenega seznama

Stopnja aplikacije ERTMS/ETCS za poslabšane razmere, povezana z opremo ob progi.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.10.2

Drugi zaščitni, nadzorni in opozorilni sistemi na vlaku za poslabšane razmere

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba obstoja drugega sistema za poslabšane razmere, ki ni ETCS.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.11

Zavorni parametri

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Zahtevana največja zavorna razdalja

[NNNN]

Najvišja vrednost zavorne razdalje vlaka [v metrih] je navedena za najvišjo progovno hitrost.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.1.1.3.11.2

Dodatne informacije, ki jih da na voljo upravljavec infrastrukture

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Dodatne informacije, ki jih da na voljo upravljavec infrastrukture, kot je navedeno v točki 4.2.2.6.2(2) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/773.

X

X

16. januar 2020

1.1.1.3.11.3

Dokumenti v zvezi zavornim učinkom, ki jih da na voljo upravljavec infrastrukture

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture v dveh jezikih EU in hrani Agencija, z dodatnimi informacijami, kot je navedeno v točki 4.2.2.6.2(2) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/773.

 

X

16. januar 2020

1.1.1.3.12

Drugi parametri v zvezi z vodenjem-upravljanjem in signalizacijo

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Nagibanje podprto

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali ETCS podpira funkcije nagibanja.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.1.1.4

Predpisi in omejitve

 

 

 

1.1.1.4.1

Obstoj izključno lokalnih predpisov in omejitev

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Obstoj izključno lokalnih predpisov in omejitev.

 

 

1. januar 2021

1.1.1.4.2

Dokumenti glede izključno lokalnih predpisov ali omejitev, ki jih da na voljo upravljavec omrežja.

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture in hrani Agencija, z dodatnimi informacijami.

 

 

1. januar 2021

1.2

OPERATIVNA TOČKA

 

 

 

1.2.0.0.0

Splošne informacije

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Ime operativne točke

Niz znakov

Ime je običajno povezano z mestom ali vasjo ali je namenjeno nadzoru prometa.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.0.0.0.2

Enotna identifikacija operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[AA+AAAAAAAAAA]

Oznaka, sestavljena iz oznake države in alfanumerične oznake operativne točke.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.0.0.0.3

Primarna oznaka za telematske aplikacije v tovornem in potniškem prometu operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[AANNNNN]

Primarna oznaka, razvita za telematske aplikacije v tovornem/potniškem prometu.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.0.0.0.4

Vrsta operativne točke

En izbor s predhodno določenega seznama

Vrsta objekta glede na prevladujoče obratovalne funkcije.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.0.0.0.4.1

Vrsta naprave za spreminjanje tirne širine

Niz znakov

Vrsta naprave za spreminjanje tirne širine

 

X

16. januar 2020

1.2.0.0.0.5

Geografska lokacija operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[zemljepisna širina (NN.NNNN) + zemljepisna dolžina (±NN.NNNN)]

Zemljepisne koordinate v decimalnih stopinjah, ki so običajno navedene za središče operativne točke.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.0.0.0.6

Železniška lokacija operativne točke

Predhodno določen niz znakov:

[NNN.NNN] + [niz znakov]

Kilometer, povezan z identifikacijo proge, ki določa lokacijo operativne točke. To je običajno v središču operativne točke.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1

VOZNI TIR

 

 

 

1.2.1.0.0

Splošne informacije

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Oznaka upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.0.2

Identifikacija tira

Niz znakov

Enotna identifikacija tira ali enotna številka tira znotraj operativne točke.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.1

Izjave o verifikaciji tira

 

 

 

1.2.1.0.1.1

ES-izjava o verifikaciji tira v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem infrastruktura

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.1.2

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU) v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem infrastruktura

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.2

Parametri zmogljivosti

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Razvrstitev tira v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del jedrnega omrežja tovornega prometa TEN-T/del jedrnega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navedba dela vseevropskega omrežja, kamor spada tir.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.2.2

Kategorija proge:

En izbor s predhodno določenega seznama

Razvrstitev proge v skladu s TSI infrastruktura, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1299/2014.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.2.3

Del koridorja za železniški tovorni promet

En izbor s predhodno določenega seznama

Navedba, ali je proga vključena v koridor za železniški tovorni promet.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.3

Profil proge

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilni profil

En izbor s predhodno določenega seznama:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/ne obstaja

Profili GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot so določeni v evropskem standardu.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.2.1.0.3.2

Večnacionalni profili:

En izbor s predhodno določenega seznama:

G2/GB1/GB2/ne obstaja

Večnacionalni profil ali mednarodni profil, ki ni GA, GB, GC, G1, DE3, S in IRL1, kot je določen v evropskem standardu.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.2.1.0.3.3

Nacionalni profili

En izbor s predhodno določenega seznama

Nacionalni profil, kot je določen v evropskem standardu, ali drug lokalni profil.

Parameter izbrisan. Za prikaz v informativne namene

1.2.1.0.3.4

Profili

En izbor s predhodno določenega seznama

Profili, kot so določeni v evropskem standardu, ali drugi lokalni profili, vključno s spodnjim ali zgornjim delom.

X

X

16. januar 2020

1.2.1.0.3.5

Železniška lokacija določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja

Predhodno določen niz znakov:

[±NNNN.NNN] + [niz znakov]

Lokacija določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja zaradi odstopanj od profilov iz 1.2.1.0.3.4.

 

X

16. januar 2020

1.2.1.0.3.6

Dokument s prečnim presekom določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture in hrani Agencija, s prečnim presekom določenih točk, za katere se zahtevajo posebna preverjanja zaradi odstopanj od profilov iz 1.2.1.0.3.4. Po potrebi se lahko dokumentu s prečnim presekom priložijo navodila za preverjanje za posamezno točko.

 

X

16. januar 2020

1.2.1.0.4

Parametri tira

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Nazivna tirna širina

En izbor s predhodno določenega seznama:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/drugo

Vrednost, izražena v milimetrih, ki označuje tirno širino.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5

Predor

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Oznaka upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.2

Identifikacija predora

Niz znakov

Enotna identifikacija predora ali enotna številka predora v državi članici.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.3

ES-izjava o verifikaciji za predor v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za železniški predor

Niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.4

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU) za predor v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za železniški predor

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.5

Dolžina predora

[NNNNN]

Dolžina predora v metrih od vhodnega do izhodnega portala.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.6

Obstoj načrta za ravnanje v izrednih razmerah

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja načrt za ravnanje v izrednih razmerah.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.7

Kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

En izbor s predhodno določenega seznama:

A/B/ne obstaja

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.8

Nacionalna kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

Niz znakov

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje, v skladu z nacionalnimi predpisi, če obstajajo.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.5.9

Dovoljen dizelski ali drug toplotni pogonski sistem

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali je v predoru dovoljeno uporabljati dizelski ali drug toplotni pogonski sistem

 

 

1. januar 2021

1.2.1.0.6

Peron

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Oznaka upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.6.2

Identifikacija perona

Niz znakov

Enotna identifikacija perona ali enotna številka perona znotraj operativne točke.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.6.3

Razvrstitev perona v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del jedrnega omrežja tovornega prometa TEN-T/del jedrnega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navaja del vseevropskega omrežja, kamor spada peron.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.6.4

Uporabna dolžina perona

[NNNN]

Največja neprekinjena dolžina (izražena v metrih) tistega dela perona, ob katerem je predvideno ustavljanje vlaka ob običajnih obratovalnih pogojih zaradi vstopa in izstopa potnikov, vključno z ustrezno toleranco pri ustavljanju.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.6.5

Višina perona

En izbor s predhodno določenega seznama:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/drugo

Razdalja med zgornjo površino perona in vozno površino sosednjega tira. Rezultat je nazivna vrednost, izražena v milimetrih.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.6.6

Obstoj opreme na peronu za odhod vlaka

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba obstoja opreme ali osebja za pomoč vlakovnemu osebju pri odhodu vlaka.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.1.0.6.7

Območje uporabe pripomočkov za vstop na peronu

[NNNN]

Informacije o ravni dostopa do vlaka, za katero se lahko uporabljajo pripomočki za vstop.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2

STRANSKI TIR

 

 

 

1.2.2.0.0

Splošne informacije

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Oznaka upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.0.2

Identifikacija stranskega tira

Niz znakov

Enotna identifikacija stranskega tira ali enotna številka stranskega tira znotraj operativne točke.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.0.3

Razvrstitev stranskega tira v okviru TEN

En izbor s predhodno določenega seznama:

del celovitega omrežja TEN-T/del jedrnega omrežja tovornega prometa TEN-T/del jedrnega omrežja potniškega prometa TEN-T/zunaj TEN

Navaja del vseevropskega omrežja, kamor spada stranski tir.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.1

Izjava o verifikaciji stranskega tira

 

 

 

1.2.2.0.1.1

ES-izjava o verifikaciji stranskega tira v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem infrastruktura

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.1.2

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU) za stranski tir v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za podsistem infrastruktura

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.2

Parameter zmogljivosti

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Uporabna dolžina stranskega tira

[NNNN]

Skupna dolžina stranskega/odstavnega tira, izražena v metrih, na katerem lahko vlaki varno parkirajo.

X

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.3

Profil proge

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Naklon za odstavne tire

[NN,N]

Najvišja vrednost naklona, izražena v milimetrih na meter.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.3.2

Najmanjši polmer horizontalnega loka zavoja

[NNN]

Polmer najmanjšega horizontalnega loka zavoja, izražen v metrih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.3.3

Najmanjši polmer vertikalnega loka

[NNN+NNN]

Polmer najmanjšega vertikalnega loka, izražen v metrih.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.4

Fiksne naprave za servisiranje vlakov

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Obstoj sistemov za praznjenje stranišč

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za praznjenje stranišč (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v TSI infrastruktura, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1299/2014.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.4.2

Obstoj naprav za zunanje čiščenje vlakov

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za zunanje čiščenje vlakov (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v TSI infrastruktura, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1299/2014.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.4.3

Obstoj opreme za oskrbo z vodo

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za oskrbo z vodo (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v TSI infrastruktura, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1299/2014.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.4.4

Obstoj naprave za polnjenje z gorivom

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za polnjenje z gorivom (fiksna naprava za servisiranje vlakov), kot je določena v TSI infrastruktura, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1299/2014.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.4.5

Obstoj opreme za oskrbo s peskom

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za oskrbo s peskom (fiksna naprava za servisiranje vlakov).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.4.6

Obstoj stacionarne oskrbe z električno energijo

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja naprava za stacionarno oskrbo z električno energijo (fiksna naprava za servisiranje vlakov).

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5

Predor

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Oznaka upravljavca infrastrukture

[AAAA]

Upravljavec infrastrukture pomeni vsak organ ali podjetje, ki je pristojno zlasti za vzpostavitev in vzdrževanje železniške infrastrukture ali njenega dela.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.2

Identifikacija predora

Niz znakov

Enotna identifikacija predora ali enotna številka v državi članici.

X

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.3

ES-izjava o verifikaciji za predor v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za železniški predor

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za ES-izjave v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.4

EI-izjava o dokazu (kot je določena v Priporočilu Komisije 2014/881/EU) za predor v zvezi s skladnostjo z zahtevami iz TSI, ki se uporabljajo za železniški predor

Predhodno določen niz znakov:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Enotna številka za EI-izjave v skladu z zahtevami glede oblike, navedenimi za ES-izjave v Prilogi VII k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/250.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.5

Dolžina predora

[NNNNN]

Dolžina predora v metrih od vhodnega do izhodnega portala.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.6

Obstoj načrta za ravnanje v izrednih razmerah

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Navedba, ali obstaja načrt za ravnanje v izrednih razmerah.

 

 

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.7

Kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

En izbor s predhodno določenega seznama:

A/B/ne obstaja

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.5.8

Nacionalna kategorija požarne varnosti za potrebna tirna vozila

Niz znakov

Kategorizacija tega, kako bo potniški vlak ob požaru na njem še naprej obratoval določeno časovno obdobje, v skladu z nacionalnimi predpisi, če obstajajo.

 

X

V skladu z Izvedbenim sklepom 2014/880/EU in najpozneje do 16. marca 2019

1.2.2.0.6

Sistem voznih vodov

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Največji tok v mirovanju na odjemnik toka

[NNN]

Navedba največjega dovoljenega vlakovnega toka v mirovanju za enosmerne sisteme, izraženega v amperih.

 

X

16. januar 2020

1.2.3

Predpisi in omejitve

 

 

 

1.2.3.1

Obstoj izključno lokalnih predpisov in omejitev

En izbor s predhodno določenega seznama:

DA/NE

Obstoj izključno lokalnih predpisov in omejitev.

 

 

1. januar 2021

1.2.3.2

Dokumenti glede izključno lokalnih predpisov ali omejitev, ki jih da na voljo upravljavec omrežja.

Niz znakov

Elektronski dokument, ki ga da na voljo upravljavec infrastrukture in hrani Agencija, z dodatnimi informacijami.

 

 

1. januar 2021

4.   PREGLED SISTEMA NA VISOKI RAVNI

4.1   Sistem registra infrastrukture

Arhitektura sistema registra infrastrukture je naslednja.

Slika 1

Sistem registra infrastrukture

Image 1

4.2   Upravljanje aplikacije RINF

Aplikacija RINF je spletna aplikacija, ki jo vzpostavi, upravlja, vzdržuje in vodi Agencija.

Agencija da nacionalnim registracijskim subjektom na voljo naslednje datoteke in dokumente, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov infrastrukture in njihovo povezovanje z aplikacijo RINF:

(a)

uporabniški priročnik,

(b)

specifikacijo strukture datotek za prenos podatkov,

(c)

opis oznak za pripravo datotek – navodila, v katerih je opisan postopek potrjevanja prenesenih datotek.

4.3   Minimalna zahtevana funkcionalnost aplikacije RINF

Aplikacija RINF zagotavlja najmanj naslednje funkcionalnosti:

(a)

upravljanje uporabnikov: skrbnik aplikacije RINF mora imeti možnost upravljanja pravic dostopa za uporabnike;

(b)

revidiranje informacij: skrbnik aplikacije RINF mora imeti vpogled v dnevnike vseh dejavnosti uporabnikov, ki se izvajajo v aplikaciji RINF, kot seznam dejavnosti, ki so jih uporabniki aplikacije RINF izvedli v določenem časovnem okviru;

(c)

povezljivost in avtentikacija: registriranim uporabnikom aplikacije RINF mora biti omogočeno, da se povežejo z aplikacijo RINF prek interneta in uporabljajo njene funkcionalnosti v skladu s svojimi pravicami;

(d)

priprava datotek za uporabnike, ki so upravitelji infrastrukture;

(e)

združevanje datotek za uporabnike, ki so nacionalni registracijski subjekti;

(f)

iskanje podatkov registra infrastrukture, vključno z operativnimi točkami in/ali odseki proge, vključno s podatki o veljavnosti;

(g)

izbira operativne točke ali odseka proge in ogled njenih/njegovih podrobnosti: uporabnikom aplikacije RINF mora biti omogočeno, da določijo geografsko območje z uporabo zemljevida vmesnika, aplikacija RINF pa zagotavlja razpoložljive podatke, ki jih zahtevajo uporabniki za to območje;

(h)

ogled informacij za določeno podskupino prog in operativnih točk na določenem območju prek zemljevida vmesnika;

(i)

vizualni prikaz postavk registra infrastrukture na digitalnem zemljevidu: uporabnikom mora biti prek aplikacije RINF omogočeno, da poiščejo in izberejo postavko, prikazano na zemljevidu, ter pridobijo vse zadevne informacije;

(j)

vizualni prikaz podatkov registra infrastrukture omogoča objavo tematskih zemljevidov;

(k)

navedba odsekov proge in operativnih točk, ki so del poti, ki jo določi uporabnik, in izvoz ustreznih značilnosti;

(l)

izdaja potrdila vsakič, ko prevoznik v železniškem prometu namerava uporabiti izvoz značilnosti, ki izhajajo iz iskanja, v skladu s členom 23(1) Direktive (EU) 2016/797;

(m)

vmesnik za aplikacijsko programiranje (API);

(n)

potrditev, prenos in sprejem podatkovnih nizov, ki jih zagotovi nacionalni registracijski subjekt.

4.4   Način delovanja

Sistem registra infrastrukture prek aplikacije RINF zagotavlja dva glavna vmesnika:

(a)

enega, ki ga morajo uporabljati države članice za pošiljanje svojega niza podatkov,

(b)

drugega, ki ga morajo uporabljati uporabniki aplikacije RINF za povezavo s sistemom in pridobivanje informacij.

Do razvoja aplikacije RINF, ki bi upravljavcem infrastrukture omogočil, da posodabljajo informacije neposredno v njej, bo osrednja podatkovna baza aplikacije RINF vključevala kopije nizov podatkov, ki se hranijo v registru infrastrukture vsake države članice. Nacionalni registracijski subjekti ustvarjajo datoteke, ki zajemajo celoten niz podatkov RINF, ki ustrezajo specifikacijam iz preglednice 1, in jih v skladu s členom 5 pošiljajo v aplikacijo RINF.

Nacionalni registracijski subjekti prenašajo datoteke v aplikacijo RINF prek namenskega vmesnika za to operacijo. Poseben modul olajša potrjevanje in prenos podatkov, ki jih zagotovijo nacionalni registracijski subjekti.

V osrednji podatkovni zbirki aplikacije RINF so podatki, ki jih pošljejo nacionalni registracijski subjekti, javno dostopni brez kakršne koli spremembe.

Osnovna funkcionalnost aplikacije RINF omogoča uporabnikom iskanje in pridobivanje podatkov registra infrastrukture.

Aplikacija RINF obdrži celotno zgodovinsko evidenco podatkov, ki so jih dali na voljo nacionalni registracijski subjekti. Te evidence se hranijo dve leti od datuma umika podatkov.

Agencija kot skrbnik aplikacije RINF na zahtevo zagotovi dostop uporabnikom.

Odgovori na poizvedbe, ki jih vložijo uporabniki aplikacije RINF, se zagotovijo v 24 urah od trenutka, ko je bila poizvedba vložena.

4.5   Razpoložljivost

Aplikacija RINF je na voljo sedem dni v tednu. Nedostopnost sistema med njegovim vzdrževanjem je čim krajša.

V primeru okvare, ki nastane izven rednih delovnih ur Agencije, se dejavnosti za obnovitev storitve začnejo izvajati naslednji delovni dan Agencije.

5.   NAVODILA ZA UPORABO SKUPNIH SPECIFIKACIJ

Navodila za uporabo skupnih specifikacij iz člena 7 Agencija javno objavi na svoji spletni strani in ustrezno posodablja.

Navodila zagotavljajo razširjene opredelitve vseh objektov in parametrov registra infrastrukture ter navodila za najpogostejše situacije in rešitve za modeliranje železniškega omrežja.

Navodila za uporabo vsebujejo predvsem:

(a)

opis funkcionalnosti, ki jih zagotavlja aplikacija RINF;

(b)

postavke in njihove ustrezne podatke, kot so določeni v oddelku 3.3 in v preglednici 1. Za vsako polje vsebujejo vsaj njegovo obliko, omejitev vrednosti, pogoje, pod katerimi se parameter uporablja in je obvezen, železniške tehnične predpise za vrednosti parametrov, sklicevanje na TSI in druge tehnične dokumente, povezane s postavkami registra infrastrukture;

(c)

podrobne opredelitve in specifikacije za parametre;

(d)

predstavitev določb za modeliranje omrežja ter zbiranje podatkov z ustreznimi razlagami in primeri;

(e)

postopke za potrjevanje in predložitev podatkov iz registrov infrastrukture držav članic v aplikacijo RINF.

Navodila za uporabo zagotavljajo razlage specifikacij iz te priloge, ki so potrebne za ustrezen razvoj sistema registra infrastrukture.


(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L 42, 13.2.2019, str. 9).

(2)  Priporočilo Komisije 2014/881/EU z dne 18. novembra 2014 o postopku za dokazovanje ravni skladnosti obstoječih železniških prog s temeljnimi parametri tehničnih specifikacij za interoperabilnost (UL L 356, 12.12.2014, str. 520).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 356, 12.12.2014, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1304/2014 z dne 26. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – hrup“ ter o spremembi Odločbe 2008/232/ES in razveljavitvi Sklepa 2011/229/EU (UL L 356, 12.12.2014, str. 421).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 158, 15.6.2016, str. 1).


Top