Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/191/04

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/12/2019 – V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Združena evropska mladina

OJ C 191, 6.6.2019, p. 138–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 191/138


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/12/2019

V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik

Združena evropska mladina

(2019/C 191/04)

1.   UVOD – OZADJE (1)

Mnogi mladi so dejavni na področju ukrepov EU za mobilnost: pridružujejo se vseevropskim organizacijam ali sodelujejo v manj strukturiranih „neformalnih“ izmenjavah z mladimi iz drugih evropskih držav, prav tako pa so pozitivno naravnani in podpirajo proces evropskega povezovanja (2). Tako so lahko vplivni ambasadorji evropskega projekta in vzpostavljajo povezave po vsej celini, vzdolž črt vzhod–zahod in sever–jug, da bi navdihnili druge na način, na katerega doživljajo Evropo in svojo evropsko identiteto.

Projekt Mladi v okviru programa Erasmus+ spodbuja različne oblike mobilnosti, vključno z izmenjavami mladih ali mobilnostjo mladinskih delavcev, in podpira mladinske organizacije. Analiza izkušenj kaže plodno in dejavno sodelovanje med organizacijami in mladimi v posameznih državah. Program Erasmus+ uspešno privlači in vključuje mlade. Zanimanje za sodelovanje je veliko in trenutno je mogoče podpreti samo enega od treh projektov za mobilnost (izmenjave mladih, mobilnost mladih delavcev) in eno od petih partnerstev (nadnacionalne pobude za mlade).

Kot je poudaril predsednik Juncker (3): „[…] Evropa mora biti unija enakosti in unija enakih. Enakosti njenih članic – velikih in majhnih, z vzhoda in zahoda, s severa in juga.“ Mladi so pri tem ključni akterji. V tradicionalnih oblikah udeležbe, kot je glasovanje ali pripadnost politični stranki, mladi pogosto sodelujejo manj kot starejši, vendar pa večina od njih izraža zanimanje za politiko in ima močnejši občutek državljanstva EU kot starejše skupine.

Pred predložitvijo predloga Komisije za novo strategijo EU za mlade, ki je bila sprejeta novembra 2018 (4) in bo za naslednjih nekaj let začrtala dejavnosti EU na področju mladinske politike EU ter bo temeljila na evropskih ciljih mladih, tj. priporočilih, ki jih predlagajo mladi, so bili izvedeni številne pripravljalne dejavnosti in posvetovanja z mladimi.

Ta posvetovanja so potrdila, da večina anketiranih mladih od EU zahteva, da prednostno obravnava teme, kot so izobraževanje in spretnosti ter varstvo okolja.

2.   CILJI

Ukrepi projektov „Združena evropska mladina“ bi morali graditi na izkušnjah projekta „Nova zgodba za Evropo“ (5), evropskih ciljih mladih (6) in ugotovitvah Eurobarometra o prednostnih nalogah (7) mladih ter drugi mladinski politiki in programskih pobudah, vključno s projekti, izbranimi v okviru tega ukrepa v letu 2018, katerih cilj je spodbujati sodelovanje mladih v evropskem javnem življenju ter čezmejne izmenjave in ukrepe za mobilnosti.

2.1   Splošni cilji

Cilj projektov „Združena evropska mladina“ je ustvariti mreže za spodbujanje regionalnega partnerstva, pri tem pa tesno sodelovati z mladimi iz vse Evrope (države, vključene v program Erasmus+). Mreže bi organizirale izmenjave, spodbujale usposabljanja (na primer za mladinske voditelje) in omogočale, da mladi sami vzpostavijo skupne projekte.

Projekti „Združena evropska mladina“ bodo podpirali pobude vsaj petih mladinskih organizacij iz petih različnih držav, upravičenih do programa Erasmus+, da bi te izmenjevale svoje zamisli o EU, spodbujale širšo državljansko udeležbo in pomagale spodbujati občutek evropskega državljanstva. Cilj pobude je združitev evropske mladine iz vse Evrope, z vzhoda, zahoda, severa in juga.

Tematske prednostne naloge so aktivno državljanstvo, vzpostavljanje mrež, evropske vrednote in evropsko državljanstvo, demokratična udeležba, demokratična odpornost in socialna vključenost v povezavi z mladimi.

2.2   Posebni cilji

Namen pobude je podpirati zlasti:

spodbujanje in razvoj bolj strukturiranega sodelovanja med različnimi mladinskimi organizacijami za vzpostavitev ali krepitev partnerstev,

mladinske organizacije, ki sodelujejo v pobudah za spodbujanje mladih k sodelovanju v demokratičnem procesu in družbi z organizacijo usposabljanj, predstavitvami skupnih izhodišč med mladimi Evropejci in spodbujanjem pogovorov in razprav o njihovi povezanosti z EU, njenih vrednotah in demokratičnih temeljih,

spodbujanje sodelovanja premalo zastopanih skupin mladih v politiki, mladinskih organizacijah in drugih organizacijah civilne družbe z udeležbo ranljivih in socialno-ekonomsko prikrajšanih mladih.

Osredotoča se na mladinske nevladne organizacije, javne organe in neformalne skupine mladih, zlasti tiste, ki so aktivni na lokalni ravni, ki bodo predlagali projekte z vsaj petimi partnerji, sposobnimi pritegniti mlade v partnerstva, ki zajemajo različne države in regije v državah, vključenih v program Erasmus+.

Obsežni ukrepi za mobilnost za mlade bi morali biti ključni sestavni del projektov „Združena evropska mladina“. Ta mobilnost bi morala ponujati priložnosti za čezmejno izmenjavo in neformalno ali priložnostno usposabljanje za mlade iz vse Evrope (vzhod, zahod, sever in jug), da bi podprli cilje tega razpisa. Ti ukrepi za mobilnost morajo biti jasno utemeljeni v skladu s cilji razpisa.

Vse zgoraj navedene dejavnosti bi morale prispevati k razširitvi dosega mladih, da se zagotovi raznolikost glasov in vzpostavi kontakt z mladimi v mladinskih organizacijah in zunaj njih in mladimi, ki imajo manj priložnosti, pri čemer bi se uporabili različni kanali.

3.   MERILA ZA UPRAVIČENOST

Vloge, ki izpolnjujejo naslednja merila, bodo temeljito ocenjene.

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v državah, vključenih v program Erasmus+ (8).

3.1   Upravičeni prijavitelji

Sodelujoče organizacije so lahko:

neprofitne organizacije, združenja in nevladne organizacije, vključno z evropskimi mladinskimi nevladnimi organizacijami,

socialna podjetja,

javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,

združenja regij,

evropska združenja za regionalno sodelovanje,

profitni organi, dejavni na področju družbene odgovornosti podjetij,

s sedežem v državi, vključeni v program Erasmus+.

Minimalna sestava partnerstva za ta razpis je vsaj pet partnerjev iz petih različnih držav, ki so upravičene do sodelovanja v programu Erasmus+. Organizacije, ki se prijavijo, morajo dokazati sposobnost zagotavljanja dobrega geografskega ravnovesja v smislu partnerjev iz različnih delov držav, vključenih v program Erasmus+. To pomeni, da morajo partnerji prihajati iz držav, ki pokrivajo različne regije, vključene v program Erasmus+: vzhod, zahod, sever in jug.

3.2   Upravičene države

države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo,

države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška,

države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: Severna Makedonija, Republika Srbija (9) in Turčija.

3.3   Upravičene dejavnosti

Finančna sredstva Evropske unije v okviru tega razpisa so nepovratna sredstva za ukrepe za kritje dela stroškov, ki jih imajo izbrani organi pri izvajanju sklopa dejavnosti. Te dejavnosti morajo biti neposredno povezane s splošnimi in posebnimi cilji razpisa ter natančno navedene v opisu projekta in zajemati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev, za katero se poda vloga.

Upravičene so naslednje vrste dejavnosti:

aktivnosti na področju mobilnosti, vključno z izmenjavami mladih velikega obsega, ki vključujejo (vendar niso omejene na) mreženje in neformalno ali priložnostno usposabljanje in razvoj projektov s strani mladih,

dejavnosti za spodbujanje dostopa in sodelovanja mladih v političnih dejavnostih EU, ki zadevajo mlade,

izmenjava izkušenj in dobrih praks, mreženje in partnerstva z drugimi mladinskimi organizacijami, sodelovanje na srečanjih in seminarjih z drugimi deležniki in/ali oblikovalci politike, tudi z namenom povečanja vpliva politike na ciljne skupine, sektorje in/ali sisteme,

pobude in dogodki za oblikovanje mrež evropskih NVO/organizacij civilne družbe/vseevropskih mrež,

dejavnosti za ozaveščanje, informiranje, razširjanje in spodbujanje prednostnih nalog politike EU na področju mladih (seminarji, delavnice, kampanje, srečanja, javne razprave, posvetovanja itd.).

Dejavnosti so čezmejne narave in se lahko izvajajo na evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni.

Kot transverzalno načelo bi morale sodelujoče organizacije slediti strategijam za povezovanje mladih iz različnih ozadij na lokalni ravni, da bi zagotovili, da bi bilo doseženo čim večje število mladih na lokalni ravni.

Projekt mora trajati od 9 do 24 mesecev. Trajanja ni mogoče podaljšati.

4.   REZULTATI IN TRAJANJE PROJEKTA

Projekti, za katere se dodelijo nepovratna sredstva, morajo izkazati pričakovani prispevek k politiki EU na področju mladih:

temeljiti morajo na ciljih strategije EU za mlade 2019–2027 in sicer z dokazovanjem, kako prispevajo k prednostnim nalogam strategije za angažiranje, povezovanje in opolnomočenje,

temeljiti morajo na rezultatih projekta Nova zgodba za Evropo, evropskih ciljev mladih in drugih projektih za razpravo o prihodnosti Evrope in jih povezati z razvojem politike na lokalni/regionalni/nacionalni/evropski ravni,

izboljšati morajo udeležbo mladih v demokratičnem življenju v zvezi z aktivnim državljanstvom in sodelovanjem z nosilci odločanja (krepitev vloge, nove spretnosti, vključitev mladih v zasnovo projekta itd.),

prispevati morajo k izboljšanju zmogljivosti mladinskega sektorja, ki je aktiven na lokalni ravni, na področju nadnacionalnega dela in spodbujati nadnacionalno učenje ter sodelovanje med mladimi in nosilci odločanja,

povečati morajo obseg dobrih praks in ozaveščanje, ki presega okvir običajne mreže/običajnih mrež,

svoje rezultate morajo razširjati učinkovito in privlačno med mladimi v mladinskih organizacijah, da bi utrli pot bolj sistematičnim partnerstvom, in tudi med mladimi, ki ne sodelujejo v mladinskih strukturah, ali mladimi iz prikrajšanih okolij.

Projekt mora trajati od 9 do 24 mesecev. Trajanja ni mogoče podaljšati.

5.   MERILA ZA DODELITEV

Prijave, ki izpolnjujejo pogoje, bodo ocenjene na podlagi meril za izključitev, izbiro in dodelitev. Merila za izključitev in izbiro so na voljo v navodilih za prijavo na naslednji povezavi: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en.

Merila za dodelitev finančnih sredstev za prijavo so:

ustreznost projekta (30 %)

kakovost zasnove in izvedbe projekta (20 %)

kakovost partnerstva in dogovorov o sodelovanju (30 %)

Upošteva se tudi, kako mladi sodelujejo v vseh fazah izvajanja projekta in kako se upoštevata črti vzhod–zahod in sever–jug.

učinek, razširjanje in trajnost (20 %)

Pri dodelitvi finančnih sredstev EU se bodo upoštevali samo predlogi, ki bodo dosegli:

najmanj 60 % vseh možnih točk (tj. seštevek vseh točk za štiri merila za dodelitev) in

najmanj 50 % točk za vsako merilo.

6.   PRORAČUN

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša 5 000 000 EUR.

Finančni prispevek EU je najmanj 100 000 EUR in ne more presegati 500 000 EUR. Omejen je na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov projekta.

Agencija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

7.   POSTOPEK VLOŽITVE PRIJAV IN ROK

Prijavno dokumentacijo je treba predložiti prek spleta na ustreznem elektronskem obrazcu, jo pravilno izpolniti ter vanjo vključiti vse ustrezne in veljavne priloge in dokazila.

E-obrazec, ki je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na naslednji spletni strani:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

je treba ustrezno izpolniti v enem od uradnih jezikov EU.

Ustrezno izpolnjene e-obrazce je treba poslati prek spleta do 18. julija 2019 do 12.00 (opoldne po bruseljskem času), vključno z ustreznimi prilogami (10):

Dodatne obvezne upravne priloge je treba agenciji poslati po e-pošti do istega roka.

Prijavitelji morajo pazljivo prebrati vse informacije o razpisu za zbiranje predlogov EACEA/12/2019 in postopku vložitve prijave in uporabiti dokumente, ki so sestavni del prijavne dokumentacije in so na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

8.   VSE INFORMACIJE O RAZPISU

Vse informacije o razpisu EACEA/12/2019 so skupaj z navodili za prijavo na voljo na spletnem naslovu:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

E-naslov:

EACEA-YOUTH@ec.europa.eu


(1)  Glej C(2018)774 z dne 15. februarja 2018 (WPI 3.18): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/c-2018-774-en.pdf.

(2)  Glej Eurobarometer 455 „European Youth“ (Evropski mladi) (september 2017), objavljen januarja 2018: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2163.

(3)  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_sl.htm.

(4)  Resolucija Sveta 2018/C 4556/014, objavljena decembra 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=SL.

(5)  Glej https://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_sl.

(6)  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

(7)  Anketa Flash Eurobarometer 478, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2224.

(8)  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf.

(9)  Proračunske prilagoditve, določene na podlagi tega, da bo Srbija postala država programa Erasmus+, se začnejo uporabljati 1. januarja 2019 na podlagi sprejetja sklepa Komisije o odobritvi (spremembe) sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Srbijo glede sodelovanja Republike Srbije v „Erasmus+“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport od 1. januarja 2019.

(10)  Vso drugo upravno dokumentacijo, zahtevano v navodilih za prijavo, je treba po elektronski pošti poslati na naslov: Education, Audio-visual and Culture Executive Agency najpozneje do 18. julija 2019 (opoldne po bruseljskem času) na naslednji e-naslov: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.


Top