EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/018/05

Razpis za zbiranje predlogov 2019 – Multiprogrami – Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ C 18, 15.1.2019, p. 21–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 18/21


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2019

MULTIPROGRAMI

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(2019/C 18/05)

1.   Ozadje in namen tega razpisa

1.1   Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo

Evropski parlament in Svet sta 22. oktobra 2014 sprejela Uredbo (EU) št. 1144/2014 (1) o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008. To uredbo dopolnjuje Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 (2), pravila za njeno izvajanje pa določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 (3).

Splošni cilj ukrepov za informiranje in promocijo je povečati konkurenčnost kmetijskega sektorja Unije.

Posebni cilji ukrepov za informiranje in promocijo so:

(a)

povečanje ozaveščenosti o prednostih kmetijskih proizvodov Unije in o visokih standardih, ki veljajo za proizvodne metode v Uniji;

(b)

povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov ter njihove prepoznavnosti tako znotraj kot zunaj Unije;

(c)

povečanje ozaveščenosti in priznavanja shem kakovosti Unije;

(d)

povečanje tržnega deleža kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov, s posebnim poudarkom na trgih tretjih držav z največjim potencialom rasti;

(e)

ponovna vzpostavitev običajnih tržnih razmer v primeru hudih motenj na trgu, izgube zaupanja potrošnikov ali drugih specifičnih problemov.

1.2   Letni delovni program Komisije za leto 2019

Letni delovni program Komisije za leto 2019, ki je bil z izvedbenim sklepom (4) sprejet 14 novembra 2018, podrobno določa dodeljevanje sofinanciranja in prednostne naloge ukrepov za predloge za enostavne programe in multiprograme na notranjem trgu in v tretjih državah. Na voljo je na spletnem naslovu:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_sl

1.3   Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Evropska komisija je Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea) poverila upravljanje nekaterih delov ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, vključno z objavo razpisov za zbiranje predlogov, sprejemanjem in ocenjevanjem predlogov, pripravo in podpisom sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za multiprograme in spremljanjem njihovega izvajanja.

1.4   Sedanji razpis za zbiranje predlogov

Sedanji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na izvajanje multiprogramov v okviru oddelkov 1.2.1.3 (ukrepi, ki spadajo med tematske prednostne naloge 3: multiprogrami na notranjem trgu) in 1.2.1.4 (ukrepi, ki spadajo med tematske prednostne naloge 4: multiprogrami v tretjih državah) Priloge I k Letnemu delovnemu programu za leto 2019.

2.   Cilji – prednostne naloge – teme

V oddelkih 1.2.1.3 in 1.2.1.4 Priloge I k Letnemu delovnemu programu za leto 2019 so določene tematske prednostne naloge za ukrepe, ki bodo sofinancirani v okviru tega razpisa (glej tudi oddelek 6.2 o upravičenih dejavnostih). Vloge, predložene kot odgovor na ta razpis, morajo spadati na področje ene izmed petih tem iz teh oddelkov Letnega delovnega programa, sicer se ne bodo upoštevale za financiranje. Vložniki lahko v okviru iste prednostne teme vložijo več vlog za različne projekte. Oddajo lahko tudi več vlog za različne projekte v okviru različnih tematskih prednostnih nalog ali tem.

3.   Časovni razpored

Rok za oddajo vlog je 16. april 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času.

 

Faze/Roki

Datum in ura ali okvirno obdobje

a)

Objava razpisa za zbiranje predlogov

15. 1. 2019

b)

Rok za predložitev vprašanj, ki se ne nanašajo na informacijsko tehnologijo

2. 4. 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času

c)

Rok za odgovor na vprašanja, ki se ne nanašajo na informacijsko tehnologijo

9. 4. 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času

d)

Rok za oddajo vlog

16. 4. 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času

e)

Obdobje ocenjevanja

april–avgust 2019

f)

Informacije za vložnike

oktober 2019

g)

Faza prilagoditve nepovratnih sredstev

oktober 2019–januar 2020

h)

Podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev

< januar 2020

i)

Datum začetka izvajanja ukrepa

> 1. 1. 2020

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje ukrepov v okviru tega razpisa, znašajo 86 600 000 EUR. Okvirni zneski, ki so na voljo za vsako temo, so navedeni v preglednici „Upravičene dejavnosti“ v točki 6.2.

Ta znesek je odvisen od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v splošnem proračunu EU za leto 2019, ki ga sprejme proračunski organ, ali je zajet v začasnih dvanajstinah.

Agencija Chafea si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Zahteve glede dopustnosti

Vloge je treba oddati najpozneje do roka za vložitev iz oddelka 3.

Vloge mora oddati koordinator prek spleta na portalu za financiranje in javna naročila (elektronski sistem za oddajo vlog na naslovu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home).

Če zgoraj navedene zahteve ne bodo izpolnjene, bo vloga zavrnjena.

Čeprav je predloge mogoče oddati v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije, je zelo priporočljivo, da vložniki oddajo svoj predlog v angleščini zaradi lažje obravnave vloge in njenega pregleda, ki ga opravijo neodvisni strokovnjaki.

Vložnike opozarjamo tudi, da bo agencija Chafea z upravičenci v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem glede sofinanciranih ukrepov in spremljanjem teh ukrepov načeloma komunicirala v angleščini (tj. na ravni upravljanja nepovratnih sredstev).

Da bi neodvisni strokovnjaki, ki bodo podali tehnično mnenje za ocenjevanje, lažje pregledali predloge, je treba predlogu, če je napisan v katerem izmed drugih uradnih jezikov EU, priložiti angleški prevod tehničnega dela (del B).

6.   Merila za upravičenost

6.1   Upravičeni vložniki

Predloge lahko oddajo samo pravne osebe ali drugi subjekti, ki niso pravne osebe po veljavnem nacionalnem pravu, pod pogojem, da so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v imenu subjektov prevzamejo pravne obveznosti in nudijo enaka jamstva za zaščito finančnih interesov Unije kot tista, ki jih nudijo pravne osebe, kot je navedeno v členu 197(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (5) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 so tako upravičene vloge naslednjih organizacij in organov:

(i)

trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij, ki so ustanovljene v državi članici in so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje v tej državi članici, zlasti medpanožnih organizacij iz člena 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6), in skupin iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7), če so reprezentativne za ime, ki je zaščiteno na podlagi slednje uredbe in ga zajema zadevni program;

(ii)

trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij Unije, ki so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje na ravni Unije;

(iii)

organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz členov 152 in 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki jih priznava država članica, ali

(iv)

organov agroživilskega sektorja, katerih cilj in dejavnosti so namenjeni informiranju o kmetijskih proizvodih in njihovi promociji ter ki jim je zadevna država članica podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem področju; ti organi morajo biti zakonito ustanovljeni v zadevni državi članici najmanj dve leti pred datumom razpisa za zbiranje predlogov iz člena 8(2).

Navedene organizacije predlagateljice lahko predložijo predlog, če so reprezentativne za sektor ali proizvod iz predloga in izpolnjujejo pogoje iz člena 1(1) ali 1(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/1829, in sicer:

(i)

trgovinska ali medtrgovinska organizacija, ustanovljena v državi članici ali na ravni Unije, iz člena 7(1)(a) oziroma (b) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni sektor:

če predstavlja najmanj 50-odstotni delež števila proizvajalcev ali 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) ali sektorja v zadevni državi članici ali na ravni Unije ali

če država članica priznava medpanožno organizacijo v skladu s členom 158 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(ii)

skupina iz točke 2 člena 3 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta in iz člena 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se šteje za reprezentativno za ime, ki je zaščiteno na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 in jo zajema program, če predstavlja vsaj 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje proizvoda(-ov) z zaščitenim imenom;

(iii)

organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev iz člena 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor, če jo (ga) priznava država članica v skladu s členom 154 ali 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali členom 14 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(iv)

organ agroživilskega sektorja iz člena 7(1)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativnega za zadevni(-e) sektor(-je), če so med njegovimi člani predstavniki tega (teh) proizvoda(-ov) ali sektorja.

Z odstopanjem od točk (i) in (ii) se lahko sprejmejo nižji pragovi, če organizacija predlagateljica v predloženem predlogu dokaže, da posebne okoliščine, vključno z dokazi o strukturi trga, upravičijo obravnavo organizacije predlagateljice kot reprezentativne za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor.

Predloge lahko oddata:

a)

vsaj dve organizaciji iz točke (a), (c) ali (d) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 iz najmanj dveh držav članic ali

b)

ena ali več organizacij iz Unije iz točke (b) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo subjekti s sedežem v državah članicah EU.

Za vložnike iz Združenega kraljestva: upoštevajte, da je treba merila za upravičenost upoštevati v celotnem obdobju dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so vložniki iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali izstopiti iz projekta v skladu s členom 34.3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Neupravičeni subjekti: vložniki, ki za ukrepe za informiranje in promocijo, navedene v njihovih predlogih, že prejemajo sredstva Unije, za te ukrepe niso upravičeni do sredstev Unije na podlagi Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Za oceno upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila:

zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija statuta ali izpisek iz registra gospodarskih družb,

javni subjekt: kopija sklepa o ustanovitvi javne družbe ali druga uradna listina o ustanovitvi subjekta javnega prava,

subjekti, ki niso pravne osebe: dokazilo, da so njihovi predstavniki pooblaščeni, da prevzamejo pravne obveznosti v njihovem imenu,

poleg tega morajo vsi vložniki predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo merila za reprezentativnost iz člena 1 Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

6.2   Upravičeni ukrepi in dejavnosti

Predlogi morajo izpolnjevati merila za upravičenost iz Priloge III k Letnemu delovnemu programu, in sicer:

(a)

zajemajo lahko samo proizvode in sheme iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1144/2014;

(b)

skladni morajo biti s pravom Unije, ki ureja zadevne proizvode in njihovo trženje, in morajo odražati razsežnost na ravni Unije;

(c)

predlogi za notranji trg, ki zajemajo eno ali več shem iz člena 5(4) Uredbe (EU) št. 1144/2014, se morajo v svojem glavnem sporočilu Unije osredotočati na te sheme. Če eden ali več proizvodov v tem programu predstavlja sheme, mora ostati v ozadju glavnega sporočila Unije;

(d)

če sporočilo multiprograma zadeva informacije o zdravstvenih učinkih, mora za predloge veljati, da:

so na notranjem trgu skladni s Prilogo k Uredbi (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (9) ali jih je sprejel nacionalni organ, pristojen za javno zdravje v državi članici, v kateri se dejavnosti izvajajo;

jih je v tretjih državah sprejel nacionalni organ, pristojen za javno zdravje v državi, v kateri se dejavnosti izvajajo;

(e)

če je v predlogu predlagana navedba izvora ali znamk, mora biti predlog skladen s pravili iz poglavja II Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Za vložnike, ki oddajajo predloge, usmerjene v Združeno kraljestvo: upoštevajte, da lahko zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU pride do sprememb v izvajanju programov.

Za oceno upravičenosti načrtovanih dejavnosti je treba predložiti naslednje informacije:

predlogi, ki zadevajo nacionalne sheme kakovosti, vsebujejo dokumentacijo ali sklicevanja na javno dostopne vire, ki dokazujejo, da država članica uradno priznava shemo kakovosti;

predlogi, ki so namenjeni notranjemu trgu in prenašajo sporočila o zdravih prehranjevalnih navadah ali odgovornem uživanju alkohola, navajajo, kako so predlagani program in njegova sporočila usklajeni z zadevnimi nacionalnimi pravili na področju javnega zdravja v državi članici, v kateri se bo program izvajal. Utemeljitve morajo vključevati sklicevanja ali dokumentacijo v podporo trditve.

Poleg tega mora biti predlog skladen tudi z eno izmed tematskih prednostnih nalog iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2019 za multiprograme. V nadaljevanju so navedeni odlomki iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2019, v katerih je podrobno opisanih pet tem, za katere je mogoče oddati vloge. V besedilu so opisane teme, predvideni ustrezni znesek, cilji in pričakovani rezultati.

Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 3: multiprogrami za notranji trg

Teme

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema A

Programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti Unije iz člena 5(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 ter njihovega priznavanja

32 800 000 EUR

Za programe za informiranje in promocijo, katerih cilj je povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti Unije iz člena 5(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 ter njihovega priznavanja:

cilj je povečanje ozaveščenosti o naslednjih shemah kakovosti Unije in njihovega priznavanja:

(a)

sheme kakovosti: zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) in neobvezne navedbe kakovosti;

(b)

ekološka metoda pridelave;

(c)

grafični znak za kakovostne kmetijske proizvode, značilne za najbolj oddaljene regije Unije.

Eden izmed pričakovanih rezultatov je, da se pri evropskih potrošnikih poveča stopnja prepoznavanja grafičnega znaka, povezanega s shemami kakovosti Unije. Posebna raziskava Eurobarometra (št. 473) je pokazala, da samo 18 % evropskih potrošnikov prepozna grafične znake proizvodov, ki imajo zaščiteno označbo porekla (ZOP) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO), 15 % pa znake za zajamčeno tradicionalno posebnost, kar so glavne sheme kakovosti Unije. Čeprav se je ozaveščenost o grafičnem znaku EU za ekološko kmetovanje od leta 2015 povečala za štiri odstotne točke, ga še vedno prepozna samo 27 % evropskih potrošnikov.

Pričakovani končni učinek je okrepitev konkurenčnosti in potrošnje agroživilskih proizvodov, registriranih v okviru sheme kakovosti Unije, ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

ali

programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je izpostaviti posebne značilnosti kmetijskih metod v Uniji ter značilnosti agroživilskih proizvodov EU in shem kakovosti iz člena 5(4)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014

 

Za programe za informiranje in promocijo, katerih cilj je izpostaviti posebne značilnosti kmetijskih metod v Uniji ter značilnosti agroživilskih proizvodov EU in shem kakovosti iz člena 5(4)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014:

Cilj teme je poudariti vsaj eno posebnost metod kmetijske proizvodnje v Uniji, zlasti v zvezi z varnostjo hrane, sledljivostjo, pristnostjo, označevanjem, hranilnimi in zdravstvenimi vidiki (vključno z ustreznimi prehranskimi praksami in odgovornim uživanjem upravičenih alkoholnih pijač), dobrobitjo živali, varstvom okolja in trajnostjo, ter značilnosti kmetijskih in živilskih proizvodov, zlasti v zvezi z njihovo kakovostjo, okusom, raznolikostjo ali tradicijo.

Pričakovani učinek je večja ozaveščenost o prednostih kmetijskih proizvodov Unije pri potrošnikih ter povečanje konkurenčnosti in porabe zadevnih agroživilskih proizvodov Unije ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

Tema B

Programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je povečati uživanje svežega sadja in zelenjave na notranjem trgu v okviru uravnoteženih in dobrih prehranjevalnih praks (*1)

Proizvodi, ki so upravičeni v okviru te teme, so navedeni v delu IX Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

8 000 000 EUR

Komisija je zavezana k spodbujanju dobrih prehranjevalnih praks v skladu z belo knjigo Evropske komisije o strategiji glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (10). Ukrepi poudarjajo koristi uživanja svežega sadja in zelenjave v uravnoteženi prehrani. Sporočila bi bila lahko zlasti osredotočena na: vsakodnevno uživanje vsaj petih porcij različnih vrst sadja in zelenjave, umestitev sadja in zelenjave v prehransko piramido, koristne učinke za zdravje itd.

Cilj je povečati uživanje svežega sadja in zelenjave v EU s seznanjanjem potrošnikov o uravnoteženih in dobrih prehranjevalnih praksah.

Pričakovani končni učinek je večja konkurenčnost in poraba zadevnih agroživilskih proizvodov Unije, povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

Tema C

Programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je poudariti trajnostni vidik proizvodnje riža (*2)

Proizvodi, ki so upravičeni v okviru te teme, so opredeljeni v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, del II.

2 500 000 EUR

Cilj je poudariti trajnostni vidik sektorja proizvodnje riža. Proizvodnja riža v Evropi ima posebno okoljsko razsežnost, saj je v središču ohranitve določenih mokrišč. Pridelava riža je na evropski ravni občutljiva in posebna praksa, saj se proizvaja na območjih, ki so primerna za le malo drugih poljščin. Njena ohranitev in izboljšanje prispevata k trajnosti regij, kjer se proizvaja riž, in sicer z aktivno vlogo pri ohranjanju podeželskih območij, zaščiti narave in ohranjanju biotske raznolikosti. Ukrepi bodo poudarili okoljsko trajnost proizvodnje, pri tem pa zlasti izpostavili njeno koristno vlogo na področju podnebnih sprememb in okolja.

Z ukrepi se lahko na primer obravnava, kako proizvod(-i), ki se promovira(-jo), in njihova(-e) metoda(-e) proizvodnje prispevajo k: blažitvi podnebnih sprememb (npr. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov) in/ali prilagajanju nanje; biotski raznovrstnosti, ohranjanju in trajnostni rabi (npr. krajine, genskih virov); trajnostnemu gospodarjenju z vodami (npr. učinkoviti rabi vode, zmanjšanju obremenitve s hranili ali pesticidi); trajnostnemu upravljanju tal (npr. preprečevanju erozije, ravnovesju hranilnih snovi, preprečevanju zakisljevanja, zasoljevanja). Z njimi se lahko poudarja tudi vloga proizvodnje riža pri zagotavljanju zaposlitev na podeželskih območjih.

Pričakovani končni učinek je večja ozaveščenost o prednostih kmetijskih proizvodov Unije pri evropskih potrošnikih, povečanje konkurenčnosti in porabe zadevnih agroživilskih proizvodov Unije ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 4: multiprogrami v tretjih državah

Vložniki se lahko osredotočajo predvsem na najbolj spodbudne trge, opredeljene v oddelku 1.2.1 Letnega delovnega programa.

Teme

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema D

Programi za informiranje in promocijo, namenjeni kateri koli tretji državi

38 300 000 EUR

Programi za informiranje in promocijo so namenjeni eni ali več tretjim državam.

Cilji teh programov so skladni s splošnimi in posebnimi cilji iz členov 2 in 3 Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Pričakovani končni učinek je večja konkurenčnost in poraba agroživilskih proizvodov Unije, povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža v teh ciljnih državah.

Tema E

Programi za informiranje in promocijo govejega in/ali telečjega mesa, namenjeni kateri koli tretji državi (*3)

Proizvodi, ki so upravičeni v okviru te teme, so navedeni v delu XV Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

5 000 000 EUR

Cilj je utrditi ali razviti nove trge v sektorju govejega/telečjega mesa.

Evropski proizvajalci govejega/telečjega mesa se soočajo z vse manjšo porabo in pritiski konkurence, medtem ko obstajajo možnosti za izvoz v tretje države.

Pričakovani končni učinek je povečanje konkurenčnosti in potrošnje govejega in/ali telečjega mesa v Uniji, povečanje njihovega profila in povečanje tržnega deleža v ciljnih tretjih državah.

Vrste upravičenih dejavnosti

Ukrepi za informiranje in promocijo zajemajo predvsem naslednje dejavnosti, ki so upravičene v okviru tega razpisa:

1.

vodenje projekta;

2.

odnosi z javnostjo:

dejavnosti na področju odnosov z javnostjo,

medijski dogodki;

3.

spletišče, družbena omrežja:

vzpostavitev, posodabljanje in vzdrževanje spletišča,

družbena omrežja (odprtje računov, redno objavljanje),

drugo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, spletni seminarji itd.);

4.

oglaševanje:

tisk,

TV,

radio,

splet,

na prostem,

kino;

5.

komunikacijska orodja:

objave, gradiva za medije, promocijski izdelki,

promocijski videoposnetki;

6.

dogodki:

stojnice na sejmih,

seminarji, delavnice, sestanki med podjetji, usposabljanja za poklic/kuharje, dejavnosti v šolah,

tedni restavracij,

sponzorstvo prireditev,

študijska potovanja v Evropo;

7.

promocija na prodajnih mestih:

degustacije,

drugo: promocija v publikacijah trgovcev na drobno, oglaševanje na prodajnih mestih.

Degustacije in distribucije vzorcev niso dovoljene v okviru kampanj o odgovornem pitju, ki se izvajajo na notranjem trgu; te dejavnosti pa so sprejemljive, če so pomožne in podpirajo izvajanje ukrepov za informiranje o shemah kakovosti in ekološki metodi pridelave.

Obdobje izvajanja

Sofinancirani ukrep (programi informiranja/promocije) se mora izvajati v obdobju od enega leta do treh let.

Trajanje ukrepa mora biti navedeno v predlogih.

7.   Merila za izključitev (11)

7.1   Izključitev iz sodelovanja

Vložniki bodo izključeni iz sodelovanja v tem razpisu za zbiranje predlogov, če so v eni od naslednjih izključitvenih situacij:

(a)

vložnik je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, njegova sredstva upravlja likvidator ali sodišče, ima dogovor z upniki, njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, določenega v pravu EU ali nacionalnem pravu;

(b)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da vložnik krši svoje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu z veljavnim pravom;

(c)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji pripada, ali s tem, ko je ravnal naklepno ali iz hude malomarnosti, kar vključuje zlasti kar koli od naslednjega:

(i)

zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za upravičenost ali pogojev za sodelovanje ali pri izvajanju naročila, sporazuma ali sklepa o nepovratnih sredstvih;

(ii)

sklepanje dogovorov z drugimi vložniki z namenom izkrivljanja konkurence;

(iii)

kršenje pravic intelektualne lastnine;

(iv)

poskus vplivanja na postopek odločanja agencije med postopkom za dodelitev nepovratnih sredstev;

(v)

poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev;

(d)

s pravnomočno sodbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik kriv česar koli od naslednjega:

(i)

goljufije v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta (12) in člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995;

(ii)

korupcije, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371 ali členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 1997, ali ravnanja iz člena 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ (13), ali korupcije, kot je opredeljena v drugih veljavnih predpisih;

(iii)

ravnanja v povezavi s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega Sklepa Sveta 2008/841/PNZ (14);

(iv)

pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (15);

(v)

terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 oziroma 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ (16), ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega sklepa;

(vi)

vpletenosti v delo otrok ali druga kazniva dejanja v zvezi s trgovino z ljudmi, kot so navedena v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(e)

izkaže se, da je vložnik zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne obveznosti pri izvajanju naročila, sporazuma ali sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se financira iz proračuna Unije, kar je privedlo do predčasnega preklica naročila/sporazuma/sklepa ali uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni ali kar je ugotovil odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče na podlagi pregledov, revizij ali preiskav;

(f)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (18);

(g)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik ustanovil subjekt v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se izognil davčnim, socialnim in drugim pravnim obveznostim v jurisdikciji, v kateri ima statutarni sedež, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto;

(h)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je bil subjekt ustanovljen z namenom iz točke (g);

(i)

za situacije iz točk (c) do (h) za vložnika veljajo tudi:

(i)

dejstva, ugotovljena pri revizijah ali preiskavah, ki jih opravi Evropsko javno tožilstvo (po njegovi ustanovitvi), Računsko sodišče, Evropski urad za boj proti goljufijam ali notranji revizor, ali pri katerem koli drugem preverjanju, reviziji ali kontroli, opravljeni pod odgovornostjo odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali agencije ali organa EU;

(ii)

nepravnomočne sodbe ali nepravnomočne upravne odločbe, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih sprejme pristojni nadzorni organ, odgovoren za to, da preveri, ali se uporabljajo standardi poklicne etike;

(iii)

dejstva iz odločitev oseb in subjektov, ki opravljajo naloge izvrševanja proračuna EU;

(iv)

informacije, ki jih posredujejo države članice, ki izvršujejo sredstva Unije;

(v)

sklepi Komisije v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali sklepi nacionalnega pristojnega organa v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali nacionalnega konkurenčnega prava ali

(vi)

sklepi odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali agencije ali organa EU o izključitvi.

7.2   Izključitev iz sofinanciranja

Vložniki bodo izključeni iz sofinanciranja, če so med postopkom za dodelitev nepovratnih sredstev v eni od naslednjih situacij iz člena 141 finančne uredbe (19):

(a)

so v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 136 finančne uredbe;

(b)

zavajali so pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za udeležbo v postopku, ali teh informacij niso predložili v postopku dodelitve nepovratnih sredstev ali teh informacij ne predložijo;

(c)

so predhodno sodelovali pri pripravi dokumentacije v zvezi s postopkom dodeljevanja, če to pomeni kršitev načela enakega obravnavanja, vključno z izkrivljanjem konkurence, ki ga ni mogoče odpraviti drugače.

Koordinator skladnost z merili za izključitev potrdi tako, da ob oddaji vloge na spletu označi ustrezno polje. Vsi upravičenci, ki so izbrani za sofinanciranje (v primeru dodelitve nepovratnih sredstev več upravičencem), morajo podpisati častno izjavo, s katero potrdijo, da niso v nobeni od situacij iz člena 136(1) in (2) ter členov 141 in 142 finančne uredbe. Vložniki morajo upoštevati navodila na portalu za financiranje in javna naročila.

8.   Pogoji za sodelovanje

8.1   Finančna sposobnost

Vložniki morajo imeti stalna in zadostna finančna sredstva, da lahko opravljajo svojo dejavnost ves čas izvajanja ukrepa, in morajo prispevati k njegovemu financiranju.

Finančna sposobnost vseh vložnikov bo ocenjena v skladu z zahtevami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ocenjevanje ne bo izvedeno, če:

je vložnik javni organ,

prispevek EU, za katerega je vložnik zaprosil, ne presega 60 000 EUR.

Dokazila, ki se bodo zahtevala pri oceni finančne sposobnosti, zajemajo:

izkaz poslovnega izida, bilanco stanja za zadnje poslovno leto, za katero so bili pripravljeni računovodski izkazi;

novoustanovljeni subjekti lahko namesto navedenih dokazil predložijo poslovni načrt.

Koordinator ali drugi upravičenec, ki prosi za prispevek EU, ki presega 750 000 EUR (prag za vsakega posameznega upravičenca), predloži tudi:

revizijsko poročilo pooblaščenega zunanjega revizorja, ki potrjuje računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo poslovno leto. Ta določba se ne uporablja za javne organe.

Ocena finančne sposobnosti vložnikov bo izvedena na portalu za financiranje in javna naročila.

8.2   Poslovna sposobnost

Vložniki morajo razpolagati z ustrezno strokovno usposobljenostjo za izvedbo predlaganih ukrepov.

Vložniki dokažejo, da bo za koordinatorja projekta imenovana vsaj ena fizična oseba, ki je zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri vložniku ali dodeljena za ukrep na podlagi enakovrednega akta o imenovanju, napotitve proti plačilu ali na podlagi druge vrste neposrednih pogodb (npr. ki zajema izvajanje storitev). Koordinator projekta ima najmanj tri leta izkušenj z vodenjem projektov. To dokažejo z naslednjimi podatki, ki jih navedejo v Prilogi „Življenjepisi“:

življenjepis (kvalifikacije in strokovne izkušnje) osebe oz. oseb, ki nosi(-jo) glavno odgovornost za upravljanje in izvedbo predlaganega ukrepa (20).

V Prilogi „Dodatne informacije“ je treba navesti tudi naslednje podatke:

poročilo organizacij predlagateljic o dejavnostih ali opis dejavnosti, izvedenih v zvezi z dejavnostmi, ki so upravičene do sofinanciranja, kot je opisano zgoraj v točki 6.

9.   Merila za dodelitev

Del B vloge je namenjen oceni predloga glede na merila za dodelitev.

Vloge morajo vsebovati predlog učinkovite strukture upravljanja ter jasen in natančen opis strategije in pričakovanih rezultatov.

Merila in podmerila, v skladu s katerimi bo ocenjena vsebina vsakega predloga:

Merila

Največje možno število točk

Prag

1.

Razsežnost na ravni Unije

20

14

2.

Kakovost tehničnega predloga

40

24

3.

Kakovost upravljanja projekta

10

6

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost

30

18

SKUPAJ

100

62

Predlogi, ki ne bodo dosegli navedenega skupnega praga in/ali posameznih pragov, bodo zavrnjeni.

Podmerila, ki se bodo upoštevala pri ocenjevanju vsakega od glavnih meril za dodelitev:

1.

Razsežnost na ravni Unije:

(a)

ustreznost predlaganih ukrepov za informiranje in promocijo glede na splošne in posebne cilje iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1144/2014, namen iz člena 3 navedene uredbe ter prednostne naloge, cilje in pričakovane rezultate, navedene v okviru zadevne tematske prednostne naloge;

(b)

sporočilo Unije v okviru kampanje;

(c)

učinek projekta na ravni Unije.

2.

Kakovost tehničnega predloga:

(a)

kakovost in pomembnost tržne analize;

(b)

skladnost strategije, ciljev in ključnih sporočil programa;

(c)

ustrezna izbira dejavnosti glede na cilje in strategijo programa, uravnotežena sredstva komunikacije, sinergija med dejavnostmi;

(d)

natančen opis dejavnosti in rezultatov;

(e)

kakovost predlaganih metod vrednotenja in kazalnikov.

3.

Kakovost upravljanja projekta:

(a)

organizacija projekta in struktura upravljanja;

(b)

mehanizmi nadzora kakovosti in obvladovanje tveganj.

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost:

(a)

utemeljitev celotne ravni naložb;

(b)

ustrezna dodelitev proračunskih sredstev glede na cilje in področje dejavnosti;

(c)

jasen opis predvidenih stroškov in natančnost proračuna;

(d)

skladnost med predvidenimi stroški in stvarnimi rezultati;

(e)

realna ocena glede stroškov koordiniranja projekta in dejavnosti, ki jih bo organizacija predlagateljica izvajala, vključno s številom oseb/dni in višino stroškov na osebo/dan.

Po ocenjevanju se vsi upravičeni predlogi razvrstijo po skupnem številu doseženih točk. Finančni prispevki se dodelijo najvišje ocenjenim predlogom do višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

Za vsako od tematskih prednostnih nalog iz oddelka 6.2 tega razpisa se oblikuje ločen razvrstitveni seznam.

Če sta na zadnjem mestu istega razvrstitvenega seznama dva ali več predlogov z enakim številom točk, se da prednost predlogu, ki omogoča razpršenost glede proizvodov ali ciljnih trgov. To pomeni, da Komisija izmed ex aequo predlogov najprej izbere tistega z vsebino, ki še ni zastopana med višje uvrščenimi predlogi, in sicer najprej glede proizvodov, nato glede ciljnih trgov. Če to merilo ne zadostuje za razlikovanje med predlogi, Komisija najprej izbere program z največjim številom točk za posamezna merila za dodelitev. Najprej primerja točke za „razsežnost na ravni Unije“, zatem za „kakovost tehničnega predloga“ in nazadnje za „proračun in stroškovno učinkovitost“.

Če za določeno temo ni dovolj predlogov na razvrstitvenem seznamu, da bi se porabil celoten predvideni znesek, se preostali znesek lahko prerazporedi med druge teme v skladu z naslednjim merilom:

skupni preostali predvideni znesek za vseh pet tem se združi in dodeli projektom z najvišjo oceno za kakovost ne glede na to, za katero temo so bili prijavljeni.

Vrstni red na razvrstitvenem seznamu se strogo upošteva.

10.   Pravne obveznosti

Koordinatorji predlogov, ki bodo uvrščeni na seznam za sofinanciranje, bodo pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev pozvani k sodelovanju pri prilagajanju; prilagajanje bo potekalo prek spletnega sistema za pripravo dodelitve nepovratnih sredstev (SYGMA). Če bo to uspešno, bo podpisan sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki bo pripravljen v eurih in bo vseboval podrobne pogoje o financiranju ter njegovo raven.

Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev mora najprej elektronsko podpisati koordinator v imenu konzorcija, nato pa agencija Chafea. Vsi soupravičenci morajo pristopiti k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev tako, da elektronsko podpišejo obrazec o pristopu k dodelitvi nepovratnih sredstev.

11.   Finančne določbe

Veljavna pravila za izvajanje multiprogramov so opredeljena v finančni uredbi (21).

11.1   Splošna načela za nepovratna sredstva (22)

(a)

Nekumulativno dodeljevanje

Za vsak ukrep se iz proračuna EU nepovratna sredstva dodelijo samo enkrat.

Isti stroški se iz proračuna Unije nikoli ne financirajo dvakrat.

Vložniki navedejo vire in zneske sredstev Unije, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili za isti ukrep, del ukrepa ali za njihovo delovanje (nepovratna sredstva za poslovanje), kot tudi vsa druga sredstva za isti ukrep, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili.

(b)

Neretroaktivnost

Nepovratna sredstva se ne smejo dodeliti za nazaj za že zaključene ukrepe.

Za ukrep, ki se je že začel izvajati, je mogoče nepovratna sredstva dodeliti samo, če lahko vlagatelj dokaže, da je bilo nujno začeti ukrep pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

V takih primerih upravičeni stroški za financiranje ne smejo nastati pred datumom oddaje vloge za nepovratna sredstva.

(c)

Načelo sofinanciranja

Sofinanciranje pomeni, da sredstva, ki so potrebna za izvedbo ukrepa, ne izhajajo v celoti iz nepovratnih sredstev EU.

Preostale odhodke krije izključno organizacija predlagateljica. Finančni prispevki, ki jih upravičencu namenijo njegovi člani izrecno za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa, so dovoljeni in se obravnavajo kot prejemki.

11.2   Uravnotežen proračun

Ocenjeni proračun ukrepa mora biti predstavljen v delu A obrazca za vlogo. Vsebovati mora uravnotežene prihodke in odhodke.

Proračun se sestavi v eurih.

Za vložnike, ki predvidevajo, da nastali stroški ne bodo v eurih, je priporočljiva uporaba menjalnega tečaja, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3   Pogodbe o izvajanju/oddaja naročil podizvajalcem

Kadar izvajanje ukrepa zahteva dodelitev javnih naročil (pogodbe o izvajanju), mora upravičenec dodeliti naročilo tistemu ponudniku, ki nudi najboljšo stroškovno učinkovitost ali najnižjo ceno (kar je primerno), pri čemer se mora izogibati nasprotju interesov (23).

Od upravičenca se pričakuje, da jasno dokumentira razpisni postopek in shrani dokumentacijo za primer revizije.

Če je organizacija predlagateljica oseba javnega prava v smislu člena 2(1)(4) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (24), mora podizvajalce izbrati v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se prenaša navedena direktiva.

Oddajanje naročil podizvajalcem, tj. zunanje izvajanje določenih nalog in dejavnosti, ki so del ukrepa, kot je opisano v predlogu, mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za vse pogodbe o izvajanju (kot je navedeno zgoraj), poleg tega pa še naslednje pogoje:

mora biti upravičeno glede na lastnosti ukrepa in vse, kar je potrebno za njegovo izvajanje,

osrednje naloge ukrepov (tj. tehnično in finančno usklajevanje ukrepa ter upravljanje strategije) se ne smejo oddajati podizvajalcem niti prenašati,

predvideni stroški oddaje naročil podizvajalcem morajo biti jasno navedeni v tehničnem in finančnem delu predloga,

upravičenec sporoči vsako oddajo naročila podizvajalcu, ki ni predvidena v opisu ukrepa, Chafea pa jo mora odobriti. Chafea lahko odobritev podeli:

(i)

pred oddajo naročila podizvajalcu, če upravičenci zahtevajo spremembo;

(ii)

po oddaji naročila podizvajalcu, če je taka oddaja:

posebej utemeljena v vmesnem ali končnem tehničnem poročilu in

če ne bo povzročila sprememb sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki bi vzbudile dvome o odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev ali bi bile v nasprotju z načelom enake obravnave vložnikov;

upravičenci zagotovijo, da nekateri pogoji, ki veljajo zanje in ki so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (npr. prepoznavnost, zaupnost itd.), veljajo tudi za podizvajalce.

Oddaja naročil podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem:

Naročila se lahko oddajo tudi podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem, toda le, če je cena omejena na dejanske stroške subjekta (tj. brez stopnje dobička).

Naloge, ki jih bodo taki subjekti izvajali, morajo biti jasno navedene v tehničnem delu predloga.

11.4   Oblike financiranja, upravičeni in neupravičeni stroški

Sofinanciranje poteka v obliki povračila določenega deleža upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali; zajemalo bo tudi pavšalni znesek za kritje posrednih stroškov (v višini 4 % upravičenih stroškov osebja), ki so povezani z izvajanjem ukrepa (25).

—   Najvišji znesek, za katerega je mogoče zaprositi

Najvišja stopnja sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi EU je:

za multiprograme za notranji trg in v tretjih državah: 80 % upravičenih stroškov programa;

delež za upravičence s sedežem v državah članicah, ki na dan 1. januarja 2014 ali po tem datumu prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU (26), znaša 85 %.

Ta določba se uporablja samo za nepovratna sredstva, ki jih agencija Chafea odobri pred datumom, od katerega zadevna država članica ne prejema več takšne finančne pomoči.

Del skupnih upravičenih stroškov, vnesenih v ocenjevalni proračun, je torej treba financirati še iz drugih virov in ne le iz nepovratnih sredstev EU (načelo sofinanciranja).

—   Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so tisti, ki so upravičencu nepovratnih sredstev dejansko nastali in izpolnjujejo merila iz člena 6 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Upravičeni (neposredni in posredni) stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej odstavka 1 in 2 člena 6).

Neupravičeni stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej člen 6.4).

—   Izračun končnega zneska nepovratnih sredstev

Končni znesek nepovratnih sredstev se izračuna po zaključku programa in po odobritvi zahtevka za plačilo.

Končni znesek nepovratnih sredstev je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se izvaja program v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Ta znesek izračuna agencija Chafea po izplačilu preostalega zneska po naslednjih korakih:

(1)

uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških;

(2)

omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev;

(3)

zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti;

(4)

zmanjšanje zaradi nepravilnega izvajanja ali kršitve drugih obveznosti.

Namen ali posledica nepovratnih sredstev EU ni pridobivanje dobička v okviru projekta. „Dobiček“ pomeni tisti del zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in 2, h kateremu se dodajo še skupni prejemki ukrepa, ki presega skupne upravičene stroške ukrepa.

Zato ima agencija Chafea v primeru ustvarjenega dobička pravico izterjati odstotek dobička, ki ustreza prispevku Unije k upravičenim stroškom, ki so upravičencem dejansko nastali pri izvajanju ukrepa. Ta določba se ne uporablja za partnerja (koordinatorja ali drugega upravičenca), ki je oddal vlogo za prispevek EU, ki ne presega 60 000 EUR.

11.5   Ureditev plačil

Plačilo predhodnega financiranja v višini 20 % zneska nepovratnih sredstev bo nakazano koordinatorju v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (člen 16.2).

Vmesna plačila bodo izplačana koordinatorju v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (člen 16.3). Vmesna plačila so namenjena povračilu upravičenih stroškov, nastalih pri izvajanju programa v ustreznih obdobjih poročanja.

Skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil ne sme presegati 90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev.

Agencija Chafea bo določila znesek za izplačilo preostalega zneska na podlagi izračuna končnega zneska nepovratnih sredstev in v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Če skupni znesek prejšnjih plačil presega končni znesek nepovratnih sredstev, se namesto izplačila preostalega zneska opravi izterjava.

11.6   Jamstvo za predhodno financiranje

Če vložnikova finančna sposobnost ni zadovoljiva, je za omejitev finančnega tveganja v zvezi s plačilom predhodnega financiranja mogoče zahtevati jamstvo za predhodno financiranje za znesek do višine predhodnega financiranja.

Če se zahteva finančno jamstvo, ga mora v eurih izdati banka ali pooblaščena finančna institucija s sedežem v eni izmed držav članic Evropske unije. Zneski, blokirani na bančnih računih, ne bodo sprejeti kot finančno jamstvo.

Jamstvo se lahko nadomesti s solidarnim poroštvom tretje osebe ali skupnim jamstvom upravičencev ukrepa, ki so pogodbeniki istega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Porok se zavezuje, da bo poravnal obveznosti na prvi poziv, in od agencije Chafea ne sme zahtevati, da najprej ukrepa proti glavnemu dolžniku (tj. zadevnemu upravičencu).

Jamstvo za predhodno financiranje izrecno ostaja v veljavi do izplačila preostalega zneska oziroma, če se namesto plačila preostalega zneska opravi izterjava, največ tri mesece od dne, na katerega je bil upravičenec uradno obveščen o opominu.

Upravičenec, ki prejme prispevek EU, nižji od 60 000 EUR (nepovratna sredstva nizke vrednosti), ni dolžan predložiti jamstva.

12.   Obveščanje javnosti

12.1   S strani upravičencev

Upravičenci morajo pri vseh dejavnostih, za katere so bila uporabljena nepovratna sredstva, jasno navesti, da gre za prispevek Evropske unije.

V zvezi s tem morajo upravičenci posebej poudariti ime in emblem Evropske unije na vseh svojih publikacijah, plakatih, programih in drugih izdelkih, pripravljenih v okviru sofinanciranega projekta.

Pravila za grafično reprodukcijo evropskega emblema so navedena v medinstitucionalnem slogovnem priročniku (27).

Poleg tega mora biti vse vizualno gradivo, nastalo v okviru programa promocije, ki jo sofinancira Evropska unija, označeno z oznako „Enjoy it's from Europe“.

Navodila za uporabo oznake ter vse grafične datoteke je mogoče naložiti s promocijskega spletišča o Evropi (28).

Vse pisno gradivo, tj. brošure, plakati, letaki, pasice, panoji, tiskani oglasi, časopisni članki, spletišča (razen malih naprav), mora vsebovati opozorilo v skladu s pogoji, podrobno določenimi v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, v katerem je pojasnjeno, da predstavlja stališča avtorja. Evropska komisija/agencija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih to gradivo vsebuje.

12.2   S strani agencije Chafea

Vse informacije o nepovratnih sredstvih, dodeljenih v obračunskem letu, se objavijo na spletnem mestu agencije Chafea najpozneje do 30. junija v letu, ki sledi obračunskemu letu, v katerem so bila nepovratna sredstva dodeljena.

Agencija Chafea bo objavila naslednje informacije:

ime upravičenca (pravne osebe),

naslov upravičenca, kadar gre za pravno osebo, oziroma regijo, kadar je upravičenec fizična oseba, kot je opredeljena na ravni NUTS 2 (29), če ima stalno prebivališče v EU, ali enakovredno regijo, če ima stalno prebivališče zunaj EU,

predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi,

dodeljeni znesek.

13.   Varstvo podatkov

Odziv na kateri koli razpis za zbiranje predlogov vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov in življenjepisi posameznikov, ki sodelujejo v sofinanciranem ukrepu). Ti podatki se bodo obdelovali v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (30). Če ni drugače navedeno, so odgovori na vprašanja in zahtevani osebni podatki potrebni za oceno vloge v skladu s specifikacijami razpisa za zbiranje predlogov, zato jih bo izvajalska agencija/Komisija ali tretje osebe, ki nastopajo v imenu in na odgovornost izvajalske agencije/Komisije, obdelala izključno v ta namen. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko z nadaljnjimi podrobnostmi postopkov obdelave podatkov, svojimi pravicami in načinom za njihovo uveljavljanje seznanijo v izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na portalu za financiranje in javna naročila:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

in na spletišču agencije:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Priporočljivo je, da vložniki izjavo o varstvu osebnih podatkov redno preverjajo, da bodo ustrezno seznanjeni z morebitnimi posodobitvami, do katerih lahko pride pred rokom za oddajo njihovih predlogov ali po njem. Upravičenci so pravno zavezani seznaniti svoje osebje z ustreznimi postopki obdelave, ki jih bo izvedla agencija; v ta namen jim morajo, preden njihove osebne podatke posredujejo agenciji, predložiti izjave o varstvu osebnih podatkov, ki jih je objavila Komisija na portalu za financiranje in javna naročila; osebni podatki se lahko zabeležijo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES) Evropske komisije, določenem v členih 135 in 142 finančne uredbe EU, v skladu z veljavnimi določbami.

14.   Postopek oddaje predlogov

Predlogi morajo biti oddani do roka iz oddelka 3 prek elektronskega sistema za oddajo vlog:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pred oddajo predloga:

1.

poiščite razpis:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

ustvarite račun za oddajo predloga:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

registrirajte vse partnerje v registru upravičencev:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Vložniki bodo pisno obveščeni o rezultatih izbirnega postopka.

Vložniki morajo upoštevati zahteve glede omejitve števila strani in oblikovanja tehničnega predloga (del B), navedene v sistemu za oddajo.

Vložnik z oddajo predloga sprejme postopke in pogoje tega razpisa ter dokumentov, na katere se razpis nanaša.

Spreminjanje vloge po poteku roka za oddajo vloge ni dovoljeno. Če pa je treba pojasniti nekatere vidike ali popraviti administrativne napake, lahko Komisija/agencija med postopkom ocenjevanja v ta namen stopi v stik z vložnikom (31).

Kontakti

Za vprašanja glede spletnega orodja za oddajo vlog se obrnite na center za računalniško pomoč, vzpostavljen v ta namen, na spletišču portala za financiranje in javna naročila:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Za vprašanja, ki se ne nanašajo na informacijsko tehnologijo, je pri agenciji Chafea na voljo center za pomoč na naslovu: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Rok za oddajo vprašanj je 2. april 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na strani http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do 9. aprila 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času.

Pogosto zastavljena vprašanja so objavljena na spletišču agencije Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

V korespondenci, ki se nanaša na ta razpis (npr. zahtevki za informacije ali oddaja vloge), je treba jasno označiti, da se nanaša na ta razpis. Potem ko sistem za elektronsko izmenjavo vložniku dodeli identifikacijsko številko predloga, mora vložnik to številko uporabljati v vsej poznejši korespondenci.

Povezani dokumenti

Navodila za vložnike z ustreznimi prilogami

Obrazec za vlogo

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (z enim upravičencem ali več)


(1)  Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317, 4.11.2014, str. 56).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 3).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 14).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. novembra 2018 o sprejetju delovnega programa za leto 2019 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, C(2018) 7451.

(5)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(7)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

(9)  Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9).

(*1)  Predlogi multiprogramov o sadju in zelenjavi za notranji trg so upravičeni tudi v okviru teme A. V tem primeru sporočilo predlogov o sadju in zelenjavi v okviru teme A ne vključuje poudarjanja koristi uživanja sadja in zelenjave v uravnoteženi in ustrezni prehrani (razen če sta sadje in zelenjava povezana z drugim(i) proizvodom(-i)).

(*2)  Predlogi multiprogramov o rižu za notranji trg so lahko upravičeni tudi v okviru teme A. Da bi se izognili prekrivanju, v tem primeru sporočilo predlogov o rižu v okviru teme A ne vključuje trajnostnega vidika proizvodnje riža (razen če je riž povezan z drugim(i) proizvodom(-i)).

(10)  COM(2007) 279 final, 30.5.2007.

(*3)  V okviru področja E se uporabljajo večprogrami za goveje in/ali telečje meso, ki se osredotočajo na tretje države. Ne morejo se uporabljati v skladu s temo D, razen če je goveje in/ali telečje meso povezano z drugim (-i) proizvodom (-i).

(11)  Členi 136, 137 in 142 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(12)  Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

(13)  Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54).

(14)  Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

(15)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

(16)  Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (2002/475/PNZ) (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

(17)  Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

(18)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

(19)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046.

(20)  Vložnikom svetujemo, da življenjepise predložijo v obliki Europass. Predloga je na voljo na naslovu: http://europass.cedefop.europa.eu/.

(21)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046.

(22)  Člen 188 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(23)  Smernice o konkurenčnem postopku so na voljo na naslednji spletni strani:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_en.pdf.

(24)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(25)  Vložnika opozarjamo, da v primeru prejema nepovratnih sredstev za poslovanje posredni stroški niso upravičeni.

(26)  Na dan objave tega razpisa nobena država članica ne prejema finančne pomoči.

(27)  http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000100.htm.

(28)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_sl.htm.

(29)  UL L 39, 10.2.2007, str. 1.

(30)  Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(31)  Uvodna izjava 89 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.


Top