EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/018/04

Razpis za zbiranje predlogov 2019 – Enostavni programi – Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ C 18, 15.1.2019, p. 4–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 18/4


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 2019

ENOSTAVNI PROGRAMI

Nepovratna sredstva za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(2019/C 18/04)

1.   Ozadje in namen tega razpisa

1.1   Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo

Evropski parlament in Svet sta 22. oktobra 2014 sprejela Uredbo (EU) št. 1144/2014 (1) o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008. To uredbo dopolnjuje Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 (2), pravila za njeno izvajanje pa določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 (3).

Splošni cilj ukrepov za informiranje in promocijo je povečati konkurenčnost kmetijskega sektorja Unije.

Posebni cilji ukrepov za informiranje in promocijo so:

(a)

povečanje ozaveščenosti o prednostih kmetijskih proizvodov Unije in o visokih standardih, ki veljajo za proizvodne metode v Uniji;

(b)

povečanje konkurenčnosti in porabe kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov ter njihove prepoznavnosti znotraj in zunaj Unije;

(c)

povečanje ozaveščenosti in priznavanja shem kakovosti Unije;

(d)

povečanje tržnega deleža kmetijskih proizvodov Unije in nekaterih živilskih proizvodov, s posebnim poudarkom na trgih tretjih držav z največjim potencialom rasti;

(e)

ponovna vzpostavitev običajnih tržnih razmer v primeru hudih motenj na trgu, izgube zaupanja potrošnikov ali drugih specifičnih problemov.

1.2   Letni delovni program Komisije za leto 2019

Letni delovni program Komisije za leto 2019, ki je bil z izvedbenim sklepom (4) sprejet 14. novembra 2018, podrobno določa dodeljevanje sofinanciranja in prednostne naloge ukrepov za predloge za enostavne programe in multiprograme na notranjem trgu in v tretjih državah. Na voljo je na spletnem naslovu:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

1.3   Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano

Evropska komisija je Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Chafea) poverila upravljanje nekaterih delov ukrepov za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, vključno z objavo razpisov za zbiranje predlogov in ocenjevanjem prijav za enostavne programe.

1.4   Sedanji razpis za zbiranje predlogov

Sedanji razpis za zbiranje predlogov se nanaša na izvajanje enostavnih programov v okviru oddelkov 1.2.1.1 (ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 1: enostavni programi na notranjem trgu) in 1.2.1.2 (ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 2: enostavni programi v tretjih državah) Priloge I k Letnemu delovnemu programu za leto 2019.

2.   Cilji – prednostne naloge – teme

V oddelkih 1.2.1.1 in 1.2.1.2 Priloge I k Letnemu delovnemu programu za leto 2019 so določene tematske prednostne naloge za ukrepe, ki bodo sofinancirani v okviru tega razpisa (glej tudi oddelek 6.2 o upravičenih dejavnostih). Vloge, predložene kot odgovor na ta razpis, morajo spadati na področje ene izmed šestih tem iz teh oddelkov Letnega delovnega programa, sicer se ne bodo upoštevale za financiranje. Vložniki lahko v okviru iste prednostne teme vložijo več vlog za različne projekte. Oddajo lahko tudi več vlog za različne projekte v okviru različnih tematskih prednostnih nalog ali tem.

3.   Časovni razpored

Rok za oddajo vlog je 16. april 2019 do 17.00 po srednjeevropskem času.

 

Faze/Roki

Datum in ura ali okvirno obdobje

(a)

Objava razpisa za zbiranje predlogov

15.1.2019

(b)

Rok za predložitev vprašanj, ki se ne nanašajo na informacijsko tehnologijo

2.4.2019 do 17.00 po srednjeevropskem času

(c)

Rok za odgovor na vprašanja, ki se ne nanašajo na informacijsko tehnologijo

9.4.2019 do 17.00 po srednjeevropskem času

(d)

Rok za oddajo vlog

16.4.2019 do 17.00 po srednjeevropskem času

(e)

Obdobje ocenjevanja

april–avgust 2019

(f)

Odločitev Komisije

oktober 2019

(g)

Informacije za vložnike, ki jih pošljejo države članice

oktober 2019

(h)

Faza prilagoditve nepovratnih sredstev

oktober 2019–januar 2020

(i)

Podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih med državami članicami in upravičenci

< januar 2020

(j)

Datum začetka izvajanja ukrepa

> 1.1.2020

4.   Razpoložljiva proračunska sredstva

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje ukrepov v okviru tega razpisa, znašajo 95 000 000 EUR. Okvirni zneski, ki so na voljo za vsako temo, so navedeni v preglednici „Upravičene dejavnosti“ v točki 6.2.

Ta znesek je odvisen od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v splošnem proračunu EU za leto 2019, ki ga sprejme proračunski organ EU, ali je zajet v začasnih dvanajstinah. Tudi ta znesek je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu za naslednja tri leta ob upoštevanju nediferencirane narave odobrenih proračunskih sredstev.

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev.

5.   Zahteve glede dopustnosti

Vloge je treba oddati najpozneje do roka za vložitev iz oddelka 3.

Vloge mora oddati koordinator prek spleta na portalu za financiranje in javna naročila (elektronski sistem za oddajo vlog na naslovu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).

Če zgoraj navedene zahteve ne bodo izpolnjene, bo vloga zavrnjena.

Predloge je mogoče oddati v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije. Vendar morajo vložniki ob pripravi vlog upoštevati, da bodo sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev upravljale države članice. Zato je priporočljivo, da vložniki oddajo svoj predlog v jeziku(-ih) države članice, kjer ima(-jo) organizacija(-e) predlagateljica(-e) svoj sedež, razen če je zadevna država članica soglašala, da bo podpisala sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev v angleščini (5).

Da bi neodvisni strokovnjaki, ki bodo podali tehnično mnenje za ocenjevanje, lažje pregledali predloge, je priporočljivo, da se predlogu, če je napisan v katerem izmed drugih uradnih jezikov EU, priloži angleški prevod tehničnega dela (del B).

6.   Merila za upravičenost

6.1   Upravičeni vložniki

Predloge za enostavne programe lahko oddajo samo pravne osebe ali drugi subjekti, ki niso pravne osebe po veljavnem nacionalnem pravu, pod pogojem, da so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v imenu subjektov prevzamejo pravne obveznosti in nudijo enaka jamstva za zaščito finančnih interesov Unije kot tista, ki jih nudijo pravne osebe, kot je navedeno v členu 197(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (6) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EU) št. 1144/2014 so tako upravičene vloge naslednjih organizacij in organov:

(i)

trgovinskih ali medtrgovinskih organizacij, ki so ustanovljene v državi članici in so reprezentativne za zadevni sektor ali sektorje v tej državi članici, zlasti medpanožnih organizacij iz člena 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7), in skupin iz člena 3(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (8), če so reprezentativne za ime, ki je zaščiteno na podlagi slednje uredbe in ga zajema zadevni program;

(ii)

organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev iz členov 152 in 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki jih priznava država članica, ali

(iii)

organov agroživilskega sektorja, katerih cilj in dejavnosti so namenjeni informiranju o kmetijskih proizvodih in njihovi promociji ter ki jim je zadevna država članica podelila jasno opredeljeno javno nalogo na tem področju; ti organi morajo biti zakonito ustanovljeni v zadevni državi članici najmanj dve leti pred datumom razpisa za zbiranje predlogov iz člena 8(2).

Navedene organizacije predlagateljice lahko predložijo predlog, če so reprezentativne za sektor ali proizvod iz predloga in izpolnjujejo pogoje iz člena 1(1) ali 1(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/1829, in sicer:

(i)

trgovinska ali medtrgovinska organizacija, ustanovljena v državi članici, iz člena 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni sektor:

če predstavlja najmanj 50-odstotni delež števila proizvajalcev ali 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje zadevnega(-ih) proizvoda(-ov) ali sektorja v zadevni državi članici ali na ravni Unije ali

če država članica priznava medpanožno organizacijo v skladu s členom 158 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9);

(ii)

skupina iz točke 2 člena 3 Uredbe (EU) št. 1151/2012 in iz člena 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se šteje za reprezentativno za ime, ki je zaščiteno na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 in jo zajema program, če predstavlja vsaj 50 % obsega ali vrednosti tržne proizvodnje proizvoda(-ov) z zaščitenim imenom;

(iii)

organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev iz člena 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativno za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor, če jo (ga) priznava država članica v skladu s členom 154 ali 156 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ali členom 14 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(iv)

organ agroživilskega sektorja iz člena 7(1)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014 se v okviru programa šteje za reprezentativnega za zadevni(-e) sektor(-je), če so med njegovimi člani predstavniki tega (teh) proizvoda(-ov) ali sektorja.

Z odstopanjem od točk (i) in (ii) se lahko sprejmejo nižji pragovi, če organizacija predlagateljica v predloženem predlogu dokaže, da posebne okoliščine, vključno z dokazi o strukturi trga, upravičijo obravnavo organizacije predlagateljice kot reprezentativne za zadevni(-e) proizvod(-e) ali sektor.

Predloge lahko predloži ena ali več organizacij predlagateljic iz iste države članice EU.

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo subjekti s sedežem v državah članicah EU.

Za vložnike iz Združenega kraljestva: upoštevajte, da je treba merila za upravičenost upoštevati v celotnem obdobju dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo v tem obdobju izstopi iz EU, ne da bi z EU sklenilo sporazum, s katerim se zagotovi zlasti, da so vložniki iz Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sredstev, ne boste več prejemali sredstev EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali izstopiti iz projekta v skladu s členom 34.3 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Neupravičeni subjekti: vložniki, ki za ukrepe za informiranje in promocijo, navedene v njihovih predlogih, že prejemajo sredstva Unije, za te ukrepe niso upravičeni do sredstev Unije na podlagi Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Za oceno upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila:

zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija statuta ali izpisek iz registra gospodarskih družb,

javni subjekt: kopija sklepa o ustanovitvi javne družbe ali druga uradna listina o ustanovitvi subjekta javnega prava,

subjekti, ki niso pravne osebe: dokazilo, da so njihovi predstavniki pooblaščeni, da prevzamejo pravne obveznosti v njihovem imenu,

poleg tega morajo vsi vložniki predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo merila za reprezentativnost iz člena 1 Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

6.2   Upravičeni ukrepi in dejavnosti

Predlogi morajo izpolnjevati merila za upravičenost iz Priloge II k Letnemu delovnemu programu, in sicer:

(a)

zajemajo lahko samo proizvode in sheme iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1144/2014;

(b)

v njih mora biti zagotovljeno, da se ukrepi izvajajo prek izvajalskih organov iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1144/2014. Organizacije predlagateljice morajo izbrati organe, odgovorne za izvajanje programov, ki bodo zagotavljali, da bo razmerje med kakovostjo in ceno najboljše in da ne bo navzkrižja interesov (glej člen 2 Delegirane uredbe (EU) 2015/1829). Organizacija predlagateljica se zavezuje, da bo organ, ki bo odgovoren za izvajanje programa, izbran najpozneje do podpisa sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej člen 10 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831);

(c)

če organizacija predlagateljica predlaga, da bi nekatere dele predloga izvedla sama, mora zagotoviti, da stroški ukrepa, ki ga namerava izvesti, ne presegajo običajnih tržnih cen;

(d)

skladni morajo biti s pravom Unije, ki ureja zadevne proizvode in njihovo trženje, biti morajo velikega obsega, odražati morajo razsežnost na ravni Unije in biti skladni z vsemi drugimi določbami iz člena 3(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/1829;

(e)

če sporočilo programa zadeva informacije o zdravstvenih učinkih, morajo biti predlogi skladni s pravili iz člena 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/1829;

(f)

če je v predlogu predlagana navedba izvora ali znamk, mora biti predlog skladen s pravili iz poglavja II Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Za vložnike, ki oddajajo predloge, usmerjene v Združeno kraljestvo: upoštevajte, da lahko zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU pride do sprememb v izvajanju programov.

Za oceno upravičenosti načrtovanih dejavnosti je treba predložiti naslednje informacije:

predlogi, ki zadevajo nacionalne sheme kakovosti, vsebujejo dokumentacijo ali sklicevanja na javno dostopne vire, ki dokazujejo, da država članica uradno priznava shemo kakovosti,

predlogi, ki so namenjeni notranjemu trgu in prenašajo sporočila o zdravih prehranjevalnih navadah ali odgovornem uživanju alkohola, navajajo, kako so predlagani program in njegova sporočila usklajeni z zadevnimi nacionalnimi pravili na področju javnega zdravja v državi članici, v kateri se bo program izvajal. Utemeljitve morajo vključevati sklicevanja ali dokumentacijo v podporo trditve.

Poleg tega mora biti predlog skladen tudi z eno izmed tematskih prednostnih nalog iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2019 za enostavne programe. V nadaljevanju so navedeni odlomki iz Letnega delovnega programa Komisije za leto 2019, v katerih je podrobno opisanih šest tem, za katere je mogoče oddati vloge. V besedilu so opisane teme, predvideni ustrezni znesek, cilji in pričakovani rezultati.

Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 1: enostavni programi na notranjem trgu

Temi

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema 1

Programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je povečanje ozaveščenosti o shemah kakovosti Unije iz člena 5(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1144/2014 ter njihovega priznavanja

12 000 000 EUR

Cilj je povečanje ozaveščenosti o naslednjih shemah kakovosti Unije in njihovega priznavanja:

(a)

sheme kakovosti: zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) in neobvezne navedbe kakovosti;

(b)

ekološka metoda pridelave;

(c)

grafični znak za kakovostne kmetijske proizvode, značilne za najbolj oddaljene regije Unije.

Programi informiranja in promocije, usmerjeni v sheme kakovosti Unije, bi morali biti ključna prednostna naloga na notranjem trgu, saj take sheme potrošnikom pomenijo zagotovilo za kakovost in značilnosti proizvoda ali uporabljenega proizvodnega procesa, zadevnim proizvodom pa prinašajo dodano vrednost ter povečujejo njihove tržne možnosti.

Eden izmed pričakovanih rezultatov je, da se pri evropskih potrošnikih poveča stopnja prepoznavanja grafičnega znaka, povezanega s shemami kakovosti Unije. Posebna raziskava Eurobarometra (št. 473) je pokazala, da samo 18 % evropskih potrošnikov prepozna grafične znake proizvodov, ki imajo zaščiteno označbo porekla (ZOP) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO), 15 % pa znake za zajamčeno tradicionalno posebnost, kar so glavne sheme kakovosti Unije. Čeprav se je ozaveščenost o grafičnem znaku EU za ekološko kmetovanje od leta 2015 povečala za štiri odstotne točke, ga še vedno prepozna samo 27 % evropskih potrošnikov.

Pričakovani končni učinek je okrepitev konkurenčnosti in potrošnje proizvodov, registriranih v okviru sheme kakovosti Unije, ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

Tema 2

Programi za informiranje in promocijo, katerih cilj je izpostaviti posebne značilnosti kmetijskih metod v Uniji ter značilnosti evropskih agroživilskih in živilskih proizvodov ter shem kakovosti iz člena 5(4)(d) Uredbe (EU) št. 1144/2014

8 000 000 EUR

Cilj teme je poudariti vsaj eno posebnost metod kmetijske proizvodnje v Uniji, zlasti v zvezi z varnostjo hrane, sledljivostjo, pristnostjo, označevanjem, hranilnimi in zdravstvenimi vidiki (vključno z ustreznimi prehranskimi praksami in odgovornim uživanjem upravičenih alkoholnih pijač), dobrobitjo živali, varstvom okolja in trajnostjo, ter značilnosti kmetijskih in živilskih proizvodov, zlasti v zvezi z njihovo kakovostjo, okusom, raznolikostjo ali tradicijo.

Pričakovani končni učinek je večja ozaveščenost o prednostih kmetijskih proizvodov Unije pri evropskih potrošnikih, povečanje konkurenčnosti in porabe agroživilskih proizvodov Unije ter povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža.

Ukrepi v okviru tematske prednostne naloge 2: enostavni programi v tretjih državah

Vložnikom so dodatne informacije o ozadju na voljo v oddelku 1.2.1 Priloge I k delovnemu programu.

Teme

Predvideni skupni znesek

Prednostne naloge v zadevnem letu, zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Tema 3

programi za informiranje in promocijo, namenjeni eni ali več od naslednjih držav: Kitajska (vključno s Hong Kongom in Macaom), Japonska, Južna Koreja, Tajvan, jugovzhodna Azija ali južna Azija (10)

25 250 000 EUR

Programi za informiranje in promocijo so namenjeni eni ali več državam, navedenim v ustrezni temi.

Cilji teh programov so skladni s splošnimi in posebnimi cilji iz členov 2 in 3 Uredbe (EU) št. 1144/2014.

Pričakovani končni učinek je večja konkurenčnost in poraba agroživilskih proizvodov Unije, povečanje njihove prepoznavnosti in tržnega deleža v teh ciljnih državah.

Tema 4

Programi za informiranje in promocijo, namenjeni eni ali več državam izmed naslednjih: Kanada, ZDA, Mehika ali Kolumbija

22 000 000 EUR

Tema 5

Programi za informiranje in promocijo, namenjeni drugim geografskim območjem

25 250 000 EUR

Tema 6 (*1)

Programi za informiranje o namiznih oljkah, kot so opredeljene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, del VII, točka (b), in njihovo promocijo, namenjeni kateri koli tretji državi

2 500 000 EUR

Če želi organizacija predlagateljica izvajati ukrepe, namenjene več prednostnim regijam v tretjih državah, odda bodisi več vlog (po eno vlogo za vsako temo) bodisi odda vlogo v okviru teme „programi za informiranje in promocijo, namenjeni drugim geografskim območjem“. Ta tema se nanaša na geografska območja, ki niso našteta v temah 3 in 4, lahko pa se nanaša tudi na kombinacijo več prednostnih regij iz tem 3 in 4.

Vrste upravičenih dejavnosti

Ukrepi za informiranje in promocijo zajemajo predvsem naslednje dejavnosti, ki so upravičene v okviru tega razpisa:

1.

vodenje projekta;

2.

odnosi z javnostmi:

dejavnosti na področju odnosov z javnostmi,

medijski dogodki;

3.

spletišče, družbena omrežja:

vzpostavitev, posodabljanje in vzdrževanje spletišča,

družbena omrežja (odprtje računov, redno objavljanje),

drugo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, spletni seminarji itd.);

4.

oglaševanje:

tisk,

TV,

radio,

splet,

na prostem,

kino;

5.

komunikacijska orodja:

objave, gradiva za medije, promocijski izdelki,

promocijski videoposnetki;

6.

dogodki:

stojnice na sejmih,

seminarji, delavnice, sestanki med podjetji, usposabljanja za poklic/kuharje, dejavnosti v šolah,

tedni restavracij,

sponzorstvo prireditev,

študijska potovanja v Evropo;

7.

promocija na prodajnih mestih:

degustacije,

drugo: promocija v publikacijah trgovcev na drobno, oglaševanje na prodajnih mestih.

Degustacije in distribucije vzorcev niso dovoljene v okviru kampanj o odgovornem pitju, ki se izvajajo na notranjem trgu; te dejavnosti pa so sprejemljive, če so pomožne in podpirajo izvajanje ukrepov za informiranje o shemah kakovosti in ekološki metodi pridelave.

Obdobje izvajanja

Sofinancirani ukrep (programi informiranja/promocije) se mora izvajati v obdobju od enega leta do treh let.

Trajanje ukrepa mora biti navedeno v predlogih.

7.   Merila za izključitev (11)

7.1   Izključitev iz sodelovanja

Vložniki bodo izključeni iz sodelovanja v tem razpisu za zbiranje predlogov, če so v eni od naslednjih izključitvenih situacij:

(a)

vložnik je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, njegova sredstva upravlja likvidator ali sodišče, ima dogovor z upniki, njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene ali je v kakršni koli podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega postopka, določenega v pravu EU ali nacionalnem pravu;

(b)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da vložnik krši svoje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu z veljavnim pravom;

(c)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji pripada, ali s tem, ko je ravnal naklepno ali iz hude malomarnosti, kar vključuje zlasti kar koli od naslednjega:

(i)

zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se zahtevajo zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za upravičenost ali pogojev za sodelovanje ali pri izvajanju naročila, sporazuma ali sklepa o nepovratnih sredstvih;

(ii)

sklepanje dogovorov z drugimi vložniki z namenom izkrivljanja konkurence;

(iii)

kršenje pravic intelektualne lastnine;

(iv)

poskus vplivanja na postopek odločanja agencije med postopkom za dodelitev nepovratnih sredstev;

(v)

poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev;

(d)

s pravnomočno sodbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik kriv česar koli od naslednjega:

(i)

goljufije v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta (12) in člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995;

(ii)

korupcije, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371 ali členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 1997, ali ravnanja iz člena 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ (13), ali korupcije, kot je opredeljena v drugih veljavnih predpisih;

(iii)

ravnanja v povezavi s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ (14);

(iv)

pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (15);

(v)

terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 oziroma 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ (16), ali spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore pri tem ali poskusa storitve takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega sklepa;

(vi)

vpletenosti v delo otrok ali druga kazniva dejanja v zvezi s trgovino z ljudmi, kot so navedena v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (17);

(e)

izkaže se, da je vložnik zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne obveznosti pri izvajanju naročila, sporazuma ali sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se financira iz proračuna Unije, kar je privedlo do predčasnega preklica naročila/sporazuma/sklepa ali uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni ali kar je ugotovil odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče na podlagi pregledov, revizij ali preiskav;

(f)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je prijavitelj storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 (18);

(g)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je vložnik ustanovil subjekt v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se izognil davčnim, socialnim in drugim pravnim obveznostim v jurisdikciji, v kateri ima statutarni sedež, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto;

(h)

s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je bil subjekt ustanovljen z namenom iz točke (g);

(i)

za situacije iz točk (c) do (h) za vložnika veljajo tudi:

(i)

dejstva, ugotovljena pri revizijah ali preiskavah, ki jih opravi Evropsko javno tožilstvo (po njegovi ustanovitvi), Računsko sodišče, Evropski urad za boj proti goljufijam ali notranji revizor, ali pri katerem koli drugem preverjanju, reviziji ali kontroli, opravljeni pod odgovornostjo odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali agencije ali organa EU;

(ii)

nepravnomočne sodbe ali nepravnomočne upravne odločbe, ki lahko vključujejo disciplinske ukrepe, ki jih sprejme pristojni nadzorni organ, odgovoren za to, da preveri, ali se uporabljajo standardi poklicne etike;

(iii)

dejstva iz odločitev oseb in subjektov, ki opravljajo naloge izvrševanja proračuna EU;

(iv)

informacije, ki jih posredujejo države članice, ki izvršujejo sredstva Unije;

(v)

sklepi Komisije v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali sklepi nacionalnega pristojnega organa v zvezi s kršitvijo konkurenčnega prava Unije ali nacionalnega konkurenčnega prava ali

(vi)

sklepi odredbodajalca institucije EU, evropskega urada ali agencije ali organa EU o izključitvi.

7.2   Izključitev iz sofinanciranja

Vložniki bodo izključeni iz sofinanciranja, če so med postopkom za dodelitev nepovratnih sredstev v eni od naslednjih situacij iz člena 141 finančne uredbe (19):

(a)

so v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 136 finančne uredbe;

(b)

zavajali so pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za udeležbo v postopku, ali teh informacij niso predložili v postopku dodelitve nepovratnih sredstev ali teh informacij ne predložijo;

(c)

so predhodno sodelovali pri pripravi dokumentacije v zvezi s postopkom dodeljevanja, če to pomeni kršitev načela enakega obravnavanja, vključno z izkrivljanjem konkurence, ki ga ni mogoče odpraviti drugače.

Koordinator skladnost z merili za izključitev potrdi tako, da ob oddaji vloge na spletu označi ustrezno polje. Vsi upravičenci, ki so izbrani za sofinanciranje (v primeru dodelitve nepovratnih sredstev več upravičencem), morajo podpisati častno izjavo, s katero potrdijo, da niso v nobeni od situacij iz člena 136(1) in (2) ter členov 141 in 142 finančne uredbe. Vložniki morajo upoštevati navodila na portalu za financiranje in javna naročila.

8.   Pogoji za sodelovanje

8.1   Finančna sposobnost

Vložniki morajo imeti stalna in zadostna finančna sredstva, da lahko opravljajo svojo dejavnost ves čas izvajanja ukrepa, in morajo prispevati k njegovemu financiranju.

Finančna sposobnost vseh vložnikov bo ocenjena v skladu z zahtevami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. Ocenjevanje ne bo izvedeno, če:

prispevek EU, za katerega je vložnik zaprosil, ne presega 60 000 EUR,

je vložnik javni organ.

Dokazila, ki se bodo zahtevala pri oceni finančne sposobnosti in jih je treba priložiti spletni vlogi, zajemajo:

letne računovodske izkaze (vključno z bilanco stanja ter izkazom poslovnega izida) za zadnje poslovno leto, za katerega so bili pripravljeni računovodski izkazi (novoustanovljeni subjekti namesto računovodskih izkazov predložijo poslovni načrt),

vnaprej izpolnjen obrazec o finančni vzdržnosti s povzetkom potrebnih podatkov iz letnih računovodskih izkazov, ki bodo prispevali k oceni vložnikove finančne sposobnosti.

Koordinator ali drugi upravičenec, ki prosi za prispevek EU, ki presega 750 000 EUR (prag za vsakega posameznega upravičenca), predloži tudi:

revizijsko poročilo pooblaščenega zunanjega revizorja, ki potrjuje računovodske izkaze za zadnje razpoložljivo poslovno leto. Ta določba se ne uporablja za javne organe.

8.2   Poslovna sposobnost

Vložniki morajo razpolagati z ustrezno strokovno usposobljenostjo za izvedbo predlaganih ukrepov.

Vložniki morajo dokazati, da bo za koordinatorja projekta imenovana vsaj ena fizična oseba, ki je zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri vložniku ali dodeljena za ukrep na podlagi enakovrednega akta o imenovanju, napotitve proti plačilu ali na podlagi druge vrste neposrednih pogodb (npr. ki zajema izvajanje storitev). Koordinator projekta ima najmanj tri leta izkušenj z vodenjem projektov. To dokažejo z naslednjimi podatki, ki jih navedejo v Prilogi „Življenjepisi“:

življenjepis (kvalifikacije in strokovne izkušnje) osebe oz. oseb, ki nosi(-jo) glavno odgovornost za upravljanje in izvedbo predlaganega ukrepa (20).

Če organizacije predlagateljice predlagajo izvedbo določenih delov predloga, je treba predložiti dokazila o najmanj treh letih izkušenj z izvajanjem ukrepov za informiranje in promocijo. To dokažejo z naslednjimi podatki, ki jih navedejo v Prilogi „Dodatne informacije“:

poročilo organizacij predlagateljic o dejavnostih ali opis dejavnosti, izvedenih v zvezi z dejavnostmi, ki so upravičene do sofinanciranja, kot je opisano zgoraj v točki 6.

9.   Merila za dodelitev

Del B vloge je namenjen oceni predloga glede na merila za dodelitev.

Vloge morajo vsebovati predlog učinkovite strukture upravljanja ter jasen in natančen opis strategije in pričakovanih rezultatov.

Merila in podmerila, v skladu s katerimi bo ocenjena vsebina vsakega predloga:

Merila

Največje možno število točk

Prag

1.

Razsežnost na ravni Unije

20

14

2.

Kakovost tehničnega predloga

40

24

3.

Kakovost upravljanja projekta

10

6

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost

30

18

SKUPAJ

100

62

Predlogi, ki ne bodo dosegli navedenega skupnega praga in/ali posameznih pragov, bodo zavrnjeni.

Podmerila, ki se bodo upoštevala pri ocenjevanju vsakega od glavnih meril za dodelitev:

1.

Razsežnost na ravni Unije:

(a)

ustreznost predlaganih ukrepov za informiranje in promocijo glede na splošne in posebne cilje iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1144/2014, namen iz člena 3 navedene uredbe ter prednostne naloge, cilje in pričakovane rezultate, navedene v okviru zadevne tematske prednostne naloge;

(b)

sporočilo Unije v okviru kampanje;

(c)

učinek projekta na ravni Unije.

2.

Kakovost tehničnega predloga:

(a)

kakovost in pomembnost tržne analize;

(b)

skladnost strategije, ciljev in ključnih sporočil programa;

(c)

ustrezna izbira dejavnosti glede na cilje in strategijo programa, uravnotežena sredstva komunikacije, sinergija med dejavnostmi;

(d)

natančen opis dejavnosti in rezultatov;

(e)

kakovost predlaganih metod vrednotenja in kazalnikov.

3.

Kakovost upravljanja projekta:

(a)

organizacija projekta in struktura upravljanja;

(b)

mehanizmi nadzora kakovosti in obvladovanje tveganj.

4.

Proračun in stroškovna učinkovitost:

(a)

utemeljitev celotne ravni naložb;

(b)

ustrezna dodelitev proračunskih sredstev glede na cilje in področje dejavnosti;

(c)

jasen opis predvidenih stroškov in natančnost proračuna;

(d)

skladnost med predvidenimi stroški in stvarnimi rezultati;

(e)

realna ocena glede stroškov koordiniranja projekta in dejavnosti, ki jih bo organizacija predlagateljica izvajala, vključno s številom oseb/dni in višino stroškov na osebo/dan.

Po ocenjevanju se vsi upravičeni predlogi razvrstijo po skupnem številu doseženih točk. Finančni prispevki se dodelijo najvišje ocenjenim predlogom do višine razpoložljivih proračunskih sredstev.

Za vsako od tematskih prednostnih nalog iz oddelka 6.2 tega razpisa se oblikuje ločen razvrstitveni seznam.

Če sta na zadnjem mestu istega razvrstitvenega seznama dva ali več predlogov z enakim številom točk, se da prednost predlogu, ki omogoča razpršenost glede proizvodov ali ciljnih trgov. To pomeni, da Komisija izmed ex aequo predlogov najprej izbere tistega z vsebino, ki še ni zastopana med višje uvrščenimi predlogi, in sicer najprej glede proizvodov, nato glede ciljnih trgov. Če to merilo ne zadostuje, Komisija najprej izbere program z največjim številom točk za posamezna merila za dodelitev. Najprej primerja točke za „razsežnost na ravni Unije“, zatem za „kakovost tehničnega predloga“ in nazadnje za „proračun in stroškovno učinkovitost“.

Če za določeno temo ni dovolj predlogov na razvrstitvenem seznamu, da bi se porabil celoten predvideni znesek, se preostali znesek lahko prerazporedi med druge teme v skladu z naslednjimi merili:

(a)

skupni preostali predvideni znesek za temi na notranjem trgu se dodeli projektom, usmerjenim v notranji trg, z najvišjo oceno za kakovost ne glede na to, za katero temo so bili prijavljeni;

(b)

isti pristop se uporabi za predloge, ki so usmerjeni v tretje države (teme 3–6);

(c)

če predvideni znesek še vedno ni porabljen, se preostali zneski za notranji trg in tretje države združijo in dodelijo projektom z najvišjim oceno za kakovost ne glede na to, za katero prednostno nalogo in temo so bili prijavljeni.

Vrstni red na razvrstitvenem seznamu se strogo upošteva.

10.   Pravne obveznosti

Agencija Chafea po ocenjevanju sestavi seznam predlogov, priporočenih za financiranje, na katerem so predlogi razvrščeni po skupnem številu doseženih točk.

Komisija v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 1144/2014 sprejme izvedbeni akt, s katerim se določijo izbrani enostavni programi, morebitne potrebne spremembe v zvezi z njimi in pripadajoči proračuni (sklep o dodelitvi).

V sklepu Komisije bodo navedeni izbrani programi, ki so bili sprejeti za finančni prispevek Unije v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1144/2014. Ta sklep bo naslovljen na pristojne države članice. Zadevne države članice so odgovorne za pravilno izvajanje enostavnih programov in pripadajoča plačila.

Komisija po sprejetju tega izvedbenega akta posreduje kopije izbranih programov zadevnim državam članicam. Države članice nemudoma obvestijo zadevne organizacije predlagateljice, ali so bile njihove vloge sprejete.

Države članice z izbranimi organizacijami predlagateljicami sklenejo sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev o izvajanju programov v skladu z zahtevami iz člena 10 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831. V sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev bodo podrobno določeni zlasti pogoji in raven financiranja ter obveznosti pogodbenih strank.

11.   Finančne določbe

11.1   Splošna načela za nepovratna sredstva (21)

(a)

Nekumulativno dodeljevanje

Za vsak ukrep se iz proračuna EU nepovratna sredstva dodelijo samo enkrat.

Isti stroški se iz proračuna Unije nikoli ne financirajo dvakrat.

Vložniki navedejo vire in zneske sredstev Unije, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili za isti ukrep, del ukrepa ali za njihovo delovanje (nepovratna sredstva za poslovanje), kot tudi vsa druga sredstva za isti ukrep, ki so jih prejeli ali za katera so zaprosili.

(b)

Neretroaktivnost

Nepovratna sredstva se ne smejo dodeliti za nazaj za že zaključene ukrepe.

(c)

Načelo sofinanciranja

Sofinanciranje pomeni, da sredstva, ki so potrebna za izvedbo ukrepa, ne izhajajo v celoti iz nepovratnih sredstev EU.

Preostale odhodke krije izključno organizacija predlagateljica.

Finančni prispevki, ki jih upravičencu namenijo njegovi člani izrecno za stroške, ki so upravičeni v okviru ukrepa, so dovoljeni in se obravnavajo kot prejemki.

11.2   Uravnotežen proračun

Ocenjeni proračun ukrepa mora biti predstavljen v delu A obrazca za vlogo. Vsebovati mora uravnotežene prihodke in odhodke.

Proračun se sestavi v eurih.

Za vložnike, ki predvidevajo, da nastali stroški ne bodo v eurih, je priporočljiva uporaba menjalnega tečaja, ki je objavljen v Uradnem listu Evropske unije:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3   Pogodbe o izvajanju/oddaja naročil podizvajalcem

Kadar izvajanje ukrepa zahteva dodelitev javnih naročil (pogodbe o izvajanju), mora upravičenec dodeliti naročilo tistemu ponudniku, ki nudi najboljšo stroškovno učinkovitost ali najnižjo ceno (kar je primerno), pri čemer se mora izogibati nasprotju interesov (22).

Od upravičenca se pričakuje, da jasno dokumentira razpisni postopek in shrani dokumentacijo za primer revizije.

Če je organizacija predlagateljica oseba javnega prava v smislu člena 2(1)(4) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (23), mora podizvajalce izbrati v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero se prenaša navedena direktiva.

Oddajanje naročil podizvajalcem, tj. zunanje izvajanje določenih nalog in dejavnosti, ki so del ukrepa, kot je opisano v predlogu, mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za vse pogodbe o izvajanju (kot je navedeno zgoraj), poleg tega pa še naslednje pogoje:

mora biti upravičeno glede na lastnosti ukrepa in vse, kar je potrebno za njegovo izvajanje,

osrednje naloge ukrepov (tj. tehnično in finančno usklajevanje ukrepa ter upravljanje strategije) se ne smejo oddajati podizvajalcem niti prenašati,

predvideni stroški oddaje naročil podizvajalcem morajo biti jasno navedeni v tehničnem in finančnem delu predloga,

upravičenec sporoči vsako oddajo naročila podizvajalcu, ki ni predvidena v opisu ukrepa, država članica pa jo mora odobriti. Država članica lahko odobritev podeli:

(i)

pred oddajo naročila podizvajalcu, če upravičenci zahtevajo spremembo;

(ii)

po oddaji naročila podizvajalcu, če je taka oddaja:

posebej utemeljena v vmesnem ali končnem tehničnem poročilu in

če ne bo povzročila sprememb sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki bi vzbudile dvome o odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev ali bi bile v nasprotju z načelom enake obravnave vložnikov;

upravičenci zagotovijo, da nekateri pogoji, ki veljajo zanje in ki so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (npr. prepoznavnost, zaupnost itd.), veljajo tudi za podizvajalce.

Oddaja naročil podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem

Naročila se lahko oddajo tudi podizvajalcem, ki so strukturno povezani z upravičencem, toda le, če je cena omejena na dejanske stroške subjekta (tj. brez stopnje dobička).

Naloge, ki jih bodo taki subjekti izvajali, morajo biti jasno navedene v tehničnem delu predloga.

11.4   Oblike financiranja, upravičeni in neupravičeni stroški

Sofinanciranje poteka v obliki povračila določenega deleža upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali; zajemalo bo tudi pavšalni znesek za kritje posrednih stroškov (v višini 4 % upravičenih stroškov osebja), ki so povezani z izvajanjem ukrepa (24).

—   Najvišji znesek, za katerega je mogoče zaprositi

Najvišja stopnja sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi EU je:

za enostavne programe za notranji trg: 70 % upravičenih stroškov,

za enostavne programe v tretjih državah: 80 % upravičenih stroškov,

za enostavne programe na notranjem trgu upravičenca s sedežem v državah članicah, ki na dan 1. januarja 2014 ali po tem datumu prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU (25): 75 % upravičenih stroškov programa,

za enostavne programe v tretjih državah upravičenca s sedežem v državah članicah, ki na dan 1. Januarja 2014 ali po tem datumu prejemajo finančno pomoč v skladu s členoma 136 in 143 PDEU: 85 % upravičenih stroškov programa.

Zadnja odstotka se uporabljata za programe, o katerih Komisija odloči pred datumom, od katerega zadevna država članica ne prejema več takšne finančne pomoči.

Del skupnih upravičenih stroškov, vnesenih v ocenjevalni proračun, je torej treba financirati še iz drugih virov in ne le iz nepovratnih sredstev EU (načelo sofinanciranja).

—   Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so tisti, ki so upravičencu nepovratnih sredstev dejansko nastali in izpolnjujejo merila iz člena 6.1 in 6.2 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ter člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

—   Neupravičeni stroški

Neupravičeni stroški so tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2015/1829. Navedeni so v členu 6.4 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

—   Izračun končnega zneska nepovratnih sredstev

Končni znesek nepovratnih sredstev se izračuna po zaključku programa in po odobritvi zahtevka za plačilo.

Končni znesek nepovratnih sredstev je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se izvaja program v skladu s pogoji iz sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Znesek izračuna država članica ob izplačilu preostalega zneska v skladu s členom 15 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831.

11.5   Ureditev plačil

Organizacija predlagateljica lahko v zadevni državi članici vloži vlogo za predplačilo v skladu s členom 13 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Vloge za vmesno plačilo finančnih prispevkov Unije organizacije predlagateljice vložijo v državah članicah v skladu s členom 14 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Vloge za izplačilo preostalega zneska organizacije predlagateljice vložijo v državah članicah v skladu s členom 15 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831.

11.6   Vnaprejšnje jamstvo

Predplačilo se v skladu s členom 13 Izvedbene uredbe (EU) 2015/1831 izplača pod pogojem, da organizacija predlagateljica položi varščino v višini zneska navedenega predplačila v korist države članice v skladu s poglavjem IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (26).

12.   Obveščanje javnosti

Upravičenci morajo pri vseh dejavnostih, za katere so bila uporabljena nepovratna sredstva, jasno navesti, da gre za prispevek Evropske unije.

V zvezi s tem morajo upravičenci posebej poudariti ime in emblem Evropske unije na vseh svojih publikacijah, plakatih, programih in drugih izdelkih, pripravljenih v okviru sofinanciranega projekta.

Pravila za grafično reprodukcijo evropskega emblema so navedena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku (27).

Poleg tega mora biti vse vizualno gradivo, nastalo v okviru programa promocije, ki jo sofinancira Evropska unija, označeno z oznako „Enjoy it's from Europe“. Navodila za uporabo oznake ter vse grafične datoteke je mogoče naložiti s promocijskega spletišča o Evropi (28).

Vse pisno gradivo, tj. brošure, plakati, letaki, pasice, panoji, tiskani oglasi, časopisni članki, spletišča (razen malih naprav), mora vsebovati opozorilo v skladu s pogoji, podrobno določenimi v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, v katerem je pojasnjeno, da predstavlja stališča avtorja. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih to gradivo vsebuje.

13.   Varstvo podatkov

Odziv na kateri koli razpis za zbiranje predlogov vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov (kot so ime, naslov in življenjepisi posameznikov, ki sodelujejo v sofinanciranem ukrepu). Ti podatki se bodo obdelovali v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (29) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni drugače navedeno, so odgovori na vprašanja in zahtevani osebni podatki potrebni za oceno vloge v skladu s specifikacijami razpisa za zbiranje predlogov, zato jih bo izvajalska agencija/Komisija ali tretje osebe, ki nastopajo v imenu in na odgovornost izvajalske agencije/Komisije, obdelala izključno v ta namen. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se lahko z nadaljnjimi podrobnostmi postopkov obdelave podatkov, svojimi pravicami in načinom za njihovo uveljavljanje seznanijo v izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na portalu za financiranje in javna naročila:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

in na spletišču agencije:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Priporočljivo je, da vložniki izjavo o varstvu osebnih podatkov redno preverjajo, da bodo ustrezno seznanjeni z morebitnimi posodobitvami, do katerih lahko pride pred rokom za oddajo njihovih predlogov ali po njem. Upravičenci so pravno zavezani seznaniti svoje osebje z ustreznimi postopki obdelave, ki jih bo izvedla agencija; v ta namen jim morajo, preden njihove osebne podatke posredujejo agenciji, predložiti izjave o varstvu osebnih podatkov, ki jih je objavila Komisija na portalu za financiranje in javna naročila; osebni podatki se lahko zabeležijo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev (EDES) Evropske komisije, določenem v členih 135 in 142 finančne uredbe EU, v skladu z veljavnimi določbami.

14.   Postopek oddaje predlogov

Predlogi morajo biti oddani do roka iz oddelka 3 prek elektronskega sistema za oddajo vlog:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pred oddajo predloga:

1.

poiščite razpis:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

2.

ustvarite račun za oddajo predloga:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

3.

registrirajte vse partnerje v registru upravičencev:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

Vložniki bodo pisno obveščeni o rezultatih izbirnega postopka.

Vložniki morajo upoštevati zahteve glede omejitve števila strani in oblikovanja tehničnega predloga (del B), navedene v sistemu za oddajo.

Vložnik z oddajo predloga sprejme postopke in pogoje tega razpisa ter dokumentov, na katere se razpis nanaša.

Spreminjanje vloge po poteku roka za oddajo vloge ni dovoljeno. Če pa je treba pojasniti nekatere vidike ali popraviti administrativne napake, lahko Komisija/agencija med postopkom ocenjevanja v ta namen stopi v stik z vložnikom (30).

Kontakti

Za vprašanja glede spletnega orodja za oddajo vlog se obrnite na center za računalniško pomoč, vzpostavljen v ta namen, na spletišču portala za financiranje in javna naročila:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

Za vprašanja, ki se ne nanašajo na informacijsko tehnologijo, je pri agenciji Chafea na voljo center za pomoč na naslovu: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Rok za oddajo vprašanj je 2.4.2019 do 17.00 po srednjeevropskem času. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na strani http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do 9.4.2019 do 17.00 po srednjeevropskem času.

Pogosto zastavljena vprašanja so objavljena na spletišču agencije Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

V korespondenci, ki se nanaša na ta razpis (npr. zahtevki za informacije ali oddaja vloge), je treba jasno označiti, da se nanaša na ta razpis. Potem ko sistem za elektronsko izmenjavo vložniku dodeli identifikacijsko številko predloga, mora vložnik to številko uporabljati v vsej poznejši korespondenci.

Povezani dokumenti

Navodila za vložnike z ustreznimi prilogami

Obrazec za vlogo

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (z enim upravičencem ali več)


(1)  Uredba (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L 317, 4.11.2014, str. 56).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 z dne 23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 3).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L 266, 13.10.2015, str. 14).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 14. novembra 2018 o sprejetju delovnega programa za leto 2019 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (C(2018) 7451).

(5)  Te informacije so na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes.

(6)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(8)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).

(10)  Pri sestavi regij se upošteva nacionalna in regionalna klasifikacija Združenih narodov. Za več podrobnosti o seznamu držav, ki sestavljajo geografska območja, glej: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Programi za namizne oljke, namenjeni tretjim državam, se vložijo v okviru teme 6 in ne v okviru teme 3, 4 ali 5, razen če so namizne oljke povezane z drugim(-i) proizvodom(-i).

(11)  Členi 136, 137 in 142 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(12)  Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

(13)  Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54).

(14)  Okvirni sklep Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42).

(15)  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

(16)  Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3).

(17)  Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

(18)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

(19)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046.

(20)  Vložnikom svetujemo, da življenjepise predložijo v obliki Europass. Predloga je na voljo na naslovu: http://europass.cedefop.europa.eu/.

(21)  Člen 188 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(22)  Smernice o konkurenčnem postopku so na voljo na naslednji spletni strani:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_en.pdf.

(23)  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

(24)  Vložnika opozarjamo, da v primeru prejema nepovratnih sredstev za poslovanje posredni stroški niso upravičeni.

(25)  Na dan objave tega razpisa nobena država članica ne prejema finančne pomoči.

(26)  Delegirana uredba Komisije (EU) 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(27)  http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000100.htm.

(28)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_sl.htm.

(29)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(30)  Uvodna izjava 89 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.


Top